Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Legens rolle ved sykmelding Vadsø 23.05.2013. FRU - S • F – Familie og livsstil (omsorg,kosthold,aktivitet) • R - Relasjoner spesielt på jobb (konflikt,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Legens rolle ved sykmelding Vadsø 23.05.2013. FRU - S • F – Familie og livsstil (omsorg,kosthold,aktivitet) • R - Relasjoner spesielt på jobb (konflikt,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Legens rolle ved sykmelding Vadsø 23.05.2013

2 FRU - S • F – Familie og livsstil (omsorg,kosthold,aktivitet) • R - Relasjoner spesielt på jobb (konflikt, kommunikasjonsproblemer) • U - Underorganisering (manglende tilrettelegging og informasjon) • S - Sykdom

3 LEGENS HOVEDROLLE: • Legen skal motivere, stimulere og gi trygghet for aktivitet på arbeidsplassen når dette er medisinsk forsvarlig • Vurdere om det er tungtveiende medisinske grunner til at arbeidsrelatert aktivitet ikke er mulig

4 Legens muligheter for å påvirke sykefraværet  Avslå eller la være å initiere nye fraværstilfeller  Gradere arbeidsuførheten (lavest mulig)  Avkorte fraværslengden  Arbeide for å forebygge fremtidig sykefravær

5 De grunnleggende spørsmål:  Behov for sykmelding ? Hva med egenmelding?  Grunnlag for sykmelding?  Avventende sykmelding ?  Gradert sykmelding ?

6 Avventende sykmelding  Avventende sykmelding er en melding om at sykmelding kan unngås dersom arbeidet tilrettelegges.  Gjelder bare for arbeidsgiverperioden.

7 Gradert sykmelding  SKAL være første valg ved behov for sykmelding  Dersom den syke kan utføre en del av sine vanlige arbeidsoppgaver ved å arbeide redusert tid eller ved å bruke lengre tid for å utføre oppgaven, skal gradert sykmelding benyttes.

8 Legens bidrag til tidlig oppfølging på arbeidsplassen •Delta i dialogmøte 1 etter innkalling •Motta oppfølgingsplan ved 4 uker og bruke planen som grunnlag for å vurdere den sykmeldtes mulighet for arbeidsrelatert aktivitet •Gi beskjed til arbeidsgiver om det er ønskelig at dialogmøtet avholdes på behandlers kontor eller som telefonmøte, eventuelt om det er umulig å møte

9 Når sykefraværet varer over 8 uker •Utvidet legeerklæring til NAV, der det skal framgå om arbeidsrelatert aktivitet ikke er mulig av medisinske årsaker

10 Dialogmøter i regi av NAV •Delta i dialogmøter etter innkalling fra NAV •Ved behov be om tidligere dialogmøte 2 •Ved behov be om dialogmøte 3 •Bidra til å avklare behov for arbeidsrettet oppfølging og AAP

11 6 uker8126 måneder1 år Oppfølgings- plan Sende Oppfølgings Plan v/ D2 Aktivitets- plikt Dialogmøte 3 ? 4 uker7261 år Dialogmøte 1 Sende Oppfølgings- plan 8 9 Sykmelder NAV Sende oppfølgings Plan og reg. skjema om D1 Delta 25 Gjennom Føre D2 Løpende Dialog arbeidsgiver og arbeidstaker Med. dokumentere Sykmeldinger - Funksjonsvurdere Vurdere sykepengeretten --- vurdere virkemidler Kontroll Sanksjons- vurdere

12 Oppfølgingsplaner:  Praktisk problem: - De fleste legekontor har i dag elektronisk journalsystem. Papirplaner må derfor evt. scannes for å legges til journalen. Håndskrevne planer blir ofte dårlig lesbare. - Papirlagring gir problemer ved fravær (kurs, ferier etc)

13 Dialogmøte 1  Praktiske problemer: - sjelden mulig å få dette til på arbeidsplassen, telefonmøter med legen må bli det vanligste - mulig problem hvis sykmeldende lege <7 uker er sykehuslege

14 Momenter å ha i bakhodet:  Legen skal uttale seg inne rammen av taushetsplikten  Det er nødvendig å erkjenne at endringen medfører et betydelig merarbeid også for legene (mange flere er sykmeldt ved 7 uker enn ved 12)  Endringene tar ikke høyde for flere behandlere i tidlig sykmeldingsfase (eks sykehusleger vs fastleger), men overlater til behandlerne selv å finne løsninger på hvem som skal møte på Dialogmøte 1.

15 NAV, 01.07.2014Side 15 Halvparten av alle legemeldte fravær varer 11 dager eller mindre Gjennomsnittlig varighet er 40 dager Bare 4 % av alle fraværstilfeller går til max.

16 NAV, 01.07.2014Side 16 Alle sykepengetilfeller NAV (465 000) Alle oppfølgningsplaner (350 000) Alle dialogmøte I (250 000) Alle dialogmøte II (84 000) Antall til max (36 000) Oppfølgning av sykmeldte: Årlig potensiell aktivitet Norge (2011)

17

18 Legeforeningens gallup: ”Hvilke faktorer er viktigst for å få ned sykefraværet ?” God legehjelp 4 % God tilrettelegging på arbeidsplassen22 % Godt miljø på arbeidsplassen37 % Holdningsendring blant ansatte17 % Ikke sikker 9 % Antall spurte1001

19 Hvorfor er sykefraværet så lavt ? • Når det er så lett å få sykmelding og ordningen er så generøs økonomisk; hvorfor er sykefraværet såpass lavt som det tross alt er ? • Carlsen og Nyborg (2009) argumenterer med at det må være noen personlige gevinster ved å stå i arbeid og at tiltak for å få ned sykefraværet bør fokusere på å øke disse gevinstene ytterligere.


Laste ned ppt "Legens rolle ved sykmelding Vadsø 23.05.2013. FRU - S • F – Familie og livsstil (omsorg,kosthold,aktivitet) • R - Relasjoner spesielt på jobb (konflikt,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google