Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dag 5 Heving Lasse Simonsen Lasse Simonsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dag 5 Heving Lasse Simonsen Lasse Simonsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dag 5 Heving Lasse Simonsen Lasse Simonsen

2 1 Innledning

3 Heving, avbestilling og ugyldighet:
(pliktbortfall) Y Avtalen Ugyldighet (bortfall av avtalen) Lasse Simonsen

4 2 Hevingsvilkåret

5 2.1 Temaene

6 To hovedgrupper av temaer:
Total heving – partielle heving Aktuelt mislighold – framtidig mislighold Lasse Simonsen

7 2.2 ”Normalsituasjonen” – total heving ved aktuelt mislighold av hovedforpliktelsen

8 Disposisjon: Bakgrunnsretten (lov eller alm. prinsipper)
Hjemmel – hevingskriteriet Skjønnstemaet (rimelig grunn osv) Den sammensatte vurderingen Utgangspunktet (objektivt avvik) Alternative sanksjoner Skyld Osv Konklusjon Lasse Simonsen

9 om kjøperen har rimelig grunn til å si seg fri fra kontrakten …”
”Vesentlig kontraktsbrudd” - skjønnstemaet: Rt (43): ”Det skal altså foretas en helhetsvurdering hvor det overordnede spørsmålet er om kjøperen har rimelig grunn til å si seg fri fra kontrakten …” Ot prp nr 66 ( ) side 108 – ”skjellig grunn” Rt Ekte hussopp, side – ”rimelig grunn” Rt Garasjedommen, side 421, viser til Rt Rt (43), viser til Rt Lasse Simonsen

10 Det objektive avviket – Rt-2010-710
Ikke grunnlag for en prosentlære (slik som ved ”as is”) Kvantifisering av avviket 35 % Kontraktssum Utbedringskostnadene Lasse Simonsen

11 Rt Garasjedommen: ? Lasse Simonsen

12 Rt-1999-408 Garasjedommen, se side 420 flg - (rimelig grunn)
Utgangspunktet for vurderingen - det objektive avviket: Kjøperens økonomiske tap. Kostnadene ved å leie en annen parkeringsplass. Alternative sanksjoner: Økonomisk kompensasjon. Bare mulig å kompensere det økonomiske tapet, ikke den faktiske ulempen ved ikke å ha garasjeplass. Faktisk kompensasjon. Spørsmålet om kjøper kunne skaffe seg en alternativ parkeringsplass gjennom leie. Den faktiske betydningen for kreditor. «Det er ikke noen konkrete forhold som tilsier at garasjeplassen betydde spesielt meget for kjøper.» Kunne leie, men usikkert hvor lenge. Gode parkeringsmuligheter på bakken, men ikke helt det samme. Hadde for øyeblikket ikke egen bil. Kunne ikke tillegges særlig vekt. Trolig bare synbare forhold. (Ikke nevnt i denne dommen.) Kreditors opptreden: «Etter min syn er det av betydning at kjøperen lenge syntes å ville nøye seg med å kreve prisavslag.» Virkningen for debitor: Synkende marked. Debitor blir sittende med tapet på grunn av fallende marked. Årsaken til kontraktbruddet: Ingen av partene kunne bebreides. Skyld, se Rt (53) S kunne bebreides for å ha gitt uriktige/mangelfulle opplysninger. Hvor lang tid som er gått. Syv måneder.

13 (med mindre særlig hjemmel/særlig grunner)
Ulike modifikasjoner av hovedvilkåret: Heving Vesentlig Modifiseringer Hovedregelen (med mindre særlig hjemmel/særlig grunner) Rettsteknisk forenkling Skjerpet vilkår Lempet vilkår Begrensninger Lasse Simonsen

14 Rettsteknisk forenkling av hevingsvilkåret:
Hovedregelen Alternativ Rimelig grunn osv Kvantifisering (forsinkelse) Nachfrist (må ha særskilt grunnlag) Rimelig Ubetinget hevingsrett K Lasse Simonsen

15 Begrensninger i hevingsadgangen – kjl § 54 (4):
Vesentlig betalingsmislighold Heving S K Y Levert på kreditt (ikke salgspant) Lasse Simonsen

16 2.2 Delytelser – partiell heving mv

17 Partiell heving – kjl § 43:
Leveransen Partiell heving Lasse Simonsen

18 Eksempel: Lasse Simonsen

19 ”Nær indre sammenheng”
Rt 2005 side 257 Hårfjerningsapparatet, se avsnittene 45 og 46: (Den motsatte problemstillingen) X Y Hårfjernings- apparat Massasje- apparat ”Nær indre sammenheng” ”Spørsmålet er om kjøpet av de to apparatene har en slik saklig sammenheng at en vesentlig mangel ved (x) representerer en bristende forutsetning for kjøpet av (y).” Lasse Simonsen

20 Levering etter hvert – § 44 (1) og (3):
Tidligere Senere Y1 Y2 Y3 (3) Samlet heving (1) Partiell heving (2) Framtidig heving Rett til å heve for denne delen isolert Sammenhengen ikke kan brukes til sitt formål Gir kontraktsbruddet kjøper god grunn til å rekne med … Lasse Simonsen

21 2.3 Forventet (antesipert) mislighold

22 vesentlig kontraktbrudd
Forventet kontraktbrudd: Sannsynlighet = klart L Heving Forventet vesentlig kontraktbrudd Lasse Simonsen

23 ”God grunn til å regne med”
Levering etter hvert – § 44 (1) og (3): Tidligere Senere Y1 Y2 Y3 (3) Samlet heving (1) Partiell heving (2) Framtidig heving ”God grunn til å regne med” Lasse Simonsen

24 3 Hevingsoppgjøret ex tunc (kjøp)

25 3.1 Restitusjon

26 Heving av restituerbare ytelser:
Heving ex tunc D K Y Heving ex tunc Lasse Simonsen

27 Restitusjon som betingelse for heving:
D K Tilbakelevering Levering Lasse Simonsen

28 Kjl § 66 (1) (a) – Heving, risikoen forblir hos selger:
TL Skade Lasse Simonsen

29 3.2 Rentekompensasjon

30 D K Y Heving ex tunc Forsinkelsesrente Vesentlig nytte Heving ex tunc
Rt 2002 side 173 D K Y Vesentlig nytte Rt 2002 side 173 Heving ex tunc Lasse Simonsen

31 Betaling av forsinkelsesrente
Kjl § 65 andre ledd: Betaling av forsinkelsesrente Betalingstidspunktet Hevingstidspunktet BT HT Lov 100/76 Forsinkelsesrente (erstatning) Forsinkelsesrente 1 mnd etter skriftlig osv Kjl § 65,2 Forsinkelsesrenter etter loven Erstatning Avsavnstap, Rt (alminnelig kontraktsrett) Lasse Simonsen

32 3.3 Nyttevederlaget

33 Beregning av nytteverdien
Kjl § 65 første ledd: Beregning av nytteverdien Varens verdi (kjøpesummen) fordelt på antatt brukstid Forventet brukstid Nytteverdien i den aktuelle bruksperioden Heving Lasse Simonsen

34 Beregning av nytteverdien
Kjl § 65 første ledd: Beregning av nytteverdien Kr Nyttevederlaget Faktisk verdifall Tid Lasse Simonsen

35 Rt 2002 side 178 A-møbler - utregning av nyttevederlaget:
Verdien = Normalt kjøpesummen = kroner Årlige nyttevederlag = kroner Gjennomsnittelig brukstid = 10 år Samlede nyttevederlag 3 ½ år x kroner = kroner Lasse Simonsen

36 4 Hevingsoppgjøret ex nunc (entreprise)

37 4.1 Vederlag for utført arbeid

38 Entreprise (arbeid på fast eiendom)
: B E Lasse Simonsen

39 Heving ved ikke-restituerbare ytelser:
(”avbestilling” av framtidige ytelser) Heving ex nunc Utført Står igjen Fastholder Lasse Simonsen

40 Betaling for utført arbeid
Heving ex nunc i entrepriseretten, se buofl: Heving ex nunc Utført Står igjen Avtale kr 1.000 Buofl § 21,1: Betaling for utført arbeid Lasse Simonsen

41 4.2 Ex nunc virkningen

42 Den praktiske gjennomføringen, se buofl § 21:
H R Sikring Bruksrett Heving Registrerings- forretning Lasse Simonsen

43 Heving ex nunc og ex tunc ved håndverkertjenester
Hvtjl § 16: Heving ex nunc og ex tunc ved håndverkertjenester Hvtjl § 16,2 (ex nunc) Utført Står igjen Hvtjl § 16,1 (ex tunc) Rimelig vederlag inntil den verdi dette har for forbrukeren Lasse Simonsen

44 To atskilte vurderinger
Erstatning: Entreprise Kjøp Heving Buofl § 20 Vesentleg Heving Erstatning Kjl § 25 Vesentlig Kjl § 17 Kontroll/culpa Erstatning Buofl § 22 Merkostnader Annet økonomisk tap To atskilte vurderinger Lasse Simonsen

45 Forholdet mellom heving og dagmulkt: Buofl § 22 andre ledd
Fradrag (anna økonomisk tap) Dagmulkt Erstatning F H Forsinkelse Heving Erstatning: Merkostnader ved at andre må fullføre arbeidet Annet økonomisk tap (f eks hotellopphold) Lasse Simonsen


Laste ned ppt "Dag 5 Heving Lasse Simonsen Lasse Simonsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google