Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan gjøre veksten bærekraftig ? Plansamarbeid om samordnet areal og transport for Oslo og Akershus Fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan gjøre veksten bærekraftig ? Plansamarbeid om samordnet areal og transport for Oslo og Akershus Fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan gjøre veksten bærekraftig ? Plansamarbeid om samordnet areal og transport for Oslo og Akershus Fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad

2 Generelt om Akershus •Areal: 4916 kvadratkilometer •Folketall i fylket: 489 000 •Antall kommuner: 22 •Ansatte i fylkeskommunen: ca. 3800 •Areal: 4 916 kvadratkilometer • 22 kommuner •Folketall: 543 500. •4 700 ansatte i fylkeskommunen •34 videregående skoler med over 20 000 elever

3 Generelt om Akershus •Areal: 4916 kvadratkilometer •Folketall i fylket: 489 000 •Antall kommuner: 22 •Ansatte i fylkeskommunen: ca. 3800 Utgifter for fylkeskommunen 2010

4 Hva vil Akershus fylkeskommune Sikre at vår region er konkurransedyktig «godt å bo/leve» og attraktivt for etablering av bedrifter Utvikling av regionen skjer ved effektiv utnyttelse av areal og transportsystem Planlegge oss ut av konflikter, ikke inn i konflikter Vern av dyrkbar jord, friluftsområder og kulturmiljøer ivaretas, samtidig som de avveies mot utbyggingsmuligheter i sentrale sentra Redusere klimagassutslipp og miljøforurensing

5 Hovedutfordring •Hvordan skal vi komme i forkant av utviklingen! •Areal og transport fordelt på to forvaltnings- nivåer. •Manglende statlig engasjement i kollektivtrafikken. •Store mangler både på veg og bane. •Kapasitetsproblemer i kollektivtransporten. •Målkonflikter.

6 Målkonflikter •Knutepunktfortetting kontra dyrket mark •Lokale ønsker om vekst kontra regionalt begrunnet vekstfordeling •Best mulig livskvalitet kontra fortetting som kan gi tap av arealer •Styrt arealbruk kontra lokaldemokrati •Kommunale inntekter vs. kommunale utgifter

7 Fortsatt befolkningsvekst Det er konsekvensene av, og tilretteleggingen for, veksten som utgangspunktet for felles planlegging av arealbruk og transportsystem i Oslo og Akershus.

8 Økte klimautslipp Dagens trender viser at klimautslippet kan øke med 40% fra 1990 til 2030.

9 Omdisponering av landbruksjord •Kommunene i Akershus omdisponerte nær 55 400 daa dyrka jord i perioden 1965-2008 •Gj. sn er ca 1300 daa dyrkamamark omdisp. pr. år. •Famskriving: Hvis vi framskriver omdisp med ca 1000 da pr år, vil det si at ca 60 000 daa er omdisp. på 50 år •

10 Kollektivtrafikken øker i Oslo •5,5% økning i antall påstigninger i 2010 •Biltrafikken har gått ned og stagnerer

11 Økning i kollektivtrafikken også i Akershus •Biltrafikken dominerer •Økning i kollektivreiser (5,8 % økning i antall påstigninger i 2010)

12 Utforming av transporttilbudet • Rundt 2030 vil kapasiteten gjennom sentrum nærme seg en kritisk grense for kollektivtrafikken.

13 Ruter vil planlegge for fordobling av trafikken Dersom kollektivtrafikken skal ta hele trafikkveksten må den mer enn fordobles. Dagens virkemidler synes å kunne gi en vekst i kollektivtrafikk på nær 50 % i 2030. For å nå målet om at veksten skal tas kollektivt, kreves nye virkemidler.

14 Buss størst, men metro og trikk øker mest

15 Regionale utfordringer •Konkurransedyktighet •Bærekraftig by- og regionutvikling •Trafikkvekst •Utforming av transporttilbudet •Arealbruksmønster •Planleggings- og styringsutfordringer

16 Bærekraftig vekst – hva er virkemidlene? •En styrt arealpolitikk – fortetting i knutepunkt •Nye transportmidler med klimavennlig teknologi – løsningen noen steder? •Konsentrert satsing på kollektivtransport i knutepunktene? •Økt tilgjengelighet i veisystemet – tilgjengelighet for buss

17 Hva skal til? Samordnet areal- og transportutvikling viktig Befolkningsveksten lokaliseres i hovedsak til områder som har potensiale til å utvikle seg til sentra med «by-kvaliteter» Arealutviklingen følges opp med god infrastruktur Fordrer samordning av kommuners, fylkes- kommunens og statens politikk og virkemidler

18 Fremtidens transport – betydning for areal og transportplanlegging Kan klimavennlige transportmidler endre virkemiddelbruken? • Bensin • Diesel • Biogass • El • Hydrogen • Biodrivstoff (biodiesel, etanol, metanol) • Hybrid • Plugg inn-hybrider

19 En felles plan for samordnet areal og transport for Oslo og Akershus •Planen skal inneholde et strategisk arealkart som også avklarer prinsipper for grenser mot LNFR områder. –gjennomføringsforpliktelser. –virkemiddelbruk –Finansiering

20 Mål for samordnet areal og transport •Konkurransedyktig og bærekraftig •Arealeffektiv flerkjernet utbygging •Transportsystem som er rasjonelt, effektivt, miljøvennlig og tilgjengelig

21 Gjennom…….. •Oppfylle nasjonale mål for klimagassutslipp •Oppfylle nasjonale mål for jordbruksarealforvaltning •Oppfylle nasjonale mål for naturmangfold •Forbedre transporttilbudet •Kvalitet og innhold i byer og tettsteder •Avveining av målkonflikter •Forpliktende oppfølging og samarbeid

22 Hva ønsker vi å oppnå med planarbeidet? •Få til et godt samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen, med omforente løsninger, der alle må «gi og ta» •Regional enighet– det beste virkemiddel vi rår for å forplikte staten

23 Takk for oppmerksomheten!

24 3 modeller for utbyggingsmønster • Metode for å vurdere utviklingsmulighetene • Grunnlag for diskusjon om innholdet i planen Modell 1. •Videreføre dagens kommuneplaner (0- alternativet) •Sammenstilling av utbyggingspolitikken, samspillet ml. areal og transport, Konsekvenser for LNF - områder

25 Konsentrert utvikling i byer •Veksten konsentreres til Oslo og noen byer i Akershus •hvilke byer? •Persontranport – bane •Utbyggingspress - LNF

26 Fortetting i mange knutepunkter • Veksten fordeles på knutepunkt langs kollektivaksen • hvilke og hvor mange steder? • Sentrenes funksjon i et hierarkisk system?.

27 Sentralitet i kollektivsystemet •Store interne forskjeller •Behov for ulike virkemidler?

28 E 18 Vestkorridoren: 6 300 mill. Effektiv, sikker og miljøvennlig transport, for en region i vekst O3O3

29 ”Flere mennesker + mer kollektivtransport = bedre klima”


Laste ned ppt "Hvordan gjøre veksten bærekraftig ? Plansamarbeid om samordnet areal og transport for Oslo og Akershus Fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google