Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Små og mellomstore byers rolle i kollektivtransporten Anders Paulsen fylkessjef.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Små og mellomstore byers rolle i kollektivtransporten Anders Paulsen fylkessjef."— Utskrift av presentasjonen:

1 Små og mellomstore byers rolle i kollektivtransporten Anders Paulsen fylkessjef

2 • Nasjonal Transportplan 2014-2023 gir uttrykk for store ambisjoner for etablerte og framtidige transportløsninger. • Bo- og arbeidsmarkedsregioner, næringsutvikling, regionforstørring, reduksjon av klimagassutslipp, kortere reisetider, store infrastrukturprosjekt på bane, omfattende satsning på de store byområdene, mer gange og sykling, regionalpolitikken, effektivisering og konkurransekraft også videre … • Så følger kampen om ressurser, løsninger og forventede resultater Store ambisjoner i NTP

3 3

4 4

5 5

6 6

7 • Distriktene og regionene • Redusere avstandskostnader • Korte ned reisetiden mellom regioner • Spredtbygd: pålitelighet, kapasitet, robusthet • Byområder: trafikkavvikling, kollektivløsninger, jernbane • Differensiert? Ja – men noe mangler Dynamikken i NTP?

8 Storby Distrikt Ord og definisjonsmakt Hvordan defineres det som er imellom og hvem definerer behovene og målene

9 • KVU/KS1 • Finansiering ved brukerbetaling • Mål og innsatsområder avklarte og forankret i klimaforliket • Bilrestriktive tiltak • Areal- og transportplanlegging • Stat, region og kommune deltar • 16 milliarder på 10 år • Nødvendig innsats! Bymiljøavtalene

10 «I byområder som ikke er aktuelle for helhetlige bymiljøavtaler, vil regjeringen åpne for at det kan etableres tradisjonelle bypakker dersom det tas initiativ til dette lokalt. Det er en forutsetning at trafikantbetaling ligger til grunn for etableringen av slike bypakker.» NTP om mindre byområder

11 • Det bør komme nedskalerte bypakker tilpasset små og mellomstore byer (etter modell fra de store bymiljøavtalene) • Spørsmålet er: Bør det utvikles ny politikk for bypakker for små og mellomstore byer (og byområder) – basert på disse områdenes egne forutsetninger? … så har vi hittil sagt

12 «Nye transportløsninger i Mjøsregionen» • Fremtidsbildet • IC-tilbudet svært viktig • Knutepunktsutvikling • Fotgjengere/sykkel • Kollektivtransport • Regionalt perspektiv Dagens konferanse

13 • Årlige offentlige kjøp av lokal persontransport om lag 11 milliarder kr (UA rapport 32/2012). • Ordinær kollektivtransport utgjør vel halvparten av markedet (54 pst.). • øvrig persontransporten består grovt sett av «lukkede tjenester» for skoletransport (11 pst.), TT-transport (6 pst.) og pasientreiser (29 pst.) • I tillegg kommer statlige kjøp av persontransport med tog og kommunale kjøp med buss i tilknytning til bl.a. kultur, idrett og eldreomsorg. Offentlig kjøp av persontransport

14 • For perioden 2005 – 2011, og med unntak av Oslo og Akershus, har det i ifølge SSB vært stillstand eller nedgang i antall passasjerer med buss i 14 av 17 fylkeskommuner … og så sier NTP

15 15

16 16

17 17

18 18

19 Mulighetenes Oppland Arbeidsplasser (<45 minutter)  Mjøsområdet framstår som sterkt  Stort potensiale:

20 • Små og mellomstore byer kan ikke konkurrere med storbyenes resultater på miljøområdet, og har ikke samme trafikkavviklingsutfordringer • Små og mellomstore byer er motorer i regional utvikling landet rundt og trenger en tilpasset satsning på miljø, kollektive løsninger og konkurransekraft. Distrikt – By - Storby

21 • Nødvendige tiltak i storbyområdene – medfører den også en ytterligere forsterket vridning av konkurransen mellom stor og mindre byer? • Klimavennlig og attraktiv – er det mer attraktivt for framtidige generasjoner? «Konkurransevridning»?

22 22

23 • «Dom hadde itte bil …» den gangen • Disse vil ikke ha bil (de har «spart» 20 års bilkjøring!) • De vil bo slik at de kan bruke kollektive løsninger • Vi vil vel være med å konkurrere om dem

24 • Raskt • Effektivt • Korresponderende / taktet • Forutsigbart • Både arbeid og fritid • Hele reisekjeder • Prioritering av kollektive løsninger • Finansiering => økt innsats «Must have»

25 • Samfunnsplanlegging • Samferdselsplanlegging • Arealplanlegging • Samhandling mellom akørene • Ressursinnsats • Miljø og attraktivitet Helhet

26

27

28 Mulighetenes Oppland Riktig å tenke byutvikling:  Avlastningsstrategi  Flerkjernestrategi  Bærekraftstrategi

29 De små og mellomstore byområdene må arbeide for at det utvikles egen argumentasjon for en satsning hvor staten også bidrar med økt innsats for bedre kollektivløsninger, styrking av konkurransekraften – basert på regionens eget potensiale, ikke avledet av målsetningen for storbyregioner de ikke kan konkurrere likeverdig med. Utfordringen


Laste ned ppt "Små og mellomstore byers rolle i kollektivtransporten Anders Paulsen fylkessjef."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google