Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunes overordnede arealpolitikk/ utfordringer/ strategier

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunes overordnede arealpolitikk/ utfordringer/ strategier"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunes overordnede arealpolitikk/ utfordringer/ strategier
BU-seminar om plan- og byggesaksbehandling 29. februar 2012 v/ Kjersti Granum, enhetsleder Byutviklingsavdelingen

2 Innhold Utfordringer for byen Kommuneplan 2008, 2009, 2013
Kommunens overordnede plansystem/ -nivåer Utfordringer for byen Kommuneplan 2008, 2009, 2013 arealpolitikk og - strategier Kommunedelplan - eksempler Områderegulering - eksempler

3 Det kommunale plansystemet
Kommunal planstrategi Kommuneplan Reguleringsplan Arealdelen Kommuneplanens samfunnsdel Område- regulering ”Grovmasket” Detalj- regulering ”Detaljert” Kommunedelplaner Gjennomføring

4 Plannivåer Gjennomgående plansystem: Kommuneplan: Kommunedelplan:
Underordnede planer/tiltak skal være i samsvar med overordnet plan Kommuneplan: Samlet plan med samfunnsdel og arealdel som tar utgangspunkt i planstrategien. Ivaretar både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Arealdelen viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Angir hovedtrekkene i arealdisponeringen, rammer og betingelser for nye tiltak og arealbruk som kan settes i verk, samt viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. Omfatter plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Kommunedelplan: Tematiske, geografiske eller for virksomhetsområder – ellers som KP Områderegulering: Behov for mer detaljerte områdevise avklaringer av arealbruk 4

5 Utfordringer mot 2030 og videre
Kommuneplanen skal håndtere vekst og vekstproblematikk Befolkningen i Oslo vil vokse med ca personer mot år 2030, dvs til personer i 2030 Kommunen trenger en arealberedskap for ca nye boliger og mellom og m2 næringsarealer (ca halvparten i indre by) Miljøbelastninger fra biltrafikk øker - gange, sykkel, og kollektivreiser økes med 100 %. Klimatilpasning og reduksjon av klimagassutslipp Arealbehov til mange formål – arealeffektivisering og sambruk: ny sosial infrastruktur og videreføring av den blågrønne strukturen Byen skal utvikles innenfor byggesonen og markagrensen skal beholdes Og veksten blir like stor i Akershus

6 Sterk befolkningsvekst
6

7 Det er mange utfordringer å ta tak i
Klimaendringer Ekstremvær Overvannshåndtering Sykle og gå Behov for elevplasser i grunnskolen Reise kollektivt Det blå og det grønne

8 Markagrensen opprettholdes, det er byggesonen som fortettes og utvikles

9 Regional planlegging

10 Regionalt plansamarbeid for Oslo og Akershus
Utgangspunktet for arbeidet med en felles areal- og transportplanlegging i Oslo og Akershus ble trukket opp i Ot.prp.nr 10 ( ) Om lov om endring i forvaltningslovgivningen mv (forvaltningsreformen). Regjeringen foreslo her et pålagt regionalt plansamarbeid. I hovedstadsmeldingen mener regjeringen det er behov for å løse styringsutfordringene, særlig innen areal og transport, gjennom koordinert planlegging. To fylker og 22 kommuner skal samordnes gjennom en felles plan

11 Regional planstrategi, program og plan
Høring 2 mai – 1 juli Parallell fastsetting av planprogram i Oslo og Akershus, januar Vedtatt planstrategi sendes til MD for godkjenning Planfase 2012 – 2013 Plansekretariat bestående av 4 personer skal lede planarbeidet 11

12 Mål for regional plan Mål fra Samarbeidsalliansen Osloregionens rapport 2008 legges til grunn: Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa Arealeffektivt utbyggingsmønster basert på prinsipper om flerkjernet utbygging og bevaring av overordnet grønnstruktur Transportsystem skal på en rasjonell måte knytte regionen sammen til resten av landet og utlandet. Det skal være effektivt, miljøvennlig, tilgjengelig for alle og med lavest mulig behov for biltransport. Gjennom plansamarbeidet skal det være fokus på (8 punkter): klimagassutslipp, befolkningsvekst, jordbruksarealer/ jordvern, naturmangfold, næringsliv/ godstransport, transportsystemet, utvikling med kvalitet, målkonflikter/ gode løsninger

13 3 modeller for en langsiktige utvikling
Videreføre historisk utbyggingsmønster Konsentrert utvikling av byer Fortetting i mange knutepunkter 13

14 Kommuneplan

15 Gjeldende kommuneplan
Oslos mot Vedtatt 11. juni 2008

16 Konsentrert og knutepunktbasert utbygging er bærekraftig

17 Høy tetthet og utnyttelse av arealene ved kollektiv- knutepunktet Oslo S

18 Konsentrert og knutepunktbasert utbygging
NYDALEN – transformasjon fra jern til hjerne

19

20

21 Hva er en juridisk bindende arealdel
Hovedtrekk i arealbruken Plankart med bestemmelser og planbeskrivelse Hovedformål: Bebyggelse og anlegg Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Grønnstruktur Forsvaret LNF-R Bruk og vern av sjø og vassdrag med strandsone


Laste ned ppt "Kommunes overordnede arealpolitikk/ utfordringer/ strategier"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google