Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Reklamasjon Kjøper kan tape retten til å gjøre mangelskrav gjeldende, dersom han ikke reklamerer i tide. Han må reklamere innen både den relative og den.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Reklamasjon Kjøper kan tape retten til å gjøre mangelskrav gjeldende, dersom han ikke reklamerer i tide. Han må reklamere innen både den relative og den."— Utskrift av presentasjonen:

1 Reklamasjon Kjøper kan tape retten til å gjøre mangelskrav gjeldende, dersom han ikke reklamerer i tide. Han må reklamere innen både den relative og den absolutte frist. 1. Hva vil det si å reklamere? Krav til reklamasjonens innhold: Nøytral reklamasjon: Kjl. § 32:- kjøper må gi selger ”melding som angir hva slags mangel det gjelder”: ”melding”, jf. jkl. § 82 ”hva slags mangel det gjelder”: må gi uttrykk for at det foreligger en mangel ikke nok med mishagsytring kan være tilstrekkelig å angi hvordan mangelen viser seg, dens utslag. Fkjl. § 27: -”vil påberope seg mangelen” Spesiell reklamasjon: frister for å gi melding om hva som kreves som følge av mangelen, f.eks kjl. § 39 annet ledd. ved forsinkelse kreves normalt ikke reklamasjon, men i enkelte tilfelle må man gi melding i tide dersom man ønsker å gjøre bestemte misligholdsvirkninger gjeldende, jf. kjl. §29. 2. Innen hvilke frister må nøytral reklamasjon fremsettes? Relative frist: Kjl. § 32 (1) ”innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget” mangelen: ”innen rimelig tid ”oppdaget eller burde ha oppdaget” Burde ha oppdaget må ses i sammenheng med undersøkelsesplikten etter levering, jf. § 31. Fristen kan altså være utløpt på det tidspunkt kjøper blir klar over mangelen. Fkjl. § 27: Alltid tilstrekkelig om reklamerer innen 2 måneder etter at han oppdaget mangelen. Fristen kan følgelig ikke løpe ut før forbrukeren blir klar over mangelen. Absolutt frist: Kjl. § 32 (2) to år fra han ”overtok” tingen, altså to år fra kjøper fikk tingen i sin besittelse. Fkjl. § 27 annet ledd: Utg.p. 2 år Unntak om tingen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, i så fall er fristen fem år. omlevering eller rettet en vesentlig del, ny absolutt frist for denne nye tingen/delen, jf. forarbeidene. 3. Unntak, der kjøper kan gjøre mangelskrav gjeldende til tross for at reklamasjonsfristen er utløpt: Garanti Selgeren har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med redelighet Der selger har deltatt i realitetsdiskusjoner kan hans rett til å påberope seg den relative fristen være bortfalt.

2 Mangelsbeføyelser i kjøpsforhold
1. Detensjonsrett, ”sikre” sitt krav på retting/prisavslag/erstatning osv., jf. kjl. § 42, jf. HRsdom av 11/ Selger er altså forpliktet til å levere såfremt kjøper ikke kjøper holder tilbake mer enn berettiget. Kjøper vil også kunne være berettiget til å avvise ytelsen om mangelfull ved levering. Det krever normalt at vesentlig kontraktsbrudd. Dersom det foreligger en mangel og kjøper har reklamert i tide, kan han: 2. kreve retting, jf. § 34 (1): ikke urimelig kostnad eller ulempe. ikke krav om at selger må rette selv, men på hans regning og risiko. om selger ikke retter, kan kjøper få tingen rettet av andre og kreve kostnadene erstattet, jf. § 34 (3), og det samme gjelder om det er et akutt behov, jf. § 36 (3). 3. eller omlevering, jf. § 34 (2): ”vesentlig” mangel selger må ikke være forhindret fra å levere eller uforholdsmessig tyngende, jf. § 23. det må foreligge en tilsvarende ting. retting og omlevering krever spesiell reklamasjon. 4. kreve erstatning i tillegg: kontrollansvar, jf. § 40, jf. § 27, men bare for direkte tap. culpa, jf. § 40 (3) bokstav a selger selv eller hans ansatte andre han benytter for å oppfylle kjøpet - kontraktsmedhjelperansvaret tilsikring- eller garantisansvar, jf. § 40 (3) bokstav b. hvis mangelen skyldes at selger ikke har hatt råd til å levere rettmessig eller i tide, f.eks fordi han ikke har hatt penger ti å kjøpe råvarene, har selger et rent objektivt ansvar for pengemangel. Andre beføyelser kan kjøper bare kreve dersom retting eller omlevering ikke kommer på tale eller ikke blir foretatt innen rimelig tid, jf. kjl. § 37. Når er det retting ”ikke kommer på tale”? Selgeren har en rett til å rette en mangel eller foreta omlevering, jf. § 36, men bare dersom: Det ikke er til vesentlig ulempe for kjøperen, ikke et ubegrenset antall forsøk. Uten risiko for at kjøper ikke får sine utlegg dekket. Når er det retting ”ikke blir foretatt innen rimelig tid”? Der selger ikke krever å få rette innen rimelig tid, eller der han krever å få rette innen rimelig tid, men likevel ikke gjør det. I så fall kan kjøper kreve: 5. Prisavslag, jf. § 38: Ikke andre vilkår enn at det må foreligge en mangel som medfører at tingen har en nedsatt markedsverdi. 6. Heving, jf. § 39. Heving vil si at plikten til å oppfylle faller bort. Ved mangler vil jo tingen normalt allerede være levert, og det må skje et restitusjonsoppgjør. Krav om vesentlig kontraktsbrudd. Spesiell reklamasjon.

3 Mangelsbeføyelser i forbrukerkjøpsforhold
Her redegjøres det bare for forskjeller mellom kjøp og forbrukerkjøp. 1. Detensjonsretten, fkjl. § 28 2. Kjøper kan i utgangspunktet velge mellom retting og omlevering, jf. fkjl. § 29, jf. dog ”Støvlettdommen”. Omlevering krever ikke vesentlig mangel. 3. Erstatning: fkjl. § 33 rent objektivt ansvar, ikke begrenset til direkte tap. Selgers retterett: Må kreve å få rette ”uten opphold”, jf. fjkl. § 29 tredje ledd. Bare rett til to avhjelpsforsøk, jf. § 30 annet ledd. Dersom mangelen ikke rettes eller tingen omleveres etter § 29 og § 30, kan kjøper kreve prisavslag eller heving. 4. Prisavslag, jf. § 31 forholdsmessig, men kan om særlige grunner settes til verdien for forbrukeren. 5. Heve, jf. § 32: krever ikke vesentlig kontraktsbrudd, det er tilstrekkelig at mangelen ikke er ”uvesentlig”.

4 Vilkår for erstatning Tre vilkår: 1. Ansvarsgrunnlag, 2. Økonomisk tap
f.eks kontrollansvar, culpaansvar, tilsikring/garanti. 2. Økonomisk tap At kjøper selv må bruke av sin fritid for å klage, skrive brev osv. erstattes i utgangspunktet ikke. 3. Påregnelig årsakssammenheng: Tapet må skyldes kontraktsbruddet, og både hva gjelder størrelse og art ligge innenfor det som en ”med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktbruddet”, jf. kjl. § 67 første ledd annet punktum.

5 Utmålingen av det økonomiske tapet.
Enkelte hovedpunkter vedrørende utmålingen av erstatningens størrelse. Skadelidte har i utgangspunktet krav på å få hele sitt økonomiske tap erstattet. Oppfyllelsesinteressen eller den positive kontraktsinteresse: Kjøper skal stilles i samme økonomiske stilling som om kontrakten hadde blitt rettmessig oppfylt. Unntak: Bare indirekte tap om kontrollansvar Skadelidtes medvirkning: Skadelidte kan ikke kreve et økonomisk tap erstattet dersom han burde ha unngått det, jf. kjl. § 70 (1). Lemping: Ansvaret kan reduseres etter en rimelighetsvurdering alle forhold tatt i betraktning, jf. § 70 (2). Erstatning kan kreves i tillegg til heving. Ved heving av kjøp av gjenstand som ikke er unik vil kjøper normalt foreta et kjøp av tilsvarende ting et annet sted, og han vil da kunne kreve prisforskjellen erstattet, jf. kjl. § 68. Selv om han i et slikt tilfelle ikke har kjøpt en tilsvarende ting et annet sted, så vil hans tap beregnes som om han hadde foretatt et dekningskjøp på hevingstiden eller overtakelsestiden, jf. kjl. § 69.

6 Dag 15 - Mislighold fra kjøpers side etter kjøpsloven
Tre former for kontraktsbrudd: Manglende betaling. Manglende medvirkning for at selger skal kunne få oppfylt kjøpet. Overtar ikke eller henter ikke tingen – kreditormora. 1. mislighold i form av manglende betaling: Merk: Manglende betaling er ikke mislighold om kjøper har detensjonsrett eller avviser å motta tingen på grunn av vesentlige mangler som oppdages før overlevering. Selger kan holde sin ytelse tilbake, jf. § 10 Selger kan kreve dom for oppfyllelse av betalingen som så kan tvangsfullbyrdes, jf. § 52 Selger kan heve om vesentlig kontraktsbrudd eller etter en rimelig tilleggsfrist, jf. kjl. § 54, men bare dersom kjøperen ikke alt har mottatt tingen, jf. § 54 (4). Selger kan kreve erstatning etter et ”tilpasset” kontrollansvar, jf. kjl. § 57 første ledd. Kreve forsinkelsesrente av kjøpesummen, jf. § 71 2. manglende medvirkning: Selger kan holde egen ytelse tilbake, jf. § 10 Han kan kreve oppfyllelse av medvirkningsplikten, jf. § 53 Han kan heve om vesentlig eller tilleggsfrist, jf. § 55. Han kan kreve sitt tap erstattet etter et kontrollansvar, jf. § 57 (2) bokstav a. 3. kjøper overtar ikke eller henter ikke tingen: Hvis kjøper ikke overtar tingen eller henter den til avtalt tid, så vil han jo normalt heller ikke ha betalt for den. I så fall vil reglene om mislighold på grunn av manglende betaling være de sentrale. Kjøpsloven har imidlertid egne regler for mislighold av plikten til å motta eller hente. Selger kan da bare kreve heving og/eller erstatning. Heving, jf. kjl. § 55 (2) bokstav b – ”selger må ha en ”særlig interesse” i å bli av med tingen. Erstatning, jf. kjl. § 57 (2) bokstav b – kontrollansvar for kjøper, men selger har bare krav på erstatning om han har en særlig interesse i å bli av med tingen. Når kjøper ikke mottar eller henter tingen innebærer det et kontraktsbrudd fra hans side som altså gir selger rett til å kreve heving/erstatning, dersom vilkårene for dette er oppfylt. Selger får imidlertid også en plikt til å dra omsorg for tingen. Selgers plikt til å ta omsorg for tingen der kjøper ikke mottar eller henter den, jf. kjl § 72: ”rimelig etter tilhøva”. Krav på å få sine kostnader erstattet, jf. § 75.

7 Ansvarsgrunnlag: I kjøpsforhold: Selgers erstatningsansvar:
Forsinkelse: Kontrollansvar, jf. kjl. § 27 nr. 1, men bare direkte tap, og bare så lenge hindringen varer. Culpaansvar, jf. kjl. § 27 nr. 5. Mangler: Kontrollansvar, kj.l § 40 nr. 1, jf. nr. 2, men bare direkte tap. Culpaansvar, kjl. § 40 nr. 3 bokstav a. Tilsikringsansvar eller garantiansvar, jf. § 40 nr. 3 bokstav b Kjøpers erstatningsansvar: Betaling av kjøpesummen: § 57 nr. 1, kontrollansvar, men ikke begrenset til direkte tap Ulovfestet regel om objektivt erstatningsansvar for pengemangel. Manglende medvirkning, jf. § 50 bokstav a: § 57 nr. 2 bokstav a viser til § 27: - kontrollansvar, men bare for direkte tap. - culpa, jf. § 27 nr. 5 Manglende avhenting eller mottakelse av tingen: § 57 nr. 2 bokstav b: kontrollansvar, men krav om at selger må ha en særlig interesse i å bli av med tingen.

8 Ansvarsgrunnlag i forbrukerkjøp:
Selgers ansvar: Forsinkelse: Kontrollansvar, jf. § 24. Ikke begrenset til direkte tap, jf. § 52. Mangler: Objektivt ansvar for selger, ikke begrenset til direkte tap, jf. § 33. Kjøpers ansvar: Manglende betaling, medvirkning eller mottakelse: kontrollansvar, jf. § 46. Ulovfestet regel om objektivt ansvar for pengemangel.


Laste ned ppt "Reklamasjon Kjøper kan tape retten til å gjøre mangelskrav gjeldende, dersom han ikke reklamerer i tide. Han må reklamere innen både den relative og den."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google