Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å håndtere etiske utfordringer i møte med demensrammede Kløveråsenseminaret Bodø 30. og 31. mai 2012. Ved Gerd Sylvi Sellevold, Lovisenberg diakonale høgskole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å håndtere etiske utfordringer i møte med demensrammede Kløveråsenseminaret Bodø 30. og 31. mai 2012. Ved Gerd Sylvi Sellevold, Lovisenberg diakonale høgskole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Å håndtere etiske utfordringer i møte med demensrammede Kløveråsenseminaret Bodø 30. og 31. mai Ved Gerd Sylvi Sellevold, Lovisenberg diakonale høgskole

2 Bakgrunn •Nordetikkprosjektet: «Etikk, demens og kvalitet i pleien» –www.ldh.no/forskning/publikasjoner /skriftserienwww.ldh.no/forskning/publikasjoner •Prosjektet: Styrking av faglig – etisk kompetanse hos pleiepersonale og sykepleierstudenter i klinisk praksis i sykehjem. Et samarbeidsprosjekt mellom LDG og CGS •Prosjektet: Etisk og faglig refleksjon i sykehjem •Hospiceverdier i demensomsorgen, et paraplyprosjekt, samarbeid mellom LDH og CGS –«Uttrykkets betydning for god omsorg for personer med demens» Gerd Sylvi Sellevold,

3 Demensomsorgens overordnede mål •Demensomsorgens overordnede mål bør være å beskytte og opprettholde et så godt liv som mulig for personer med demens og deres nærmeste (Bolmsjö m fl. 2006) Fritt oversatt •Omsorg betyr å vise ansvar for den som er avhengig. Både ansvar og avhengighet representerer moralske fenomen hvor det moralske ansvaret blir større jo svakere jo mer avhengig den andre er ( Henriksen og Vetlesen 1999). Gerd Sylvi Sellevold,

4 • Tre viktige kjennetegn: 1.Å møte mennesker ansikt til ansikt – å se den andre 2.Møtet med den andre er handlingsorientert - å handle til det beste for den andre 3.Møtet med den andre er saklig eller faglig formidlet – Yrkesutøverens faglige kompetanse/ansettelsesforhold ligger til grunn for møtet (Christoffersen 2005). Profesjonsetikk Gerd Sylvi Sellevold,

5 1. Hva betyr etikk i møte med demensrammede? •Den etiske fordringen: Å være prisgitt å bli tatt i mot av den andre når noe i ens liv står på spill. «at have noe av et andet menneskets liv i sin hånd» •Løgstrup (1956 s. 39) – «De har ikke lenger muligheter til å gi uttrykk for hva de ønsker og vil (2)” –« Han er sjanseløs» (2) Gerd Sylvi Sellevold,

6 Den etiske fordringen forts… • ”da blir det at vi må velge på hans eller hennes vegne – og det er kjempeviktig det vi faktisk bestemmer skal skje – hvis jeg tenker på det blir det skremmende” (3). •” det kjempeviktige ” -fordringen om å ta vare på den annens liv (Løgstrup 1956 ) -” det skremmende ” -gjennom vår holdning kan vi gjøre den annens liv truende eller trygt. (Martinsen 2005) Gerd Sylvi Sellevold,

7 Den etiske fordringen forts… •Å få være en person i kraft av å få være i sentrum av og bli bekreftet av et annets menneskes oppmerksomhet (Henriksen og Vetlesen1999). Gerd Sylvi Sellevold,

8 Den etiske fordringen forts… •Å få satt sitt liv på spill ved å ikke bli forstått som seg selv •Den etiske fordringen handler også om å ta imot den andre på den andres og ikke ens egne premisser (Løgstrup 1956). Gerd Sylvi Sellevold,

9 Den etiske fordringen forts… • Å utvikle an Ethics of Dementia [ en etikk i relasjoner til personer med demens ] gjennom – å lytte til personer med demens og deres pleiere – å ha fokus på de dagligdagse etiske spørsmål som har som mål å ivareta individets integritet. – (Sorrell 2006) • Forutsetninger: Gerd Sylvi Sellevold,

10 Etiske dilemma • « En situasjon hvor det blir galt uansett hva man gjør» (Eide og Aadland 2008) • Å balansere mellom medbestemmelse, faglig forsvarlig omsorg og rettferdighet

11 Etiske dilemma – noen eksempler • Når faglige vurderinger går på tvers av brukerens eller pårørendes vurderinger • Når pårørende har steke meninger som ikke deles av pasienten selv eller pleierne • Når man er uenig om hva som er det faglig riktige • Når man vet hva som er riktig, men ytre omstendigheter hindrer en i å handle slik –(Eide og Aadland 2008) Gerd Sylvi Sellevold,

12 Moralsk stress 1.Når man mener å vite hva som er det etisk riktige handlingsvalget, men strukturelle rammer hindrer en i å utøve det man mener er riktig 2.Mangler selvtillit og/eller etisk kompetanse  Unngår å handle i forhold til å løse problemet ( Bolmsjö et al 2006)  Følelsesmessig tilbaketrekking (Rokstad og Smebye 2008) •”Det er ofte lett å bruke etisk dilemma som en sovepute… at det er så vanskelig… og så unngår man å gjøre valg (4)

13 Metoder og verktøy for systematisk etikkarbeid • Etisk bevissthet som en del av den yrkesmessige kompetansen – Etisk og faglig refleksjon (Faglig-etisk refleksjon) • Å være etisk bevisst betyr å reflektere kritisk over egne følelser, tanker og handlinger i møte med andre (Jormsri m fl 2005). Gerd Sylvi Sellevold,

14 Moralsk kompetanse – ”Evnen til å håndtere de etiske spørsmål eller problemstillinger som man møter i sin yrkesutøvelse ” Jormsri m fl. (2005 s. 592) ( Fritt oversatt) • Moralsk persepsjon • Moralsk skjønn • Moralsk adferd (Jormsri et al s. 586) Gerd Sylvi Sellevold,

15 Metoder og verktøy for systematisk etikkarbeid forts….. «Mange veier til Rom» *KS: omsorg/Eldreomsorg/ omsorg/Eldreomsorg/ * Eide og Aadland (2008). Etikk håndboka for kommunenes helse- og omsorgstjenester. Kommuneforlaget • Tre viktige rammer : – Å reflektere sammen – Etiske refleksjonsmodeller eller «Sjekkliste for etisk refleksjon» – Fagkunnskap Gerd Sylvi Sellevold,

16 Å reflektere sammen • Refleksjonsgrupper i sykehjemsavdelinger – Prosjektet: Etisk og faglig refleksjon • Refleksjonsgrupper som samarbeidsprosjekt mellom praksisfelt og høgskole – Nordetikkprosjektet, Styrking av faglig-etisk kompetanse • Etikk komiteer eller etikkråd – ”det som merkes helt konkret er at man er flinkere til å sette seg ned to stykker og diskutere ting i stedet for å ta egne avgjørelser” (2). – ”For da får du inn litt andre synsvinkler enn bare de du har selv” (3). Gerd Sylvi Sellevold,

17 Å reflektere sammen forts……… Gerd Sylvi Sellevold,

18 Etisk refleksjonsmodell • I Forforståelse : – Situasjonen, hva er vanskelig, involverte parter – Åpne personlige, faglige og sosiale verdier. Skjulte verdier? • II Analyse : – Bakgrunnskunnskap og verdier fra faglitteratur, media, offentlige debatter. I lys av etiske teorier? • III Handlingsalternativ : – Mulige handlingsalternativer og konsekvenser for de involverte? Hvilke ivaretar best de verdiene som er høyest prioritert? • IV Handling : – Planlegg, iverksett og evaluer (Aadland 1998) Gerd Sylvi Sellevold,

19 Involverte parter Å handle på vegne av en annen • ”Det er lettere å få med seg den etiske dimensjonen hvis en har med seg forhistorien til pasienten – får en helt annen respekt hvis en vet om bakgrunnen og kjenner pårørende” (1) • ”Det var jo sikkert det at vi fikk opplysninger, flere opplysninger. Litt mer bakgrunnshistorie selvfølgelig” (5) Gerd Sylvi Sellevold,

20 Å utforske situasjonen (analysefasen) • «Fra det tilsynelatende til det virkelige» • «Å avdekke kompleksiteten lag på lag» Gerd Sylvi Sellevold,

21 Læring og utvikling • ”Det å ikke gå rett på tiltak – det er det vi er så vante til å måtte gjøre, det er tidspress og ting skal skje fort – det er avlæring egentlig (1)” •”Det går mye på gammel vane(1), Hierarkiet på arbeidsplassen (2) • ”For da får du inn litt andre synsvinkler enn bare de du har selv” (3). ”Så har jeg faktisk endret oppfattelse ved at jeg har fått ryddet ordentlig opp i det” (4). • ”Vi ser jo de eksemplene vi har hatt her, at vi ser dem med nye øyne(5)” Gerd Sylvi Sellevold,

22 Utvikling av handlingskompetanse Gerd Sylvi Sellevold,

23 Utvikling av faglig autoritet • ” Det vi har lært har vi dratt med i behandlingsmøter og diskusjoner (1)”. • ” Også det at jeg turte å stille spørsmålet, å spørre hva det var som var grunnen til å gjøre det de gjorde. At jeg hadde motet til å gjøre det” (1). • ”Vi kan begrunne bedre tiltakene. Rettferdiggjøre det” (4). ”Mer gjennomtenkt” (1). Gerd Sylvi Sellevold,


Laste ned ppt "Å håndtere etiske utfordringer i møte med demensrammede Kløveråsenseminaret Bodø 30. og 31. mai 2012. Ved Gerd Sylvi Sellevold, Lovisenberg diakonale høgskole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google