Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Psykisk helsevern i ny helsereform Dagsenterkonferansen 5. mai Kristiansand Kari Henriksen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Psykisk helsevern i ny helsereform Dagsenterkonferansen 5. mai Kristiansand Kari Henriksen."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Psykisk helsevern i ny helsereform Dagsenterkonferansen 5. mai Kristiansand Kari Henriksen

2 2 Vi bruker mest – men er vi best ? 207 135 195 72 mrd mer

3 3 Kronisk syk Diabetes type 2 – forløp og kostnader Framtid I dag Forebygging Tidlig fase Kostnader Komplikasjoner Tid Diagnose Psykiske lidelser, rus, KOLS, overvekt

4 4 helse •Riktig behandling •Riktig sted •Riktig tid Kommune reform

5 5 •Fastleger •Offentlig legearbeid: •Legevakt •Sykehjem •Helsestasjon •Skolehelsetjeneste •Tverrfaglig arbeid •Lindrende behandling •Fengsel •Asylsøkere •Forskning, undervisning, veiledning Flere og bedre legetjenester

6 6 •Opptrappingsplan for folkehelse •Lærings- og mestringssentra •Lavterskeltilbud •Helsefaglig veiledning •Ernæring / kosthold •Fysisk aktivitet Bedre folkehelse – god forebygging

7 7 Tverrfaglige team •Psykisk helse •Rus •Diabetes •KOLS •Rehabilitering / habilitering •Demens •Lindrende behandling

8 8 •ACT-team –Aktivt oppsøkende der folk er –Psykisk syke og rusmiddelavhengige –langvarig oppfølging –Spleiselag kommuner og DPS –sparer sykehus – bedre hjelp •Pilotprosjekt i Moss og omegn •50 mill kr til ACT-team og samhandlingsmodeller i 2009 ACT-team - tverrfaglig, oppsøkende

9 9 Kommunehelsetjenesten Før, istedenfor, etter – sykehus •Lokalmedisinsk senter •Faglig ”skammel” i kommunen Spesialisthelsetjenesten

10 10 Kommunesamarbeid – Midt-Telemark Bø 5 500 Sauherad 4 200 Nome 6 500 Telemark Kilde: Wikipedia 16 200 innbyggere

11 11 • Folkehelse • Legetjenester • ”Før, istedenfor, etter” sykehus • Lavterskeltilbud • Tverrfaglige team • Læring og mestring • Ambulante team Organisering av helsetjenester Lokalsykehus Regionfunksjoner Landsfunksjoner BasiskommuneKommunesamarbeid Sykehus • Hjemmesykepleie • Heldøgns omsorg • Sykehjem • (Sosiale tjenester)

12 12 Det skal lønne seg å gi pasienten rett behandling på rett sted

13 13 Utfordring 1: De nye brukerne -er blitt mange og har andre behov •Utviklingshemming •Psykiske og sosiale problemer •Langvarig sykdom og funksjonshemming Krever andre boformer og andre faggrupper Tjenestemottakere under 67 år er fordoblet på 10 år

14 14 Nivå og ressurser – psykisk helse Spesialisttjenesten Kommunehelsetjenesten 2007 FRAMTIDA? ?

15 15 Omstillingsutfordringer for de psykiske helsetjenester etter 2008 • 85% personellressurser -> døgnavd. • Ny struktur ”oppå” gammel struktur • Tjenestetilbud og -tilgjengelighet: -> regionale og lokale variasjoner • Samhandling om pasientforløp

16 16 ”Samfunnet står overfor krevende omsorgsutfordringer de neste tiårene. De kan ikke overlates til helse- og sosialtjenesten alene, men må løses med grunnlag i et offentlig ansvar som involverer de fleste samfunnssektorer, og ved å støtte og utvikle det frivillige engasjement fra familie og lokalsamfunnet, organisasjoner og virksomheter”

17 17 OMSORGSTJENESTEN Brutto driftsutg 60 mrd kr 50/50 fordeling på •Hjemmetjenester og omsorgsboliger •Sykehjem Nøkkeltall: 170.000 hj.tj.mottakere 40.000 sykehjemsbeboere 1/4 under 67 år 1/2 over 80 år 117.000 årsverk Den kommunale helse- og sosialtjenesten – andel netto driftsutgifter 2004. Kilde: Statistisk Sentralbyrå

18 18 Utfordring 3-5: Omsorgstjenestens mangler •Knapphet på omsorgsytere – frivillige og profesjonelle •Medisinsk oppfølging og samhandling – lokalt og fra spesielisthelsetjeneste •Aktiv omsorg. Dagliglivets aktiviteter og opplevelser. Psykososiale forhold.

19 19 Fremtidig styring og overvåking • Tilbakemeldinger fra brukerne • Nasjonale indikatorer (Hdir) • Styringsparametere på HF/RHF-nivå • Styringsparametre (HOD)


Laste ned ppt "1 Psykisk helsevern i ny helsereform Dagsenterkonferansen 5. mai Kristiansand Kari Henriksen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google