Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lasse Simonsen Dag 3 Oppfyllelsesvanskeligheter. Del I Risikospørsmålet – hva menes med risiko Problemstillingen Den faktiske risiko Den kontraktuelle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lasse Simonsen Dag 3 Oppfyllelsesvanskeligheter. Del I Risikospørsmålet – hva menes med risiko Problemstillingen Den faktiske risiko Den kontraktuelle."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lasse Simonsen Dag 3 Oppfyllelsesvanskeligheter

2 Del I Risikospørsmålet – hva menes med risiko Problemstillingen Den faktiske risiko Den kontraktuelle risikoen

3 Lasse Simonsen Debitor Framtidige ytelser - oppfyllelsesvanskeligheter: Vanskeligheter Oppfyllelsesbestrebelsene Målet Den faktiske risiko - Streik - Uvær - Prisstigning - Nye lover - Grunnforhold - Osv

4 Lasse Simonsen Debitor (1) Fordyrelse (2) Forsinkelse (3) Forringelse (mangler) Konsekvenser – tre typer av ulemper: Målet Oppfyllelse Konsekvenser for kontraktoppfyllelsen Konsekvenser for kontraktoppfyllelsen Oppfyllelsesvanskeligheter

5 Lasse Simonsen Fordeling av risikoen: Hvem har risikoen? Debitor Kreditor Ulempene: -Fordyrelse -Forsinkelse -Forringelse Alt 1 Alt 2 Den kontraktuelle byrde

6 Lasse Simonsen Debitor (1) Debitors risiko - valg: Oppfyllelse (Oppfyllelseskostnader) Oppfyllelse (Oppfyllelseskostnader) Kontraktbrudd - Tapt vederlag (ved.risikoen) - Erstatningskrav mv (oppf.risikoen) Kontraktbrudd - Tapt vederlag (ved.risikoen) - Erstatningskrav mv (oppf.risikoen) Alternativ 1 Alternativ 2 Dvs unngå kontraktbrudd

7 Lasse Simonsen Debitors risiko Debitors risiko Oppfyllelses- risikoen Oppfyllelses- risikoen Vederlagsrisikoen Erstatning Natural- oppfyllelse Natural- oppfyllelse Den kontraktuelle risikoen – de to risikotypene: Risikoen for å måtte oppfylle (in natura eller økonomisk) NB! Ansvarsgrunnlaget (avgjør risikoplasseringen) Risikoen for gjensidighetsbeføyelser Forsinkelse Fordyrelse Forringelse (mangel) Forringelse (mangel) Prisavslag Tilbake- holdelse Tilbake- holdelse Ikke økt vederlag Ikke økt vederlag Kontraktbrudd

8 Lasse Simonsen D D K K Y Gjensidighetsforutsetningen: Betaling Levering Ytelse mot ytelse (avtalt balanse)

9 Lasse Simonsen Oppfyllelse Alt 2 Alt 1 Forringelse (Mangel) -Fordyrelse -Forsinkelse Krav om kontraktrevisjon -Vederlagsjustering -Fristforlengelse Unnskyldningsgrunn (ingen følger for debitor) (2) Kreditors risiko: OvervinneligUovervinnelig Tilbaketreden (heving) Eks: Ikke byggetillatelse. Bs risiko Eks: Vanskelige grunnforhold

10 Del II Grovsortering av risikoen – forpliktelsens art Problemstillingen Tvedelingen av kontraktforpliktelsene Hvorledes fastlegge forpliktelsestypen Risikoanalysen ved resultatforpliktelsene – disposisjonen videre

11 Lasse Simonsen Målet Prosessen Debitor Resultatforpliktelser Innsatsforpliktelse (faglig forsvarlig) Forpliktelsestyper: (Plassering av risikoen ut fra forpliktelsestype)

12 Lasse Simonsen Forpliktelses- type? Vederlags- risikoen Vederlags- risikoen Avtale Lovgiving -Teori -Praksis -Sedvane -Reelle hensyn -Teori -Praksis -Sedvane -Reelle hensyn Fastleggelse av forpliktelsestyper: -Innsatsforpliktelse -Resultatforpliktelse

13 Lasse Simonsen Forpliktelses- typer Forpliktelses- typer Resultat- forpliktelser Resultat- forpliktelser Aktsomhetsnorm (profesjonsnormer) Kreditors forhold - Informasjonssvikt - Medvirknings svikt Innsats- forpliktelser Innsats- forpliktelser Skaderisikoen Andre årsaker (uforutsette forhold) Avtale- klausuler Bristende forutsetninger (avtl § 36) Modifikasjoner Grovsortering av risikoen Sammenfall mellom risikoplassering og erstatningsansvar Analyseskjema:

14 Del III Forhold forårsaket av kreditor eller hans medhjelpere Innledning Kreditors informasjonssvikt ved inngåelsen av avtalen Kreditors medvirkningssvikt under oppfyllelsen av avtalen (funksjonsfordelingen mellom partene)

15 Lasse Simonsen Vanskeligheter forårsaket av kreditor: Vanskeligheter D D K K Oppfyllelse Forårsaket av K

16 Lasse Simonsen D D K K (1) Informasjonssvikt ved inngåelse av avtalen: Byggherre Informasjonssvikt Oppdraget Feil- kalkulering For lavt vederlag Entreprenør -Uriktige opplysninger -Manglende opplysninger

17 Lasse Simonsen D D K K Y (2) Medvirkningssvikt: Medvirkning Betaling En forutsetning for debitors oppfyllelse - Innhold - Framdrift

18 Del IV Skaderisikoen – faseinndeling av risikoplasseringen Hovedregelen – overgang av risikoen Enkelte unntak ved force majeure

19 Lasse Simonsen Skaderisikoen: Levering Debitors risikoKreditors risiko Force majeure? Faktisk levering Faktisk levering Avtalt levering Avtalt levering ”Overføring av risikoen” ”Res perit domino” Beskadigelsesrisikoen følger gjenstanden

20 Del V De øvrige årsakenes Hovedregelen – debitors risiko å makte oppfyllelse Modifikasjoner av resultatforpliktelsene –Avtaleregulerte modifikasjoner –Modifikasjoner som følger av bakgrunnsretten Vurderingsmomenter – hvem er nærmest til å bære risikoen

21 Del V De øvrige årsakene 1 Oversikt over modifikasjonsgrunnlagene

22 Lasse Simonsen Modifikasjon av vederlagsrisikoen Modifikasjon av vederlagsrisikoen Avtaleregulert (klausuler) Avtaleregulert (klausuler) Bakgrunns- retten Bakgrunns- retten Liberal tolking Liberal tolking Oversikt over modifikasjonsgrunnlagene: Bristende forutsetninger Bristende forutsetninger Avtl § 36 - Spesifiserte risikoklausuler - Generelle risikoklausuler (force majeure) - Hardshipklausuler Rt 1999.922 Rt 2000.806 Rt 2003.1132 Relevansspørsmålet -Partskonstellasjonen -Synbarhet -Innflytelsessfære -Urimelig belastning Rt 1999 side 922 Resultatforpliktelsene er ikke absolutte

23 Lasse Simonsen Spesifiserte risikoklausuler: Risikoklausuler: -Indeksregulering -Valutaforbehold -Grunnforhold -Godkjennelse -Osv Risikoklausuler: -Indeksregulering -Valutaforbehold -Grunnforhold -Godkjennelse -Osv

24 Lasse Simonsen Rt 1992 side 1105 NS B: Avtale- regulering Arbeidstids- forkortelse Arbeidstids- forkortelse Lov Tariff- avtale Tariff- avtale Analogi (Forutsetninger) Punkt C 02.2

25 Lasse Simonsen Force majeure- og hardship-klausuler: Oppfyllelsesrisikoen Vederlagsrisikoen (krav om vederlagsjustering) Jf ansvarsgrunnlaget ved erstatning Hardship-klausuler Force majeure-klausuler

26 Lasse Simonsen Forpliktelser Tolking – klausuler Tolking – klausuler Avtl § 36 Utvidende/ innskrenkende Utvidende/ innskrenkende Bristende forutsetninger Bristende forutsetninger Konkrete forutsetninger Alternativt system: Urimelighet

27 Del V De øvrige årsakenes 2 Sentrale momenter ved relevansvurderingen – ”hvem er nærmest til å bære risikoen”

28 Lasse Simonsen Læren om bristende forutsetninger: Vurderingssystemet -Årsakssammenheng (vesentlighetskrav) -Krav til synbarhet -Årsakssammenheng (vesentlighetskrav) -Krav til synbarhet Helhetsvurdering: Hvem er nærmest til å bære risikoen? Helhetsvurdering: Hvem er nærmest til å bære risikoen? Vilkår Relevans- vurderingen

29 Lasse Simonsen Partskonstellasjon og avtaletype: Hva som skal til for å modifisere en forpliktelse Partskonstellasjon Avtaletype Modifikasjonsterskel

30 Lasse Simonsen Virkning (urimelig belastning) Utspring (Innflytelsessfære - partenes område) Vurderingselementer: Årsaken til vanskelighetene Synbar

31 Lasse Simonsen Utførelses- tidspunktet Påberopelses- tidspunktet Årsaken Kunnskapsutviklingen (synbarhetsgrensen) Tid Kunnskap Utviklingsrisikoen: Manglende kunnskap

32 Lasse Simonsen Partenes områder: Debitors område Debitors innflytelsesområde Kreditors innflytelsesområde Produksjonslokaler etcGrunnforhold etc Årsakens opprinnelse Årsakens opprinnelse ?

33 Y Lasse Simonsen Virkningen – urimelig belastning:


Laste ned ppt "Lasse Simonsen Dag 3 Oppfyllelsesvanskeligheter. Del I Risikospørsmålet – hva menes med risiko Problemstillingen Den faktiske risiko Den kontraktuelle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google