Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2. Lærerprofesjonens etiske plattform i et lederperspektiv

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2. Lærerprofesjonens etiske plattform i et lederperspektiv"— Utskrift av presentasjonen:

1 2. Lærerprofesjonens etiske plattform i et lederperspektiv

2 Mandat og profesjonelt lederansvar
Mandat og verdier er uttrykt i: opplæringslovens formålsparagraf lov om barnehage Lærerprofesjonens etiske plattform Er et felles uttrykk for de verdier og det ansvar den enkelte og profesjonen har.

3 Mandat og profesjonelt ansvar
Resultat av politisk valgt organisering av samfunnets velferdsordninger Innebærer: Faglige, moralske og politiske forpliktelser Tjenesteyting for både enkeltindivid og samfunnet Krav om uegennytte – tjeneste foran profitt Personlig ansvarlig for enhver handling Medlem av en profesjon

4 Kjennetegn på en profesjon
utfører tjenester basert på teoretisk kunnskap som er tilegnet gjennom en spesialisert utdanning ( 7 lærerutdanninger) utøver yrket med i henhold til et samfunnsmandat med autonomi/handlingsrom (nasjonalt læreplanverk) har et felles kunnskapsgrunnlag (fag/pedagogikk/didaktikk) har egen profesjonsetikk Lærerprofesjonens etiske plattform

5 Lærerprofesjonens etiske plattform – fra november 2012

6 Lærerprofesjonens etikk – hva og hvorfor
Lærerprofesjonens etikk – hva og hvorfor? Profesjonsetikken er vårt felles verdigrunnlag som arbeidet vi utfører i barnehage og skole skal hvile på. Lærerprofesjonens etiske plattform er viktig for å: understøtte etisk forsvarlig praksis i barnehage og skole fremme felles ansvar for beslutninger øke profesjonens etiske bevissthet høyne tilliten mellom lærerprofesjonen og samfunnet styrke profesjonens evne til å stå for, og begrunne valgene vi tar skape profesjonell samhørighet tydeliggjøre utad hva lærerprofesjonen står for støtte profesjonen i å korrigere og styre seg selv

7 Lærerprofesjonens mandat og ansvar
Hvordan skal dette mandatet oppfattes? Hva innebærer et profesjonelt ansvar? Hvem definerer hva som er godt nok når det gjelder å opptre profesjonelt ansvarlig? Hvordan kan Læreprofesjonens etiske plattform bli en god veiviser for dere som ledere i arbeidet på egen arbeidsplass?

8 Profesjonelt lederansvar handler om
Å håndtere spenningen mellom faglig-moralsk ansvar og teknisk.

9 Profesjonelt ansvar medfører forpliktelser

10 Å spørre seg selv… Hvordan ivaretar jeg barnets eller elevens integritet når en ansatt kommer med klager på ham eller henne? Hvordan ivaretar jeg den ansattes integritet når barnet/eleven/foresatte klager på en ansatt? På hvilket grunnlag foretar jeg ressursmessige prioriteringer – økonomiske og menneskelige? Hvem blir hørt og hvem blir ikke hørt? Har jeg plass for begrep som barmhjertighet, omsorg og respekt i mitt profesjonelle språk?

11 Hva skal dyrkes, hva skal sås og hva skal lukes vekk i egen kultur?

12 En etisk analyse/refleksjonsmodell
1. Forståelse Situasjonen Hvem er involvert? Verdier og normer Åpne verdier og normer Skjulte verdier og holdninger Drøfte innhold i de ulike verdiene Ranger verdier og normer 2. Analyse Bakgrunnskunnskap: samfunnsmandat (læreplan, opplæringsloven, profesjonsetisk plattform, barnekonvensjonen, litteratur, offentlige diskusjoner osv.) Forskjellige etiske teorier 3. Handlingsalternativer – mulige og realistiske. Nye og alternative måter? Rangering av alternativene, de som ivaretar de prioriterte verdiene 4. Handling – Gjennomføring og evaluering Etisk dømmekraft kan øves opp og skal øves opp sammen med kolleger. Når etiske dilemmaer dukker opp i hverdagen, er det rette svaret ikke gitt, handlingsalternativene kan være mange og flere enn de den enkelte ser. Å jobbe systematisk med etiske problemstillinger kan gjøres ved å benytte forskjellige metoder. Denne gir en grei oversikt over en mulig måte å analysere situasjonen på.


Laste ned ppt "2. Lærerprofesjonens etiske plattform i et lederperspektiv"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google