Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opplæringsplanen for nytt kapittel 4 A i pasientrettighetsloven Etikkarbeid i kommunehelsetjenesten – Oslo, 3.3.09 v/seniorrådgiver Hanne Skui, Helsedirektoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opplæringsplanen for nytt kapittel 4 A i pasientrettighetsloven Etikkarbeid i kommunehelsetjenesten – Oslo, 3.3.09 v/seniorrådgiver Hanne Skui, Helsedirektoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Opplæringsplanen for nytt kapittel 4 A i pasientrettighetsloven Etikkarbeid i kommunehelsetjenesten – Oslo, 3.3.09 v/seniorrådgiver Hanne Skui, Helsedirektoratet

2 Nytt kapittel 4 A i pasientrettighetsloven Gir helsepersonell adgang til å yte helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Trådte i kraft 1. januar 2009

3 Hvorfor ny lovhjemmel? | Behov for somatisk helsehjelp til ikke- samtykkekompetente som motsetter seg hjelpen Mangelfullt hjemmelsgrunnlag for å yte hjelp Helsepersonell i etisk dilemma; ulovlig helsehjelp eller omsorgssvikt?

4 | Formål Å yte nødvendig helsehjelp for å hindre vesentlig helseskade Å forebygge og begrense bruken av tvang Helsehjelpen skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes fysiske og psykiske integritet, og så langt som mulig være i overensstemmelse med pasientens selvbestemmelsesrett.

5 Virkeområde Somatisk helsehjelp som ytes av helsepersonell –Undersøkelse og behandling av psykiske lidelser uten eget samtykke skal skje etter reglene i psykisk helsevernloven Pasienter må –være over 16 år, –mangle samtykkekompetanse, og –motsette seg helsehjelpen Gjelder i hele helsetjenesten Uavhengig av arena, men tvungen innleggelse og tilbakeholdelse kan bare skje i helseinstitusjon.

6 | Vilkårene Før det kan ytes tvungen helsehjelp, må tillitskapende tiltak ha vært forsøkt Dessuten: Unnlatelse av å gi helsehjelp må kunne føre til vesentlig helseskade på pasienten Helsehjelpen må anses nødvendig Tiltak må stå i forhold til behovet for hjelp Avsluttende helhetsvurdering.

7 | Gjennomføringen Dersom vilkårene er oppfylt kan gjennomføring av helsehjelp skje ved tvang, eller andre tiltak for å omgå motstand Loven er ikke uttømmende om tillatte tiltak, men omtaler særskilt noen inngripende tiltak: –Innleggelse og tilbakeholdelse i helseinstitusjon –Varslingssystemer –Bevegelseshindrende tiltak Tiltak skal være minst mulig inngripende. Behovet skal vurderes fortløpende.

8 Hvem kan fatte vedtak? | Hvem kan fatte vedtak om bruk av tvang? -Helsepersonell som er ansvarlig for helsehjelpen, vanligvis lege eller tannlege -Den som fatter vedtak må være faglig kvalifisert til å vurdere alle konsekvenser av tvangen Vedtak om alvorlig inngrep treffes i samråd med annet kvalifisert personell

9 Utfordringer ved kapittel 4 A Regler som stiller store krav til helsepersonells kunnskap og faglige og etiske vurderinger, jf. bl.a.: Samtykkevurderingen Skjønnspregede vilkår; vesentlig, nødvendig, forholdsmessighet, helhetsvurdering Få begrensninger på type tiltak

10 Opplæringsplanen Mål: Helsepersonell, ledere og personell i helseadministrasjon skal kjenne til det nye regelverkets ikrafttredelse, formål og grunnvilkårene for tvang, samt saksbehandling. Gjennomføring: Helsedirektoratet produserer opplærings- og veiledningsmateriell Fylkesmennene gir opplæring til ledere og opplæringsansvarlige i helsetjenestene Ledere og opplæringsansvarlige videreformidler kunnskapen innen egen virksomhet, jf. helsetjenestens opplæringsplikt: –Kommunehelsetjenesteloven §§ 6-1 – 6-2 –Spesialisthelsetjenesteloven § 3-10 –Internkontrollforskriften § 4c

11 Litt mer om tema for opplæringen Reglene i pasientrettighetsloven kapittel 4 A Etiske utfordringer Selvbestemmelse og samtykkekompetanse Forholdet til annet relevant regelverk Tillitskapende tiltak Plikten til opplæring og faglig forsvarlighet

12 Veilednings- og opplæringsmateriale Rundskriv med lovtekst, kommentarer og sjekkliste for vedtak Opplæringsforedrag Studiehefte E-læringskurs Informasjonsfoldere til helsepersonell og til pasienter og pårørende Vedtaksmal www.helsedirektoratet.no Suppleringer i 2009

13 Studieheftet

14 Elæringen

15 Noen erfaringer fra opplæringen – så langt Vanskelig juss og krevende helsefaglige avveininger - stort opplæringsbehov Inngang til temaet via refleksjoner rundt verdier, holdninger og egen praksis skaper engasjement Interaktivitet skaper engasjement Forankring og holdninger hos ledelse


Laste ned ppt "Opplæringsplanen for nytt kapittel 4 A i pasientrettighetsloven Etikkarbeid i kommunehelsetjenesten – Oslo, 3.3.09 v/seniorrådgiver Hanne Skui, Helsedirektoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google