Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Viktige transportutfordringer i Ringeriksregionen Felles gruppeledermøte Hole/Ringerike 21.09.10 Innspill fra Roar Hammerstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Viktige transportutfordringer i Ringeriksregionen Felles gruppeledermøte Hole/Ringerike 21.09.10 Innspill fra Roar Hammerstad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Viktige transportutfordringer i Ringeriksregionen Felles gruppeledermøte Hole/Ringerike 21.09.10 Innspill fra Roar Hammerstad

2 Hønefoss Jevnaker Vik 50km Drammen

3 E 16 Sandvika - Hønefoss

4 Kjørbo – Wøyen Bygges ut til 4 felt i denne NTP-perioden. Finansiering Oslopakke 3

5 E 16 Sandvika - Hønefoss Wøyen – Bjørum Ferdig utbygd 4 felt. Åpnet mai 2009 Fungerer godt

6 E 16 Sandvika - Hønefoss Bjørum – Skaret Prioritert i NTP (14-19) under forutsetning av bompengeløsning. Kommunedelplaner for ny 4-feltsvei vedtatt i Bærum og Hole Bompengeutredning påbegynt. Møte i Akershus f.k. 29.09.d.å. Oppstart reguleringsplan tidlig i 2011. Regionen forventer: Bompengeselskap må opprettes nå. 50% bompengefinansiering. Byggestart 2014.

7 E 16 Sandvika - Hønefos s Skaret – Hønefoss NTP: Planer og vurdering av finansieringsløsninger 2010-13. Planmidler i perioden 2010-13. Felles kommunedelplanarbeid for 4- felts veg restartet i Hole og Ringerike våren 2010. Planprogram med KU på offentlig høring nå. Høringsfrist: 1. oktober. Kommunestyrevedtak i Hole og Ringerike før jul i år. VIKTIG: Likelydende vedtak i begge kommunestyrene sikrer god framdrift. Regionen forventer: Prosjektet må inn i NTP for 2014-19 50% bompengefinansiering Bompengeselskap opprettes

8 E 16 Sandvika - Hønefoss Forslag til Planprogram med KU for strekningen Skaret - Hønefoss er på høring nå • Mange alternativer i 4 hovedkorridorer • Noen er mer realistiske enn andre • Kommunene må jobbe for lokal enighet Nå er vi nærmere målet enn noen gang ! …men det er fortsatt langt igjen

9 KVU 2008 viser at det er behov for både Ringeriksbanen og 4-felts E16 NTP: Planmidler mot slutten av perioden – 2017/18/19 Høyhastighetsutredningen (ferdig i løpet av året). Alliansebygging pågår med hallingene og Forum nye Bergensbanen Ved neste NTP-revisjon forventer regionen: - mer planmidler - investeringsmidler for oppstart av anleggsarbeidet - er det mulig å starte planleggingen tidligere ? Ringeriksbanen Ringeriksbanen vil innebære mange muligheter, men også store utfordringer for lokalsamfunnet.

10 KVU- igangsatt - Hokksund – Hønefoss – Jevnaker – Gardermoen Nymoen – Eggemoen- ikke omtalt i NTP - ingen planavklaring - viktig for Hønefoss - næringsutvikling på Eggemoen - og for trafikken mot Gardermoen - behov for å komme videre, kommunedelplan Jevnaker – Olimb- ligger i NTP - traseavklaringer høsten 2010 Rv 35

11 Ramsrud – Kjelsbergsvingene - ferdig 2011 Sokna – Ørgenvika - anleggsstart 2011 - ferdig 2014 - et godt eksempel på at kommunenes og fylkeskommunens engasjement virker Rv 7

12 Generelt: Stort behov for vedlikehold og oppgradering Fv 158 Gussgården – Helgelandsmoen •Gang/sykkelvei •Badeanlegg åpner 10. oktober Rv 241 Norderhov – Klekken •Kraftig trafikkøkning de siste årene (Gardermoen) •Behov for breddeutvidelse, forsterkning, gang/sykkelvei Andre riksveier/ fylkesveier

13 Regionen har formidlet at vi har store forventninger til Buskerud fylkeskommune Ringerikspakka framlegges 29.09.d.å. i Fylkeshuset Alt henger sammen med alt. Sett fra lokalsamfunnet må en pakke omfatte og henge sammen med •Overordnet veinett •Kommunestyrets valgte hovedtrafikkløsning for Hønefoss •Sykkelby-satsingen •Gode løsninger for kollektivtransport Hønefoss og Ringerikspakka

14 E 16 •Bompengeselskap må opprettes nå. Møte 29.09.d.å. i Akershus f.k. •Byggestart for Bjørum – Skaret i 2014 forutsetter oppstart regulering tidlig i 2011. •Skaret – Hønefoss må inn i NTP med byggestart tidlig i perioden 2014 –19. Ringeriksbanen •Regionen ønsker også Ringeriksbanen •Ved neste NTP-revisjon –Mer planmidler –Investeringsmidler til oppstart –Er det mulig å starte planarbeidet tidligere? Oppsummering

15 Rv 35 •Nymoen-Eggemoen –Viktig for Hønefoss og for næringsutvikling i regionen. –Behov for å komme videre. NTP-omtale og planavklaring. •Jevnaker – Olimb –Ligger i NTP. –Forutsetter traseavklaring. •Rv 7 –Ramsrudhellinga og Sokna-Ørgenvika er i rute. Oppsummering (2)

16 Riksveier og fylkesveier •Vedlikehold og oppgradering •Fv 158 Botilrud – Helgelandsmoen. Gang/sykkelvei. •Rv 241 Norderhov – Klekken. Gang/sykkelvei, breddeutvidelse, forsterkning. Hønefoss og Ringerikspakka •Forventninger fra regionen •Helhet og sammenheng: –Overordnet veinett –Kommunestyrets valgte hovedtrafikkløsning for Hønefoss –Sykkelby-satsing –Gode løsninger for kollektivtransport. Oppsummering (3)

17 Ringerike utvikling AS - Formål •Selskapet skal sørge for aktiv og målrettet innsats om konkrete tiltak som skal bidra til å øke verdiskapningen i Ringeriksregionen og dermed også bidra til økonomisk bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling. •Det er definert følgende fem satsingsområder: –Næringsutvikling, herunder HiTec Eggemoen –Bio Ringerike –Samferdsel og kommunikasjon –Utdanning og kompetanseheving –By- og tettstedsutvikling 17


Laste ned ppt "Viktige transportutfordringer i Ringeriksregionen Felles gruppeledermøte Hole/Ringerike 21.09.10 Innspill fra Roar Hammerstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google