Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Reklamasjonsplikt ved kontraktbrudd

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Reklamasjonsplikt ved kontraktbrudd"— Utskrift av presentasjonen:

1 Reklamasjonsplikt ved kontraktbrudd
Dag 5 Heving III Reklamasjonsplikt ved kontraktbrudd Lasse Simonsen Lasse Simonsen

2 1 Innledning

3 Kontraktbrudd Mangellæren Dag 2 (mangel) Risiko Dag 3 Reklamasjon
(forsinkelse) Kontraktbrudd (mangel) Dag 2 Risiko Dag 3 Reklamasjon Dag 4 Automatisk Særskilt krav Fastholdelse Heving Dag 5 Virkninger Vilkår Lasse Simonsen

4 2 Hevingsvilkåret – hovedkriteriet

5 2.1 Total heving ved aktuelt mislighold av hovedforpliktelsen

6 Disposisjon: Hevingskriteriet Hjemmel
Skjønnstemaet (rimelig grunn osv) Den sammensatte vurderingen Utgangspunktet (objektivt avvik) Alternative sanksjoner Skyld Osv Konklusjon Lasse Simonsen

7 Rt Garasjedommen: ? Lasse Simonsen

8 om kjøperen har rimelig grunn til å si seg fri fra kontrakten …”
”Vesentlig kontraktsbrudd” - skjønnstemaet: HR (43): ”Det skal altså foretas en helhetsvurdering hvor det overordnede spørsmålet er om kjøperen har rimelig grunn til å si seg fri fra kontrakten …” Ot prp nr 66 ( ) side 108 – ”skjellig grunn” Rt Ekte hussopp, side – ”rimelig grunn” Rt Garasjedommen, side 421, viser til Rt HR (43), viser til Rt Lasse Simonsen

9 Det objektive avviket – HR 2010-967
Kvantifisering av avviket 35 % Kontraktssum Utbedringskostnadene Lasse Simonsen

10 Rt-1999-408 Garasjedommen, se side 420 flg - (rimelig grunn)
Utgangspunktet for vurderingen - det objektive avviket: Kjøperens økonomiske tap. Kostnadene ved å leie en annen parkeringsplass. Alternative sanksjoner: Økonomisk kompensasjon. Bare mulig å kompensere det økonomiske tapet, ikke den faktiske ulempen ved ikke å ha garasjeplass. Faktisk kompensasjon. Spørsmålet om kjøper kunne skaffe seg en alternativ parkeringsplass gjennom leie. Den faktiske betydningen for kreditor. «Det er ikke noen konkrete forhold som tilsier at garasjeplassen betydde spesielt meget for kjøper.» Kunne leie, men usikkert hvor lenge. Gode parkeringsmuligheter på bakken, men ikke helt det samme. Hadde for øyeblikket ikke egen bil. Kunne ikke tillegges særlig vekt. Trolig bare synbare forhold. (Ikke nevnt i denne dommen.) Kreditors opptreden: «Etter min syn er det av betydning at kjøperen lenge syntes å ville nøye seg med å kreve prisavslag.» Virkningen for debitor: Synkende marked. Debitor blir sittende med tapet på grunn av fallende marked. Årsaken til kontraktbruddet: Ingen av partene kunne bebreides. Skyld, se Rt 1998 side 1510 Ekte hussopp, se side 1518 nederst. Hvor lang tid som er gått. Syv måneder.

11 (med mindre særlig hjemmel/særlig grunner)
Ulike modifikasjoner av hovedvilkåret: Heving Vesentlig Modifiseringer Hovedregelen (med mindre særlig hjemmel/særlig grunner) Rettsteknisk forenkling Skjerpet vilkår Lempet vilkår Begrensninger Lasse Simonsen

12 Ubetinget hevingsrett
Rettsteknisk forenkling av hevingsvilkåret: Heving Hovedregelen Alternativ Rimelig grunn osv Kvantifisering - Nachfrist Rimelig Ubetinget hevingsrett K Lasse Simonsen

13 Begrensninger i hevingsadgangen – kjl § 54 (4):
Vesentlig betalingsmislighold Heving S K Y Levert på kreditt (ikke salgspant) Lasse Simonsen

14 2.2 Partiell heving

15 Partiell heving – kjl § 43:
Leveransen Partiell heving Lasse Simonsen

16 Eksempel: Lasse Simonsen

17 Levering etter hvert – § 44 (1) og (3):
Tidligere Senere Y1 Y2 Y3 (3) Samlet heving (1) Partiell heving (2) Framtidig heving Sammenhengen ikke kan brukes til sitt formål Lasse Simonsen

18 ”Nær indre sammenheng”
Rt 2005 side 257 Hårfjerningsapparatet, se avsnittene 45 og 46: X Y Hårfjernings- apparat X Y Massasje- apparat ”Nær indre sammenheng” ”Spørsmålet er om kjøpet av de to apparatene har en slik saklig sammenheng at en vesentlig mangel ved (x) representerer en bristende forutsetning for kjøpet av (y).” Lasse Simonsen

19 2.3 Forventet (antesipert) mislighold

20 vesentlig kontraktbrudd
Forventet kontraktbrudd: Sannsynlighet = klart L Heving Forventet vesentlig kontraktbrudd Lasse Simonsen

21 ”God grunn til å regne med”
Levering etter hvert – § 44 (1) og (3): Tidligere Senere Y1 Y2 Y3 (3) Samlet heving (1) Partiell heving (2) Framtidig heving ”God grunn til å regne med” Lasse Simonsen

22 2.4 Heving ved mislighold av sideplikter

23 Sideplikter: D K Y Betaling Medvirkning Sideplikter - Forsikring
Garantier Osv Lasse Simonsen

24 3 Tilleggsvilkår

25 Spesifisert reklamasjon – avhl § 4-13 (2):
Kunnskap om mangelen Innen rimelig tid Utløp av frister etter § 4-10/11 Innen rimelig tid Krav om retting Lasse Simonsen

26 Restitusjon som betingelse for heving:
D K Tilbakelevering Lasse Simonsen

27 Kjl § 66 (1) (a) – Heving, risikoen forblir hos selger:
TL Skade Lasse Simonsen

28 4 Hevingsoppgjøret

29 4.1 Innledning - Heving kontra ugyldighet - Heving ex tunc - Heving ex nunc

30 Heving og ugyldighet: Heving Y Ugyldighet Avtalen (pliktbortfall)
(bortfall av avtalen) Lasse Simonsen

31 Heving av restituerbare ytelser:
Heving ex tunc D K Y Heving ex tunc Lasse Simonsen

32 Heving ved ikke-restituerbare ytelser:
(”avbestilling” av framtidige ytelser) Heving ex nunc Utført Står igjen Fastholder Lasse Simonsen

33 4.2 Heving ved kjøp (hvor restitusjon er mulig)

34 Heving av restituerbare ytelser:
Heving ex tunc D K Y Heving ex tunc Lasse Simonsen

35 D K Y Heving ex tunc Forsinkelsesrente Vesentlig nytte Heving ex tunc
Rt 2002 side 173 D K Y Vesentlig nytte Rt 2002 side 173 Heving ex tunc Lasse Simonsen

36 Betaling av forsinkelsesrente
Kjl § 65 andre ledd: Betaling av forsinkelsesrente 1 mnd etter skriftlig osv Betalingstidspunktet BT HT Hevingstidspunktet Forsinkelsesrenter Lasse Simonsen

37 Beregning av nytteverdien
Kjl § 65 første ledd: Beregning av nytteverdien Varens verdi (kjøpesummen) fordelt på antatt brukstid Forventet brukstid Nytteverdien i den aktuelle bruksperioden Heving Lasse Simonsen

38 Beregning av nytteverdien
Kjl § 65 første ledd: Beregning av nytteverdien Verdi Kjøpesummen Faktisk verdi Tid Lasse Simonsen

39 Beregning av nytteverdien
Kjl § 65 første ledd: Beregning av nytteverdien Kr Nyttevederlaget Faktisk verdifall Tid Lasse Simonsen

40 Rt 2002 side 178 A-møbler - utregning av nyttevederlaget:
Verdien = Normalt kjøpesummen = kroner Årlige nyttevederlag = kroner Gjennomsnittelig brukstid = 10 år Samlede nyttevederlag 3 ½ år x kroner = kroner Lasse Simonsen

41 4.3 Heving ved entreprise (hvor restitusjon ikke er mulig)

42 Entreprise (arbeid på fast eiendom)
: B E Lasse Simonsen

43 Betaling for utført arbeid
Heving ex nunc i entrepriseretten, se buofl: Heving ex nunc Utført Står igjen Avtale kr 1.000 Buofl § 21,1: Betaling for utført arbeid Lasse Simonsen

44 Heving ex nunc og ex tunc ved håndverkertjenester
Hvtjl § 16: Heving ex nunc og ex tunc ved håndverkertjenester Hvtjl § 16,2 (ex nunc) Utført Står igjen Hvtjl § 16,1 (ex tunc) Rimelig vederlag inntil den verdi dette har for forbrukeren Lasse Simonsen

45 Erstatning: Kjøp Entreprise Heving Buofl § 20 Vesentleg Heving
Kjl § 25 Vesentlig Kjl § 17 Kontroll/culpa Erstatning Buofl § 22 Merkostnader Annet økonomisk tap Lasse Simonsen

46 Den praktiske gjennomføringen, se buofl § 21:
H R Sikring Bruksrett Heving Registrerings- forretning Lasse Simonsen

47 Dagmulkt Y2 Y1 (valg eller tvungne alternativer) F H D Hevings-
Alt 3 – stopper ved dekningsanskaffelsen Alt 2 – stopper ved heving F H D Heving Deknings- anskaffelse Avtalt levering Y1 Hevings- erklæring Alt 1 – Erstatning i stedet for dagmulkt Lasse Simonsen


Laste ned ppt "Reklamasjonsplikt ved kontraktbrudd"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google