Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etiske perspektiver på bruk av tvang. Undersøkelse om bruk av tvang i norske sykehjem(2005): •45% av pasientene i skjermede enheter for demente og 37%

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etiske perspektiver på bruk av tvang. Undersøkelse om bruk av tvang i norske sykehjem(2005): •45% av pasientene i skjermede enheter for demente og 37%"— Utskrift av presentasjonen:

1 Etiske perspektiver på bruk av tvang

2 Undersøkelse om bruk av tvang i norske sykehjem(2005): •45% av pasientene i skjermede enheter for demente og 37% av pasientene i ordinære somatiske avdelinger ble utsatt for minst ett tvangstiltak i løpet av en uke. •Vanligst var bruk av tvang i forbindelse med ADL, mekaniske tvangstiltak og tvang i forbindelse med medisinsk undersøkelse eller behandling (særlig tilsetting av medisin i mat eller drikke). •Mental svikt, stort behov for hjelp i ADL og episoder med aggressiv atferd var assosiert med bruk av tvang. I 65% av tilfellene forelå ingen skriftlig dokumentasjon av tvangsbruken. (Kirkevold, 2005)

3 Etiske utfordringer ved norske sykehjem: 1.Etiske dilemma knyttet til livsforlengende behandling 2.Etiske dilemma knyttet til krenkelse av pasientenes autonomi og integritet 3.Etiske dilemma knyttet til mangel på ressurser som påvirket kvaliteten på tjenestene 4.Etiske dilemma knyttet til uenighet med pårørende (Gjerberg, Førde, Pedersen og Bollig 2010)

4 Tasta og Bergåstjern sykehjem i Stavanger kommune ser mindre bruk av tvang etter å ha benyttet etisk refleksjon i arbeidet med å vurdere ev. tvangstiltak. •“Å arbeide systematisk med refleksjon rundt en pasienthistorie, hjelper oss i et viktig rydde og sorteringsarbeid. Alle kryssende hensyn til personer, verdier, plikter og handlingsalternativer kan i tilspissede situasjoner fortone seg som et ugjennomtrengelig kaos. I verste fall kan man risikere å handle i desperasjon. Når alle disse momentene blir systematisert, skrevet opp og hengt på veggen, blir det så mye enklere å sortere, finne ut hva som må veie tyngst og gjøre et klokt valg. Slike øvelser er også en hjelp til å beholde roen neste gang vi står oppe i en lignende situasjon. Det reduserer faren for maktmisbruk, tvang og krenkelser.” Lars Helge Myrset, leder, Tasta sykehjems diakonisenter, Stavanger.

5 Refleksjonskort fra Glemmen sykehjem, Fredrikstad kommune: 5 temaer: 1. Tvang 2. Samtykkekompetanse 3. Tillitskapende arbeid 4. Sentrale begreper -etisk språk 5. Case/situasjoner Til sammen ca. 100 refleksjonskort Selges hos Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

6 Refleksjonskort knyttet til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Oppegård kommune har på oppdrag fra prosjekt «Samarbeid om etisk kompetanseheving» utarbeidet refleksjonskort knyttet til bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning.

7 Eksempel: Sjekkliste for etisk refleksjon etter modell fra Etikkhåndboka (Eide og Aadland, 2012:53-59), Trinn 1 – 8. Revidert for spesifikk bruk i etisk refleksjon knyttet til nødvendig helsehjelp og vurdering av bruk av tvang, etter pasient- og brukerrettighetslovens kap. 4A, Stange kommune 2013. I tillegg til sjekklista trengs: •Lovverk /rundskriv Pasient- og brukerrettighetsloven •Stange kommunes prosedyre ”Nødvendig helsehjelp til personer uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen”

8 Trinn 1 Tema / situasjon Trinn 2 Berørte parter Trinn 3 Aktuelle verdier/prinsipper Trinn 4 Hva er det etiske dilemma? 1.En ansatt (eks pas.ansv sykepleier /primærkontakt) beskriver situasjonen/problemet 2. En nyansert beskrivelse fås fram ved å stille utdypende /oppklarende spørsmål (stilles av leder av refleksjon og resten av gruppen) 3. Innsnevring og endelig formulering av problemet /utfordringen (for eksempel kan hver kollega formulere sin forståelse av problemet. Så enighet om hva dette handler om) Hvem er de berørte parter? (Dvs. hvem er involvert i saken?) Eks.: Pasient, pårørende, medarbeidere, andre fagpersoner, andre? - og på hvilken måte er de berørt? (Dvs. hvordan tror vi de ulike parter opplever situasjonen, hvilke hensyn ser ut til å være viktige for dem?) Motsetninger, ulike interesser og makt, hvilken rolle spiller dette? Hvordan blir du selv berørt? Hva blir vanskelig i denne situasjonen? Hva sier verdier og prinsipper vi er forpliktet av?:  Lover og forskrifter:  Pasient og brukerrettighetsloven - Er pasientens samtykkekompetanse knyttet til denne helsehjelpen vurdert og dokumentert? - Er det helt nødvendig helsehjelp? Hva blir konsekvensene ved at den ikke blir gitt? - Identifisering av motstand - Vurdering av tillitskapende tiltak. Er dette prøvd og grad av effekt dokumentert?  Kommunens prosedyrer  Etiske retningslinjer  Kommunens kjerneverdier Hvilke etiske verdier/prinsipper er aktuelle i situasjonen? For eksempel: Ikke-skade-prinsippet, Velgjørenhet/barmhjertighet, Selvbestemmelse/ medbestemmelse Foreligger det en verdikonflikt? Hva består det etiske dilemmaet i? Hvilke verdier kommer i konflikt og hvordan? Hvilke tradisjoner, vaner og antagelser (skjulte verdier) kan tenkes å påvirke våre valg og holdninger? Stange kommune, 2013

9 Trinn 5 Handlingsalternativer Trinn 6 Konsekvenser Trinn 7 Hva bør gjøres og hvorfor? Trinn 8 Hvordan bør saken følges opp? Hvilke handlingsalternativer kan tenkes? (Er det noe som kan fås til ved bedre kommunikasjon?) - Hvilke konsekvenser kan forventes for hvert alternativ? - Hvilke primære hensyn må tas? - Hva slags organisasjon blir vi, og hva slags person blir jeg hvis vi velger dette? Alt tatt i betraktning: Hva bør gjøres? Begrunn valget. - Hvordan bør saken gjennomføres og følges opp? - Bør noe gjøres for å redusere evt. skadevirkninger? Stange kommune, 2013

10 Til ettertanke: •Hvordan kan vi jobbe (kontinuerlig) med tvangsproblematikk på vår avdeling? •Hvordan kan vi sikre at pasientenes autonomi, verdighet og integritet blir mest mulig ivaretatt i hverdagen?

11 Kontaktinformasjon mm: •Prosjektets nettside: www.ks.no/etikk-kommune www.ks.no/etikk-kommune •Prosjektets Facebook-side: www.facebook.com/etiskkompetanseheving www.facebook.com/etiskkompetanseheving

12 Litteraturhenvisninger: •Eide, T. og Aadland, E. (2012) Etikkhåndboka for kommunenes helse- og omsorgstjenester. Oslo: Kommuneforlaget •Kirkevold, Øyvind (2005) Bruk av tvang i sykehjem. Tidsskrift for Den norske legeforening. Tilgjengelig fra: http://tidsskriftet.no/article/1192223 http://tidsskriftet.no/article/1192223 •Gjerberg, Førde, Pedersen og Bollig (2010) Etiske utfordringer ved norske sykehjem. Social Science & Medicine Volume 71, Issue 4, August 2010


Laste ned ppt "Etiske perspektiver på bruk av tvang. Undersøkelse om bruk av tvang i norske sykehjem(2005): •45% av pasientene i skjermede enheter for demente og 37%"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google