Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

E16 Sandvika – Hønefoss Strategier og planer Lars Aksnes Statens vegvesen Vegdirektoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "E16 Sandvika – Hønefoss Strategier og planer Lars Aksnes Statens vegvesen Vegdirektoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1 E16 Sandvika – Hønefoss Strategier og planer Lars Aksnes Statens vegvesen Vegdirektoratet

2 Utfordringer •Store trafikkmengder med ÅDT mellom 10 000 og 35 000 kjøretøyer per døgn. Lange køer visse tider. •Variert og ujevn standard •Stort antall drepte og hardt skadde, mange møteulykker •Støyproblemer •Strekningen Sandvika – Hønefoss inngår i Statens vegvesens firefeltsstrategi, men en slik utbygging vil ta lang tid. Behov for midlertidige tiltak.

3 ÅDT 2003

4 Trafikkulykker 1994-2004

5 Mulighetsstudie for bompengefinansiering 2005 •Wøyen – Bjørum åpnes 2009 •Kjørbo – Wøyen inngår i Oslopakke 3 •Bjørum – Hvervenmoen (Hønefoss) inngår i mulighetsstudien •Fire parseller: –Bjørum – Skaret –Skaret – Rørvik –Rørvik – Stein –Stein – Hvervenmoen (Hønefoss) •Total kostnad 2005: ca 3,3 mrd kr (stor usikkerhet) •Bompengeopplegg med fire antennepunkt

6 Parsellinndeling

7 Bompengeopplegg i mulighetsstudie

8 Mulighetsstudie for bompengefinansiering 2005 •Bompengetakst –Med 50 % statlig finansiering beregnes en gjennomsnittlig bompengetakst per antennepunkt til ca 10 kr (2005). Med ugunstige forutsetninger kan taksten øke med opp til 70 %. •Forslag til utbyggingsrekkefølge: –Bjørum – Skaret –Rørvik – Stein –Stein – Hvervenmoen (Hønefoss) –Skaret – Rørvik •Positive vedtak til bompengeopplegg i: –Bærum formannskap –Hole kommunestyre –Ringerike kommunestyre –Akershus fylkesting –Buskerud fylkesting

9 Planstatus •Bjørum – Skaret –Innsigelse på kommunedelplan til behandling i Miljøverndepartementet •Skaret – Rørvik –Finnes ingen planer og ingen planlegging pågår •Rørvik – Stein –Finnes konsekvensutredning fra 1998 –Ingen planlegging pågår •Stein – Hvervenmoen –Finnes ingen planer og ingen planlegging pågår

10 NTP 2010 -2019 •Transportetatenes forslag innenfor planrammen: –Fylling Steinsfjorden 130 mill kr (2007) i siste seksårsperioden •+ 20 % -rammen: –Fylling Steinsfjorden 130 mill kr (2007) i første fireårsperioden –Sandvika – Wøyen 1 150 mill kr i siste seksårsperioden (Oslopakke 3) –Bjørum – Skaret 1 100 mill kr i siste seksårsperioden (delvis bompenger) •Stortingsmeldingen: –Presenteres tidligst i slutten av februar

11 KVU/KS1 for Ringeriksbanen •Konseptvalgutredning (KVU) for Ringeriksbanen ferdig 19.november 2008 •Utredningen belyser 7 jernbanekonsept, 2 vegkonsept og kombinasjoner av enkelte veg- og jernbanekonsept •Utredningen er nå til høring

12 Hva er KS1? •KS1 – Kvalitetssikring av store prosjekter i en tidlig fase •Et nytt beslutningspunkt: 1.Valg av konsept 2.Skal man starte planlegging etter plan- og bygningsloven starte (kommunedelplan eventuelt. reguleringsplan) •Regjeringen beslutter på grunnlag av konseptvalgutredning (KVU) og KS1 •Hvorfor KS1 •Bedre styring på store prosjekter •Styring av ressursbruken på planlegging •Høyere kvalitet på planleggingen •Prioritering av prosjekter skjer i NTP og årlige budsjetter

13 KVU KS1 Konseptvalg- utredning Ekstern kvalitets- sikring av KVU (ansvar dept) Statens vegvesen, Jernbaneverket, fagetater Regjeringen beslutter KVU og KS1

14 KS1 innført i 2006 •KS1 innført i veg- og jernbanesektoren september 2006 •Alle prosjekter > 500 MNOK skal til KS1 før planlegging og alternativsutredning •Overgangsordninger –Oppstart i NTP 2006-2009 – unntatt –Oppstart i NTP 2014 – skal til KS1 –Oppstart i NTP 2010-2013 – Mange fikk unntak. 12 veg- og jernbane prosjekter skal ha KS1

15 Strekningen Sandvika – Hønefoss: •KS1 for Ringeriksbanen •E16 Sandvika – Hønefoss er unntatt fra krav om KS1 Siden unntaket gjaldt for prosjekter med oppstart i perioden 2010 – 2013 har Statens vegvesen ønsket at aktuelle vegkonsept på E16 mellom Sandvika og Hønefoss blir belyst i KVU for Ringeriksbanen for å unngå et eventuelt senere krav om KVU/KS1

16 Anbefaling i KVU for Ringeriksbanen Jernbane –Gods: Krysningsspor og sikkerhetstiltak på dagens jernbanelinje på Gjøviksbanen og Roa – Hønefoss for å øke kapasiteten –Persontrafikk: Utbygging av Ringeriksbanen Sandvika - Hønefoss •Veg –Utbygging av E16 i dagens korridor mellom Sandvika og Hønefoss til fire felt –Utbedring av trafikksikkerheten på de strekninger som forventes å ta lang tid å bygge ut til fire felt


Laste ned ppt "E16 Sandvika – Hønefoss Strategier og planer Lars Aksnes Statens vegvesen Vegdirektoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google