Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dag 9 Erstatningsutmåling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dag 9 Erstatningsutmåling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dag 9 Erstatningsutmåling
Lasse Simonsen

2 1 Den positive kontraktsinteressen - årsaksmodellen

3 Positive kontraktsinteressen:
Differansemodellen Kontrakts- brudd Det virkelige hendelsesforløp Tap = Økonomisk differanse K Det hypotetiske hendelsesforløp Kontrakts- messig Positive kontraktsinteressen: Kontraktsmessig oppfyllelse trekkes inn i differansebetraktningen Lasse Simonsen

4 Et spesifisert kontraktsbrudd må settes inn
i en begivenhetsrekke (hypotetisk): (1) Bruk Fastholdelse Kontrakts- brudd (3) Gjenopprettelse Heving (2) Salg Lasse Simonsen

5 To tapskategorier ved heving:
Tapet beror på type kontraktsbrudd K H Fase 1 Fase 2 Heving Lasse Simonsen

6 2 Full erstatning

7 2.1 Hjemmel

8 Full erstatning – særlige grunnlag for å begrense kravet
Rt (30): ”Det klare erstatningsrettslige utgangspunktet er at skadelidtes tap skal erstattes fullt ut, med mindre det finnes hjemmel for noe annet.” Kjl § 67 (1) ”Erstatning … skal svare til det tap … som den annen part er påført.” UNIDROIT Art ”Full compensation”

9 2.2 Bevisregler Bevis for tap

10 Overvektsprinsippet og bevisbyrde:
0 % A B 1 Overvekts- prinsippet Rt (403) (Fritt skjønn) 2 % A/B Bevisbyrde 3 A 0 % B 100 % A Lasse Simonsen

11 Konkurrerende årsaker:
Oppfyllelses- svikt Virkelig hendelsesforløp Hypotetisk hendelsesforløp Å1 Å2 Debitors forhold Andre årsaker Lasse Simonsen

12 Dekningstransaksjoner ved heving – kjl § 68:
(forsvarlig måte og innen rimelig tid): 3M 1) Y Dekningskjøp D K K hever Y Avtalen 2) 3M Dekningssalg D D hever Y Avtalen K Lasse Simonsen

13 2.3 Standardisert tapsutmåling

14 Nødvendig på grunn av ufravikelige regler
Normalerstatning ved forsinkelse: Dagmulkt Lov Avtale Hvtjl § 31 Buofl § 18 Eksempelvis NS 8405 pkt 34 Nødvendig på grunn av ufravikelige regler Lasse Simonsen

15 Hva er ansvarsgrunnlaget for dagmulkt? Normalt som ellers.
En del typiske spørsmål ved bruk av dagmulkt: Se hvtjl § 31 og buofl § 18 Kommer dagmulkt i tillegg til erstatning? Nei Er det nødvendig å påvise tap? Nei Kan K velge mellom dagmulkt og erstatning? Nei Stenger dagmulkt for erstatning? Ja, med mindre grov skyld. Kan det heves i dagmulktperioden? Åpent spørsmål. Slutter dagmulkten å løpe ved heving? I visse systemer. Hva er ansvarsgrunnlaget for dagmulkt? Normalt som ellers. Se praktikum H-2010: ”Videre krevde Holm dagmulkt med kr ,- per dag inntil skulpturen var på plass og arbeidet var fullført.” Lasse Simonsen

16 3 Påregnelighetsgrensen (adekvanslæren)

17 forårsaket av kontraktsbruddet
Å Betingelseslæren Teknisk sett tap som er forårsaket av kontraktsbruddet Upåregnelig Lasse Simonsen

18 Kravet til påregnelighet
Hjemmelsgrunnlag for læren: Kravet til påregnelighet Lovhjemler Rettspraksis Kjl § 67 (1).2 Avhl § 7-1 (1).2 Osv Rt Forsikring Rt Ferncliff, se side 1711 Rt Agurkpinne, se avsnitt 65 til 69 Lasse Simonsen

19 Rt-2001-1702 Skatterådssaken:
Tap 1 Tap 2 Feil skatteråd Investering Konkurs Ikke påregnelig Lasse Simonsen

20 Casus mixtus: Påregnelig Årsak tap Grov skyld Casus mixtus
Lasse Simonsen

21 4 Lemping

22 Lemping: Lemping Kjl § 70 (2) Skl § 5-2 Analogi? Kontraktlovgivingen
”Virke urimelig for den ansvarlige part ut fra tapets størrelse i forhold til det tap som vanligvis oppstår i liknende tilfelle”. ”Ansvaret virker urimelig tyngende for den ansvarlige”. Kjl § 70 (2) Skl § 5-2 Analogi? Kontraktlovgivingen Alminnelig kontraktsrett Rt Multiconsult Lasse Simonsen

23 Feilprosjektering av molo
Rt Multiconsultdommen (molo): (ikke benyttet standarden for prosjektering) Feilprosjektering av molo Tap = ca 33 millioner D K Multiconsult Mandal kommune Lasse Simonsen

24 5 Berikelsesgrunnsetningen

25 5.1 Kontrakter med gevinst

26 + ÷ Den grunnleggende differansebetraktningen: Kr Å Faktisk Kr
Hypotetisk Å Den økonomiske differansen mellom de to scenarier utgjør tapet ÷ Faktisk Kr Lasse Simonsen

27 Erstatning = differansen
Fordeler vunnet ved kontraktbruddet – compensatioprinsippet: K Årsakssammenheng Konneksitet Fordeler - Sparte utgifter - Økte inntekter Ulemper Nettotapet Erstatning = differansen Lasse Simonsen

28 D hever – sparte utgifter:
K Avbestilling Redskap Sparte utgifter Folk Materialer Lasse Simonsen

29 Skattefordel ved vannskade – Rt 2003 side 387 Takterrassedommen:
Årsakssammenheng Konneksitet Skatte- fordel kr x 28 % = kr Reparasjonsutgiftene Nettotapet Erstatning = differansen Lasse Simonsen

30 Spørsmål om koneksitet:
Forsinkelsen gjør at K kan selge/leie ut til høyere priser Prisnivået Fordel Forsinkelse Avtalt levering Faktisk levering Lasse Simonsen

31 5.2 Tapsbringende kontrakter

32 Den positive kontraktsinteressen er negativ – comensatioprinsippet:
+ Å Neg Kr Hypotetisk Tap (fordel) Pos ÷ Kr Faktisk Kr Lasse Simonsen

33 Brudd på plikt til å varsle om sykdommen
Rt Blårevdommen: Brudd på plikt til å varsle om sykdommen Blårev, sølvrev og mink S K Farm i Amerika Utgifter – kr: Reiseutgifter Karanteneomkostninger Medisiner Osv Lasse Simonsen

34 tap vilde langt oversteget de kr. 10 000.”
Se side 607: ”Så langt fra å lide tap har Stange hatt en stor fordel ved at kjøpet av blårevene heves. Det inntraff i desember 1930 et stort sammenbrudd på pelsdyrmarkedet … og hans tap vilde langt oversteget de kr ” Tap (slippe tapet = gevinst) Avtalen Heving Lasse Simonsen

35 5.3 Den negative kontraktsinteresse

36 De to årsaksperspektiver:
Kontraktsbrudd Ugyldighet N A O P Negativ kontraktinteresse Positiv kontraktinteresse Tapet Lasse Simonsen

37 + ÷ De to årsaksperspektivene: Pos Kr Neg Å Kr Faktisk Kr Hypotetisk
Kontraktsverdien regnes med i den framtidige inntektsstrømmen Pos Kr + Hypotetisk Å Neg Kr ÷ Faktisk Kr Lasse Simonsen

38 ? Presumsjonsprinsippet: + Presumsjonen Vederlaget Ytelsens minimums-
verdi Presumsjonen En næringsdrivende vil normalt ikke inngå tapsbringende avtaler. Tilbakebet. Kreditors samlede anskaffelseskostnader + Normale kostnader Erstatning pos kontr.int.= normale kostnader Antatte inntekter (f eks ved videresalg) Lasse Simonsen

39 6 Tapsbegrensningsplikten

40 Tapsbegrensningsplikten – ”rimelige tiltak”:
Kjl § 70 (1) Fkjl § 54,1 Avhl § 7-2 (1) Hvtjl § 30 (2) Husll § 2-14,4 Buofl § 36,2 Tap Rimelige tiltak for å begrense tapet. Lasse Simonsen

41 Leie i forsinkelsesperioden
Eksempel – kjøp av gravemaskin for bruk i entreprenørvirksomhet: Kjøp av gravemaskin Avtalt arbeider S E B Forsinkelse Leie i forsinkelsesperioden 3m Lasse Simonsen

42 To særtilfeller: Tapsbegrensende tiltak Surrogatløsninger Heving ved
langvarig forsinkelse Rt Leiebildommen Rimelig forhold til ulempene ved mangelen Rt Savabinidommen Blir klar over at D ikke vil eller kan levere Lasse Simonsen

43 7 Avtalt ansvarsbegregrensning

44 Avtalefrihet – meget vanlig
(1) Adgangen: Adgangen Forbrukerforhold Næringsforhold Avtalefrihet – meget vanlig Lovgivning (preseptorisk) Ulovfestet Forbud Avtalefrihet Lasse Simonsen

45 (2) Vedtakelsesspørsmålet og tolking:
Avtaleslutningen Senere Rt Agurkpinnedommen, se avsnittene 71-73 Rt Pakkseddeldommen Ellers Standarder (agreed d.) Uvanlige Svært tyngende Krav til lett synbarhet (vedtakelse) Innskrenkende tolking! Lasse Simonsen

46 (3) Avtl § 36 – grov skyld hos ansatte
Rt 1994 side 626 Kaiinspektørdommen: ? L Grov skyld Lasse Simonsen

47 : Lasse Simonsen


Laste ned ppt "Dag 9 Erstatningsutmåling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google