Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Regionrådsmøte 28. mai 2013 Hamar kommune v/ Tone Wabakken.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Regionrådsmøte 28. mai 2013 Hamar kommune v/ Tone Wabakken."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Regionrådsmøte 28. mai 2013 Hamar kommune v/ Tone Wabakken

2 2 Resultat av idédugnad nov 2012

3 3 Mulighetsstudie - 7 alternativer etter første siling

4 Kommunens føringer KP samfunnsdel: Hamar ønsker å legge til rette for at jernbanestasjonen fortsatt skal ligge i Hamar sentrum, og at den styrkes som kollektivknutepunkt for regionen. KDP Strandsonen/KP arealdel Høringsuttalelse til KVU: De overordnede målsettingene for Hamar kommune er -rask framføring av dobbeltspor på jernbanen. -at stasjonen skal ligge i sentrum (vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel). -en grundig utredning av alternativene for jernbane i tunnel gjennom Hamar -at man prioriterer å frigjøre mest mulig areal i strandsonen til det beste for byen. Hamar kommune anbefaler at det arbeides videre med tre alternative korridorer for Dovrebanens passering av Hamar: • Dagens trase i tunnel/senket. Dagens stasjon beholdes. • Tunnel under byen med underjordisk stasjon. • Omlegging øst for sentrum med stasjon ved Vikingskipet. Vi anbefaler at alternativer med omlegging øst for Ridabu (H3) og alternativ med omlegging langt ut i Mjøsa (H4) legges bort i det videre arbeidet. Krysningspunkt og lagringsplass for materiell bør primært legges utenom sentrumsområdet og strandsonen, slik at mest mulig areal frigjøres... 4

5 Knutepunktsutvikling 5

6 Utfordringer • Påkobling Rørosbanen • Påkobling Jernbanemuseet • Åkersvika Ramsarområde og naturreservat og Furuberget naturreservat – behov for tidlige avklaringer mot regionale og nasjonale myndigheter og forpliktende avtale/tidsfrister for avklaring av innsigelser. • Flom • Alunskifer • Byutvikling - strandsonen ++ • Knutepunktsutvikling - nødvendige funksjoner på stasjon, øvrige funksjoner utenfor. 6

7 Noen foreløpig uavklarte spørsmål • Hva skjer med dagens spor, stasjonsområde og Jernbanemuseum hvis tunnelløsning velges? • Hvordan berøres Briskebyen av tunnelalternativet? • Er det aktuelt med ”sekkestasjon” for Rørosbanen? (+ direkteforb. Ilseng-Stange) • Andre konsekvenser……. 7

8 Tilsving Rørosbanen – behov avhengig av stasjonsløsning i Hamar 8

9 Driftsbase En komplett utbygget base er beregnet til en størrelse på 165 – 230 daa (spor, verksted, lager, lasteplass, parkering mv). I funksjon døgnet rundt. Dekker området Oslo- Lillehammer og Hamar-Elverum. Jernbaneverket ser på 3 alternativer: • Hamar stasjon (dagens) • Hjellum • Sørli, Stange ….hensyn til jordvern, kulturlandskap, by- /knutepunktsutvikling + fortsatt drift av tømmerterminalen taler for Sørli som mest egna, men kostbart. 9

10 Forbikjøringsspor • Ca hver 10. km, ca 1000m. • På stasjon eller mellom? • Jordvern kontra knutepunktsutvikling. 10

11 • Trenger avklaring på at Jernbaneverket kan starte helhetlig planlegging for strekningen forbi Hamar …..eller om planarbeid skal stoppe på kommunegrensa. • Planarbeid innenfor 5 års ramme, men det krever raskere oppfølging av innsigelser. • www.hamar.kommune.no/jernbane www.hamar.kommune.no/jernbane 11

12 Veg • E6 firefelt gjennom Hamar avklart i kommunedelplan. Regulering startet, forventes ferdig 2015. Rv 25 inngår fra Åker Alle (rundkjøring) t.o.m. Midtstranda- avkjøring (rundkjøring). • Rv 25 ikke avklart videre i retning Løten. Må lages kommunedelplan for utvidelse. • NTP: E6 bygges i 2. planperiode (etter 2018) 12


Laste ned ppt "1 Regionrådsmøte 28. mai 2013 Hamar kommune v/ Tone Wabakken."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google