Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetanse i lys av samhandlingsreformen Hege J. Holmern, Samhandlingskoordinator i Grenland, Bjørnar Nyen, kommuneoverlege i Porsgrunn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetanse i lys av samhandlingsreformen Hege J. Holmern, Samhandlingskoordinator i Grenland, Bjørnar Nyen, kommuneoverlege i Porsgrunn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetanse i lys av samhandlingsreformen Hege J. Holmern, Samhandlingskoordinator i Grenland, Bjørnar Nyen, kommuneoverlege i Porsgrunn

2 Samhandlingsreformen 2

3 3

4 Bakgrunnen for samhandlingsreformen • Vi preges av for liten innsats for å fremme helse og forebygge sykdom • Vi har ikke en optimal bruk av helseressursene; en del av dem som får tjeneste i sykehus kunne ha fått et minst like godt tilbud i primærhelsetjenesten • Pasientenes behov for koordinerte og sammenhengende tjenester imøtekommes ikke godt nok • Kostnads- og ressursveksten i helsevesenet er ikke bærekraftig over tid – gitt de endringer i demografi og sykdomsbilde vi står overfor 4

5 Virkemidler • Juridiske virkemidler • Ny folkehelselov • Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester • Krav om samarbeidsavtaler • Økonomiske insentiver • Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten • Kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter • Kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp (obligatorisk fra 01.01.16) 5

6 Virkemidler • Faglige virkemidler – Ambulante tjenester • Organisatoriske virkemidler – Etablering av Ø-hjelp senger – Lokalmedisinske sentra 6

7 Samhandlingsreformen Hovedinnholdet: • Mer av behandlingen skal skje nærmere der folk bor • Styrking av kommunehelsetjenesten, mindre vekst i spesialisthelsetjenesten • Mer fokus på helsefremming og forebygging • Det settes inn økonomiske insitamenter for å oppnå det man ønsker. 7

8 Hva slags kompetanse trengs for å gjennomføre endringene? • Endringskompetanse/forbedringskunnskap 8

9 Forbedringskunnskap inn i utdanningene! 9

10 Stortingsmelding 10 (2012–2013): God kvalitet – trygge tjenester «Helse- og sosialfaglige utdanninger på universitets-, høgskole- og videregående nivå må tilpasse undervisningen til dagens og framtidens kvalitetsutfordringer og bidra til økt kompetanse i kvalitetsforbedringsarbeid. Kunnskap om systematisk kvalitetsforbedring skal inngå i alle helse- og sosialfaglige utdanninger. Dette handler både om fagkunnskap og om kunnskap om organisering, arbeidspsykologi og statistikk.» 10

11 Hva slags kompetanse trengs for å gjennomføre endringene? • Endringskompetanse/forbedringskunnskap • Kompetanse i forebygging, helsefremming, folkehelse 11

12 Hva slags kompetanse trengs for å gjennomføre endringene? • Endringskompetanse/forbedringskunnskap • Kompetanse i forebygging, helsefremming, folkehelse • Helsepedagogikk – hvordan vi kan støtte enkeltmenneskers evne til mestring og nødvendig endring – massestrategier for holdnings- endringer og bedring av mestringsevnen i befolkningen 12

13 Hva slags kompetanse trengs for å gjennomføre endringene? • Kompetanse i hverdagsrehabilitering 13

14 Stortingsmelding 29 (2012–2013) Morgendagens omsorg Omsorgstjenesten vektlegger helsefremmende aktivitet og forebyggende tiltak. Dette oppnår vi ved å: • styrke kompetansen i helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeid • bidra til at brukerne i størst mulig grad ivaretar egen helse og livsmestring • legge til rette for at brukere kan oppleve meningsfulle hverdager på tross av sykdom og funksjonssvikt 14

15 Hva slags kompetanse trengs for å gjennomføre endringene? • Kompetanse i hverdagsrehabilitering • Basiskompetanse 15

16 Basiskompetanse Fra prosjektet «Veien fram til et helhetlig pasientforløp»: «En viktig erfaring i dette arbeidet har vært at spesialist- helsetjenesten og kommunehelsetjenesten tenker forskjellig om pasientforløp. Mens pasientforløp i sykehus er utviklet i forhold til faglige retningslinjer for enkeltdiagnoser, er hovedmålet i forløpet i kommunehelsetjenesten å ivareta pasientens samlede medisinske behov og funksjonsevne og legge til rette for at pasienten skal greie seg selv på best mulig måte. I tråd med dette er det mest effektivt og størst behov for at helsepersonell i kommunene styrker sin basiskompetanse når kommunene skal ta over et større ansvar i behandlingen av pasienter.» Fra Anders Grimsmo 16

17 Eksempel fra arbeid med systematisk oppfølging etter sykehusopphold – behov for styrking av basiskompetansen Boksene representerer hovedelementene i styrking av basiskompetansen (Tove Røsstad) 17

18 Hva med overføring av «sykehusspesialistkompetanse»? • Spesialisering av helsepersonell blir ikke bærekraftig i kommunehelsetjenesten og det er lite rasjonelt at kommunene bygger opp parallelle system • Derimot finnes det en betydelig dokumentasjon på at behovet for spesialkompetanse i kommunene mest effektivt kan bli ivaretatt ved at spesialisthelsetjenesten deltar i etableringen av det kommunale tilbudet ved utskriving av individuelle pasienter og gjør avtale om faste oppfølginger Fra Anders Grimsmo 18

19 Hva slags kompetanse trengs for å gjennomføre endringene? • Kompetanse i hverdagsrehabilitering • Basiskompetanse • Samhandlingskompetanse 19

20 Hva slags kompetanse trengs for å gjennomføre endringene? • Samfunnskompetanse • Samhandlings og nettverkskompetanse • Kunnskap om medisinskfaglig kvalitet og pasienterfart kvalitet • Handlingskompetanse • Vurderingskompetanse • Tilleggs og videreutdanninger innen spesielle fagområder 20

21 21

22 Kompetansefokuset • Etisk kompetanse • Kunnskap om behovet for følgeforskning • Styrket kunnskap om rusproblematikk i alle utdanningene 22

23 Når noen klarer å samhandle med hodet under vann, så kan kanskje vi klare det også – med litt øvelse!


Laste ned ppt "Kompetanse i lys av samhandlingsreformen Hege J. Holmern, Samhandlingskoordinator i Grenland, Bjørnar Nyen, kommuneoverlege i Porsgrunn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google