Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppfyllelsesvanskeligheter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppfyllelsesvanskeligheter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppfyllelsesvanskeligheter
Dag 3 Oppfyllelsesvanskeligheter Lasse Simonsen

2 Del I Risikospørsmålet – hva menes med risiko
Problemstillingen Den faktiske risiko Den kontraktuelle risikoen

3 Oppfyllelsesbestrebelsene
Framtidige ytelser - oppfyllelsesvanskeligheter: Oppfyllelsesbestrebelsene Målet Debitor Vanskeligheter Streik Uvær Prisstigning Nye lover Grunnforhold Osv Den faktiske risiko Lasse Simonsen

4 Konsekvenser – tre typer av ulemper:
Oppfyllelse Målet (2) Forsinkelse Debitor (3) Forringelse (mangler) (1) Fordyrelse Konsekvenser for kontraktoppfyllelsen Oppfyllelsesvanskeligheter Lasse Simonsen

5 Fordeling av risikoen:
Hvem har risikoen? Ulempene: -Fordyrelse Forsinkelse Forringelse Den kontraktuelle byrde Debitor Kreditor Alt 1 Alt 2 Lasse Simonsen

6 (1) Debitors risiko - valg:
Oppfyllelse (Oppfyllelseskostnader) Alternativ 1 Dvs unngå kontraktbrudd Alternativ 2 Kontraktbrudd - Tapt vederlag (ved.risikoen) - Erstatningskrav mv (oppf.risikoen) Debitor Lasse Simonsen

7 Den kontraktuelle risikoen – de to risikotypene: NB!
Risikoen for å måtte oppfylle (in natura eller økonomisk) Risikoen for gjensidighetsbeføyelser Natural- oppfyllelse Debitors risiko Vederlagsrisikoen Oppfyllelses- risikoen Erstatning Ansvarsgrunnlaget (avgjør risikoplasseringen) Fordyrelse Forsinkelse Forringelse (mangel) Ikke økt vederlag Tilbake- holdelse Prisavslag Kontraktbrudd Lasse Simonsen

8 Gjensidighetsforutsetningen:
Betaling D K Ytelse mot ytelse (avtalt balanse) Y Levering Lasse Simonsen

9 (2) Kreditors risiko: Oppfyllelse Alt 2 Alt 1 Fordyrelse Forsinkelse
Forringelse (Mangel) Overvinnelig Uovervinnelig Unnskyldningsgrunn (ingen følger for debitor) Krav om kontraktrevisjon Vederlagsjustering Fristforlengelse Tilbaketreden (heving) Eks: Vanskelige grunnforhold Eks: Ikke byggetillatelse. Bs risiko Lasse Simonsen

10 Del II Grovsortering av risikoen – forpliktelsens art
Problemstillingen Tvedelingen av kontraktforpliktelsene Hvorledes fastlegge forpliktelsestypen Risikoanalysen ved resultatforpliktelsene – disposisjonen videre

11 Resultatforpliktelser
Forpliktelsestyper: (Plassering av risikoen ut fra forpliktelsestype) Resultatforpliktelser Innsatsforpliktelse (faglig forsvarlig) Målet Prosessen Debitor Lasse Simonsen

12 Resultatforpliktelse
Fastleggelse av forpliktelsestyper: Avtale Forpliktelses- type? Vederlags- risikoen Lovgiving Teori Praksis Sedvane Reelle hensyn Innsatsforpliktelse Resultatforpliktelse Lasse Simonsen

13 Analyseskjema: Forpliktelses- typer Resultat- forpliktelser Innsats-
Grovsortering av risikoen Resultat- forpliktelser Innsats- forpliktelser Modifikasjoner Andre årsaker (uforutsette forhold) Aktsomhetsnorm (profesjonsnormer) Kreditors forhold Informasjonssvikt Medvirknings svikt Bristende forutsetninger (avtl § 36) Avtale- klausuler Sammenfall mellom risikoplassering og erstatningsansvar Skaderisikoen Lasse Simonsen

14 Del III Forhold forårsaket av kreditor eller hans medhjelpere
Innledning Kreditors informasjonssvikt ved inngåelsen av avtalen Kreditors medvirkningssvikt under oppfyllelsen av avtalen (funksjonsfordelingen mellom partene)

15 Vanskeligheter forårsaket av kreditor:
Oppfyllelse D K Forårsaket av K Vanskeligheter Lasse Simonsen

16 (1) Informasjonssvikt ved inngåelse av avtalen:
Byggherre Entreprenør Uriktige opplysninger Manglende opplysninger Feil- kalkulering Oppdraget For lavt vederlag Lasse Simonsen

17 (2) Medvirkningssvikt:
Betaling D K - Innhold - Framdrift Y Medvirkning En forutsetning for debitors oppfyllelse Lasse Simonsen

18 Del IV Skaderisikoen – faseinndeling av risikoplasseringen
Hovedregelen – overgang av risikoen Enkelte unntak ved force majeure

19 Skaderisikoen: Debitors risiko Kreditors risiko Levering
”Overføring av risikoen” Debitors risiko Kreditors risiko Levering Force majeure? Faktisk levering Avtalt levering ”Res perit domino” Beskadigelsesrisikoen følger gjenstanden Lasse Simonsen

20 Del V De øvrige årsakenes
Hovedregelen – debitors risiko å makte oppfyllelse Modifikasjoner av resultatforpliktelsene Avtaleregulerte modifikasjoner Modifikasjoner som følger av bakgrunnsretten Vurderingsmomenter – hvem er nærmest til å bære risikoen

21 Del V De øvrige årsakene
1 Oversikt over modifikasjonsgrunnlagene

22 Resultatforpliktelsene er ikke absolutte
Oversikt over modifikasjonsgrunnlagene: Modifikasjon av vederlagsrisikoen Rt 1999 side 922 Resultatforpliktelsene er ikke absolutte Bakgrunns- retten Avtaleregulert (klausuler) Liberal tolking Spesifiserte risikoklausuler Generelle risikoklausuler (force majeure) - Hardshipklausuler Bristende forutsetninger Avtl § 36 Relevansspørsmålet Partskonstellasjonen Synbarhet Innflytelsessfære Urimelig belastning Rt Rt Rt Lasse Simonsen

23 Spesifiserte risikoklausuler:
Indeksregulering Valutaforbehold Grunnforhold Godkjennelse Osv Lasse Simonsen

24 Rt 1992 side 1105 NS B: Arbeidstids- forkortelse Lov Tariff- avtale
regulering Analogi (Forutsetninger) Punkt C 02.2 Lasse Simonsen

25 Force majeure- og hardship-klausuler:
Oppfyllelsesrisikoen Jf ansvarsgrunnlaget ved erstatning Force majeure-klausuler Vederlagsrisikoen (krav om vederlagsjustering) Hardship-klausuler Lasse Simonsen

26 Konkrete forutsetninger
Alternativt system: Forpliktelser Tolking – klausuler Utvidende/ innskrenkende Avtl § 36 Bristende forutsetninger Konkrete forutsetninger Urimelighet Lasse Simonsen

27 Del V De øvrige årsakenes
2 Sentrale momenter ved relevansvurderingen – ”hvem er nærmest til å bære risikoen”

28 Læren om bristende forutsetninger: Vurderingssystemet
Helhetsvurdering: Hvem er nærmest til å bære risikoen? Relevans- vurderingen Årsakssammenheng (vesentlighetskrav) Krav til synbarhet Vilkår Lasse Simonsen

29 Partskonstellasjon og avtaletype:
Hva som skal til for å modifisere en forpliktelse Partskonstellasjon Modifikasjonsterskel Avtaletype Lasse Simonsen

30 Vurderingselementer: Årsaken til vanskelighetene
Synbar Utspring (Innflytelsessfære - partenes område) Virkning (urimelig belastning) Lasse Simonsen

31 Kunnskapsutviklingen
Utviklingsrisikoen: Kunnskap Kunnskapsutviklingen (synbarhetsgrensen) Årsaken Manglende kunnskap Tid Utførelses- tidspunktet Påberopelses- tidspunktet Lasse Simonsen

32 Produksjonslokaler etc
Partenes områder: Årsakens opprinnelse ? Debitors innflytelsesområde Debitors område Kreditors innflytelsesområde Produksjonslokaler etc Grunnforhold etc Lasse Simonsen

33 Virkningen – urimelig belastning:
Y Lasse Simonsen


Laste ned ppt "Oppfyllelsesvanskeligheter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google