Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse Øst RHF Geografisk ansvarsområde: Oslo Akershus Oppland Hedmark

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse Øst RHF Geografisk ansvarsområde: Oslo Akershus Oppland Hedmark"— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse Øst RHF Geografisk ansvarsområde: Oslo Akershus Oppland Hedmark
Østfold Dette utgjør 1/3 av Norges befolkning

2 Kvalitetsstrategi for Helse Øst
Bygget på Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling 1995 Kort og enkel Inneholdt 4 satsningsområder: 1. Helhetlig kvalitetssystem basert på ISO 9001:2000 2. Kvalitetsindikatorer 3. God praksis (fagrevisjoner) 4. Pasientinformasjon. Evaluert 2004 og bred enighet om videreføring

3 Kvalitetsstrategi Kvalitetsstrategi 2005 – 2008 er vedtatt i styret for Helse Øst RHF med satsningsområdene: 1. Helhetlig kvalitetssystem basert på ISO 9001:2000 2. Kvalitetsindikatorer 3. God praksis (fagrevisjoner) 4. Pasientinformasjon. 5. Kvalitetsregister 6. Pasientsikkerhet 7. Tydeligere ledelsesforankring

4 Helhetlig kvalitetssystem basert på ISO 9001:2000
Kvalitet handler om hvor vi legger lista for det vi gjør. Det handler om de valg vi tar for hvordan oppgaven skal løses for å oppnå et godt resultat, - og hvordan vi møter andre mennesker Vi kan ikke legge lista lavere enn lovkravene. Myndighetene krever internkontroll ovenfor sine lovområder. Dette er minimumskravet i et kvalitetssystem.

5 Tilsynsmyndighet Lovområde for tilsyn
Statens Helsetilsyn (Det gjennomføres eget tilsyn av blodbanker) Tilsyn av blodbank Pasientrettighetsloven Helsepersonelloven Spesialisthelsetjenesteloven Lov om psykisk helsevern Smittevernloven Lov om helsemessig og sosial beredskap Øvrige helse- og sosiallover Datatilsynet Personopplysningsloven Helseregisterloven Mattilsynet Matloven HMS: Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Ferieloven, Tobakkskadeloven, Lov om lønnsgaranti, Lov om 1.og 17.mai, Permitteringsloven Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Brann- og ekspl.vernloven, Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, Produktkontrolloven, Sivilforsvarsloven Statens forurensningstilsyn Forurensningsloven Miljøinformasjonsloven Produktkontrolloven Statens strålevern Lov om strålevern og …. Fylkesmannen Kommunene Plan- og bygningsloven Lokalt el-tilsyn Lov om tilsyn m el anlegg …. Komm brannvesen Brann- og ekspl.vernloven

6 Pasientinformasjon Støtter opp under målsettingen i Nasjonal strategi om å styrke brukeren Pilotprosjekt på ”Epikrise til pasienter” i A-hus og Sykehuset Asker og Bærum Implementerer nå gradvis epikrise til pasienter ved utskrivning i hele Helse Øst

7 Pasientsikkerhet Arbeidsglede styrker pasientsikkerheten
Lykkes med oppgaven Fange opp forbedringsforslag Sikre oppfølging med tiltak Elektronisk forbedrings- og avvikssystem Arbeidsgrupper i Helse Øst utarbeider veiledere innen: Risikovurdering Forbedrings- og avviksbehandling

8 Fagrevisjoner Støtter opp under målsettingen i Nasjonal strategi om å styrke utøveren. Målet er å fastslå om beste praksis følges og å lære av hverandre. Gjennomførte fagrevisjoner i 2005 innen: Brystkreftbehandling Hjerneslagbehandling Selvmordstruede pasienter Fagrevisjonene for 2006 er stoppet pga spørsmål om lovhjemmel for fagrevisorenes tilgang til journaler.

9 Pasientsikkerhet forts.
100K-kampanjen i USA Hevder å ha spart 122 300 unødvendige sykehusdødsfall siste 1½ år . 6 tiltaksområder. Helse Øst RHF har bedt om bistand fra Nasjonalt Kunnskapssenter til å vurdere overføringsverdien på norske forhold. Rapporten kommer i november 2006.

10 Kvalitetsregister Det er opprettet to nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Øst, begge ved Ullevål universitetssykehus: Traumeregisteret Norsk Diabetesregister

11 Kvalitetsindikatorene
Det er laget en definisjonskatalog for nasjonale kvalitetsindikatorer. Indikatorene skal inn i målekortet som en del av vårt elektroniske ledelses- og informasjonssystem LIS som nå er inne i en pilotfase. Helse Øst RHF skal ha gjennomgående indikatorer. I tillegg skal foretakene utvikle indikatorer som passer i egen virksomhet.

12 Ledelsesforankring Ledelsens gjennomgåelse av internkontroll/ kvalitetsarbeidet gjennomføres i alle helseforetak. Helse Øst RHF samarbeider med helseforetakene om god virksomhetsstyring og samordning av all rapportering og oppfølging av krav. Målet er å lage en felles manual og årshjul innen sommeren 2007. Under ledelsens gjennomgåelse skal alle resultater og risikoforhold legges frem og det skal tas beslutninger om tiltaksplaner.

13 Suksesskriterier 3 viktige suksesskriterier fremover: Ledelse


Laste ned ppt "Helse Øst RHF Geografisk ansvarsområde: Oslo Akershus Oppland Hedmark"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google