Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lasse Simonsen Dag 9 Erstatningsutmåling 1. 1 Den positive kontraktsinteressen - årsaksmodellen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lasse Simonsen Dag 9 Erstatningsutmåling 1. 1 Den positive kontraktsinteressen - årsaksmodellen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lasse Simonsen Dag 9 Erstatningsutmåling 1

2 1 Den positive kontraktsinteressen - årsaksmodellen

3 Lasse Simonsen K K Det virkelige hendelsesforløp Det hypotetiske hendelsesforløp Positive kontraktsinteressen: Differansemodellen Tap = Økonomisk differanse Kontrakts- brudd Kontrakts- brudd Kontrakts- messig Kontrakts- messig 3 Positive kontraktsinteressen: Kontraktsmessig oppfyllelse trekkes inn i differansebetraktningen

4 Lasse Simonsen Et spesifisert kontraktsbrudd må settes inn i en begivenhetsrekke (hypotetisk): 4 Kontrakts- brudd Kontrakts- brudd Fastholdelse Heving (1) Bruk (2) Salg (3) Gjenopprettelse

5 Lasse Simonsen To tapskategorier ved heving: Fase 2 H H Fase 1 K K Heving Tapet beror på type kontraktsbrudd 5

6 2 Full erstatning

7 2.1 Hjemmel

8 Full erstatning – særlige grunnlag for å begrense kravet Rt-2004-1887 (30): ”Det klare erstatningsrettslige utgangspunktet er at skadelidtes tap skal erstattes fullt ut, med mindre det finnes hjemmel for noe annet.” Kjl § 67 (1) ”Erstatning … skal svare til det tap … som den annen part er påført.” UNIDROIT Art 7.4.2 ”Full compensation” 8

9 2.2 Bevisregler Bevis for tap

10 Lasse Simonsen A A B B 100 % A 100 % B 0 % B 0 % A 45 - 55 % A/B 2 2 Overvektsprinsippet og bevisbyrde: 1 1 Overvekts- prinsippet Bevisbyrde 3 3 Rt 1982.394 (403) (Fritt skjønn) 10

11 Lasse Simonsen Å1 Oppfyllelses- svikt Oppfyllelses- svikt Å2 Debitors forhold Andre årsaker Virkelig hendelsesforløp Hypotetisk hendelsesforløp Konkurrerende årsaker: 11

12 Lasse Simonsen Dekningstransaksjoner ved heving – kjl § 68: (forsvarlig måte og innen rimelig tid) : D D K K K hever D D K K D hever 3M Dekningssalg Avtalen 3M Y Y Y Dekningskjøp Avtalen 1) 2) 12

13 2.3 Standardisert tapsutmåling

14 Lasse Simonsen Normalerstatning ved forsinkelse: Dagmulkt Lov Avtale Eksempelvis NS 8405 pkt 34 -Hvtjl § 31 -Buofl § 18 Nødvendig på grunn av ufravikelige regler 14

15 Lasse Simonsen En del typiske spørsmål ved bruk av dagmulkt: Se hvtjl § 31 og buofl § 18 Hva er ansvarsgrunnlaget for dagmulkt? Normalt som ellers. -Kommer dagmulkt i tillegg til erstatning? Nei -Er det nødvendig å påvise tap? Nei -Kan K velge mellom dagmulkt og erstatning? Nei -Stenger dagmulkt for erstatning? Ja, med mindre grov skyld. -Kan det heves i dagmulktperioden? Åpent spørsmål. -Slutter dagmulkten å løpe ved heving? I visse systemer. -Kommer dagmulkt i tillegg til erstatning? Nei -Er det nødvendig å påvise tap? Nei -Kan K velge mellom dagmulkt og erstatning? Nei -Stenger dagmulkt for erstatning? Ja, med mindre grov skyld. -Kan det heves i dagmulktperioden? Åpent spørsmål. -Slutter dagmulkten å løpe ved heving? I visse systemer. 15 Se praktikum H-2010: ”Videre krevde Holm dagmulkt med kr 10.000,- per dag inntil skulpturen var på plass og arbeidet var fullført.”

16 3 Påregnelighetsgrensen (adekvanslæren)

17 Lasse Simonsen Teknisk sett tap som er forårsaket av kontraktsbruddet Teknisk sett tap som er forårsaket av kontraktsbruddet Å Å Upåregnelig Betingelseslæren 17

18 Lasse Simonsen Hjemmelsgrunnlag for læren: Kravet til påregnelighet Lovhjemler Rettspraksis Rt-1983-205 Forsikring Rt-2001-1702 Ferncliff, se side 1711 Rt-2004-674 Agurkpinne, se avsnitt 65 til 69 Kjl § 67 (1).2 Avhl § 7-1 (1).2 Osv 18

19 Lasse Simonsen Rt-2001-1702 Skatterådssaken: 19 Feil skatteråd Investering Konkurs Tap 1Tap 2 Ikke påregnelig

20 Lasse Simonsen Årsak Påregnelig tap Påregnelig tap Casus mixtus: Casus mixtus Grov skyld 20

21 4 Lemping

22 Lasse Simonsen Lemping: Lemping Kjl § 70 (2) Skl § 5-2 KontraktlovgivingenAlminnelig kontraktsrett Rt-2004-1887 Multiconsult Analogi? ”Ansvaret virker urimelig tyngende for den ansvarlige”. ”Virke urimelig for den ansvarlige part ut fra tapets størrelse i forhold til det tap som vanligvis oppstår i liknende tilfelle”. 22

23 Lasse Simonsen Rt-2004-1887 Multiconsultdommen (molo): (ikke benyttet standarden for prosjektering) D D Multiconsult K K Mandal kommune Feilprosjektering av molo Tap = ca 33 millioner 23

24 5 Berikelsesgrunnsetningen

25 5.1 Kontrakter med gevinst

26 Lasse Simonsen Den grunnleggende differansebetraktningen: Å Å Kr Faktisk Hypotetisk Kr + ÷ Den økonomiske differansen mellom de to scenarier utgjør tapet 26

27 Lasse Simonsen K K Fordeler Erstatning = differansen Ulemper Fordeler vunnet ved kontraktbruddet – compensatioprinsippet: Nettotapet Konneksitet Årsakssammenheng - Sparte utgifter - Økte inntekter 27

28 Lasse Simonsen D D K K Avbestilling Materialer Redskap Folk Sparte utgifter D hever – sparte utgifter: 28

29 Lasse Simonsen K K Skatte- fordel Skatte- fordel Erstatning = differansen Nettotapet Konneksitet Årsakssammenheng Reparasjonsutgiftene 213 199 kr x 28 % = 59 695 kr 29 Skattefordel ved vannskade – Rt 2003 side 387 Takterrassedommen:

30 Lasse Simonsen 30 Spørsmål om koneksitet: Forsinkelsen gjør at K kan selge/leie ut til høyere priser Avtalt levering Faktisk levering Forsinkelse Fordel Prisnivået

31 5.2 Tapsbringende kontrakter

32 Lasse Simonsen Den positive kontraktsinteressen er negativ – comensatioprinsippet: Å Å Kr Faktisk Kr Hypotetisk Kr Pos Neg + ÷ Tap (fordel) 0 32

33 Lasse Simonsen Rt-1938-602 Blårevdommen: Brudd på plikt til å varsle om sykdommen 33 S S K K Blårev, sølvrev og mink Farm i Amerika Utgifter – 10 000 kr: -Reiseutgifter -Karanteneomkostninger -Medisiner -Osv

34 Lasse Simonsen 34 AvtalenHeving Tap (slippe tapet = gevinst) Se side 607: ”Så langt fra å lide tap har Stange hatt en stor fordel ved at kjøpet av blårevene heves. Det inntraff i desember 1930 et stort sammenbrudd på pelsdyrmarkedet … og hans tap vilde langt oversteget de kr. 10 000.”

35 5.3 Den negative kontraktsinteresse

36 Lasse Simonsen A A O O Tapet Ugyldighet Kontraktsbrudd Negativ kontraktinteresse Positiv kontraktinteresse De to årsaksperspektiver: N P 36

37 Lasse Simonsen De to årsaksperspektivene: Å Å Kr Faktisk Kr Hypotetisk Kr Kontraktsverdien regnes med i den framtidige inntektsstrømmen Pos Neg + ÷ 0 37

38 Lasse Simonsen Vederlaget Normale kostnader Normale kostnader Ytelsens minimums- verdi Ytelsens minimums- verdi Presumsjonen En næringsdrivende vil normalt ikke inngå tapsbringende avtaler. ? ? Presumsjonsprinsippet: + Kreditors samlede anskaffelseskostnader Antatte inntekter (f eks ved videresalg) Erstatning pos kontr.int.= normale kostnader Tilbakebet. 38

39 6 Tapsbegrensningsplikten

40 Lasse Simonsen Tapsbegrensningsplikten – ”rimelige tiltak”: Kjl § 70 (1) Fkjl § 54,1 Avhl § 7-2 (1) Hvtjl § 30 (2) Husll § 2-14,4 Buofl § 36,2 Tap Rimelige tiltak for å begrense tapet. 40

41 Lasse Simonsen Eksempel – kjøp av gravemaskin for bruk i entreprenørvirksomhet: 41 S S E E Forsinkelse B B Avtalt arbeider 3m Leie i forsinkelsesperioden Kjøp av gravemaskin

42 Lasse Simonsen To særtilfeller: Tapsbegrensende tiltak Tapsbegrensende tiltak Surrogatløsninger Heving ved langvarig forsinkelse Heving ved langvarig forsinkelse Rt-1992-1469 Leiebildommen Rimelig forhold til ulempene ved mangelen Rt-1954-484 Savabinidommen Blir klar over at D ikke vil eller kan levere 42

43 7 Avtalt ansvarsbegregrensning

44 Lasse Simonsen (1) Adgangen: Adgangen Forbrukerforhold Næringsforhold Lovgivning (preseptorisk) Lovgivning (preseptorisk) Ulovfestet Avtalefrihet – meget vanlig Avtalefrihet Forbud 44

45 Lasse Simonsen (2) Vedtakelsesspørsmålet og tolking: Vedtakelse Avtaleslutningen Senere Rt-2004-675 Agurkpinnedommen, se avsnittene 71-73 Rt-1968-1188 Pakkseddeldommen Ellers Standarder (agreed d.) Standarder (agreed d.) -Uvanlige -Svært tyngende Krav til lett synbarhet (vedtakelse) Innskrenkende tolking! 45

46 Lasse Simonsen ? ? L Grov skyld (3) Avtl § 36 – grov skyld hos ansatte Rt 1994 side 626 Kaiinspektørdommen: 46

47 Lasse Simonsen : 47


Laste ned ppt "Lasse Simonsen Dag 9 Erstatningsutmåling 1. 1 Den positive kontraktsinteressen - årsaksmodellen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google