Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lasse Simonsen 8 Erstatningsutmålingen Lasse Simonsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lasse Simonsen 8 Erstatningsutmålingen Lasse Simonsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lasse Simonsen 8 Erstatningsutmålingen Lasse Simonsen

2 Det virkelige hendelsesforløp Det hypotetiske hendelsesforløp Differansemodellen: Tap = Økonomisk differanse Kontraktmessig Kontrakt- brudd Kontrakt- brudd

3 Lasse Simonsen Kontraktbrudd: De to mulige alternativene ved det virkelige hendelsesforløpet: Kontraktbrudd Fastholdelse Heving Mangel Forsinkelse 1 2

4 Lasse Simonsen Kontraktmessig ytelse: De to mulige utviklingsforløpene i det hypotetiske hendelsesforløpet. Kontraktmessig Bruk Omsetning - Egen bruk - Utleie - Osv

5 Lasse Simonsen Det virkelig hendelsesforløp Det hypotetiske hendelsesforløp Detaljert differansemodell: Kontraktmessig Kontrakt- brudd Kontrakt- brudd Heving Fastholdelse Bruk Salg Mangel Forsinkelse

6 Lasse Simonsen 1 Fastholdelse - mangel: Fastholdelse Bruk Omsetning Verditapet ved salg av ytelsen Driftstapet ved bruk av ytelsen Faktisk (Verdi med mangel) Hypotetisk (Verdi uten mangel) Faktisk (Inntekter med mangel) Hypotetisk (Inntekter uten mangel)

7 Lasse Simonsen 2 Heving: Heving Bruk Omsetning Tapet ved ikke å kunne selge ytelsen Driftstapet ved ikke å kunne bruke ytelsen Faktisk (Ikke salg) Faktisk (Dekningskostnadene + vederlag) Hypotetisk (Salg) Faktisk (Ingen inntekter) Hypotetisk (Inntekter med ytelsen)

8 Lasse Simonsen Det virkelige hendelsesforløp Det hypotetiske hendelsesforløp ”Gjenopprettelse”: Kontraktmessig Kontrakt- brudd Kontrakt- brudd Kostnader ved tiltak for at kreditor skal kommer i den posisjonen han skulle ha hatt etter kontrakten

9 Lasse Simonsen De ulike tiltakstypene: Gjenoppretting (hos tredjemann) Gjenoppretting (hos tredjemann) Reparasjon (hos tredjemann) Dekningstransaksjon (hos tredjemann) Heving Fastholdelse Mangel Leie (hos tredjemann) Forsinkelse

10 Lasse Simonsen 2 Gjenoppretting: Heving Deknings- transaksjon Avtalt vederlag Faktisk (Dekningskostnadene + vederlag) Hva det koster å skaffe en tilsvarende ytelse Fastholdelse Reparasjon Hva det koster å reparere ytelsen Avtalt vederlag

11 Lasse Simonsen A B 100 % A 100 % B 0 % B 0 % A 45 - 55 % A/B 2 Overvektsprinsippet og bevisbyrde: 1 Overvekts- prinsippet Bevis- byrde 3 Rt 1982.394 (Fritt skjønn)

12 Lasse Simonsen Å1Å1 Oppfyllelses- svikt Å2Å2 Debitors forhold Andre årsaker Virkelig hendelsesforløp Hypotetisk hendelsesforløp Konkurrerende årsaker:

13 Lasse Simonsen Dekningstransaksjoner ved heving: (forsvarlig måte og innen rimelig tid) : D D K K K hever D D K K D hever 3M Dekningssalg Avtalen 3M Y Y Y Dekningskjøp Avtalen 1) 2)

14 Lasse Simonsen Årsak Påregnelig tap Casus mixtus: Casus mixtus Grov skyld

15 Lasse Simonsen Lemping: Lemping Kjl § 70 (2) Skl § 5-2 KontraktlovgivingenAlminnelig kontraktrett Rt 2004 side 1887 Multiconsult Analogi? ”Ansvaret virker urimelig tyngende for den ansvarlige”. ”Virke urimelig for den ansvarlige part ut fra tapets størrelse i forhold til det tap som vanligvis oppstår i liknende tilfelle”.

16 Lasse Simonsen K Fordeler Erstatning = differansen Ulemper Fordeler vunnet ved kontraktbruddet: Nettotapet Konneksitet Årsakssammenheng

17 Lasse Simonsen D D K K Hever Materialer Redskap Folk Sparte utgifter Sparte utgifter:

18 Lasse Simonsen K Skatte- fordel Erstatning = differansen Reparasjonsutgiftene Skattefordel ved vannskade – Rt 2003 side 387 Takterrassedommen: Nettotapet Konneksitet? Årsakssammenheng 213 199 kr x 28 % = 59 695 kr

19 Lasse Simonsen K Gevinst ved å heve Utgifter som følge av kontraktbruddet Ekstraordinære utgifter Annet konsekvenstap Årsak Fradrag? Positive kontraktinteresse Tapsbringende kontrakter – Rt 1938 side 602 Blårevdommen: Kontraktbrudd AvtalenHeving Tap (slippe tapet = gevinst)

20 Lasse Simonsen A A O O Tapet Ugyldighet Kontraktbrudd Negativ kontraktinteresse Positiv kontraktinteresse De to årsaksperspektiver: N P

21 Lasse Simonsen Avtalen Negative kontraktinteresse Vederlag Normale kostnader Ingen utgifter Alle utgiftene Gevinst ved å heve Utgifter som følge av kontraktbruddet Ekstraordinære utgifter Annet konsekvenstap Valgrett ved tapsbringende avtaler? Ikke årsak Årsak Fradrag? Positive kontraktinteresse Årsak Kontrakt- brudd ?

22 Lasse Simonsen Vederlaget Normale kostnader Ytelsens minimums- verdi Presumsjonen En næringsdrivende vil normalt ikke inngå tapsbringende avtaler. ? Presumsjonsprinsippet: + Kreditors samlede anskaffelseskostnader Antatte inntekter (f eks ved videresalg) Erstatning pos kontr.int.= normale kostnader Tilbakebet.

23 Lasse Simonsen Tapsbegrensningsplikten: Tap Rimelige tiltak for å begrense tapet.

24 Lasse Simonsen ? L Grov skyld Ansvarsfraskrivelse – Rt 1994 side 626 Kaiinspektørdommen:


Laste ned ppt "Lasse Simonsen 8 Erstatningsutmålingen Lasse Simonsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google