Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ETISK REFLEKSJON OG PALLIASJON. Moral: Personlige og felles oppfatninger om rett og galt i omgang mellom mennesker. Gir føringer for holdninger og handlinger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ETISK REFLEKSJON OG PALLIASJON. Moral: Personlige og felles oppfatninger om rett og galt i omgang mellom mennesker. Gir føringer for holdninger og handlinger."— Utskrift av presentasjonen:

1 ETISK REFLEKSJON OG PALLIASJON

2 Moral: Personlige og felles oppfatninger om rett og galt i omgang mellom mennesker. Gir føringer for holdninger og handlinger. Etikk: Moralens teori. Etikk er systematisk tenkning rundt hva som er moralsk godt, rett og rettferdig. Hvordan begrunner vi valg og finner gode løsninger? -Når vårt eget ”moralske kompass” ikke gir tilstrekkelig svar (Eide og Aadland, 2012)

3 Etisk kompetanse  Persepsjon: Evnen til å oppdage etiske utfordringer  Refleksjon: Å kunne overveie sakens forskjellige sider, egen tilnærming og mulige handlingsalternativer  Aksjon: Å kunne omsette ønsket praksis i handling (Aadland, 1998)

4 Etisk refleksjon = Systematisk utforsking av en situasjon •Se en sak fra flere sider, få nye perspektiver •Identifisere en verdikonflikt. Hvilke hensyn veier tyngst? •Ta en begrunnet og informert avgjørelse: Hva er det beste, gitt de rådende omstendigheter? Bidrar til faglig og etisk skjønn fremfor synsing!

5 Palliasjon WHO’s definisjon: ” Aktiv, helhetlig behandling, pleie og omsorg for pasienter med sykdommer som ikke responderer på kurativ behandling” Norsk forening for palliativ medisin (NFPM). (2004). Standard for palliasjon Målet med all behandling, pleie og omsorg er best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende. (Reitan og Schølberg, 2010)

6 Livskvalitet Jon Gunnar Mæland har klassifisert definisjoner av begrepet livskvalitet innen ulike kategorier: •Tilfredshet •Tilfredsstillelse av behov •Lykke •Selvrealisering •Funksjonsevne (Reitan og Schølberg, 2010)

7 Livskvalitet ”Å ha det godt, og ha gode følelser og positive vurderinger av eget liv” Siri Næss (Reitan og Schølberg, 2010)

8 Eksistensielle og åndelige og behov ”Det åndelige er den forankring et menneske finner for livet sitt, de verdier man tror på, den virkelighetsoppfatning man bygger på og den livsholdning som preger en” (Håndbok i lindrende behandling, 2009)

9 «Autonomi og verdighet er etikkens grunnpilarer. Når vår autonomi og verdighet blir avhengig av andres hjelp, medfører dette en betydelig etisk utfordring for hjelperen» Stein Husebø

10 Den etiske fordring ”Den enkelte har aldri noe med et annet menneske å gjøre uten at han holder noe av dets liv i sin hånd” Løgstrup 1952

11 5 verdighetsprinsipper 1. Alle mennesker har rett til å leve et verdig liv. 2. Et verdig liv er å kunne bruke sine ressurser som menneske. En forutsetning for dette er å ha tilgang til helsetjenester, utdanning,inntekt og sikkerhet. 3. Verdighet er å ha frihet til å ta avgjørelser og treffe valg som berører eget liv – og oppleve at denne rettigheten blir møtt med respekt. 4. Verdighet bør være det styrende prinsipp for alle handlinger. 5. Vår egen verdighet er gjensidig avhengig av andres verdighet. http://www.globaldignity.no

12 Verdighet, – til refleksjon: • Hvordan ivareta pasientens verdighet? • Hva er en verdig livsavslutning for akkurat dette mennesket? • Kan andre enn mennesket selv definere verdighet på egne vegne? • Hva når pårørendes forståelse av verdighet ikke sammenfaller med pasientens ønsker? Hvordan kan da helsepersonell være pasientens talsmann, samtidig som pårørende blir ivaretatt på en respektfull og god måte? • Hva når faglige argumenter ikke sammenfaller med pasient og /eller pårørendes ønsker? Hvordan ivaretas verdigheten da?

13 En naturlig avslutning på livet - Mer helhetlig pasientforløp i samhandlingsreformen Palliativ omsorg, trygghet og valgfrihet

14 ...forts. ”En naturlig avslutning på livet..” Oppfølgingen av denne pasientgruppen krever skreddersøm, og etisk skjønn er helt sentralt i møtet med mennesker i denne sårbare fasen av livet

15 ...forts. ”En naturlig avslutning på livet..” En kan med fordel satse på å styrke kompetansen til de ansatte både i sykehjem og i hjemmetjenesten - ut fra en filosofi om at den palliative sengen er der pasienten befinner seg til enhver tid.

16 ...forts. ”En naturlig avslutning på livet..” Kommunene bør satse på en styrking av generalistkompetansen både i hjemmetjenesten og på sykehjem fremfor å etablere egne enheter for palliativt tilbud.

17 ...forts. ”En naturlig avslutning på livet..” Balansen mellom avslutning av livsforlengende tiltak og god symptomlindring er en sentral etisk utfordring. For de døende selv og deres pårørende blir en verdig død ofte beskrevet ut fra hvordan de siste dager og timer ble ivaretatt.

18 Autonomi Autonomi = frihet til å velge Hva betyr det i tilknytning til spørsmål om livsforlengende behandling?

19 Etisk refleksjonsøvelse

20 Trinn 1: Problemformulering - hva dreier situasjonen seg egentlig om? Oppgave: •Velg en situasjon som er aktuell for en av deltagerne. •La deltakeren beskrive situasjonen/problemet •Hjelp deltakeren til å få frem en nyansert beskrivelse ved å stille utdypende/ oppklarende spørsmål. •Prøv å snevre det inn til ett problem / utfordring

21 Trinn 2: Verdi-identifisering •Hvem er involvert i sitasjonen? •Hvilke verdier og prinsipper er sentrale, - og for hvem? •Finnes det verdier og prinsipper som jeg som yrkesutøver må hjelpe pasienten å verne? •Finnes det verdier og prinsipper som er vankelig for meg som yrkesutøver å gå på akkord med? •Kan vi finne noen skjulte verdier? Oppgave: Sortering: Hvilke verdier og prinsipper er viktige i forhold til problemstillingen, og for hvem?

22 Etiske dilemma og etiske utfordringer Etiske utfordringer: Noe som uroer oss, som ikke er slik det bør være; i behandling av pasienter / brukere, samarbeidsrelasjoner, ledelse, etc Hva skal jeg gjøre? Dilemma: En valgsituasjon hvor vi – uansett hva vi velger – ikke greier å verne de verdiene vi har, eller er forpliktet av. En situasjon hvor det finnes gode moralske innvendinger mot et hvert handlingsalternativ Hva skal jeg velge? (Eide og Aadland, 2012)

23 Sjekkliste for etisk refleksjon •Saken –Fakta og forståelse (hva er vår tolkning) •Involverte parter –Viktige hensyn, verdier og konsekvenser for hver av dem •Andre hensyn –Juridiske, aktuelle verdier og prinsipper •Etiske utfordringer/dilemma –Verdier på prøve •Mulige løsninger –Rangering og konsekvenser av hver av dem •Råd –Mulige anbefalinger

24 Pasienten har en demensdiagnose, og har ikke samtykkekompetanse. Pasienten er Jehovas Vitne. Du spør pasientens barn hva dette innebærer med hensyn til pleie / behandling av pasienten i livets sluttfase. Barna sier dette ikke har noen spesiell betydning. Barna er ikke selv Jehovas Vitne. I pasientens journal kan du lese at det nylig er gitt blodoverføring da pasienten har en alvorlig anemi. Hvilke etiske utfordringer/dilemmaer står du overfor, og hvordan skal du håndtere disse? Fra Ottestad Helse- og omsorgssenters refleksjonskort ”Etisk refleksjon og palliasjon”

25 "Hvordan mennesker dør, forblir som viktige minner hos dem som lever videre. Både av hensyn til dem og til pasienten, er det vår oppgave å kjenne til hva som forårsaker smerte og plager, og hvordan vi kan behandle disse plagene effektivt.. Det som skjer de siste timene før et menneske dør, kan lege mange tidligere sår, eller forbli som uutholdelige erindringer som forhindrer veien gjennom sorg." Cicely Saunders

26 Kontaktinformasjon mm: •Prosjektets nettside: www.ks.no/etikk-kommune www.ks.no/etikk-kommune •Prosjektets Facebook-side: www.facebook.com/etiskkompetanseheving www.facebook.com/etiskkompetanseheving

27 Litteraturhenvisning: 1.Aadland, Einar. (1998) Etikk for helse og sosialarbeidarar. 2.Aadland, E og Eide, T. (2012) Etikkhåndboka 3.Eide, H. og T. Eide. (2007). Kommunikasjon i relasjoner. Gyldendal Akademisk. 4.KS FoU nr 7543, Agenda Kaupang (2012). En naturlig avslutning på livet 5.Norsk forening for palliativ medisin (NFPM). (2004). Standard for palliasjon. 6.Ottestad helse- og omsorgssenter (2012): Standard for lindrende omsorg og behandling. USH Hedmark 7.Reitan, Anne Marie; Schølberg, Tore Christian (red). (2010). Kreftsykepleie - pasient, utfordring, handling. Akribe. 8.http://www.globaldignity.nohttp://www.globaldignity.no 9.http://www.ks.no/PageFiles/10114/refleksjonskort%20palliasjon,%20ottestad.pdfhttp://www.ks.no/PageFiles/10114/refleksjonskort%20palliasjon,%20ottestad.pdf


Laste ned ppt "ETISK REFLEKSJON OG PALLIASJON. Moral: Personlige og felles oppfatninger om rett og galt i omgang mellom mennesker. Gir føringer for holdninger og handlinger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google