Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Åse Kirstine Jægtvik 29.02.08 HVA GJØR EN FYSIOTERAPEUT I NAV?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Åse Kirstine Jægtvik 29.02.08 HVA GJØR EN FYSIOTERAPEUT I NAV?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Åse Kirstine Jægtvik 29.02.08 HVA GJØR EN FYSIOTERAPEUT I NAV?

2 KUNNSKAP OG KOMPETANSE HOS FYSIOTERAPEUTEN BASISKOMPETANSE FYSIOTERAPISPESIFIKKE FAG MEDISINSK KOMPETANSE FYSIOTERAPISPESIFIKKE FAG MEDISINSK KOMPETANSETILLEGGSKOMPETANSE - KOMMUNIKASJON- OFTE I VANSKELIGE KONTEKSTER - NÆRE RELASJONER - TVERRFAGLIG – MANGE RELASJONER

3 HVILKE FORMELLE KOMPETANSEKRAV SER NAV ETTER: 3 ÅRIG HØYSKOLE/ UNIVERSITETSUTDANNELSE TILLEGGESUTDANNELSE -JUS -VEILEDNING

4 KOMPETANSE I OPPFØLGNINGSTEAMET Grunnleggende kompetanseområder er veiledningskompetanse og skjønnskompetanse. I tillegg kommer fagspesifikk kompetanse som arbeidsmarkedskunnskap, utdannelseskunnskap, kunnskap om behandlingsapparat, IKT-ferdigheter, m.m. Medisinsk kompetanse

5 GAMLE ”NAV ” TRYGDEKONTORETAETATSOSIALKONTORET

6 NAV REFORMEN En av de største forvaltnings reformene i nyere tid Trygdekontoret og Aetat ble slått sammen fra 1.juli 2006. Ulike oppstarts tidspunkter. Den nye statsetaten skal i partnerskap med alle landets kommuner og vil etablere NAV kontor i kommunene innen 2010

7 Arbeids- og velferdsetaten Arbeids- og velferds- direktoratet NAV Fylke NAV-kontor i partnerskap med kommunen NAV Arbeid* og NAV trygd* NAV Spesialenheter Servicetjenester, klage og anke, forvaltning, utland, innkreving og kontroll, helsetjenester, hjelpemiddelsentraler NAV Drift og utvikling * Navn på tidligere arbeids- og trygdekontor, inntil de etableres som NAV-kontor

8 Spesialenhetene NAV Forvaltning NAV Helsetjeneste- forvaltning NAV Klage og anke NAV Innkreving og kontroll NAV Servicetjenester NAV Utland NAV Hjelpemiddelsentraler og spesialenheter

9 HENSIKTEN MED REFORMEN Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad Enklere for brukerne og tilpasset brukernes behov En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

10 FAKTA OM SYKEFRAVÆR Hver dag er ca 120 000 arbeidstakere sykmeldt 65 000 er på attføring 45 000 er på rehabilitering Det legemeldte sykefraværet er på seks prosent av arbeidsstyrken Staten betaler årlig ut nærmere 30 milliarder kroner i sykepenger I tillegg kommer arbeidsgivers kostnader knyttet til de første 16 kalenderdagene

11 TETTERE OPPFØLGNING AV SYKEMELDTE Fra 1. mars 2007 Etter 6 ukers sykmelding skal arbeidsgiveren din i samarbeid med deg lage en oppfølgingsplan Ved 12 uker skal arbeidsgiver innkalle deg til et dialogmøte. Hvis du vil kan du ha med deg legen din eller annen sykmeldende behandler. Tillitsvalgt kan også være med. Ved 6 måneder, vil NAV innkalle deg og arbeidsgiveren din til et dialogmøte Alle aktører i sykefraværsarbeidet har klare roller.

12 HOVEDMÅL FOR MIN STILLING PR. IDAG Sikre oppfølging og tilrettelegging av tiltak for den enkelte klient med fokus på helse, aktivitet for kort og langtidssykemeldte. Dette innebærer at det skal gis individuell oppfølgning, at det skal samarbeides systematisk og målrettet med andre instanser og at det skal fokuseres på helserettigheter i samarbeid med lege, kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenesten. Opprette god kontakt med arbeidsgivere - Bransjeteam

13 MINE SAMARBEIDSPARTNERE FASTLEGEN ANDRE BEHANDLERE ARBEIDSGIVERESPESIALISTHELSETJENESTENOPPTRENINGSSENTERE NOR PRO AS

14 FAKTA OM ”RASKERE TILBAKE” ”Raskere tilbake” er tilbud som skal få sykmeldte arbeidstakere raskere tilbake i jobb. Tilbudet gir sykmeldte arbeidstakere tilbud om raskere behandling innenfor spesialisthelsetjenesten via fastlegen, manuellterapeut eller kiropraktor, eller individuell oppfølging, avklaring og arbeidsrettet rehabilitering gjennom NAV. Det ble bevilget 604 millioner til ”Raskere tilbake” i 2007. Dette trappes opp til 742 millioner i 2008.

15 VIRKEMIDLER Individuell oppfølging, avklaring og arbeidsrettet rehabilitering Behandlingstilbud lettere psykiske og sammensatte lidelser. Gradert sykmelding Aktiv sykmelding Tilretteleggingstilskudd

16 Honorar til bedriftshelsetjeneste ReisetilskuddArbeidsplassvurdering Hjelpemidler på arbeidsplassen Hjelpemidler på arbeidsplassen Unntak fra arbeidsgiverperioden Yrkesrettet attføring Svangerskapspenger Tidsubestemt lønnstilskudd

17 INFORMASJON NAV har en rekke virkemidler for å inkludere mennesker i arbeidslivet. Nå er det laget en samleoversikt, både som brosjyre og på nett.

18 TAKK FOR MEG! VELKOMMEN SOM KOLLEGA I NAV!

19 VIRKEMIDLER Individuell oppfølging, avklaring og arbeidsrettet rehabilitering Behandlingstilbud lettere psykiske og sammensatte lidelser. Gradert sykmelding skal brukes dersom den sykmeldte kan utføre deler av sine vanlige arbeidsoppgaver, enten ved å arbeide redusert tid eller ved å bruke lengre tid på å utføre arbeidsoppgavene. Aktiv sykmelding innebærer at den sykmeldte er i aktivisering/ arbeidstrening på arbeidsplassen. IA-virksomheter har mulighet til å starte aktiv sykmelding uten forhåndsgodkjenning fra NAV. Tilretteleggingstilskudd kan gis til arbeidsgiver som kompensasjon for merutgifter eller merinnsats i forbindelse med nødvendig tilrettelegging, utprøving og opplæring i nye arbeidsoppgaver, eller praktisk hjelp som arbeidstakeren har behov for (forbeholdt IA- virksomheter).

20 Honorar til bedriftshelsetjeneste. IA-virksomheter kan helt eller delvis få refundert utgiftene til bruk av bedriftshelsetjeneste (BHT) fra NAV. Reisetilskudd kan gis til yrkesaktive (arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende, frilansere) som har behov for transport til og/eller fra arbeidsstedet på grunn av helseplager. Arbeidsplassvurdering kan foretas av fysioterapeut eller ergoterapeut som ved besøk på den enkelte arbeidsplass vurderer mulige tilretteleggingstiltak som kan føre til at sykmelding kan unngås eller at arbeidstaker kan gjenopptas helt eller delvis. Hjelpemidler på arbeidsplassen. Hvis arbeidstakeren trenger spesielle hjelpemidler for å klare jobben sin, kan han/hun søke NAV om økonomisk støtte til dette. Hjelpemidler på arbeidsplassen. Hvis arbeidstakeren trenger spesielle hjelpemidler for å klare jobben sin, kan han/hun søke NAV om økonomisk støtte til dette. Unntak fra arbeidsgiverperioden. En arbeidsgiver kan søke om unntak fra ansvaret for å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden. Yrkesrettet attføring gis i forbindelse med skolegang, kurs, hospitering, arbeidstrening mm. for at arbeidstakeren skal kunne komme i arbeid. Virkemidlet kan benyttes allerede i sykepengeperioden. Svangerskapspenger kan gis til gravide arbeidstakere som har en arbeidssituasjon som kan medføre risiko for fosterskader, og hvor omplassering til annet arbeid ikke er mulig.


Laste ned ppt "Åse Kirstine Jægtvik 29.02.08 HVA GJØR EN FYSIOTERAPEUT I NAV?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google