Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Magnus Nilholm Fagleder organisasjon Ringerike kommune Prosjektleder Langtidsfrisk Merete Røst Fagleder personal Ringerike kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Magnus Nilholm Fagleder organisasjon Ringerike kommune Prosjektleder Langtidsfrisk Merete Røst Fagleder personal Ringerike kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Magnus Nilholm Fagleder organisasjon Ringerike kommune Prosjektleder Langtidsfrisk Merete Røst Fagleder personal Ringerike kommune

2 1993. Forskningsobjekt i det svenske forsvarets lederskapsutvikling Resultat: Fokus på omsorg og verdier. 1999. Helsefremmende arbeidsplasser i Norge. 2008. Strategisk arbeid med konsept Langtidsfrisk.

3 Fakta Ringerike kommune Innbyggere: 28800 Hønefoss: 13500 Fakta Ringerike kommune Antall ansatte: 2350

4 Europa

5

6 Norge 2000-2010

7 Ringerike totalt 1999-2009

8 NAV:s skattekiste! Sykefraværsoppfølging - virkemidler og tiltak NAV kan tilby en rekke virkemidler og tiltak for personer som er sykmeldt, eller som står i fare for å bli det. Virkemidlene er tilgjengelige for arbeidstakere som er ansatt hos en arbeidsgiver, noen også for selvstendig næringsdrivende. For arbeidstakere som er ansatt i en Inkluderende arbeidslivsvirksomhet er i tillegg særskilte virkemidler tilgjengelig. Nedenfor er en kort beskrivelse av de ulike virkemidlene. For mer detaljert informasjon, klikk på lenkene til høyre. Individuell oppfølging, avklaring og arbeidsrettet rehabilitering er et utvidet tilbud om individtilpassede tjenester som kan føre til raskere tilbakevending til arbeid. Ordningen trådte i kraft i august 2007 og er en del av Raskere tilbake.Raskere tilbake Behandlingstilbud lettere psykiske og sammensatte lidelser. Sykmeldte med sammensatte og lettere psykiske lidelser kan få behandling hos psykolog- eller psykiater i opptil 18 uker. Gradert sykmelding skal brukes dersom den sykmeldte kan utføre deler av sine vanlige arbeidsoppgaver, enten ved å arbeide redusert tid eller ved å bruke lengre tid på å utføre arbeidsoppgavene. Gradert sykemelding skal også brukes når den sykmeldte delvis kan utføre nye arbeidsoppgaver. Dette gjelder også etter tilrettelegging gjennom bedriftsinterne tiltak. Aktiv sykmelding innebærer at den sykmeldte er i aktivisering/ arbeidstrening på arbeidsplassen. IA-virksomheter har mulighet til å starte aktiv sykmelding uten forhåndsgodkjenning fra NAV. Tilretteleggingstilskudd kan gis til arbeidsgiver som kompensasjon for merutgifter eller merinnsats i forbindelse med nødvendig tilrettelegging, utprøving og opplæring i nye arbeidsoppgaver, eller praktisk hjelp som arbeidstakeren har behov for (forbeholdt IA-virksomheter). BHT-tilskuddhelsetjeneste. IA-virksomheter kan helt eller delvis få refundert utgiftene til bruk av bedriftshelsetjeneste (BHT) fra NAV. Det forutsetter at BHTs arbeid bidrar til at arbeidstakere kan unngå sykmelding, eller hvis sykmeldte eller personer med redusert arbeidsevne tilbakeføres til arbeid (forbeholdt IA-virksomheter). Reisetilskudd kan gis til yrkesaktive (arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende, frilansere) som har behov for transport til og/eller fra arbeidsstedet på grunn av helseplager. Reisetilskudd gis i stedet for sykepenger eller arbeidsavklaringspenger. Arbeidsplassvurdering kan foretas av fysioterapeut eller ergoterapeut som ved besøk på den enkelte arbeidsplass vurderer mulige tilretteleggingstiltak som kan føre til at sykmelding kan unngås eller at arbeidstaker kan gjenopptas helt eller delvis. Hjelpemidler på arbeidsplassen. Hvis arbeidstakeren trenger spesielle hjelpemidler for å klare jobben sin, kan han/hun søke NAV om økonomisk støtte til dette. Kronisk syk eller gravid arbeidstaker. En arbeidsgiver kan søke om unntak fra ansvaret for å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden. Dette gjelder ved svangerskapsrelatert sykefravær eller langvarig/ kronisk sykdom hos arbeidstaker. Arbeidsrettede tiltak er aktuelt i forbindelse med skolegang, kurs, hospitering, arbeidstrening mm. for at arbeidstakeren skal kunne komme i arbeid. Tiltakene kan benyttes allerede i sykepengeperioden. Svangerskapspenger kan gis til gravide arbeidstakere som har en arbeidssituasjon som kan medføre risiko for fosterskader, og hvor omplassering til annet arbeid ikke er mulig.

9

10

11 Norges beste arbeidsplasser Kilde: Finansavisen 11 mars 2010 Ringerike kommune

12 Kilde: Personal og ledelse 2010

13 http://www.forskning.no/artikler/2010/november/269374 – Resultatene tyder på at ansattes opplevelse av mening, interesse og glede knyttet til arbeidsoppgavene man utfører, betyr mer for graden av turnoverintensjon enn behovet for å lære og utvikle seg i jobben, mener forskerne. Sagt med andre ord, ledere og organisasjoner som ønsker å beholde sine mest verdifulle medarbeidere, bør legge til rette for at de ansatte opplever indre motivasjon på jobben. – Indre motivasjon kan oppstå eller videreføres blant ansatte når man opplever selvstendighet og medbestemmelse, at man mestrer arbeidsoppgavene sine, samt at man har gode kollegaer rundt seg og opplever tillit fra sin arbeidsgiver, avslutter Dysvik. Referanse: Dysvik og Kuvaas: Exploring the relative and combined influence of mastery-approach goals and work intrinsic motivation on employee turnover intention, Personnel Review, 2010, Vol. 39 Iss: 5, pp.622 – 638, doi: 10.1108/00483481011064172Exploring the relative and combined influence of mastery-approach goals and work intrinsic motivation on employee turnover intention

14 Hvilke holdninger og kulturer skaper nærvær?

15 ” Vissnok er det viktig å hjelpe syke folk å bli friske. Like viktig er det å forhindre at friske folk blir syke ” Hippokrates (460 f.Kr - 377 f.Kr)

16 Prosjektdirektiv Kommunestyrets mandat Innf ø ring av Langtidsfrisk i Ringerike Kommune er forankret i f ø lgende vedtak i kommunestyret 18.12.08, sak 169/08: 1.Ringerike kommune vedtar å legge prinsippene i metoden ”langtidsfrisk” til grunn for å redusere sykefraværet og å styrke nærværet. 2.Alle ledere med personalansvar og tillitsvalgte gis opplæring i metoden langtidsfrisk og IA-avtalens formål og muligheter. 3.Det utdannes 15 prosessveiledere innenfor langtidsfrisk metoden. Ringerike kommune

17 Mål nærvær 2011-2013 93% Aktiv kontrollnivå 85% dvs. obligatorisk oppfølging! 201220112013 91%

18 MENING HELSE EFFEKTIVITET LØNNSOMHET/KVALITET LANGTIDSFRISK Ringerike kommune

19 Kr 50 000 000

20 Grunnlaget for helsefremmende ledelse •Arbeidsmiljølovens formål, § 1-1 a): ”Å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet” •IA-avtalen: ” Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet”

21 Organisasjonens valg Organisasjonens valg Fremmende organisasjon Forebyggende organisasjon Reagerende organisasjon Arbeider fremmende – identifiserer helse og fremgang Identifiserer faktorer som medfører helse og fremgang Muliggjør helse og fremgang. Hvorfor fungerer det hos oss. God virksomhet. Arbeider forebyggende – identifiserer risikoer/uhelse Identifiserer faktorer som medfører risikoer/uhelse Fjerner faktorer som medfører risikoer/uhelse. Eks tradisjonellt HMS- arbied Konstaterer inntrufne katastrofer Griper inn når ting går galt Hjelper mennesker som har fått problemer Rehabilitering. Eks tradisjonelll sykefraværsoppfølging

22 Meningsfull forenkling! Keep it simple ! •Metode •Prosess •Handlingsplan •Kriterier •Sjekklister •Måleverktøy store og små •Minievalueringer

23 Til rådmann Wenche Grinderud: Hei. En liten gladmelding til dere i disse sparetider. I dag feirer vi med kake p å Fossetorget. Det er en stor dag for oss fordi frav æ ret n å er nede i 5,55%. P å begynnelsen av å ret var frav æ ret nesten 25%. Det betyr at Langtidsfrisk har noe for seg,,N æ rv æ ret er 94,45%. HURRA! Fremgangsfaktorer: fremmende lederskap, fremmende medarbeiderskap, tilrettelegging, kommunikasjon, mål og verdier, takhøyde. Med vennlig hilsen, Anne Karin Bekkevold, Enhetsleder Fossetorget.

24 Prosjekt innsats nærvær ”Inngangsbilett”: Minst 20% sykefravær 1:e kvartal 2010 Minst 15 årsverk = 11 enheter motsvarende 214 årsverk Alle fra hjemmebaserte tjenester!!! Korte trekk: Mål: 20% reduksjon av sykefravær frem til sept 2011 Innsats på individ og enhetsnivå

25 MatriseForbedringsområdeTiltakHvem Enkelt og Høy effekt 1.0 Lederskap 1.1 Etablering av opplæringssystem 1.2 Oppfølging 1.3 Utvikling 1.4 Veiledning 1.5 Funksjonsbeskrivelse med avklaringer Personalavdeling Virksomhetsleder Pers-avd V-leder + støtte V-leder og enhetsledere 2.0 Struktur/System 2.1 Utviklingssamtaler 2.2 Tydelige mål og evaluering av disse 2.3 Tydelige rammer 2.4 Lik anvendelse av rutiner/prosedyrer 2.5 Årshjul V-leder og E-leder Ulike ledernivåene Ivaretas av 1.5, 3.1 og 7.1 Ivaretas av 1.1 Toppledergruppen 3.0 Støtte 3.1 Merkantil – funksjonsbeskrivelse med avklaringer 3.2 IKT – evaluering V-ledere Toppledergruppen 4.0 Miljø/Kultur 4.1 Være positive 4.2 God kommunikasjon 4.3 Verdier 4.4 Involvering V-leder og E-leder Utfordrende og Høy effekt 5.0 Lederskap- 6.0 Struktur/System 6.1 Arbeidsgiverstrategi 6.2 Informasjonsstrategi/rutiner 6.3 MKS-grupper : funksjon og anvendelse 6.4 Medarbeiderskap 6.5 Brukerundersøkelser 6.6 Kvalitetssystem Toppledergruppen Ivaretas av 1.1 Pers-avd Ivaretas av 1.1 Pers-avd 7.0 Støtte7.1 Personalavdeling – avklaring av støttetilbudPers-avd 8. 0 Miljø/Kultur- Hva skaper nærvær? Resultater

26 Forbedring på årsbasis %Årsverk 21,345,5 13,428,6 Besparelse per år16,9 Kr8450000 Inkl effektivitetstap 25%10562500 2000 per vakt + eff tap 10985000

27 Nærværsrutinen

28

29 Ringerike kommune

30

31 Innføring, og erfaringer så langt! • Konkretisere kritiske fremgangsfaktorer på organisasjon, enhet og individnivå. • Prioriter og fokuser! • Hvilke arenaer har vi i dag? Ta de eksisterende i bruk! • Bygg in fokus i planverket! Økonomiplan, kompetanseplan og arbeidsgiverstrategi! • Utdanne prosessveilede re og dyrk kulturbærere i organisasjon! • Involver tillitsvalgte og skap arenaer for medvirkning og delaktighet! • Hvilke systemer har vi som fungerer? Styrk de med meningsfull prosess! 1.Eks individnivå: Utviklingssamtaler, rekruttering, sykefraværsoppfølging 2.Eks enhetsnivå: Medarbeiderundersøkelse, eks Langtidsfrisk fast tema på ledermøter 3.Eks virksomhetsnivå: HMS-grupper, lokale AMU-grupper el lignende 4.Eks strategis nivå: Lederutviklingsprogram, rekrutteringsstrategi • Innfør metoden i hele organisasjon men ikke alt på en gang! • Bruk gjerne prosjektorganisering for å sikre nødvendige beslutninger • og kontinuerlig forankring i innføringsprosessen. • Tenk og reflekter over helheten! Finnes systemer som hemmer ??? • Sørg for arenaer som sikrer kontinuerlig forankring etter prosjektperioden! Ringerike kommune

32 ledelse, ledelse, ledelse forankring, forankring langsiktighet, langsiktighet, fokus, fokus, fokus!!!!! (No quick fix!)

33 En utfordring: •Å begynne å gjøre på en ny måte kan gå raskt •Å begynne å være på en ny måte tar lang tid Ringerike kommune

34 Takk for oppmerksamheten! Magnus.nilholm@ringerike.kommune.no Tel: 916 76 325


Laste ned ppt "Magnus Nilholm Fagleder organisasjon Ringerike kommune Prosjektleder Langtidsfrisk Merete Røst Fagleder personal Ringerike kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google