Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan vil Follobanen legge grunnlaget for knutepunktsbasert byutvikling i Ski ? Ski - et attraktivt knutepunkt Konferanse 24. feb. 2015 Peder Vold, Jernbaneverket.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan vil Follobanen legge grunnlaget for knutepunktsbasert byutvikling i Ski ? Ski - et attraktivt knutepunkt Konferanse 24. feb. 2015 Peder Vold, Jernbaneverket."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan vil Follobanen legge grunnlaget for knutepunktsbasert byutvikling i Ski ? Ski - et attraktivt knutepunkt Konferanse 24. feb. 2015 Peder Vold, Jernbaneverket

2 Disposisjon Statens kollektivsatsing Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Reguleringsplaner for Follobanen og nye Ski stasjon 2012 Veg- og gateplan Ski 2012 Områdereguleringsplaner for Ski sentrum 2015 Togtilbudet KVU Østre linje

3 Statens kollektivsatsing i Oslo og Akershus Nasjonal transportplan 2014-23 (med InterCity- utbyggingen og Follobanen). Oslopakke 3, hvor jernbanen inngår. Bymiljøavtaler for mer kollektiv, sykkel og gange. Plansamarbeid om utvikling av kollektivknutepunkter. Samlet satsing på jernbanen i Oslo og Akershus vil være omlag 30 milliarder kr i NTP-perioden 2014-23, med Follobanen som det største enkeltprosjektet.

4 InterCity gjør Østlandet til ett arbeidsmarked og vil gi økt kapasitet, raskere reiser og styrket konkurransekraft for jernbanen som transportmiddel.

5 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Følger opp nasjonale føringer om å fortette med kvalitet og høy arealutnyttelse i kollektivknutepunktene. Slår fast at jernbanen er ryggraden i det regionale kollektivsystemet og må knytte Oslo by og de regionale byene i Akershus sammen med sterke forbindelser. Viderefører målet i Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3 om at trafikkveksten skal tas med kollektiv, sykkel og gange. 80-90% av bolig- og arbeidsplassveksten lokaliseres til byer og tettsteder Det skal tilrettelegges spesielt for arbeidsplassintensive virksomheter i regionale kollektivknutepunkter (stasjoner på IC-nett)

6 Ski er utpekt som regionalt kollektivknutepunkt Ski og Ås er utpekt som: regionale byer regionale områder for arbeidsplassintensive virksomheter særlige innsatsområder for økt by- og næringsutvikling Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

7 7 Asker Sandvika Lysaker Oslo S Ski Lillestrøm Jernbanenettet i Indre Oslo Alnabru Bane åpnet før 1902 Nye baner etter 1973 Viktig godsbane Kolbotn Grefsen Grorud Follobanen 2021 Høvik Heggedal En ny jernbanetunnel gjennom Oslo vil øke kapasiteten på alle banene betraktelig, men kan vanskelig stå ferdig før etter 2030. I mellomtiden må det gjøres andre tiltak som kan øke kapasiteten. Ringeriksbanen 202? Ny Oslotunnel 203?

8 Follobanen Reisetid Oslo S – Ski 12 minutter Muliggjør et bedre togtilbud for Follo og Østfold Hele strekningen åpner i desember 2021 Hovedarbeider begynner i 2015

9

10 Nye Ski stasjon Ny stasjon med seks spor til plattform ferdig 2020 Nye reisetorg, servicebygg og undergang Ny kollektivterminal i tilknytning til undergangen Ny Nordbyveien bru

11 Nye Ski stasjon (basert på reguleringsplan vedtatt av Ski kommunestyre 5.des. 2012) Stasjonen utvides fra 3 spor til 6 spor Ny undergang med plattformadkomst Ny Nordbyveien bru Nye reisetorg på begge sider 1000 sykkelparkeringsplasser Sykkelhotell og servicebygg Kort omstigning til bussterminal/taxi Midlertidig flateparkering for togreisende (i påvente av kompakt byutvikling)

12 Korte avstander i Ski by gir gode muligheter for å innfri nasjonale og regionale mål om å fortette med kvalitet og høy arealutnyttelse i kollektivknutepunktene, og at trafikkveksten skal tas med kollektiv, sykkel og gange.

13 Områdereguleringsplaner for Ski sentrum er til offentlig ettersyn fram til påske

14 Veg- og gateplan Ski 2012 Prioritert trafikkmønster Z Z

15 Hvordan bidrar Jernbaneverket til utvikling av Ski kollektivknutepunkt? Bygger infrastrukturen (Follobanen og nye Ski stasjon) Bidrar i plansamarbeid (reguleringsprosesser i kommunal regi) Samhandler med statlige og regionale myndigheter og kollektivaktører Aksepterer transformasjon og høy utnyttelse på stasjonens sidearealer (avtale-prosesser med ROM Eiendom og andre eiendomsutviklere)

16 Jernbaneverkets nylig godkjente veileder for saksbehandling av andres planer sier bl.a. at: Jernbaneverket vil i planarbeid i byer og tettsteder være en aktiv medspiller med kommunen, fylkeskommunen, kollektivselskap, Statens vegvesen, ROM Eiendom og andre for å sikre gode og helhetlige løsninger for kollektivknutepunktene der jernbanens infrastruktur er integrert.

17 Togtilbudet Linjekart fra 14. des 2014 (ekskl. F1 og F2, Flytoget) Grunnrute 2014 L2 - 2 avg. pr time L21 - 1 avg. pr. time L22 - 1 avg. pr time R20 - 1 avg. pr time

18 Mulig togtilbud fra 2022 Åpning av Follobanen gir i første omgang mulighet for fire lokaltog i timen på dagens Østfoldbane mellom Oslo S og Ski To tog i timen til Moss er mulig med ferdigstillelse av dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad Videreføring av dagens tilbud på Østre linje Utvidelser av kapasiteten/infrastrukturen på Oslo S og gjennom Oslo vil bestemme den videre utviklingen av togtilbudet mot 2030

19 Oslo S Kolbotn Holmlia Nordstrand Ljan Hauketo Rosenholm Solbråtan Myrvoll Greverud Oppegård Vevelstad Langhus Ski Ås Vestby Sonsveien Kambo Moss Rygge Råde Fredrikstad Sarpsborg Halden Slitu Mysen Eidsberg Heia Rakkestad Stasjon m/ stoppende tog Stasjon m/ passerende tog Sørkorridoren - persontogtilbud Starttilbud 2022 forutsetter : Follobanen, ny Moss stasjon og sammenhengende dobbeltspor Ski-Seut Før ombygging Kolbotn og uten planskilt avgrening på Ski st. til Østre linje Lokaltog Oslo – Ski - Rendyrket stoppmønster for lokaltog - Faste intervall på samtlige underveisstasjoner - Flere avganger i grunnrute - Flere avganger fra mindre stasjoner i rush Knutepunktstoppende tog - 10’-intervall mellom Oslo S og Ski i grunnrute - Flere avganger i grunnrute - Bedre spredning av avgangene over timen - 30’-intervall fra alle stasjoner fra Ås til Fredrikstad i grunnrute - 4 avganger i grunnrute (ikke kvarters- intervall) og 5 i rush fra Moss 15’10’ 30’ Lokaltog, innerstrekning, 1 avgang pr. time, Østfoldbanen Knutepunktstoppende tog, ytterstrekning 1 avgang pr. time, Follobanen 1 rushtidsavgang pr. time Videreføring av linjer gjennom Oslo og retning Sverige er ikke vist. Intervall20’ Kapasitet knch/nateri 21.01.2015 Kråkstad Skotbu Tomter Knapstad Askim Spydeberg Rushtidsavganger Oslo S - Kolbotn bortfaller ved ombygging av Kolbotn stasjon

20 KVU Østre linjes forbindelse mot Oslo 1.Planskilt forbindelse mellom Østre og Vestre linje sør for Ski stasjon 3. Tiltak for å redusere reisetiden på Østre linje 5. Bussmating til Ski 9. Ny jernbanetrasé mellom Knapstad og Ås KVU Østre linjes forbindelse mot Oslo. Konsepter som er bearbeidet pr. jan. 2015 Konsept nr.

21 Konsept 1 Mulig trasé for ny Østre linje - planskilt påkobling sør for Ski tettsted KVU Østre linjes forbindelse mot Oslo Formell KVU-høring i regi av departementet høsten 2015. Fastsettelse av KVU i regjeringen ved årsskifte 2015/16 gir mulighet for å prioritere prosjektet i NTP 2018-27 Østre linje Vestre linje

22 Takk for oppmerksomheten! Jernbanen – en viktig drivkraft i byutvikling


Laste ned ppt "Hvordan vil Follobanen legge grunnlaget for knutepunktsbasert byutvikling i Ski ? Ski - et attraktivt knutepunkt Konferanse 24. feb. 2015 Peder Vold, Jernbaneverket."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google