Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dag 10 Erstatningsutmåling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dag 10 Erstatningsutmåling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dag 10 Erstatningsutmåling
Lasse Simonsen

2 1 Den positive kontraktsinteressen - årsaksmodellen

3 Differansemodellen: Det virkelige hendelsesforløp Tap = K
Kontrakts- brudd Det virkelige hendelsesforløp Tap = Økonomisk differanse K Det hypotetiske hendelsesforløp Kontrakts- messig Lasse Simonsen

4 Detaljert differansemodell:
Mangel Fastholdelse Forsinkelse Kontrakts- brudd Det virkelig hendelsesforløp Heving Bruk Det hypotetiske hendelsesforløp Kontraktmessig Salg Lasse Simonsen

5 1 Fastholdelse - mangel:
Faktisk (Inntekter med mangel) Bruk Driftstapet ved bruk av ytelsen Hypotetisk (Inntekter uten mangel) Fastholdelse Faktisk (Verdi med mangel) Salg Verditapet ved salg av ytelsen Hypotetisk (Verdi uten mangel) Lasse Simonsen

6 2 Heving (her skiller man ikke mellom kontraktsbruddtypene) Bruk
Faktisk (Ingen inntekter) Bruk Driftstapet ved ikke å kunne bruke ytelsen Hypotetisk (Inntekter med ytelsen) Heving Faktisk (Ikke salg) Salg Tapet ved ikke å kunne selge ytelsen Hypotetisk (Salg) Lasse Simonsen

7 To tapskategorier ved heving:
Tapet beror på type kontraktsbrudd K H Fase 1 Fase 2 Heving Lasse Simonsen

8 2 Full erstatning

9 2.1 Hjemmel

10 Full erstatning – særlige grunnlag for å begrense kravet
Rt (30): ”Det klare erstatningsrettslige utgangspunktet er at skadelidtes tap skal erstattes fullt ut, med mindre det finnes hjemmel for noe annet.” Kjl § 67 (1) UNIDROIT Art ”Full compensation”

11 2.2 Bevisregler

12 Overvektsprinsippet og bevisbyrde:
0 % A B 1 Overvekts- prinsippet Rt (Fritt skjønn) 2 % A/B Bevisbyrde 3 A 0 % B 100 % A Lasse Simonsen

13 Konkurrerende årsaker:
Oppfyllelses- svikt Virkelig hendelsesforløp Hypotetisk hendelsesforløp Å1 Å2 Debitors forhold Andre årsaker Lasse Simonsen

14 Dekningstransaksjoner ved heving – kjl § 68:
(forsvarlig måte og innen rimelig tid): 3M 1) Y Dekningskjøp D K K hever Y Avtalen 2) 3M Dekningssalg D D hever Y Avtalen K Lasse Simonsen

15 2.3 Standardisert tapsutmåling

16 Nødvendig på grunn av ufravikelige regler
Normalerstatning ved forsinkelse: Dagmulkt Lov Avtale Hvtjl § 31 Buofl § 18 Eksempelvis NS 8405 pkt 34 Nødvendig på grunn av ufravikelige regler Lasse Simonsen

17 Hva er ansvarsgrunnlaget for dagmulkt? Normalt som ellers.
En del typiske spørsmål ved bruk av dagmulkt: Kommer dagmulkt i tillegg til erstatning? Nei Er det nødvendig å påvise tap? Nei Kan K velge mellom dagmulkt og erstatning? Nei Stenger dagmulkt for erstatning? Ja, med mindre grov skyld. Kan det heves i dagmulktperioden? Åpent spørsmål. Slutter dagmulkten å løpe ved heving? I visse systemer. Hva er ansvarsgrunnlaget for dagmulkt? Normalt som ellers. Lasse Simonsen

18 3 Påregnelighetsgrensen (adekvanslæren)

19 forårsaket av kontraktsbruddet
Å Betingelseslæren Teknisk sett tap som er forårsaket av kontraktsbruddet Upåregnelig Lasse Simonsen

20 Kravet til påregnelighet
Hjemmelsgrunnlag for læren: Kravet til påregnelighet Lovhjemler Rettspraksis Kjl § 67 (1).2 Avhl § 7-1 (1).2 Osv Rt Forsikring Rt Ferncliff, se side 1711 Rt Agurkpinne, se avsnitt 65 til 69 Lasse Simonsen

21 Casus mixtus: Påregnelig Årsak tap Grov skyld Casus mixtus
Lasse Simonsen

22 4 Lemping

23 Lemping: Lemping Kjl § 70 (2) Skl § 5-2 Analogi? Kontraktlovgivingen
”Virke urimelig for den ansvarlige part ut fra tapets størrelse i forhold til det tap som vanligvis oppstår i liknende tilfelle”. ”Ansvaret virker urimelig tyngende for den ansvarlige”. Kjl § 70 (2) Skl § 5-2 Analogi? Kontraktlovgivingen Alminnelig kontraktsrett Rt Multiconsult Lasse Simonsen

24 Feilprosjektering av molo
Rt Multiconsultdommen (molo): (ikke benyttet standarden for prosjektering) Feilprosjektering av molo Tap = ca 33 millioner D K Multiconsult Mandal kommune Lasse Simonsen

25 5 Berikelsesgrunnsetningen

26 5.1 Kontrakter med gevinst

27 + ÷ Den grunnleggende differansebetraktningen: Kr Å Faktisk Kr
Hypotetisk Å Den økonomiske differansen mellom de to scenarier utgjør tapet ÷ Faktisk Kr Lasse Simonsen

28 Erstatning = differansen
Fordeler vunnet ved kontraktbruddet – compensatioprinsippet: K Årsakssammenheng Konneksitet Fordeler - Sparte utgifter - Økte inntekter Ulemper Nettotapet Erstatning = differansen Lasse Simonsen

29 D hever – sparte utgifter:
K Avbestilling Redskap Sparte utgifter Folk Materialer Lasse Simonsen

30 Skattefordel ved vannskade – Rt 2003 side 387 Takterrassedommen:
Årsakssammenheng Konneksitet Skatte- fordel kr x 28 % = kr Reparasjonsutgiftene Nettotapet Erstatning = differansen Lasse Simonsen

31 5.2 Tapsbringende kontrakter

32 Den positive kontraktsinteressen er negativ – comensatioprinsippet:
+ Å Neg Kr Hypotetisk Tap (fordel) Pos ÷ Kr Faktisk Kr Lasse Simonsen

33 Brudd på plikt til å varsle om sykdommen
Rt Blårevdommen: Brudd på plikt til å varsle om sykdommen Blårev, sølvrev og mink S K Farm i Amerika Utgifter – kr: Reiseutgifter Karanteneomkostninger Medisiner Osv Lasse Simonsen

34 tap vilde langt oversteget de kr. 10 000.”
Se side 607: ”Så langt fra å lide tap har Stange hatt en stor fordel ved at kjøpet av blårevene heves. Det inntraff i desember 1930 et stort sammenbrudd på pelsdyrmarkedet … og hans tap vilde langt oversteget de kr ” Tap (slippe tapet = gevinst) Avtalen Heving Lasse Simonsen

35 5.3 Den negative kontraktsinteresse

36 De to årsaksperspektiver:
Kontraktsbrudd Ugyldighet N A O P Negativ kontraktinteresse Positiv kontraktinteresse Tapet Lasse Simonsen

37 + ÷ De to årsaksperspektivene: Pos Kr Neg Å Kr Faktisk Kr Hypotetisk
Kontraktsverdien regnes med i den framtidige inntektsstrømmen Pos Kr + Hypotetisk Å Neg Kr ÷ Faktisk Kr Lasse Simonsen

38 ? Presumsjonsprinsippet: + Presumsjonen Vederlaget Ytelsens minimums-
verdi Presumsjonen En næringsdrivende vil normalt ikke inngå tapsbringende avtaler. Tilbakebet. Kreditors samlede anskaffelseskostnader + Normale kostnader Erstatning pos kontr.int.= normale kostnader Antatte inntekter (f eks ved videresalg) Lasse Simonsen

39 6 Tapsbegrensningsplikten

40 Tapsbegrensningsplikten – ”rimelige tiltak”:
Kjl § 70 (1) Fkjl § 54,1 Avhl § 7-2 (1) Hvtjl § 30 (2) Husll § 2-14,4 Buofl § 36,2 Tap Rimelige tiltak for å begrense tapet. Lasse Simonsen

41 To særtilfeller: Tapsbegrensende tiltak Surrogatløsninger Heving ved
langvarig forsinkelse Rt Leiebildommen Rimelig forhold til ulempene ved mangelen Rt Savabinidommen Blir klar over at D ikke vil eller kan levere Lasse Simonsen

42 7 Avtalt ansvarsbegregrensning

43 Avtalefrihet – meget vanlig
(1) Adgangen: Adgangen Forbrukerforhold Næringsforhold Avtalefrihet – meget vanlig Lovgivning (preseptorisk) Ulovfestet Forbud Avtalefrihet Lasse Simonsen

44 (2) Vedtakelsesspørsmålet og tolking:
Avtaleslutningen Senere Rt Agurkpinnedommen, se avsnittene 71-73 Rt Pakkseddeldommen Ellers Standarder (agreed d.) Uvanlige Svært tyngende Krav til lett synbarhet (vedtakelse) Innskrenkende tolking! Lasse Simonsen

45 (3) Avtl § 36 – grov skyld hos ansatte
Rt 1994 side 626 Kaiinspektørdommen: ? L Grov skyld Lasse Simonsen

46 : Lasse Simonsen


Laste ned ppt "Dag 10 Erstatningsutmåling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google