Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Naturaloppfyllelse – retting

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Naturaloppfyllelse – retting"— Utskrift av presentasjonen:

1 Naturaloppfyllelse – retting
Dag 6 b) Naturaloppfyllelse – retting Lasse Simonsen Lasse Simonsen

2 1 Innledning Rettssystematisk plassering av utbedringsplikten

3 Naturaloppfyllelse: Ytelsesrisikoen Natural- oppfyllelse Forsinkelse
Mangel Fastholdelse Avhjelp NB! Kjl § 23 Rett til oppfyllelse Kjøperen kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse. Lasse Simonsen

4 Kravene Dag 6 a og b (mangler) Fastholdelse (Bare mangler) Direkte
sanksjoner Erstatning (konsekvenser av mangel) M Retting Avhl § 4-10 (2) Prisavslag Dag 6 a og b Sanksjoner som retter seg mot mangelen som sådan Natural- oppfyllelse Økonomisk kompensasjon Lasse Simonsen

5 Avhjelp Retting Omlevering (1) Plikt (2) Rett (utbedring)
Kjøp av genus (1) Plikt (2) Rett Debitors defensive utbedringsrett Bakgrunns- retten Garantier Lasse Simonsen

6 2 Rettingsplikten Utbedring som sanksjon – rettingsplikten

7 2.1 Innledning – hjemmelsspørsmålet

8 D K Y Gjensidighetsbeføyelse Vederlaget Realytelsen Ytelsesrisikoen
(reduksjon av vederlaget) Vederlaget D K Y Realytelsen Ytelsesrisikoen (krav om ytelse i hht kontrakt) Retting Lasse Simonsen

9 Hjemmelsspørsmålet: Krav på naturaloppfyllelse etter levering:
Retting: Samme type ytelse som hovedytelsen Annen type ytelse enn hovedytelsen Kjøp av løsøre Avhending av fast eiendom Lasse Simonsen

10 2.2 Grunnvilkårene Mangelskravet Misforholdsbegrensningen Spesifisert reklamasjon?

11 Rt 1972 side 449 Terrassedommen:
(Rettingsplikt ved tvist om hvorvidt det foreligger en mangel) M? E B Årsaken? NS 8405 pkt 36.2,3 ”Entreprenøren har plikt til å foreta utbedringen selv om det er uenighet om det foreligger mangel. Han kan i så fall kreve sikkerhetsstillelse fra byggherren for sitt mulige vederlagskrav.” Lasse Simonsen

12 Vurdering 1 (sløsegrense)
Misforholdsbegrensningen: ”Urimelig kostnad eller ulempe” Debitors ressursbruk NB! Vurdering 1 (sløsegrense) Betydningen for kreditor Vurdering 2 Retting av andre Kjl § 23 (1): ”så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller”. Lasse Simonsen

13 2.3 Utbedringspliktens innhold
Faktiske innhold Økonomiske innhold

14 Rettings- plikten Faktisk Økonomisk innhold innhold
I den stand kreditor har krav på etter kontrakten Utgangspunkt – vederlagsfritt NB! Tilkomstutgifter mv Berikelse Kreditors medvirkning Lasse Simonsen

15 ”Vederlagsfritt” Vederlag Fastpris Regningsarbeid Intet tillegg
Tillegg ved kvantitetsmangler M Lasse Simonsen

16 kontraktsmessig ytelse
Berikelse Kontraktsgjenstand M Ny Mer verdt enn kontraktsmessig ytelse Rt Rt Ekte hussopp Lasse Simonsen

17 2.4 Rettingsfristen

18 Rettingsfristen: R Rettingsfristen: Loven – innen rimelig tid
Kreditor – ikke urimelig kort R Lasse Simonsen

19 2.4 Konsekvensene av brudd på rettingsplikten

20 Konsekvensene av brudd på rettingsplikten:
Naturaloppfyllelse (misforholdsbegrensing) Alt 1 N Rettingsfrist = fredsplikt Videreføring av rettingskravet R K Retting Mislighold av rettingsplikten Heving Sanksjoner Alt 2 - Erstatning M Oppgivelse av rettingskravet Øko komp - Prisavslag - Erstatning EK F eks nedsatt produksjon Erstatning konsekvenstap Lasse Simonsen

21 3 Den defensive utbedringsretten
Grunnvilkåret for utbedringsretten Unntakene fra utbedringsretten Urettmessig avvisning av tilbud om retting Konsekvensene av at K urettmessig fratar D utbedringsretten

22 Selgers defensive utbedringsrett – avhl § 4-10 (1) og (3):
”(1) Tilbyr seljaren seg å rette ein mangel ved eigedomen, må kjøparen godta dette dersom rettinga ikkje vil føre med seg urimeleg ulempe for kjøparen, og kjøparen ikkje har særleg grunn til å motsetje seg rettinga.” (3) Rettinga skal skje innan rimeleg tid etter at kjøparen har gjort mangelen gjeldande og gjort det mogeleg for seljaren å rette.” Lasse Simonsen

23 3.1 Vilkårene

24 Vilkårene for Ds utbedringsrett:
Avhl § 4-10 (1) (1) (2) (3) Tilbud Innen rimelig tid Øvrige vilkår Rt 2006 side 999 Rt 2006 side 1076 Avhl § 4-10 (3) ”Urimeleg ulempe” ”Særlige grunner” Alternativer Ot prp = f eks flytte Ot prp = f eks tidligere mislykkede forsøk Lasse Simonsen

25 Avhl § 4-10 (1) Vilkår for selgers defensive utbedringsrett:
Vilkår 1: ”Tilbyr seljaren seg å rette ein mangel ved eigedomen …” Avhl § 4-10 (3) Retting innen rimelig tid Hvor lang tid? ”Innen kort tid”/”En viss tid til å områ seg” T R Tilbud om retting av mangel (hva er et rettmessig tilbud?) Påberopelse av mangelen Lasse Simonsen

26 Vilkår 2 – innen rimelig tid:
Subjektiv eller objektiv bedømmelse (individuell aktsomhetsvurdering eller normalbetraktning)? Innen rimelig tid R Reklamasjon Lasse Simonsen

27 Vilkår 3 – unntakene: Unntak fra utbedringsretten ”Særlig grunn”
”Urimelig ulempe” Forhold ved D Forhold hos K Lasse Simonsen

28 3.2 Debitor fratas retten til retting

29 bestemmelsene om avvisning
D fratas sin rett til utbedring – de to situasjonene: D gis ikke adgang til utbedring Dispositivt utsagn Faktiske handlinger Avvisning av tilbudet De facto fratas retten Direkte regulert i lovgivningen Analogi til bestemmelsene om avvisning Lasse Simonsen

30 Konsekvensene av at K (urettmessig) fratar D adgangen til å utbedre:
Avhl § 4-10 (4).2 Heving Gjensidighets- beføyelsene Tap av sanksjoner (lovregulert) Prisavslag Urettmessig avvisning (samt analogier) Verdiminuset? Rettingskostnadene? Erstatning Sanksjonen i behold Konsekvenstap Dog - tapsbegrensningsplikt Lasse Simonsen

31 Har K uansett krav på berikelsen til D?
Fordelen ved å slippe å utbedre mangelen Lasse Simonsen


Laste ned ppt "Naturaloppfyllelse – retting"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google