Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAV vs. samhandlingsreformen Bjørn Gudbjørgsrud, 23.05.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAV vs. samhandlingsreformen Bjørn Gudbjørgsrud, 23.05.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 NAV vs. samhandlingsreformen Bjørn Gudbjørgsrud, 23.05.2011

2 NAV, 27.06.2014Side 2 Om reformene…  NAV: Et organisasjonsoptimistisk prosjekt  Samhandlingsreformen: Et lokaloptimistisk prosjekt  Generelt har vi stor tro på organisasjonsendringer – i praksis krever det (alltid) mer enn antatt av kultur, kompetanse, implementering og økonomi (pukkel)  Ikke minst når vi skal samhandle på tvers av forvaltningsgrenser

3 NAV, 27.06.2014Side 3 Likheter og forskjeller  Mer samhandling, men ikke en dør og felles styring  Mer samarbeid, men ikke delegasjon  Bedre ledelse, men ikke to-delt ledelse  Nye oppgaver, ikke bare nye måter og virkemidler  Store, men kanskje noe mer edruelige ambisjoner  Fra bør til må ha mer interkommunalt samarbeid

4 NAV, 27.06.2014Side 4 Om dimensjoner og balansekunst  19 000 ansatte  To styringslinjer for NAV-kontorene  Nesten 60 ulike ytelser som utgjør ca. 1/3 av statsbudsjettet  Betaler ut kr. 10 000 per sekund eller nesten 860 millioner kroner pr dag.  Krever både (svært store) evner til sentral styring, kontroll og spesialisering på den ene siden, og lokal fleksibilitet i utviklingen av felles NAV kontor (med to eiere) på den andre siden  Dette er en krevende balansegang

5 NAV, 27.06.2014Side 5 Hvorfor samhandlingsreform?  Svikt i dagens tilbud  Endringer i sykdomsbilde  ”Eldrebølge”  Tilgang til personell og kompetanse  Sosiale helseforskjeller  Folkehelseutfordringer  Økende gap mellom forventninger og tilbud

6 NAV, 27.06.2014Side 6 Viktigste samhandlingspunkter  Inkluderende arbeidsliv  Sykefraværsoppfølging  Arbeid og psykisk helse  Kvalifisering og rekruttering  Rehabilitering  Fravær i videregående opplæring  Fastlegene

7 NAV, 27.06.2014Side 7 Stortingsbehandlingen  Flertallet vil understreke at habilitering og rehabilitering må få en tydelig plass både i 1. og 2. linje i den helsemodellen reformen legger opp til  Komiteen ser behovet for å styrke samhandlingen mellom NAV og helsevesenet for å styrke arbeidsrettet rehabilitering Hvordan gjør vi det best i praksis?

8 NAV, 27.06.2014Side 8 Viktige forbedringsområder for NAV  Enda mer fokus på arbeid (og aktivitet) i brukermøtene  Likere forståelse og bruk av ”oppfølgingsmodellen” – en tydelig og god ”standard”.  Bedre kvaliteten i behovs- og arbeidsevnevurderingene  Bruke arbeidsevnevurderingene som virkemiddel for arbeid, og ikke som vilkårsvurdering for ytelser  Styrke kunnskapen om, og kontakten med, næringsliv, leger og utdanning  Tidligere inn og tettere på i sykefraværsarbeidet  Generelt høyere trykk på disse områdene – i alle ledd

9 NAV, 27.06.2014Side 9 IA: Det gamle bildet (fra FAFO) Arbeidslivet skaper problemer Velferdsstaten var sikkerhetsnett

10 NAV, 27.06.2014Side 10 Den nye modellen for samarbeid med arbeidslivet Problemer som oppstår i arbeidslivet skal løses på arbeidsplassen NAV (Arbeids- livssenter mm) NAV og virkemidler

11 NAV, 27.06.2014Side 11 Jobb Helse- problemer Mestrings- problemer Fravær Tradisjonell modell sykefravær Løsning: Bedre ansattes helse og tilrettelegging Objektiv diagnose

12 NAV, 27.06.2014Side 12 Jobb Mestrings- problemer Helse- problemer Fravær Utfyllende modell sykefravær Nye oppgaver Tidsklemma Omstilling Ny sjef Økt tempo Nye krav Nyskilt Nytt IT-system Mangelfull kompetanse Konflikt med kolleger Løsning: Bedre ansattes mestringsevne kollektivt og individuelt Subjektiv diagnose

13 NAV, 27.06.2014Side 13 Fra 1. juli: tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte

14 NAV, 27.06.2014Side 14 Muligheter og utfordringer i partnerskapet  Godt integrerte kontorer gir best resultater  Gode (NAV) resultater påvirker kommunale budsjetter, levekår og omdømme (og motsatt)  ”Alt avhenger av alt”: Strukturelle og økonomiske statlige grep irriterer  Ulik kommunal kompetanse, interesse og engasjement  Styring i to linjer: Lederoppmerksomhet og oppfølging

15 NAV, 27.06.2014Side 15 NAVs resultater er viktig for kommunens resultater, og godt integrerte kontorer gir best resultater for brukerne  Tilgang på arbeidskraft  Reduserte sosialhjelpsutbetalinger  Oppfølging av ungdom  Bedre oppfølging av sykemeldte og AAP brukere (inkluderende arbeidsliv)  Påvirker budsjetter, levekår og omdømme – og forutsetningene for å lykkes med samhandlingsreformen Godt integrerte kontorer gir bedre resultater for brukerne

16 NAV, 27.06.2014Side 16 Nøkkeltall for arbeids- og velferdssektoren (Estimat på ”tapte årsverk” i 2009 og 2010)

17 NAV, 27.06.2014Side 17 Nøkkeltall for arbeids- og velferdssektoren (svært høy yrkesdeltaking i Norge) Antallet yrkesaktive i prosent av befolkningen. 2000-2009. Kilde: OECD

18 NAV, 27.06.2014Side 18 Begge reformene skal på mange måter møte samme utfordringer:  Store demografiske endringer i årene som kommer  Behov for å få flere til å stå lengre i jobb  Behov for å kvalifisere flere ukvalifiserte for arbeidsmarkedet  Dette er nødvendig for å sikre rekrutteringen til og finansieringen av velfredssamfunnet  Ett kjernespørsmål blir da: Hvordan organiserer vi oss og samhandler for å løse disse oppgavene? (Må løses mellom HoD/NAV/KS/Kommunene – reformen gir ikke så mange svar…)

19 NAV, 27.06.2014Side 19 Utvikling av NAV og samhandlingsreformen  Påvirker samhandlingsreformen den kommunale oppgaveporteføljen i NAV?  Gjør samhandlingsreformen det naturlig å arbeidsrette (også de kommunale tjenestene i) NAV kontorene mer?  Hvordan samarbeider vi best om rehabilitering – yrkesrettet og helsemessig?, rus og psykiatri…  Kan interkommunale helseløsninger stimulere til interkommunale NAV-løsninger?  Dette er temaer som det er fornuftig å diskutere i partnerskapet

20 NAV, 27.06.2014Side 20 Hva kan vi lære fra NAV reformen?  Samhandling kommer ikke av seg selv – og det koster ekstra på kort sikt  Organisering, struktur og teknikk gir muligheter, men er langt fra nok…  Tålmodighet – å endre hoder er ikke gjort i en fei  Kompetanse, kompetanse, kompetanse (og ikke så rent lite kulturbygging)  Jo flere eiere, interessenter, aktører – jo større er muligheten for at brukeren kommer i andre rekke

21 NAV, 27.06.2014Side 21 Oppsummert  Organisering er viktig, men det er sannelig kompetanse, kultur, gjennomføringsevne og økonomi også  NAV-reformen og samhandlingsreformen er ulike reformer, men skal løse noen av de samme utfordringene  Samhandlingsreformen gir behov for å rydde i oppgavene, og reetablere grensesnitt og samhandlingsarenaer…  Kan samhandlingsreformen stimulere til mer interkommunalt velferdssamarbeid ?  I samme båt – gjensidig avhengighet…


Laste ned ppt "NAV vs. samhandlingsreformen Bjørn Gudbjørgsrud, 23.05.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google