Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan utvikle kompetanse som bygger både på klinikk og forskning? Prosjektleder Finn Aasheim Opptrappingsplanen for psykisk helse Spesialistprosjektet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan utvikle kompetanse som bygger både på klinikk og forskning? Prosjektleder Finn Aasheim Opptrappingsplanen for psykisk helse Spesialistprosjektet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan utvikle kompetanse som bygger både på klinikk og forskning? Prosjektleder Finn Aasheim Opptrappingsplanen for psykisk helse Spesialistprosjektet

2 | Dobbelkompetanseprosjektet 17. november 2005 | 2 Disposisjon Hva ønsker vi å oppnå på psykisk helse- feltet? Hvilke virkemidler rår vi over? Hvilke benytter vi for å utvikle klinisk og forskningsbasert kompetanse?

3 | Dobbelkompetanseprosjektet 17. november 2005 | 3 Hovedmål for psykisk helse Sikre gode tjenester til personer med psykiske lidelser Bedre befolkningens psykiske helse Nå målene i opptrappingsplanen i 2008 i henhold til de mål og intensjoner som er gitt i St.meld. nr 25 og St.prp nr 63.

4 | Dobbelkompetanseprosjektet 17. november 2005 | 4 Helseministerens redegjørelse i Stortinget 11. april 2005: Ser ut til at kvantitative mål i Opptrappingsplanen realiseres, men uten at vi synes å lykkes med å skape tillit til tjenesten i befolkningen. Den viktigste utfordringen framover handler om å styrke kvaliteten i fagene, samarbeid mellom 1. og 2. linje­tjenesten tjenestenes relasjoner til pårørende og brukere.

5 | Dobbelkompetanseprosjektet 17. november 2005 | 5 Hvilke temaer vil vi måles på?: Forebygging Mestring Tilgjengelighet Faglig innhold i tjenestene Brukermedvirkning Samhandling og samordning Kunnskap og tillit Produktivitet og effektivitet

6 | Dobbelkompetanseprosjektet 17. november 2005 | 6 Tre store utfordringer: 1. Hvilke mål skal benyttes? 2. Hvordan dokumentere måloppnåelse? 3. Virkemidler for å stimulere til måloppnåelse

7 | Dobbelkompetanseprosjektet 17. november 2005 | 7 Kunnskapsbasert praksis Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Brukerkunnskap og brukermedvirkning Kunnskapsbasert praksis Kontekst

8 | Dobbelkompetanseprosjektet 17. november 2005 | 8 Virkemidler for kunnskapsbasert praksis Juridiske virkemidler Forskning og undervisning en del av spesialisthelsetjenestens lovbestemte oppgaver Økonomiske virkemidler Basisbevilgning til RHF’ene Øremerkede tilskudd Pedagogiske virkemidler Utdanning Faglige retningslinjer og veiledere Organisatoriske/administrative virkemidler Eierstyring Rapportering, statistikk Virkemiddel-mix

9 | Dobbelkompetanseprosjektet 17. november 2005 | 9 Forskning og utvikling (FoU) Langsiktig strategi for kunnskapsoppbygging Forskning i helseforetakene Via Norges Forskningsråd Nasjonalt Folkehelseinstitutt Oppdrag og tilskudd til enkelte institutter/forskningsmiljøer

10 | Dobbelkompetanseprosjektet 17. november 2005 | 10 Fordeling av statlig øremerket tilskudd til forskning til de regionale helseforetak over kap. 732, post 78 for 2005

11 | Dobbelkompetanseprosjektet 17. november 2005 | 11 Forskningsrådet Mental helse-programmet (33 mill. kroner) Helse- og omsorgstjenester (20 mill. kroner) Folkehelseprogrammet (21 mill. kroner)

12 | Dobbelkompetanseprosjektet 17. november 2005 | 12 Andre tilskudd til forskning, kompetanse- og kunnskapsutvikling Regionsentre for barn og unges psykiske helse Senter for studier av problematferd og innovativ praksis Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Seksjon for selvmordsforskning Kompetansesentre for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri

13 | Dobbelkompetanseprosjektet 17. november 2005 | 13 Særlige tematiske satsinger Eksempler: Resiliens ADHD Spiseforstyrrelser Akutt-tjenester Redusert og kvalitetssikret bruk av tvang

14 | Dobbelkompetanseprosjektet 17. november 2005 | 14 Tilsyn i 2003 med psykisk helsevern for voksne: ” Tilsynet bekrefter at det er dårlig forståelse for betydningen av å samle, systematisere og bruke egen erfaring og tilgjengelig kunnskap om egen virksomhet for å vurdere egen praksis.” Rapport fra Helsetilsynet 4/2004

15 | Dobbelkompetanseprosjektet 17. november 2005 | 15 Bruker-kunnskap Nasjonalt ressurssenter for bruker- og pårørendekompetanse (forprosjekt) Nasjonal plan for selvhjelp – ”knutepunkt” Lærings- og mestringssentrene

16 | Dobbelkompetanseprosjektet 17. november 2005 | 16 Utdanningstiltak Dobbelkompetanse-prosjektet Spesialistutdanning av leger Forskningstjeneste i psykiatri Utdanning av spesialister innen psykisk helsevern for barn og ungdom R-BUP’enes utdanningstilbud Tematiske videre- og etterutdanningstilbud

17 | Dobbelkompetanseprosjektet 17. november 2005 | 17 Retningslinjer og veiledere Utarbeides på prioriterte områder Samarbeid mellom klinikk, forskning, brukere og myndigheter To nøkkel-utfordringer: Implementering Oppdatering

18 | Dobbelkompetanseprosjektet 17. november 2005 | 18 Use of HTA (From Kent Woods, UK) Health Technology Assessment /HTA Appraisal Consequences: Organization Patient perspective Ethics/Law Resources/- economy Education Politics Guideline Scientific documentation Clinical effect Cost-use Assessment Clinical research Clinical practice Reimbursement Priority

19 | Dobbelkompetanseprosjektet 17. november 2005 | 19 To utfordringer Lærende organisasjoner Ny hjelper-rolle


Laste ned ppt "Hvordan utvikle kompetanse som bygger både på klinikk og forskning? Prosjektleder Finn Aasheim Opptrappingsplanen for psykisk helse Spesialistprosjektet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google