Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Areal- og transportutvikling Lier – Drammen - Eiker - Kongsberg www.buskerudbyen.nowww.buskerudbyen.no 17.01.14 – Gro R. Solberg Samferdselssjef i Buskerud.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Areal- og transportutvikling Lier – Drammen - Eiker - Kongsberg www.buskerudbyen.nowww.buskerudbyen.no 17.01.14 – Gro R. Solberg Samferdselssjef i Buskerud."— Utskrift av presentasjonen:

1 Areal- og transportutvikling Lier – Drammen - Eiker - Kongsberg www.buskerudbyen.nowww.buskerudbyen.no 17.01.14 – Gro R. Solberg Samferdselssjef i Buskerud fylkeskommune, •Hvorfor •Hvem •Hvordan •Oppgaver •Resultater- så langt.

2 Hvorfor samarbeid? 1.Befolkningsvekst i Buskerudbyområdet + 40.000 / + 28% innen 2023 og +43% innen 2040 2.Biltrafikkvekst + 47% innen 2040 hvis det ikke skjer en endring i politikken 3.Ansvaret er fordelt på kommunene, fylkeskommunen og staten

3 «Buskerudbyen skal utvikles til en bære- og konkurransekraftig byregion av betydelig nasjonal interesse» Fem kommuner –Lier –Drammen –Nedre Eiker –Øvre Eiker –Kongsberg •Fylkeskommunen •Fire statsetater –Fylkesmannen –Jernbaneverket –Statens vegvesen –Kystverket Inngikk samarbeidsavtale i februar 2010

4 Organisering av samarbeidet

5 Hvordan jobber vi sammen? •Frivillig og avtalebasert samarbeid •Ti likeverdige partnere •Konsensus ved beslutninger •Kunnskapsbaserte løsninger •Realavklaringer i forkant – deretter formelle vedtak. •Vilje til å ”gi og ta” •Desentralisert gjennomføring

6 Buskerudbysamarbeidets oppgaver 1.Buskerudbypakke 1 (2010 – 2013): •280 mill.kr. fra staten •Samferdselstiltak – kollektivtrafikk og sykkel. 2.Felles areal- og transportplan 2013 - 2023: •Vedtatt regional plan 07.02.2013. •Felles handlingsprogram 2013-2016. Felles utviklingsprosjekter. 3.Buskerudbypakke 2 fram til 2030. •? milliarder kroner over 15 år til samferdselstiltak. •Omfattende tiltak som bygger på at vekst i personbiltrafikk skal tas av kollektiv, gange og sykkel •Sikre fullfinansiering og utvikling av helhetlig, miljøvennlig og effektivt transportsystem

7 Buskerudbypakke 1 280 mill.kr i belønningsmidler fra staten Mål Redusere omfanget av reiser med privatbil i forhold til 2009 og øke andelen kollektivreiser og bruk av sykkel Tiltak •Bedre framkommelighet for buss i vegnettet •Bedre busstilbud •Knutepunktsutvikling •Sykkeltiltak •Faglige utredninger

8 Areal- og transportplan Buskerudbyen – vedtatt 07.02.13 •Mål og strategier for areal- og transport •Planretningslinjer •Strategikart for •arealbruk •transportsystemet •Knutepunkter •Handlingsprogram

9 Helhetlig bypakke for Buskerudbyen − Buskerudbypakke 2 •Et styrket buss og togtilbud som avlaster vegene for personbiltrafikk. •Utvikling av infrastruktur vei for å prioritere framkommelighet for buss •Utvikling av et helhetlig sykkelvegnett og gode tilbud for gående •Pendlerparkering og utvikling av knutepunkt •Store riksvegvegprosjekter •Finansiering v. bompenger, statlig tilskudd og bidrag fra samarbeidspartene

10 Resultater etter 3,5 år pr. august 2013 •Vedtatt regional areal- og transportplan for Buskerudbyen 2013- 2023. •280 mill.kr. fra staten til tiltak i perioden 2010 – 2013 (Buskerudbypakke 1/belønningsmidler) •Felles grunnlag for videre arbeid med Buskerudbypakke 2 (KVU, mulighetsstudie, fagutredninger) •Etablert en samarbeids- og innovasjonskultur om areal, transport og miljø

11


Laste ned ppt "Areal- og transportutvikling Lier – Drammen - Eiker - Kongsberg www.buskerudbyen.nowww.buskerudbyen.no 17.01.14 – Gro R. Solberg Samferdselssjef i Buskerud."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google