Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesninger i obligasjonsrett H2013, 3. september 2013 Erstatningsansvar II Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesninger i obligasjonsrett H2013, 3. september 2013 Erstatningsansvar II Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesninger i obligasjonsrett H2013, 3. september 2013 Erstatningsansvar II Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud

2 Dagens tema – erstatningsansvaret •I går: Vilkårene for erstatningsansvar •I dag: Vilkår for erstatningsansvar fortsetter, og vi avslutter med utmåling av erstatning (mulig at vi fortsetter litt på onsdag)

3 Hvor er vi? Kontraktsretten Innhald av yteplikta Når skal det ytast? Når? Kvar? Kva skal ytast? Kvalitet Kvantitet Mishald av yteplikta Verknader for mishaldarens yting FasthaldingAvhjelp Omlevering Retting Verknader for den andre partens yting PrisavslagHeving Tilbakehalding av yting Skadebot ForseinkingMangel Kontrakts- revisjon Avskjering av mangelsverknader

4 Hvor er vi nå? Skadebot -Mislighold (kontraktsbrudd) -Ansvarsgrunnlag -Årsakssammenheng -Økonomisk tap

5 Utgangspunktet for erstatningsutmålingen: «den positive kontraktsinteressen» •Utgangspunktet er at det er det fulle økonomiske tap som står i årsakssammenheng med misligholdet som skal erstattes – «den positive kontraktsinteressen» (Rt. 2004 s. 1887) •Årsaksmodell: Kontrakten Kontrakts- brudd Kontrakts- messig Det faktiske hendelsesforløp Det hypotetiske hendelsesforløp Tapet er den økonomiske differansen – kreditor skal stilles som om han hadde fått riktig oppfyllelse

6 Kontrastering til «den negative kontraktsinteressen» Kontrakten KB KM FAKT. HEND. HYP. HEND. «Den positive kontraktsinteressen» «Den negative kontraktsinteressen» «Forventningsinteressen» - knyttet til forventningen om oppfyllelse av kontrakten «Tillitsinteressen» - knyttet til tilliten til at det er inngått en bindende avtale Ugyldighet -Forhandlingsutgifter -Slutningsutgifter -Oppfyllelsesutgifter -Disponeringstap Rt. 1938 s. 602 (Blårevdommen)?

7 Betydningen av andre kontraktsbruddssanksjoner •Som vi har vært inne på tidligere: hvilket tap som oppstår vil være avhengig av hvilke andre sanksjoner som ev. utøves Fastholdelse Forsinkelse: -Forsinket bruk -Forsinket salg Mangel: -Mangel i bruk -Verdiminus ved salg -Gjenopprettelse Heving Normalt samsvarende ved mangel og forsinkelse: -Ikke bruk -Ikke salg

8 Betydningen av dekningstransaksjoner •Praktisk måte å etablere tapet på ved heving – deknings- transaksjoner foretatt på forsvarlig måte innen rimelig tid (kjl. § 68) Realdebitors heving NY RK Dekningssalg Økonomisk differanse Realkreditors heving NY RD Dekningskjøp Økonomisk differanse RKRDRK Merk kjl. § 69 – «gjengs pris»

9 Hvor er vi nå? Skadebot -Mislighold (kontraktsbrudd) -Ansvarsgrunnlag -Årsakssammenheng -Økonomisk tap

10 Begrensninger i erstatningen: tapsbegrensningsplikt •Kreditor er underlagt en plikt til å gjennomføre rimelige tiltak for å begrense sitt tap –Lojalitetshensyn og samfunnsøkonomiske hensyn –Tap som burde vært unngått gjennom slike tiltak vil ikke kunne kreves erstattet Det faktiske tapet Tap som burde være unngått gjennom rimelige tiltak

11 Begrensninger i erstatningen: tapsbegrensningsplikt •Når: i hvert fall ved aktuelt eller antesipert mislighold kreditor kjenner eller burde kjenne til –Hva med forholdet til retten til å kreve naturaloppfyllelse? •Rt. 1954 s. 482 – når kreditor blir klar over at selgeren ikke vil eller ikke kan levere etter kontrakten •Omfattende konkrete lovgrunnlag for tapsbegrensningsplikt (kjl. § 70 (1), hvtjl. § 30 (2), avhl. § 7-2 (1), buofl. § 36 (2), husll. §2-14 (4), buofl. § 36 (2))

12 Begrensninger i erstatningen: tapsbegrensningsplikt •Liten tvil om at tapsbegrensningsplikten utgjør et alminnelig prinsipp –Omfattende ensartet lovgivning –Kan understøttes av den alminnelige lojalitetsplikten –Sterke reelle hensyn –I hvert fall en viss støtte i Rt. 1954 s. 482

13 Begrensninger i erstatningen: tapsbegrensningsplikt •Eksempel I: forsinkelse ved kjøp av traktor AIALFL Kjøper leier en traktor i forsinkelsesperioden og unngår dermed det tap som hun ellers ville blitt påført gjennom forsinkelsen

14 Begrensninger i erstatningen: tapsbegrensningsplikt •Eksempel II: kostnadsbegrensning ved bortfalt oppdrag AI Det blir klart at oppdraget ikke vil bli gjennomført Planlagt ferdigstillelse av arbeidene Realdebitor nedskalerer aktiviteten og unngår dermed kostnader som hun ellers ville pådratt seg

15 Begrensninger i erstatningen: tapsbegrensningsplikt •Problemstillingen er som oftest hvor langt man kan gå i å pålegge kreditor å gjennomføre tapsbegrensende tiltak som ville ført til at tap hadde blitt unngått eller redusert – konkret vurdering •Motsatt: tiltakene som gjennomføres må være rimelige og forsvarlige •Surrogatløsninger til egen bruk – Rt. 1992 s. 1469 (Leiebildommen) –Høyesterett har operert med et ganske vidt tapsbegrep

16 Begrensninger i erstatningen: tapsbegrensningsplikt •Illustrasjon: tiltakene må være rimelige og forsvarlige AIALFL Kjøper leier en traktor i forsinkelsesperioden og unngår dermed det tap som hun ellers ville blitt påført gjennom forsinkelsen Brudd kan typisk medføre nedsettelse av erstatningen for utgiftene til det tapsbegrensende tiltaket 100 150 200 Utleiere

17 Begrensninger i erstatningen: påregnelighetsgrensen (adekvanskravet) •Tapet må «stå i en rimelig nær sammenheng med misligholdet; tapet må ikke være for fjernt, avledet eller upåregnelig» (Rt. 1983 s. 205) •En rekke konkrete lovhjemler, kjl. § 67 (1), avhl. § 7-1 (1) osv. –Tapspostenes art og størrelse står ofte i sentrum •At erstatningen langt overstiger kontraktsvederlaget er ikke i seg selv avgjørende (Rt. 2004 s. 675 (Agurkpinnedommen) 7.137 kr – 3,4 mill kr.)

18 Begrensninger i erstatningen: påregnelighetsgrensen (adekvanskravet) –Tapspostenes art og størrelse står ofte i sentrum (forts.) •Rt. 2001 s. 1702 (Ferncliff) på s. 1711: •Den endelige konsekvensen var konkurs «Jeg tilføyer at det tap det ville vært grunnlag for å erstatte, knytter seg til selve skattesaken og følgene av den. Myhre ville, som jeg har vært inne på, ikke investert i KS Ferncliff dersom den skattemessige usikkerheten hadde vært kjent for ham. Rent faktisk ville han dermed også unngått det senere investeringstapet på disse andelene. Dette investeringstapet kan imidlertid ikke ses som en adekvat skadefølge av det skattemessige rådet.»

19 Begrensninger i erstatningen: påregnelighetsgrensen (adekvanskravet) •Tidspunktet for påregnelighetsvurderingen Debitors faktagrunnlag + sannsynlighets- vurdering Kontrakts- brudd Avtale- inngåelse Objektivt ansvars- grunnlag Subjektivt ansvars- grunnlag – det ansvarsbetingende forholdet

20 Begrensninger i erstatningen: påregnelighetsgrensen (adekvanskravet) •Casus mixtus: debitor får også ansvaret for inadekvate tap hvor det fremkalles større eller annen risiko ved grov skyld fra debitor eller noen han hefter for •Hovedkategorier –Leietakers rettstridige bruk av leietingen –Debitors ansvar for umulighet ved tilregnelig kontraktsbrudd –Kontraktsgjenstanden sendes med annet transportmiddel eller for øvrig på annen måte enn avtalt

21 Begrensninger i erstatningen: berikelsesgrunnsetningen •Utgangspunkt: fordeler som følger av misligholdet kommer til fradrag i et erstatningskrav –Følger for så vidt allerede av den grunnleggende differansebetraktningen (sammenligning mellom det faktiske hendelsesforløp og det hypotetiske hendelsesforløp): Kontrakten KB KM FAKT. HEND. HYP. HEND.

22 Begrensninger i erstatningen: berikelsesgrunnsetningen Kontraktsinngåelse Hansen & Jensen – Partytelt AS (1000 kr.) Avtalt levering – Hansen & Jensens 100 års jubileum H & J hever kontrakten H & J leier telt av Bursdagsfikseren AS (dekningstransaksjon) (1200 kr.) H & J vinner 500.000 kr på gratis skarpelodd H & J krever erstatning på 200 kr (prisdiff.) + 100 kr i kostnader til henting av teltet. Partytelt AS innvender at gevinsten må komme til fradrag, og at H & J derfor ikke har lidt noe tap

23 Begrensninger i erstatningen: berikelsesgrunnsetningen •Minimumsbetingelser: stå i årsakssammenheng med misligholdet, ikke upåregnelige, fordeler og ulemper må være komputable (konneksitet)

24 Begrensninger i erstatningen: berikelsesgrunnsetningen •«Normale fordeler» – typisk sparte kostnader •«Nytt for gammelt» / «Godt for dårlig» – typisk «levetidsfradrag» ved erstatning for utbedringsomkostninger på brukte ting «Opprinnelig» levetid – kontraktsmessig ytelse (15 år) «Ny» levetid (15 år) Levetidsfradrag Utbedring Eksempel: Kjøp av brukt leilighet med mangelfullt bad Levering AI

25 Begrensninger i erstatningen: berikelsesgrunnsetningen •Ved kontrakter som ville gitt gevinst – eks. heving av en leiekontrakt for forretningslokaler pga. vesentlig mislighold fra leietaker Opprinnelig leie (1000 kr) Heving Ny leie (1500 kr) Ny leietaker Tap (1)Utbedring av skader forårsaket av leietaker (2)Ikke leieinntekter Gevinst K

26 •Den nærmere rekkevidden av berikelsesgrunnsetningen må bero på en rettspolitisk vurdering – noe minimumsbetingelsene også antyder •Spørsmålet kommer særlig på spissen: heving av en tapsbringende kontrakt Begrensninger i erstatningen: berikelsesgrunnsetningen Kontrakts- inngåelse Avtalt levering Avtalt vederlag: 1000 kr. «Opprinnelig verdi» av KM ytelse: 1100 kr «Verdien» av KM faller: 800 kr Realkreditor hever kontrakten Hva er realkreditors tap? Skal fordelen av å komme ut av en tapsbringende kontrakt komme til fradrag?

27 Begrensninger i erstatningen: berikelsesgrunnsetningen •Spørsmålet kommer særlig på spissen: heving av en tapsbringende kontrakt (forts.) Kontrakts- inngåelse Rt. 1938 s. 602 (Blårevdommen) Avtalt vederlag «Opprinnelig verdi» Tap > 10.000 kr Realkreditor hever kontrakten Varslingsplikt for selger – kjøper kunne hevet tidligere

28 Begrensninger i erstatningen: berikelsesgrunnsetningen •Spørsmålet kommer særlig på spissen: heving av en tapsbringende kontrakt (forts.) –Bevisst inngått en tapsbringende kontrakt – ekstraordinære kostnader kan i hvert fall kreves uten å ta hensyn til overprisen –Særskilt ansvarsgrunnlag gjennom mislighold av biforpliktelse (Rt. 1938 s. 602 (Blårevdommen)) –Pådratte omkostninger ved culpa in contrahendo? (Rt. 1933 s. 1114) –Hevingsretten inntrådte før tapet ble lidt eller fordelen ble oppnådd, men hevingsretten har ikke har blitt utøvet pga. uvitenhet?

29 Begrensninger i erstatningen: berikelsesgrunnsetningen –Spørsmålet kommer særlig på spissen: heving av en tapsbringende kontrakt (forts.) •Realkreditor oppnår en fordel ved å inngå en ny kontrakt, men realdebitor klarer ikke å påvise at vederlaget i den hevede kontrakten lå over markedspris eller siden har falt? •Momenter av betydning utover de partikulære tilfellene –Bevisbyrdebetraktninger –Skyld og skyldgrad –Rimelighetsbetraktninger

30 Begrensninger i erstatningen: lemping av erstatningsansvaret •Nedsettelse av erstatningen ut fra «friere» rimelighetsbetraktninger –En rekke konkrete hjemler – kjl. § 70 (2), avhl. § 7-2 (2), hvtjl. § 30 (3), buofl. § 36 (3), husll. § 2-14 (5), fkjl. § 54 (2) •Vil virke urimelig ut fra tapets størrelse i forhold til det tap som vanligvis oppstår i lignende tilfeller, og forholdene ellers

31 Begrensninger i erstatningen: lemping av erstatningsansvaret •Nedsettelse av erstatningen ut fra «friere» rimelighetsbetraktninger (forts.) –Skl. § 5-2 – Rt. 1980 s. 1498, Rt. 2004 s. 1887 (Multiconsultdommen) •Skadens størrelse, den ansvarliges økonomiske bæreevne, foreliggende forsikringer og forsikringsmuligheter, skyldforhold og forholdene ellers •Minner om: at tapet langt overstiger kontraktsvederlaget er ikke i seg selv avgjørende –Rt. 2004 s. 675 (Agurkpinnedommen): 7.137 kr – 3,4 mill kr.

32 Nøtt •Hva med bortkastede kostnader? Reise- og oppholdskostnader pådras (1500 kr) Heving Bortkastede kostnader til reise og opphold (1500 kr) Bestilling av kurs i keramikk og vev (5000 kr)

33 Nøtt Alternativ synsvinkel Tradisjonell synsvinkel Kontrakten KB KM FAKT. HEND. HYP. HEND. Pådrar kostnader, men får vederlaget tilbake Pådrar kostnader, betaler vederlaget og deltar på kurset Ville også vært pådratt ved kontraktsmessig oppfyllelse Verdsettelsen av kurset – for realkreditor: Vederlag: 5000 kr Kost.:1500 kr SUM:6500 kr Får tilbake vederlaget, men har et «tap» på 1500 kr? Ev. synspunkter om at kontrakten er tapsbringende – spm. om fradrag for gevinst ved å komme seg ut av tapsbringende kontrakt? Strid om det er grunnlag for å legge slike synspunkter til grunn, og ev. når (ev. differensiering mellom typisk kom. kontrakter vs. ikke-kom. kontraktsforhold hvor det er vanskelig å fastsette egentlig «verdi»?)


Laste ned ppt "Forelesninger i obligasjonsrett H2013, 3. september 2013 Erstatningsansvar II Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google