Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lasse Simonsen Dag 5 Heving. 1 Innledning Lasse Simonsen Avtalen Y Heving (pliktbortfall) Ugyldighet (bortfall av avtalen) Heving og ugyldighet:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lasse Simonsen Dag 5 Heving. 1 Innledning Lasse Simonsen Avtalen Y Heving (pliktbortfall) Ugyldighet (bortfall av avtalen) Heving og ugyldighet:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lasse Simonsen Dag 5 Heving

2 1 Innledning

3 Lasse Simonsen Avtalen Y Heving (pliktbortfall) Ugyldighet (bortfall av avtalen) Heving og ugyldighet:

4 2 Hevingsvilkåret

5 2.1 Temaene

6 Tre grupper av temaer: Total heving – partielle heving Aktuelt mislighold – framtidig mislighold Hovedforpliktelse – sideforpliktelser Lasse Simonsen

7 2.2 ”Normalsituasjonen” – total heving ved aktuelt mislighold av hovedforpliktelsen

8 Disposisjon: Hevingskriteriet Hjemmel Skjønnstemaet (rimelig grunn osv) Den sammensatte vurderingen –Utgangspunktet (objektivt avvik) –Alternative sanksjoner –Skyld –Osv Konklusjon Lasse Simonsen

9 Rt-1998-408 Garasjedommen: ?

10 Lasse Simonsen ”Vesentlig kontraktsbrudd” - skjønnstemaet: Rt-2010-710 (43): ”Det skal altså foretas en helhetsvurdering hvor det overordnede spørsmålet er om kjøperen har rimelig grunn til å si seg fri fra kontrakten …” Ot prp nr 66 (1990-1991) side 108 – ”skjellig grunn” Rt-1998-1510 Ekte hussopp, side 1518 – ”rimelig grunn” Rt-1999-408 Garasjedommen, side 421, viser til Rt-1998-1510 Rt-2010-710 (43), viser til Rt-1998-1510

11 Lasse Simonsen Det objektive avviket – Rt-2010-710 Ikke grunnlag for en prosentlære (slik som ved as is) Kontraktssum 35 % Utbedringskostnadene Kvantifisering av avviket

12 Rt-1999-408 Garasjedommen, se side 420 flg - (rimelig grunn) Utgangspunktet for vurderingen - det objektive avviket: –Kjøperens økonomiske tap. Kostnadene ved å leie en annen parkeringsplass. Alternative sanksjoner: –Økonomisk kompensasjon. Bare mulig å kompensere det økonomiske tapet, ikke den faktiske ulempen ved ikke å ha garasjeplass. –Faktisk kompensasjon. Spørsmålet om kjøper kunne skaffe seg en alternativ parkeringsplass gjennom leie. Den faktiske betydningen for kreditor. –«Det er ikke noen konkrete forhold som tilsier at garasjeplassen betydde spesielt meget for kjøper.» –Kunne leie, men usikkert hvor lenge. –Gode parkeringsmuligheter på bakken, men ikke helt det samme. –Hadde for øyeblikket ikke egen bil. Kunne ikke tillegges særlig vekt. –Trolig bare synbare forhold. (Ikke nevnt i denne dommen.) Kreditors opptreden: –«Etter min syn er det av betydning at kjøperen lenge syntes å ville nøye seg med å kreve prisavslag.» Virkningen for debitor: –Synkende marked. Debitor blir sittende med tapet på grunn av fallende marked. Årsaken til kontraktbruddet: –Ingen av partene kunne bebreides. Skyld, se Rt-2010-710 (53) S kunne bebreides for å ha gitt uriktige/mangelfulle opplysninger. Hvor lang tid som er gått. Syv måneder.

13 Lasse Simonsen Heving Vesentlig Modifiseringer Ulike modifikasjoner av hovedvilkåret: Hovedregelen (med mindre særlig hjemmel/særlig grunner) -Rettsteknisk forenkling -Skjerpet vilkår -Lempet vilkår -Begrensninger

14 Lasse Simonsen Heving Rimelig grunn osv Rimelig grunn osv Kvantifisering (forsinkelse) Kvantifisering (forsinkelse) Rettsteknisk forenkling av hevingsvilkåret: HovedregelenAlternativ -Nachfrist (må ha særskilt grunnlag) K K Rimelig Ubetinget hevingsrett

15 Lasse Simonsen S S K K Y Levert på kreditt (ikke salgspant) Vesentlig betalingsmislighold Begrensninger i hevingsadgangen – kjl § 54 (4): Heving

16 2.2 Delytelser – partiell heving mv

17 Lasse Simonsen Leveransen Partiell heving Partiell heving – kjl § 43:

18 Lasse Simonsen Eksempel:

19 Lasse Simonsen Rt 2005 side 257 Hårfjerningsapparatet, se avsnittene 45 og 46: (Den motsatte problemstillingen) XY XY Hårfjernings- apparat Massasje- apparat ”Nær indre sammenheng” ”Spørsmålet er om kjøpet av de to apparatene har en slik saklig sammenheng at en vesentlig mangel ved (x) representerer en bristende forutsetning for kjøpet av (y).”

20 Lasse Simonsen Levering etter hvert – § 44 (1) og (3): TidligereNåSenere (1) Partiell heving(3) Samlet heving(2) Framtidig heving Sammenhengen ikke kan brukes til sitt formål Gir kontraktsbruddet kjøper god grunn til å rekne med … Rett til å heve for denne delen isolert

21 2.3 Forventet (antesipert) mislighold

22 Lasse Simonsen Heving L Forventet vesentlig kontraktbrudd Sannsynlighet = klart Forventet kontraktbrudd:

23 Lasse Simonsen Levering etter hvert – § 44 (1) og (3): TidligereNåSenere (1) Partiell heving(3) Samlet heving(2) Framtidig heving ”God grunn til å regne med”

24 2.4 Heving ved mislighold av sideplikter

25 Lasse Simonsen D D Y Sideplikter: Medvirkning Betaling Sideplikter - Forsikring - Garantier - Osv K K

26 3 Hevingsoppgjøret ex tunc (kjøp)

27 Lasse Simonsen D D Y Heving av restituerbare ytelser: Heving ex tunc K K

28 Lasse Simonsen Restitusjon som betingelse for heving: D D K K Tilbakelevering Levring

29 Lasse Simonsen Kjl § 66 (1) (a) – Heving, risikoen forblir hos selger: L L TL Skade

30 Lasse Simonsen Y Heving ex tunc Vesentlig nytte Rt 2002 side 173 Forsinkelsesrente Rt 2002 side 173 D D K K

31 Lasse Simonsen Kjl § 65 andre ledd: Betaling av forsinkelsesrente BT HT Forsinkelsesrenter etter loven 1 mnd etter skriftlig osv BetalingstidspunktetHevingstidspunktet Kjl § 65,2 Avsavnstap, Rt-2002-71 (alminnelig kontraktsrett) Erstatning Forsinkelsesrente Forsinkelsesrente (erstatning) Lov 100/76

32 Lasse Simonsen Forventet brukstid Heving Nytteverdien i den aktuelle bruksperioden Kjl § 65 første ledd: Beregning av nytteverdien Varens verdi (kjøpesummen) fordelt på antatt brukstid

33 Lasse Simonsen Kjl § 65 første ledd: Beregning av nytteverdien Tid Kr Faktisk verdifall Nyttevederlaget

34 Lasse Simonsen Verdien = Normalt kjøpesummen = 15 000 kroner Rt 2002 side 178 A-møbler - utregning av nyttevederlaget: Gjennomsnittelig brukstid = 10 år Årlige nyttevederlag = 1 500 kroner Samlede nyttevederlag 3 ½ år x 1 500 kroner = 5 250 kroner

35 4 Hevingsoppgjøret ex nunc (entreprise)

36 Lasse Simonsen : B B E E Entreprise (arbeid på fast eiendom)

37 Lasse Simonsen Står igjen Heving ex nunc Heving ved ikke-restituerbare ytelser: (”avbestilling” av framtidige ytelser) Utført Fastholder

38 Står igjen Lasse Simonsen Utført Heving ex nunc Heving ex nunc i entrepriseretten, se buofl: Avtale kr 1.000 Avtale kr 1.000 Buofl § 21,1: Betaling for utført arbeid

39 Står igjen Lasse Simonsen Utført Hvtjl § 16,2 (ex nunc) Hvtjl § 16: Heving ex nunc og ex tunc ved håndverkertjenester Hvtjl § 16,1 (ex tunc) Rimelig vederlag inntil den verdi dette har for forbrukeren

40 Lasse Simonsen Erstatning: Kjøp Heving Erstatning Kjl § 25 Vesentlig Kjl § 17 Kontroll/culpa Entreprise Heving Buofl § 22 -Merkostnader -Annet økonomisk tap Erstatning Buofl § 20 Vesentleg To atskilte vurderinger

41 Lasse Simonsen Forholdet mellom heving og dagmulkt: Buofl § 22 andre ledd H H F F DagmulktErstatning Heving Fradrag (anna økonomisk tap) Erstatning: -Merkostnader ved at andre må fullføre arbeidet -Annet økonomisk tap (f eks hotellopphold)

42 Bruksrett R R Sikring Lasse Simonsen Den praktiske gjennomføringen, se buofl § 21: H H HevingRegistrerings- forretning


Laste ned ppt "Lasse Simonsen Dag 5 Heving. 1 Innledning Lasse Simonsen Avtalen Y Heving (pliktbortfall) Ugyldighet (bortfall av avtalen) Heving og ugyldighet:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google