Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Midtveismøte utviklingsplan for HIT, kjølnes

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Midtveismøte utviklingsplan for HIT, kjølnes"— Utskrift av presentasjonen:

1 Midtveismøte 23.04.12 utviklingsplan for HIT, kjølnes
gruppe «offentlig forvaltning og infrastruktur»

2 status Mandat Sammensetning arbeidsgruppa/roller Møter og tema
Planlagt videre arbeid

3 status mandat

4 status arbeidsgruppa Statsbygg v/Tore Kildal
Høgskolen i Telemark v/Morten Østby SITEL v/Jan Erik Woll Studentene v/ Jørn Winters og Julie Sollie Hamre Porsgrunn Utvikling AS v/Kjell Arne Lunde Statens Vegvesen v/ Gunn Marum Jernbaneverket v/Sara Brongel Grimstad Telemark fylkeskommune v/Bjørg Hilde Herfindal/Marte Bakken Resell Porsgrunn kommune v/Jorid Heie Sætre

5 status møter 5. mars – tema: 26. mars – tema: 19.april – tema: mandat
arbeidsgruppas roller interesseområder 26. mars – tema: Fv 32 overordna samfunns- og planprosesser i kommunen kollektivutfordringer, parkering og utnyttelse av arealer 19.april – tema: Jernbaneverkets planer/utredninger TFK arbeid med kollektivutvikling

6 sammenstille all relevant informasjon interessentmodell for HIT
status videre arbeid sammenstille all relevant informasjon interessentmodell for HIT mulighetsstudie for utviklingspotensialet mobilitetsplan se på utvikling på kort og langsikt HiT som en interessentmodell, med studenten og HiT i midten, og alt det som er viktig for å trekke til seg og beholde studenter/ansatte (!) som "kronblad" rundt. Off. kommunikasjon, gang-/sykkelvei, parkering, bolig nært, kafe, barnehage/-pass, kro, stud.org, sosialt, trening, næringsliv, forskning ... Mulighetsstudie for Campus sitt utviklingspotensial som høgskolerelaterte aktiviteter Mobilitetsplan - hvor kommer studenter, ansatte, næringsliv fra, og hvordan bør kom/f.kom bidra

7 planer Planstatus Pågående planlegging Kommunens planprogram

8 Kommuneplanen Kommunedelplan Reguleringsplan Idéstudier
planer planstatus Kommuneplanen Arealdel 2007 – 2020, vedtatt Kommunedelplan KDP for Kjølnes, vedtatt Reguleringsplan Kjølnes, skole og idrettssenter Idéstudier Utviklingsplan(Context/Asplan Viak, 2007))) Volumstudier, næringsbygg IKT, 2006 (PK) Europan 11, TFK/SK og PK

9

10 Europan 11 Skien + Porsgrunn Utfordringer: Langstrakt byområde Urban sprawl (spredning) Felles bo- og arbeidsmarked Transportårene er barrierer Høy bilandel og parkeringsdekning Lav kollektivandel Noen gode bidrag: Fokus på elva Flere tverrforbindelser for gående og syklende Unike identiteter i hvert knutepunkt Stort fortettingspotensial i og rundt knutepunktene Bybanen som viktig utviklingsgrep Europan 11 – verdens største idekonkurranse for unge arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere. 23 bidrag, hvorav 3 premierte. Oppgaven – Foreslå en strategi for ny bærekraftig mobilitet i bybåndet, hvor Kammerherreløkka var en av fire knutepunkt som denne strategien ble ”testet” på. Aksen mot Kjølnes, aksen over elva, fortetting av knutepunktet og gode koblinger mot kollektiv og sykkel viktig for fremtidig utvikling av denne delen av sentrum. Utfordringer i Grenland sett med andres (europeiske) øyne – kun noen få var norske bidrag. Særlig tverrforbindelser for myke trafikanter over elva og knutepunktsutviklning ble sett på som viktig, og at knutepunkt tillegges ulike/unike kvaliteter

11 planer pågående planlegging
Bystrategisamarbeid – Bypakka – Belønningsordningen

12 Ny fylkesveg 32 – parsell Gimlevegen – Augestadvegen

13 Vestfoldbanen Utviklingsplaner for Jernbanen og Porsgrunn stasjon
Eidangerparsellen IC Porsgrunn og Skien Grenlandstraseen Bratsbergbanen Høyhastighetsutredningen Vestfoldbanen

14 Koblingen mot Sørlandsbanen skjer i Porsgrunn
Overgang mellom fjerntog/ høyhastighetstog og IC-tog. Nytt kollektivknutepunkt med overgang til buss/taxi. Fortetting med arbeidsplasser og boliger nær stasjonen. Behov for fire spor inn/ut av stasjonen, seks spor på stasjonen? Mangedobling av passasjerene.

15 Kommunale planlagte planprosesser
planer planprogram Kommunale planlagte planprosesser Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel HIT som satsingsområde? medvirkningsprosesser fremdrift Revisjon av kommuneplanens arealdel arealvurderinger – utviklingsområder Områdeplan for Kammerherreløkka kollektivknutepunktet utviklingsarealer

16 mål Anbefale en handlingsplan med konkrete tiltak med bærekraftig miljøprofil: Utviklingspotensial høgskolerelaterte aktiviteter og lokaliseringer for studentboliger/studenthus/barnehage Arealbehov formålsbygg Relaterte næringsformål Tilgjengelighet og mobilitet Kollektiv Sykkel/gangforbindelse Bilbruk/parkeringspolicy Koblinger HIT – kollektivknutepunktet – sentrum Bruk av sentrum og vise versa Fysiske og «mentale» koblinger Tilbud for studenter i sentrum Knutepunktet Kammerherreløkka mulighets-studie interesse-studie mobilitets-plan


Laste ned ppt "Midtveismøte utviklingsplan for HIT, kjølnes"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google