Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

E16 Sandvika – Hønefoss Strategier og planer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "E16 Sandvika – Hønefoss Strategier og planer"— Utskrift av presentasjonen:

1 E16 Sandvika – Hønefoss Strategier og planer
Lars Aksnes Statens vegvesen Vegdirektoratet

2 Utfordringer Store trafikkmengder med ÅDT mellom og kjøretøyer per døgn. Lange køer visse tider. Variert og ujevn standard Stort antall drepte og hardt skadde, mange møteulykker Støyproblemer Strekningen Sandvika – Hønefoss inngår i Statens vegvesens firefeltsstrategi, men en slik utbygging vil ta lang tid. Behov for midlertidige tiltak.

3 ÅDT 2003

4 Trafikkulykker

5 Mulighetsstudie for bompengefinansiering 2005
Wøyen – Bjørum åpnes 2009 Kjørbo – Wøyen inngår i Oslopakke 3 Bjørum – Hvervenmoen (Hønefoss) inngår i mulighetsstudien Fire parseller: Bjørum – Skaret Skaret – Rørvik Rørvik – Stein Stein – Hvervenmoen (Hønefoss) Total kostnad 2005: ca 3,3 mrd kr (stor usikkerhet) Bompengeopplegg med fire antennepunkt

6 Parsellinndeling

7 Bompengeopplegg i mulighetsstudie

8 Mulighetsstudie for bompengefinansiering 2005
Bompengetakst Med 50 % statlig finansiering beregnes en gjennomsnittlig bompengetakst per antennepunkt til ca 10 kr (2005). Med ugunstige forutsetninger kan taksten øke med opp til 70 %. Forslag til utbyggingsrekkefølge: Bjørum – Skaret Rørvik – Stein Stein – Hvervenmoen (Hønefoss) Skaret – Rørvik Positive vedtak til bompengeopplegg i: Bærum formannskap Hole kommunestyre Ringerike kommunestyre Akershus fylkesting Buskerud fylkesting

9 Planstatus Bjørum – Skaret Skaret – Rørvik Rørvik – Stein
Innsigelse på kommunedelplan til behandling i Miljøverndepartementet Skaret – Rørvik Finnes ingen planer og ingen planlegging pågår Rørvik – Stein Finnes konsekvensutredning fra 1998 Ingen planlegging pågår Stein – Hvervenmoen

10 NTP 2010 -2019 Transportetatenes forslag innenfor planrammen:
Fylling Steinsfjorden 130 mill kr (2007) i siste seksårsperioden + 20 % -rammen: Fylling Steinsfjorden 130 mill kr (2007) i første fireårsperioden Sandvika – Wøyen mill kr i siste seksårsperioden (Oslopakke 3) Bjørum – Skaret mill kr i siste seksårsperioden (delvis bompenger) Stortingsmeldingen: Presenteres tidligst i slutten av februar

11 KVU/KS1 for Ringeriksbanen
Konseptvalgutredning (KVU) for Ringeriksbanen ferdig 19.november 2008 Utredningen belyser 7 jernbanekonsept, 2 vegkonsept og kombinasjoner av enkelte veg- og jernbanekonsept Utredningen er nå til høring

12 Hva er KS1? KS1 – Kvalitetssikring av store prosjekter i en tidlig fase Et nytt beslutningspunkt: Valg av konsept Skal man starte planlegging etter plan- og bygningsloven starte (kommunedelplan eventuelt. reguleringsplan) Regjeringen beslutter på grunnlag av konseptvalgutredning (KVU) og KS1 Hvorfor KS1 Bedre styring på store prosjekter Styring av ressursbruken på planlegging Høyere kvalitet på planleggingen Prioritering av prosjekter skjer i NTP og årlige budsjetter

13 KVU og KS1 KVU Konseptvalg-utredning
Statens vegvesen, Jernbaneverket, fagetater KS1 Ekstern kvalitets- sikring av KVU (ansvar dept) Regjeringen beslutter

14 KS1 innført i 2006 KS1 innført i veg- og jernbanesektoren september 2006 Alle prosjekter > 500 MNOK skal til KS1 før planlegging og alternativsutredning Overgangsordninger Oppstart i NTP – unntatt Oppstart i NTP 2014 – skal til KS1 Oppstart i NTP – Mange fikk unntak. 12 veg- og jernbane prosjekter skal ha KS1

15 Strekningen Sandvika – Hønefoss:
KS1 for Ringeriksbanen E16 Sandvika – Hønefoss er unntatt fra krav om KS1 Siden unntaket gjaldt for prosjekter med oppstart i perioden 2010 – 2013 har Statens vegvesen ønsket at aktuelle vegkonsept på E16 mellom Sandvika og Hønefoss blir belyst i KVU for Ringeriksbanen for å unngå et eventuelt senere krav om KVU/KS1

16 Anbefaling i KVU for Ringeriksbanen
Jernbane Gods: Krysningsspor og sikkerhetstiltak på dagens jernbanelinje på Gjøviksbanen og Roa – Hønefoss for å øke kapasiteten Persontrafikk: Utbygging av Ringeriksbanen Sandvika - Hønefoss Veg Utbygging av E16 i dagens korridor mellom Sandvika og Hønefoss til fire felt Utbedring av trafikksikkerheten på de strekninger som forventes å ta lang tid å bygge ut til fire felt


Laste ned ppt "E16 Sandvika – Hønefoss Strategier og planer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google