Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Magnus Nilholm Fagleder organisasjon Ringerike kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Magnus Nilholm Fagleder organisasjon Ringerike kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Magnus Nilholm Fagleder organisasjon Ringerike kommune Prosjektleder Langtidsfrisk Merete Røst Fagleder personal Ringerike kommune

2 1993. Forskningsobjekt i det svenske forsvarets lederskapsutvikling
Resultat: Fokus på omsorg og verdier. 1999. Helsefremmende arbeidsplasser i Norge. 2008. Strategisk arbeid med konsept Langtidsfrisk. Konsept Langtidsfrisk sammenfatter det jeg opplever som god ledelse takk Johnny!

3 Fakta Ringerike kommune Innbyggere: 28800 Hønefoss: 13500
Antall ansatte: 2350 Reiser først ut en liten tur i Europa

4 Europa Det er forskjeller og vi har ikke svar bare hypoteser men Norge stikker ut dette kan vi reflektere over hvorfor?

5 Sykelønn ja det er veldig bra i Norge sammenlignet med andre land

6 Norge Positiv utvikling

7 Ringerike totalt

8 NAV:s skattekiste! Sykefraværsoppfølging - virkemidler og tiltak
NAV kan tilby en rekke virkemidler og tiltak for personer som er sykmeldt, eller som står i fare for å bli det. Virkemidlene er tilgjengelige for arbeidstakere som er ansatt hos en arbeidsgiver, noen også for selvstendig næringsdrivende. For arbeidstakere som er ansatt i en Inkluderende arbeidslivsvirksomhet er i tillegg særskilte virkemidler tilgjengelig.  Nedenfor er en kort beskrivelse av de ulike virkemidlene. For mer detaljert informasjon, klikk på lenkene til høyre.  Individuell oppfølging, avklaring og arbeidsrettet rehabilitering er et utvidet tilbud om individtilpassede tjenester som kan føre til raskere tilbakevending til arbeid. Ordningen trådte i kraft i august 2007 og er en del av Raskere tilbake. Behandlingstilbud lettere psykiske og sammensatte lidelser. Sykmeldte med sammensatte og lettere psykiske lidelser kan få behandling hos psykolog- eller psykiater i opptil 18 uker. Gradert sykmelding skal brukes dersom den sykmeldte kan utføre deler av sine vanlige arbeidsoppgaver, enten ved å arbeide redusert tid eller ved å bruke lengre tid på å utføre arbeidsoppgavene. Gradert sykemelding skal også brukes når den sykmeldte delvis kan utføre nye arbeidsoppgaver. Dette gjelder også etter tilrettelegging gjennom bedriftsinterne tiltak. Aktiv sykmelding innebærer at den sykmeldte er i aktivisering/ arbeidstrening på arbeidsplassen. IA-virksomheter har mulighet til å starte aktiv sykmelding uten forhåndsgodkjenning fra NAV. Tilretteleggingstilskudd kan gis til arbeidsgiver som kompensasjon for merutgifter eller merinnsats i forbindelse med nødvendig tilrettelegging, utprøving og opplæring i nye arbeidsoppgaver, eller praktisk hjelp som arbeidstakeren har behov for (forbeholdt IA-virksomheter). BHT-tilskuddhelsetjeneste. IA-virksomheter kan helt eller delvis få refundert utgiftene til bruk av bedriftshelsetjeneste (BHT) fra NAV. Det forutsetter at BHTs arbeid bidrar til at arbeidstakere kan unngå sykmelding, eller hvis sykmeldte eller personer med redusert arbeidsevne tilbakeføres til arbeid (forbeholdt IA-virksomheter). Reisetilskudd kan gis til yrkesaktive (arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende, frilansere) som har behov for transport til og/eller fra arbeidsstedet på grunn av helseplager. Reisetilskudd gis i stedet for sykepenger eller arbeidsavklaringspenger.   Arbeidsplassvurdering kan foretas av fysioterapeut eller ergoterapeut som ved besøk på den enkelte arbeidsplass vurderer mulige tilretteleggingstiltak som kan føre til at sykmelding kan unngås eller at arbeidstaker kan gjenopptas helt eller delvis. Hjelpemidler på arbeidsplassen. Hvis arbeidstakeren trenger spesielle hjelpemidler for å klare jobben sin, kan han/hun søke NAV om økonomisk støtte til dette.  Kronisk syk eller gravid arbeidstaker. En arbeidsgiver kan søke om unntak fra ansvaret for å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden. Dette gjelder ved svangerskapsrelatert sykefravær eller langvarig/ kronisk sykdom hos arbeidstaker. Arbeidsrettede tiltak er aktuelt i forbindelse med skolegang, kurs, hospitering , arbeidstrening mm. for at arbeidstakeren skal kunne komme i arbeid. Tiltakene kan benyttes allerede i sykepengeperioden. Svangerskapspenger kan gis til gravide arbeidstakere som har en arbeidssituasjon som kan medføre risiko for fosterskader, og hvor omplassering til annet arbeid ikke er mulig.

9

10

11 Norges beste arbeidsplasser
Ringerike kommune Kilde: Finansavisen 11 mars 2010

12 Kilde: Personal og ledelse 2010

13 – Resultatene tyder på at ansattes opplevelse av mening, interesse og glede knyttet til arbeidsoppgavene man utfører, betyr mer for graden av turnoverintensjon enn behovet for å lære og utvikle seg i jobben, mener forskerne. Sagt med andre ord, ledere og organisasjoner som ønsker å beholde sine mest verdifulle medarbeidere, bør legge til rette for at de ansatte opplever indre motivasjon på jobben. – Indre motivasjon kan oppstå eller videreføres blant ansatte når man opplever selvstendighet og medbestemmelse, at man mestrer arbeidsoppgavene sine, samt at man har gode kollegaer rundt seg og opplever tillit fra sin arbeidsgiver, avslutter Dysvik. Referanse: Dysvik og Kuvaas: Exploring the relative and combined influence of mastery-approach goals and work intrinsic motivation on employee turnover intention, Personnel Review, 2010, Vol. 39 Iss: 5, pp.622 – 638, doi: /

14 Hvilke holdninger og kulturer skaper nærvær?

15 ” Vissnok er det viktig å hjelpe syke folk å bli friske. Like viktig
er det å forhindre at friske folk blir syke” Hippokrates (460 f.Kr f.Kr) Trenger vi mer forskning og erfaringer? Bør man heller forske på hvorfor man ikke tar forskning og erfaringer på allvor?

16 Kommunestyrets mandat
Ringerike kommune Prosjektdirektiv Kommunestyrets mandat Innføring av Langtidsfrisk i Ringerike Kommune er forankret i følgende vedtak i kommunestyret , sak 169/08: Ringerike kommune vedtar å legge prinsippene i metoden ”langtidsfrisk” til grunn for å redusere sykefraværet og å styrke nærværet. Alle ledere med personalansvar og tillitsvalgte gis opplæring i metoden langtidsfrisk og IA-avtalens formål og muligheter. Det utdannes 15 prosessveiledere innenfor langtidsfrisk metoden.

17 Mål nærvær 93% 91% 2011 2012 2013 Aktiv kontrollnivå 85% dvs. obligatorisk oppfølging!

18 MENING MENING MENING LANGTIDSFRISK HELSE EFFEKTIVITET
Ringerike kommune HELSE EFFEKTIVITET MENING MENING MENING LØNNSOMHET/KVALITET 18

19 Kr

20 Grunnlaget for helsefremmende ledelse
Arbeidsmiljølovens formål, § 1-1 a): ”Å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet” IA-avtalen: ” Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet”

21 Organisasjonens valg Forebyggende organisasjon Reagerende organisasjon
Fremmende organisasjon Forebyggende organisasjon Reagerende organisasjon Arbeider fremmende – identifiserer helse og fremgang Identifiserer faktorer som medfører helse og fremgang Muliggjør helse og fremgang. Hvorfor fungerer det hos oss. God virksomhet. Arbeider forebyggende – identifiserer risikoer/uhelse Identifiserer faktorer som medfører risikoer/uhelse Fjerner faktorer som medfører risikoer/uhelse. Eks tradisjonellt HMS- arbied Konstaterer inntrufne katastrofer Griper inn når ting går galt Hjelper mennesker som har fått problemer Rehabilitering. Eks tradisjonelll sykefraværsoppfølging

22 Meningsfull forenkling! Keep it simple!
Metode Prosess Handlingsplan Kriterier Sjekklister Måleverktøy store og små Minievalueringer

23 Til rådmann Wenche Grinderud:
Hei. En liten gladmelding til dere i disse sparetider. I dag feirer vi med kake på Fossetorget. Det er en stor dag for oss fordi fraværet nå er nede i 5,55%. På begynnelsen av året var fraværet nesten 25%. Det betyr at Langtidsfrisk har noe for seg,,Nærværet er 94,45%. HURRA! Fremgangsfaktorer: fremmende lederskap, fremmende medarbeiderskap, tilrettelegging, kommunikasjon, mål og verdier, takhøyde .   Med vennlig hilsen, Anne Karin Bekkevold, Enhetsleder Fossetorget.

24 Prosjekt innsats nærvær
”Inngangsbilett”: Minst 20% sykefravær 1:e kvartal 2010 Minst 15 årsverk = 11 enheter motsvarende 214 årsverk Alle fra hjemmebaserte tjenester!!! Korte trekk: Mål: 20% reduksjon av sykefravær frem til sept 2011 Innsats på individ og enhetsnivå

25 Hva skaper nærvær? Resultater
Matrise Forbedringsområde Tiltak Hvem Enkelt og Høy effekt 1.0 Lederskap 1.1 Etablering av opplæringssystem 1.2 Oppfølging 1.3 Utvikling 1.4 Veiledning 1.5 Funksjonsbeskrivelse med avklaringer Personalavdeling Virksomhetsleder Pers-avd V-leder + støtte V-leder og enhetsledere 2.0 Struktur/System 2.1 Utviklingssamtaler 2.2 Tydelige mål og evaluering av disse 2.3 Tydelige rammer 2.4 Lik anvendelse av rutiner/prosedyrer 2.5 Årshjul V-leder og E-leder Ulike ledernivåene Ivaretas av 1.5, 3.1 og 7.1 Ivaretas av 1.1 Toppledergruppen 3.0 Støtte 3.1 Merkantil – funksjonsbeskrivelse med avklaringer 3.2 IKT – evaluering V-ledere 4.0 Miljø/Kultur 4.1 Være positive 4.2 God kommunikasjon 4.3 Verdier 4.4 Involvering Utfordrende 5.0 Lederskap - 6.0 Struktur/System 6.1 Arbeidsgiverstrategi 6.2 Informasjonsstrategi/rutiner 6.3 MKS-grupper : funksjon og anvendelse 6.4 Medarbeiderskap 6.5 Brukerundersøkelser 6.6 Kvalitetssystem 7.0 Støtte 7.1 Personalavdeling – avklaring av støttetilbud 8. 0 Miljø/Kultur Individ + idemyldring på alle nivåer med tillitsvalgte

26 Forbedring på årsbasis
% Årsverk 21,3 45,5 13,4 28,6 Besparelse per år 16,9 Kr Inkl effektivitetstap 25% 2000 per vakt + eff tap

27 Nærværsrutinen

28

29 Ringerike kommune

30 Ringerike kommune

31 Innføring, og erfaringer så langt!
Ringerike kommune Konkretisere kritiske fremgangsfaktorer på organisasjon, enhet og individnivå. Prioriter og fokuser! Hvilke arenaer har vi i dag? Ta de eksisterende i bruk! Bygg in fokus i planverket! Økonomiplan , kompetanseplan og arbeidsgiverstrategi! Utdanne prosessveilede re og dyrk kulturbærere i organisasjon! Involver tillitsvalgte og skap arenaer for medvirkning og delaktighet! Hvilke systemer har vi som fungerer? Styrk de med meningsfull prosess! Eks individnivå: Utviklingssamtaler, rekruttering, sykefraværsoppfølging Eks enhetsnivå: Medarbeiderundersøkelse, eks Langtidsfrisk fast tema på ledermøter Eks virksomhetsnivå: HMS-grupper, lokale AMU-grupper el lignende Eks strategis nivå: Lederutviklingsprogram , rekrutteringsstrategi Innfør metoden i hele organisasjon men ikke alt på en gang! Bruk gjerne prosjektorganisering for å sikre nødvendige beslutninger og kontinuerlig forankring i innføringsprosessen. Tenk og reflekter over helheten! Finnes systemer som hemmer ??? Sørg for arenaer som sikrer kontinuerlig forankring etter prosjektperioden!

32 ledelse, ledelse, ledelse forankring, forankring langsiktighet, langsiktighet, fokus, fokus, fokus!!!!! (No quick fix!)

33 En utfordring: Å begynne å gjøre på en ny måte kan gå raskt
Ringerike kommune Å begynne å gjøre på en ny måte kan gå raskt Å begynne å være på en ny måte tar lang tid

34 Takk for oppmerksamheten. Magnus. nilholm@ringerike. kommune
Takk for oppmerksamheten! Tel:


Laste ned ppt "Magnus Nilholm Fagleder organisasjon Ringerike kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google