Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etablering og videre utvikling av arbeids- og velferdsetaten Tor Saglie, arbeids- og velferdsdirektør 16.10.06.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etablering og videre utvikling av arbeids- og velferdsetaten Tor Saglie, arbeids- og velferdsdirektør 16.10.06."— Utskrift av presentasjonen:

1 Etablering og videre utvikling av arbeids- og velferdsetaten Tor Saglie, arbeids- og velferdsdirektør 16.10.06

2 NAV, 05.07.2014Side 2 Disposisjon  Arbeids- og velferdsetaten: Status og mål  NAV – kontorer: Partnerskap stat/kommune og piloter  Perioden fram til 2010: Store omstillinger  Innholdsreformen

3 NAV, 05.07.2014Side 3 Arbeids- og velferdspolitikken: Samfunnsutfordringen  ¼ av befolkning i yrkesaktiv alder midlertidig/varig uten arbeid  Uførestønader og sykefravær øker stadig og blant de høyeste i OECD-land  Mange til dels lenge i midlertidige rehabiliterings-, attførings og uføreytelser av ulikt slag, få kommer i arbeid  Forventet avgangs- eller pensjoneringsalder går stadig ned  Enkelte grupper i innvandrerbefolkningen langt lavere yrkesdeltaking, høyere arbeidsløshet, sykefravær og uførepensjonering  2% i varig fattigdom

4 NAV, 05.07.2014Side 4 Arbeids- og velferdsforvaltningen – TALL OG FAKTA  Opprettet 1. juli 2006  Skal innen 2010 gjennomføre en av tidenes største forvaltningsreformer  13 000 ansatte (i statsetaten)  ca 17 000 ansatte gjennom partnerskap med kommunene  Nesten hele befolkningen er blant våre brukere  Forvalter en tredjedel av statsbudsjettet, gjennom ordninger som arbeidsledighetstrygd, attføring, pensjon, barnetrygd, kontantstøtte, m.m.  Kontorer i hele landet

5 NAV, 05.07.2014Side 5 Fire hovedprinsipper for organiseringen 1. Brukerfokusert organisering: Fysisk og helhetlig tilstedeværelse når det er et behov for ansikt til ansikt rådgivning og oppfølging – NAV-kontorene 2. All tjenesteyting og produksjon som ikke er avhengig av fysisk nærhet til brukerne organiseres med sikte på optimal effektivitet – spesialenheter 3. Støttefunksjonene skal fylle primærfunksjonenes behov for tilpassede tjenester og andre leveranser av høy kvalitet – NDU 4. Strategisk direktorat

6 NAV, 05.07.2014Side 6 Arbeids- og velferdsetaten Arbeids- og velferds direktoratet NAV Fylke NAV-kontor i partnerskap med kommunen NAV Arbeid* og NAV trygd* NAV Spesialenheter Servicetjenester, klage og anke, forvaltning, utland, innkreving og kontroll, helsetjenester, hjelpemiddelsentraler NAV Drift og utvikling * Navn på tidligere arbeids- og trygdekontor, inntil de etableres som NAV-kontor

7 NAV, 05.07.2014Side 7 Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeids- og velferdsdirektør Arbeid og aktivitetPensjon og ytelser Direktør Fylkesledd NAV Fylke Direktør Spesialenheter NAV Spesialenheter Direktør NDU NAV Drift og Utvikling (NDU) Arbeids- og velferdsdirektørens sekretariat Internrevisjon Staber: Kommunikasjon, HR, IKT, økonomi

8 NAV, 05.07.2014Side 8 Virksomhetsidé  NAV bidrar til bred deltakelse i arbeid og samfunn og til økonomisk trygghet for den enkelte. – Dette forutsetter nært samspill med brukeren og arbeidslivet og ekstra fokus på mennesker med spesielle behov i forhold til arbeidsmarkedet og andre i en utfordrende livssituasjon.

9 NAV, 05.07.2014Side 9 Hovedmål for reformen  Flere i arbeid og aktivitet – færre på trygd og stønad  Enklere for brukerne og tilpasset brukernes behov  En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning – Færre kasteballer – Redusere innelåsning på stønadsordninger

10 NAV, 05.07.2014Side 10 Hovedmål for Arbeids- og velferdsetaten  Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad  Et velfungerende arbeidsmarked  Rett tjeneste og stønad til rett tid  God service tilpasset brukernes forutsetninger og behov  En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

11 NAV, 05.07.2014Side 11 Visjon Vi gir mennesker muligheter

12 NAV, 05.07.2014Side 12 Disposisjon  Arbeids- og velferdsetaten: Status og mål  NAV – kontorer: Partnerskap stat/kommune og piloter  Perioden fram til 2010: Store omstillinger  Innholdsreformen

13 NAV, 05.07.2014Side 13

14 NAV, 05.07.2014Side 14 Kommunalt innhold i pilotkontorene Minimums- løsning Flykninge- tjenesten + + ++ Barnevern Rus Gjelds- rådgivning Bolig Psykiatri Gjelds- rådgivning Bolig Flykninge- tjenesten Bolig Flykninge- tjenesten Rus Hele sosialtjenestens tjenester + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ 1 2 1 4 6 1 2 3 1 4 Antall piloter

15 NAV, 05.07.2014Side 15 For at vi skal lykkes med reformen, må vi arbeide annerledes Oppgaver kan flyttes fra NAV- kontor til spesialenheter og kundesenter. Vi må •frigjøre ressurser og tid til oppfølging og veiledning i NAV- kontorene •få et målrettet fokus med høyere kvalitet i saksproduksjonen og sikrere utbetalingsløsninger •oppnå robuste fagmiljø, likebehandling og stordriftsfordeler •kunne utvikle gode og solide selvbetjeningsløsninger. Hovedområder: 1.Ytelses og stønadsområder 2.Sykmeldinger – sykepenger 3.Helserefusjoner 4.Brukerkontakt (NAV-kontor, internett, kundesenter)

16 NAV, 05.07.2014Side 16 Frigjøre ressurser til individuell oppfølging  Kanalstrategi (nett/kundesentre)  Forenkle regelverket, økt rom for skjønn  Fjerne doble funksjoner  IKT-løsninger  Kompetanseutvikling  Utforming mottak  Produksjons- og spesialenheter

17 NAV, 05.07.2014Side 17 Hva er et partnerskap  En avtale om å gjøre noe sammen som vil tjene alle parter som er involvert  Formell avtale  Erfaringsmessig krever et vellykket partnerskap en delt erkjennelse av hva et partnerskap er og hva det ikke er

18 NAV, 05.07.2014Side 18 Hva er ikke et partnerskap  Relasjon mellom parter preget av skjulte motiver og mange agendaer  Relasjon der en part har all makt  Relasjon uten reell deling av risiko, kostnader, ansvar og gevinster  Relasjon preget av symbolavtale og –handlinger uten reelt innhold

19 NAV, 05.07.2014Side 19 Partnerskap som organisasjonsform har både styrker og utfordringer: Styrker  Parter med ulikt perspektiv kan skape kreative løsninger som utløser gevinster som ellers ikke ville ha vært mulige  Bedre tjenester for brukere  Kunnskaps- og kompetanseutvikling  Lokalsamfunn/nærregion styrkes gjennom bred og helhetlig tilnærming  Bedrer generelt forholdet og kommunikasjonen mellom ulike grupper

20 NAV, 05.07.2014Side 20 Partnerskap som organisasjonsform har både styrker og utfordringer: Utfordringer  Ulike verdier og interesser  Kostnader knyttet til etablering/drift  Intern konfliktløsning i partnerskapet en utfordring  Problematiske makt- og statusforskjeller  Ulike bakenforliggende styrings- og rapporteringslinjer  Ulike teknologiske plattformer

21 NAV, 05.07.2014Side 21 NAV: Partnerskap sentralt og lokalt  Lovregulert: Plikt til å inngå lokale avtaler  Sentral avtale mellom KS og AID – 1. Formålet med partnerskapet – 2. Prosesser og rammer rundt lokale avtaler – 3. Identifisering av samarbeidsområder mellom KS og Arbeids- og velferdsetaten/AID  Lokale avtaler: Pilotene basert på veiledende mal for lokal samarbeidsavtale pluss annet veiledende materiale  Unikt for NAV: Partnerskap mellom stat og kommune

22 NAV, 05.07.2014Side 22 Erfaringer så langt 1. Godt og tillitsfullt samarbeid mellom KS og NAV-etaten 2. Pilotetableringene har synliggjort utfordringer, men vilje til gode pragmatiske løsninger. Entusiasme og pågangsmot 3. For mye fokus på ”back office”, for lite fokus på hvordan få til bedre resultater for brukerne - Fagutvikling - Justering av arbeidsprosesser - Ressursallokering 4. Kontor- og spesialenhetsstruktur en felles utfordring i forhold til effekt for brukere 5. Konsekvenser av de store omstillingene pålagt NAV-etaten er ikke hensyntatt i planleggingsprosessene

23 NAV, 05.07.2014Side 23 Samarbeid med KS  Arbeidsgruppe for revisjon av veileder til lokal samarbeidsavtale – Samarbeid KS, Oslo kommune og Arbeids- og velferdsdirektoratet – Arbeidet skal være avsluttet 31. desember – Fokus i revisjonsarbeidet: – Språklig og juridisk gjennomgang av veilederen, bl a bedre samsvar med arbeids- og velferdsforvaltningsloven – Bl a presiseringer av styring og lederstruktur i felles kontor, lokale mål og resultatkrav, evt egen veileder for kostnadsdeling stat – kommune, mv.  Erfaringer med lokale samarbeidsavtaler – Pilotkontorene har vært i drift i 1 måned. Det er derfor for tidlig å si noe om hvordan partnerskapet vil bli utøvd i praksis.

24 NAV, 05.07.2014Side 24 Disposisjon  Arbeids- og velferdsetaten: Status og mål  NAV – kontorer: Partnerskap stat/kommune og piloter  Perioden fram til 2010: Store omstillinger  Innholdsreformen

25 NAV, 05.07.2014Side 25 Utfordringen  Reformene NAV, Pensjon og Helserefusjon er hver for seg store og komplekse prosess frem til 2010  Samlet gjør de ikke kompleksiteten mindre …  IKT-strategien er en sentral bærebjelke i reformen  Kompleksitet domineres av fire faktorer: – Sammenslåing av to organisasjoner – Partnerskap med kommunesektoren – Reformene hver for seg og i parallell – Eksterne aktører med sterke grensesnitt og forventninger til NAV Jobben er krevende, men meningsfull!

26 NAV, 05.07.2014Side 26 Bakgrunn: Tre reformer i én  NAV skal fram til 2010 gjennomføre tre reformer: NAV Pensjon Helse- tjenester Arbeidsprosesser IKT Regelverk Kompetanse Organisering

27 NAV, 05.07.2014Side 27 Vi får det ikke til uten endringer Vi må endre oss på alle disse områdene hvis vi skal oppnå – flere i arbeid og aktivitet – tjenester som er enklere for brukerne og tilpasset deres behov – en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning Arbeidsprosesser IKT Regelverk Kompetanse Organisering

28 NAV, 05.07.2014Side 28 Arbeids- og velferdsforvaltning i endring 1995 •Selvbetjening/ egeninnsats •Skjønn •Tjenesteyting •Klient •Regelverk •Saksbehandling 2015 Sosialtjenesten Arbeid Trygd

29 NAV, 05.07.2014Side 29 Arbeids- og velferdsforvaltning i endring Trygd Arbeid Sosialtjeneste Rettigheter Plikter

30 NAV, 05.07.2014Side 30 Disposisjon  Arbeids- og velferdsetaten: Status og mål  NAV – kontorer: Partnerskap stat/kommune og piloter  Perioden fram til 2010: Store omstillinger  Innholdsreformen

31 NAV, 05.07.2014Side 31 Elementene i innholdsreformen  Pensjonsreformen  Helserefusjonsreformen  Ot.prp 6 om sykefravær  Oppfølgingen av st.m. 9

32 NAV, 05.07.2014Side 32 De viktigste endringene  Enklere og mer arbeidsrettet tidsbegrenset inntektssikring  Mer fleksibel og bedre samordnet bruk av virkemidler  Mer arbeidsrettede tiltak og tjenester - nye avklarings- og oppfølgingstiltak - bedrede opplæringstiltak  Mer effektiv tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte og utsatte arbeidstakere i virksomhetene

33 NAV, 05.07.2014Side 33 Dagens system Sykepenger Rehabiliteringspenger Tidsbegrenset uførestønad Uførepensjon Attføringspenger Jobb

34 NAV, 05.07.2014Side 34 Nytt system – hovedgrep 1 Sykepenger Jobb Uførepensjon Ny tidsbegrenset inntektssikring

35 NAV, 05.07.2014Side 35 Praksis i dag Sykepenger Rehabiliteringspenger Attføringspenger Dagpenger Tidsbegrenset uførestønad Sosialhjelp Primært medisinske tiltak Medisinske tiltak Alle arbeidsmarkedstiltak Arbeidsmarkedstiltak avhengig av status Ikke krav om aktive tiltak Tilfeldige tilbud om tiltak

36 NAV, 05.07.2014Side 36 Praksis i framtiden – hovedgrep 2 Oppfølging etter behov Avklaring Oppfølging Tidsubestemt lønnstilskudd Varig tilrettelagt arbeid Arbeid med bistand Arbeidsmarkedsopplæring Ordinær utdanning Motivasjonstiltak Lønnstilskudd Medisinsk rehabilitering Lavterskeltilbud Økonomisk rådgivning Tett individuell oppfølging Kvalifiseringsprogram Arbeidsevnevurdering

37 NAV, 05.07.2014Side 37 Varig lønnstilskudd som nytt tiltak – hovedgrep 3  Gi brukere med varig nedsatt arbeidsevne et tilbud om arbeid i stedet for trygd  Forebygge varig uførepensjonering  Gjøre det lettere for arbeidsgiver både å beholde og ansette personer med kroniske lidelser og redusert arbeidsevne  Oppstart med forsøk i fem fylker i 2007  Nødvendig: – med tydelig avgrensning av målgruppen – å håndtere fortrengning – å unngå kostnadsoverveltning

38 NAV, 05.07.2014Side 38 Formål og innretning:  Særlig rettet mot personer som i dag har økonomisk sosialhjelp over lengre tid  Målet er flere i arbeid gjennom en tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging  Deltakelse gir rett til stønad på 2G ( 2 / 3 under 25 år)  De første kommunene skal tilby programmet i løpet av 2007 Nytt kvalifiseringsprogram og ny kvalifiseringsstønad – hovedgrep 4

39 NAV, 05.07.2014Side 39 Nytt kvalifiseringsprogram og ny kvalifiseringsstønad Kommunalt ansvar:  Kommunene får plikt til å tilby programmet og den tilhørende stønaden  I likhet med økonomisk sosialhjelp legges forvaltningen til NAV-kontoret  Programmet settes sammen av statlige og kommunale tiltak ut fra den enkelte brukers behov  Kommunene vil bli kompensert for merutgifter

40 NAV, 05.07.2014Side 40 Oppsummert: Hovedgrep i AVI- meldingen 1. Enklere og mer arbeidsrettet tidsbegrenset inntektssikring 2. Mer fleksibel og bedre samordnet bruk av virkemidler 3. Mer arbeidsrettede tiltak og tjenester - varig lønnstilskudd 4. Kvalifiseringsprogram

41 NAV, 05.07.2014Side 41 Veien videre  Kvalifiseringsprogrammet - Odelstingsproposisjon våren 2007  Endringer på tiltaks- og tjenesteområdet - høring i 2007 - iverksetting fra 2008  Endringene i folketrygdloven (lovarbeid) - i kraft f.o.m. 2009

42 NAV, 05.07.2014Side 42 Kompetanseutviklingen  Summen av alle reformene gir betydelige kompetansemessige utfordringer – Nye arbeidsprosesser – Nye regler og vurderingstemaer – Nye arbeidsroller  Fagutvikling må gå hånd i hånd med kompetanseutviklingen  Kompetanseutvikling må skje under forutsetning av fullt trykk på produksjon

43 NAV, 05.07.2014Side 43 Overordnet modell for arbeidsprosesser Brukers behov Kartlegging Arbeidsevne-/funksjons- evnevurdering Inngangsvilkår ytelser Plan Gjennomføring Evaluering Oppfølging Midlertidige ytelser Varige ytelser Arbeid og deltakelse

44 NAV, 05.07.2014Side 44 Arbeidsevnen beskriver brukerens nåsituasjon og derved avstanden til det framtidige målet - arbeid. Arbeidsevne i NAVs metodiske arbeid Individets muligheter og begrensninger Arbeidslivets krav og forventninger Arbeidsevne


Laste ned ppt "Etablering og videre utvikling av arbeids- og velferdsetaten Tor Saglie, arbeids- og velferdsdirektør 16.10.06."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google