Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Legens rolle ved sykmelding

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Legens rolle ved sykmelding"— Utskrift av presentasjonen:

1 Legens rolle ved sykmelding
Vadsø Legens rolle ved sykmelding

2 FRU - S F – Familie og livsstil (omsorg,kosthold,aktivitet)
R - Relasjoner spesielt på jobb (konflikt, kommunikasjonsproblemer) U - Underorganisering (manglende tilrettelegging og informasjon) S - Sykdom

3 LEGENS HOVEDROLLE: Legen skal motivere, stimulere og gi trygghet for aktivitet på arbeidsplassen når dette er medisinsk forsvarlig Vurdere om det er tungtveiende medisinske grunner til at arbeidsrelatert aktivitet ikke er mulig

4 Legens muligheter for å påvirke sykefraværet
Avslå eller la være å initiere nye fraværstilfeller Gradere arbeidsuførheten (lavest mulig) Avkorte fraværslengden Arbeide for å forebygge fremtidig sykefravær

5 De grunnleggende spørsmål:
Behov for sykmelding ? Hva med egenmelding? Grunnlag for sykmelding? Avventende sykmelding ? Gradert sykmelding ?

6 Avventende sykmelding
Avventende sykmelding er en melding om at sykmelding kan unngås dersom arbeidet tilrettelegges. Gjelder bare for arbeidsgiverperioden.

7 Gradert sykmelding SKAL være første valg ved behov for sykmelding
Dersom den syke kan utføre en del av sine vanlige arbeidsoppgaver ved å arbeide redusert tid eller ved å bruke lengre tid for å utføre oppgaven, skal gradert sykmelding benyttes.

8 Legens bidrag til tidlig oppfølging på arbeidsplassen
Delta i dialogmøte 1 etter innkalling Motta oppfølgingsplan ved 4 uker og bruke planen som grunnlag for å vurdere den sykmeldtes mulighet for arbeidsrelatert aktivitet Gi beskjed til arbeidsgiver om det er ønskelig at dialogmøtet avholdes på behandlers kontor eller som telefonmøte, eventuelt om det er umulig å møte

9 Når sykefraværet varer over 8 uker
Utvidet legeerklæring til NAV, der det skal framgå om arbeidsrelatert aktivitet ikke er mulig av medisinske årsaker

10 Dialogmøter i regi av NAV
Delta i dialogmøter etter innkalling fra NAV Ved behov be om tidligere dialogmøte 2 Ved behov be om dialogmøte 3 Bidra til å avklare behov for arbeidsrettet oppfølging og AAP

11 Dialog arbeidsgiver og arbeidstaker Sykmeldinger - Funksjonsvurdere
Løpende Dialog arbeidsgiver og arbeidstaker Oppfølgings- plan Dialogmøte 1 Sende Oppfølgings Plan v/ D2 Sende oppfølgings Plan og reg. skjema om D1 Sende Oppfølgings- plan 4 uker 7 26 1 år 6 uker 8 12 6 måneder 1 år 8 9 25 Delta Med. dokumentere Delta Sykmelder Sykmeldinger - Funksjonsvurdere Aktivitets- plikt Dialogmøte 3 ? Kontroll Sanksjons- vurdere NAV Gjennom Føre D2 Vurdere sykepengeretten vurdere virkemidler

12 Oppfølgingsplaner: Praktisk problem:
- De fleste legekontor har i dag elektronisk journalsystem. Papirplaner må derfor evt. scannes for å legges til journalen. Håndskrevne planer blir ofte dårlig lesbare. - Papirlagring gir problemer ved fravær (kurs, ferier etc)

13 Dialogmøte 1 Praktiske problemer:
- sjelden mulig å få dette til på arbeidsplassen, telefonmøter med legen må bli det vanligste - mulig problem hvis sykmeldende lege <7 uker er sykehuslege

14 Momenter å ha i bakhodet:
Legen skal uttale seg inne rammen av taushetsplikten Det er nødvendig å erkjenne at endringen medfører et betydelig merarbeid også for legene (mange flere er sykmeldt ved 7 uker enn ved 12) Endringene tar ikke høyde for flere behandlere i tidlig sykmeldingsfase (eks sykehusleger vs fastleger), men overlater til behandlerne selv å finne løsninger på hvem som skal møte på Dialogmøte 1.

15 Halvparten av alle legemeldte fravær varer 11 dager eller mindre
Gjennomsnittlig varighet er 40 dager Bare 4 % av alle fraværstilfeller går til max.

16 Oppfølgning av sykmeldte: Årlig potensiell aktivitet Norge (2011)
Alle sykepengetilfeller NAV ( ) Oppfølgning av sykmeldte: Årlig potensiell aktivitet Norge (2011) Alle oppfølgningsplaner ( ) Alle dialogmøte I ( ) Alle dialogmøte II (84 000) Antall til max (36 000)

17

18 God tilrettelegging på arbeidsplassen 22 %
Legeforeningens gallup: ”Hvilke faktorer er viktigst for å få ned sykefraværet ?” God legehjelp 4 % God tilrettelegging på arbeidsplassen 22 % Godt miljø på arbeidsplassen 37 % Holdningsendring blant ansatte 17 % Ikke sikker 9 % Antall spurte 1001

19 Hvorfor er sykefraværet så lavt ?
Når det er så lett å få sykmelding og ordningen er så generøs økonomisk; hvorfor er sykefraværet såpass lavt som det tross alt er ? Carlsen og Nyborg (2009) argumenterer med at det må være noen personlige gevinster ved å stå i arbeid og at tiltak for å få ned sykefraværet bør fokusere på å øke disse gevinstene ytterligere.


Laste ned ppt "Legens rolle ved sykmelding"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google