Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionrådsmøte 28. mai 2013 Hamar kommune v/ Tone Wabakken.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionrådsmøte 28. mai 2013 Hamar kommune v/ Tone Wabakken."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionrådsmøte 28. mai 2013 Hamar kommune v/ Tone Wabakken

2 Resultat av idédugnad nov 2012

3 Mulighetsstudie - 7 alternativer etter første siling

4 Kommunens føringer KP samfunnsdel: Hamar ønsker å legge til rette for at jernbanestasjonen fortsatt skal ligge i Hamar sentrum, og at den styrkes som kollektivknutepunkt for regionen. KDP Strandsonen/KP arealdel Høringsuttalelse til KVU: De overordnede målsettingene for Hamar kommune er rask framføring av dobbeltspor på jernbanen. at stasjonen skal ligge i sentrum (vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel). en grundig utredning av alternativene for jernbane i tunnel gjennom Hamar at man prioriterer å frigjøre mest mulig areal i strandsonen til det beste for byen. Hamar kommune anbefaler at det arbeides videre med tre alternative korridorer for Dovrebanens passering av Hamar: • Dagens trase i tunnel/senket. Dagens stasjon beholdes. • Tunnel under byen med underjordisk stasjon. • Omlegging øst for sentrum med stasjon ved Vikingskipet. Vi anbefaler at alternativer med omlegging øst for Ridabu (H3) og alternativ med omlegging langt ut i Mjøsa (H4) legges bort i det videre arbeidet. Krysningspunkt og lagringsplass for materiell bør primært legges utenom sentrumsområdet og strandsonen, slik at mest mulig areal frigjøres...

5 Knutepunktsutvikling

6 Utfordringer Påkobling Rørosbanen Påkobling Jernbanemuseet
Åkersvika Ramsarområde og naturreservat og Furuberget naturreservat – behov for tidlige avklaringer mot regionale og nasjonale myndigheter og forpliktende avtale/tidsfrister for avklaring av innsigelser. Flom Alunskifer Byutvikling - strandsonen ++ Knutepunktsutvikling - nødvendige funksjoner på stasjon, øvrige funksjoner utenfor.

7 Noen foreløpig uavklarte spørsmål
Hva skjer med dagens spor, stasjonsområde og Jernbanemuseum hvis tunnelløsning velges? Hvordan berøres Briskebyen av tunnelalternativet? Er det aktuelt med ”sekkestasjon” for Rørosbanen? (+ direkteforb. Ilseng-Stange) Andre konsekvenser…….

8 Tilsving Rørosbanen – behov avhengig av stasjonsløsning i Hamar

9 Driftsbase En komplett utbygget base er beregnet til en størrelse på 165  – 230 daa (spor, verksted, lager, lasteplass, parkering mv). I funksjon døgnet rundt. Dekker området Oslo-Lillehammer og Hamar-Elverum. Jernbaneverket ser på 3 alternativer: Hamar stasjon (dagens) Hjellum Sørli, Stange ….hensyn til jordvern, kulturlandskap, by-/knutepunktsutvikling + fortsatt drift av tømmerterminalen taler for Sørli som mest egna, men kostbart.

10 Forbikjøringsspor Ca hver 10. km, ca 1000m. På stasjon eller mellom?
Jordvern kontra knutepunktsutvikling.

11 Trenger avklaring på at Jernbaneverket kan starte helhetlig planlegging for strekningen forbi Hamar …..eller om planarbeid skal stoppe på kommunegrensa. Planarbeid innenfor 5 års ramme, men det krever raskere oppfølging av innsigelser.

12 Veg E6 firefelt gjennom Hamar avklart i kommunedelplan. Regulering startet, forventes ferdig Rv 25 inngår fra Åker Alle (rundkjøring) t.o.m. Midtstranda-avkjøring (rundkjøring). Rv 25 ikke avklart videre i retning Løten. Må lages kommunedelplan for utvidelse. NTP: E6 bygges i 2. planperiode (etter 2018)


Laste ned ppt "Regionrådsmøte 28. mai 2013 Hamar kommune v/ Tone Wabakken."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google