Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Reklamasjonsplikt ved kontraktbrudd

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Reklamasjonsplikt ved kontraktbrudd"— Utskrift av presentasjonen:

1 Reklamasjonsplikt ved kontraktbrudd
Dag 4 Reklamasjonsplikt ved kontraktbrudd Lasse Simonsen

2 1 Innledning

3 Rettsbevarende utsagn:
(Varsel om en irregulær utvikling av kontraktforholdet.) Sanksjoner (rettighet) Kontraktbrudd D K Reklamasjon (melding) Lasse Simonsen

4 Absolutte frister. Nei, Rt 1984.445
Hjemmelsgrunnlag: Hjemmel Positive kilder Alminnelig kontraktrett Absolutte frister. Nei, Rt Relative frister. Ja. Lover Avtaler Avhl Kjl Buofl Osv Lasse Simonsen

5 2 Komponentene i en reklamasjonsregel

6 Eksempel: avhl § 4-19 (1): Reklamasjonsplikten
”Kjøparen taper retten til å gjere avtalebrotet gjeldande dersom kjøparen ikkje innan rimeleg tid etter å ha oppdaga eller burde ha oppdaga det, gir seljaren melding om at avtalebrotet vert gjort gjeldande og kva slags avtalebrot det er.” S ”Seljaren” ”Innan rimeleg tid” Konsekvensene: ”taper retten til å gjere avtalebrotet gjeldande” M ”Burde ha oppdaga” Melding Avhl § 4-9 ”Slik god skikk tilsier” ”Avtalebrotet vert gjort gjeldande” ”Kva slags avtalebrot det er” Nøytral reklamasjon Lasse Simonsen

7 Komponentene i en fristregel:
Adressat (virkningstidspunktet) D Fristens lengde Skjønnsmessig Fast Fristens utgangspunkt Konsekvensene Absolutt Relativ Melding Objektivt Subjektivt - Form - Innhold Hva Kunnskap Oppdagelsesfasen Lasse Simonsen

8 Prosjekteringsgruppe
Entreprenør Prosjekteringsgruppe Anleggsleder Rette adressat? Byggherre Lasse Simonsen

9 ”sender ho på forsvarleg måte”
Forsendelsesrisikoen, se eksempelvis avhl § 2-8: D K Forsinkelse etc Avsendelse ”sender ho på forsvarleg måte” Lasse Simonsen

10 Virkningene av brudd på reklamasjonsreglene:
Preklusjon Erstatning For sen reklamasjon Ulike virkninger Bevisbyrde Ordensforskrift Lasse Simonsen

11 3 Nøytral reklamasjon

12 Nøytral reklamasjon: Nøytral reklamasjon Spesifisert reklamasjon
(påberopelse av kontraktbruddet) Spesifisert reklamasjon Heving Rt Kontraktbrudd Omlevering Retting Oppfyllelse Lasse Simonsen

13 Realdebitors kontraktbrudd:
P Krav D K Y Kontraktbrudd Mangel. NB! Forsinkelse Lasse Simonsen

14 Realkreditors kontraktbrudd:
- Forsinket betaling P D Krav K Y Lasse Simonsen

15 Reklamasjonens innhold
Påberopelse av mangelen Hva slags mangel Lasse Simonsen

16 Forholdet mellom foreldelse (F) og reklamasjon (R):
Maks 10 år 3 år K F 1 år Irt ? R 5 år (2 år) Lasse Simonsen

17 Forholdet mellom foreldelse (F) og reklamasjon (R):
Maks 10 år 3 år K K K F 1 år Lasse Simonsen

18 Et objektivisert, ytre faktum
Fristutgangspunktet – absolutte reklamasjonsfrister: Fristutgangspunktet Et objektivisert, ytre faktum Lasse Simonsen

19 (”oppdaget den” dvs mangelen)
Fristutgangspunktet – relative reklamasjonsfrister: Fristutgangspunktet ”Kunnskap” (”oppdaget eller burde ha oppdaget”) Kunnskap om hva (”oppdaget den” dvs mangelen) Objektivt Subjektivt Undersøkelses- plikten Identifikasjon Rt 1998 side 656 Lasse Simonsen

20 Kreditors undersøkelsesplikt:
Avtalen Overtakelse Mistanke om mangel U1 U2 U3 Kjl § 32 Kjl § 20 Forundersøkelse Kjl § 31 Etter levering ”så snart …” Lasse Simonsen

21 Fristens lengde – relative frister:
Lovgiving: Innen rimelig tid Avtale: Uten ugrunnet opphold Fristen løper ut når man ikke lenger har en rimelig grunn for å vente Lasse Simonsen

22 Fkjl § 27 første ledd – minimumsfrist:
Innen rimelig tid Minfrist = 2 mnd Oppdaget Særlige grunner Burde ha oppdaget Lasse Simonsen

23 4 Spesifisert reklamasjon

24 Spesifisert reklamasjon:
(angivelse av reaksjonsform) Nøytral reklamasjon Heving Rt Kontraktbrudd Omlevering Retting Oppfyllelse Lasse Simonsen

25 Realdebitors kontraktbrudd:
P Krav D K Heving NB! Retting/omlevering Oppfyllelse Erstatning/prisavslag (nei) Y Kontraktbrudd Mangel Forsinkelse Lasse Simonsen

26 Heving - forsinkelse: L Svevende forsinkelse Levert for sent
Kjl § 29 Innen rimelig tid Lasse Simonsen

27 Heving ex nunc: Utført Gjenstår Heving ex nunc Lasse Simonsen

28 Realkreditors kontraktbrudd:
- Forsinket betaling P D Krav Heving Oppfyllelse Erstatning/renter (nei) K Y Lasse Simonsen

29 ”Fikk vite om oppfyllelsen”
Heving – forsinket betaling: Svevende forsinkelse Betalt for sent B ”Fikk vite om oppfyllelsen” Kjl § 59, avhl § 5-7, hvtjl § 43 (2) og buofl § 57,3 Lasse Simonsen

30 5 Unntak fra reklamasjonsreglene

31 Unntak fra reklamasjonsreglene:
Grov skyld Realitetsdrøftelser Krav D K Reklamasjonsvernet faller bort Lasse Simonsen

32 6 De alminnelige passivitetsreglene

33 Alminnelige passivitetsregler – venter urimelig lenge
Illojal passivitet: Forstår at den andre parten er i villfarelse om kravet Konkludent atferd: Gir inntrykk av ikke å ville fremme noe krav Reklamasjons- regler Alminnelige passivitetsregler – venter urimelig lenge Lasse Simonsen


Laste ned ppt "Reklamasjonsplikt ved kontraktbrudd"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google