Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vi gir mennesker muligheter VTA-seminaret i Sandefjord, 22.-23. mai 2007. Hva er nytt av regler, politiske føringer mv. i 2007? Innlegg ved seniorrådgiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vi gir mennesker muligheter VTA-seminaret i Sandefjord, 22.-23. mai 2007. Hva er nytt av regler, politiske føringer mv. i 2007? Innlegg ved seniorrådgiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vi gir mennesker muligheter VTA-seminaret i Sandefjord, 22.-23. mai 2007. Hva er nytt av regler, politiske føringer mv. i 2007? Innlegg ved seniorrådgiver Jan Greger Olsen Arbeids- og velferdsdirektoratet.

2 NAV, 28.06.2014Side 2 Agenda  NAV prosessen. Hvilke utfordringer står NAV ovenfor – Interne – Eksterne  Arbeids – Velferds – og Inkluderingsmeldingen. Hvordan påvirker den rammebetingelsene for NAV og samarbeidspartnere  NAVs forventninger til tiltaksarrangørene, og deres muligheter

3 NAV, 28.06.2014Side 3 Annet (diskusjonsdelen)  Oppfølging av Riksrevisjonens pålegg – Samarbeidsavtalen – Vurdering av måloppnåelse – Godkjenning av tiltaksarrangører Kan relateres til: – EQUASS, opplæring, implementering og revisjon – Indikatorprosjektet Og så: – Skattefritaket – Medfinansieringsordningen for VTA

4 NAV, 28.06.2014Side 4 Hva er NAV  Trygdeetaten og Aetat ble lagt ned 1. juli 2006, og erstattet med en ny arbeids- og velferdsetat  Innen utgangen av 2009 skal det etableres egne arbeids- og velferdskontor i alle kommuner, med et samordnet tjenestetilbud fra den nye statsetaten og kommunen. NAV omfatter 17 000 ansatte, forvalter over 270 milliarder kroner og har største delen av befolkningen som brukere

5 NAV, 28.06.2014Side 5 NAV-reformen Hovedmålene med reformen er  Flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad  Tjenester som er enklere for brukerne og tilpasset deres behov  En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning Det skal:  Utvikles nye effektive og brukervennlige løsninger  Innarbeides nye verdier, holdninger og en ny felles kultur  Utvikles nye digitale tjenester og kanaler

6 NAV, 28.06.2014Side 6 Ny etat stat/stat NAV-kontor stat/kommune 1. Juli 2006 1. oktober 2006 Ny statsetat etablert 25 piloter starter opp De første Arbeids- og Velferdskontorene er etablert 2007 NAV - kontor etableres basert på lokale avtaler mellom likeverdige parter Alle Arbeids- og velferds- kontorene er etablert desember 2009 20082009 Kompetanseheving Nye nettjenester og kundesentra IKT- løsninger Pensjonsreformen Ot.prp. & avtale m/KS Fremdrift

7 NAV, 28.06.2014Side 7 Endringsprogrammet  Legge grunnlaget for etablering av NAV kontor – Rekkefølge og tid – områdevis, fylkesvis, tilfeldig, store vs. små?  Legge grunnlaget for etablering av spesialenheter – Når skal de ulike spesialenhetene være etablert for å muliggjøre gevinstuttak og en ryddig omstillingsprosess?  Stille krav til utrullingen av IKT-løsninger – Når må løsningene senest være implementert for å lykkes med etablering av kontor og spesialenheter?  Stille krav til nødvendig kompetanseutvikling – Når og hvordan skal kompetanse bygges opp for å lykkes med reformene? Etablering av NAV kontor Etablering av spesialenheter Utrulling av IKT-løsninger Bygge opp kompetanse Krav Endringer skal skje i løpende drift

8 NAV, 28.06.2014Side 8 Målbilde 2010  Det er opprettet NAV kontor som dekker alle kommuner  Spesialenheter er i full drift  Helserefusjoner er skilt ut av NAV  Pensjonsreformen er gjennomført  Nye IKT- kanaler er opprettet og et økende antall brukere benytter disse 2010 De løsningene og strukturene som etableres nå må ta utgangspunkt i dette målbildet

9 NAV, 28.06.2014Side 9 Hva er status i dag  Enorm mengde arbeid gjort siden NAV interim startet i august 2005  På plass – Nytt direktorat – Drifts- og utviklingsenhet – Spesialenheter – Sentral fylkesledelse – 25 pilotkontorer – Forberedelse av de nye NAV kontorene – Gjennomføringsplan avklart med Arbeids- og inkluderingsdepartementet

10 NAV, 28.06.2014Side 10 Hva kommer?  110 nye NAV kontorer i 2007  Resten av NAV kontorer fra 2008 til utgangen av 2009  Nye spesialtjenester  Mer ressurser ut til brukerne

11 NAV, 28.06.2014Side 11 Ny kontorstruktur – Kontor som i dag har tre eller færre ansatte, videreføres med dagens bemanningsstørrelse – Statsetaten skal være representert i alle kommuner. Antall kontor blir om lag 460 – Differensiert struktur - enkelte tjenester utføres på tvers av kontorgrenser og i samarbeid mellom enheter – Oppfølging kan gjøres også på de minste NAV kontorene

12 NAV, 28.06.2014Side 12 Nye spesialenheter  Opprettelse av spesialenheter for forvaltning av ytelser og stønader: – Bygger videre på eksisterende enheter, som bemannes opp til ca 50 årsverk. Deretter etableres eventuelt en ny enhet – Antall statlige NAV arbeidsplasser i det enkelte fylke - som i dag – Spesialenheter i hvert fylke, i alt om lag 30 enheter med gjennomsnittlig 50 årsverk i hver – Enhetene behandler saker fra eget fylke (i alle fall i etableringsfasen) – Balanserer behovet for frigjøring av ressurser mot personal- og distriktshensyn

13 NAV, 28.06.2014Side 13 Konsekvenser for ansatte i etaten  1 100 årsverk overføres fra lokalkontor til nye spesialenheter  120 årsverk overføres fra fylkeskontor til nye spesialenheter  300 årsverk overføres fra lokalkontor til nye pensjonsenheter  Store omstillinger for de ansatte kan også komme pga nye kundesentra og sentralisering av administrative rutiner

14 NAV, 28.06.2014Side 14 Stat og kommune  Arbeids og velferdsetaten viderefører tjenestene til Aetat og trygdetaten  Ingen endring i ansvarsforhold mellom stat og kommune  NAV-kontor baseres på lokal avtale mellom kommune og statsetat. Som minimumsløsning skal kommunal økonomisk sosialtjeneste legges til det nye felles NAV kontoret. Innholdet vil varierer kommunene i mellom avhengig av avtalen som inngås lokalt.

15 NAV, 28.06.2014Side 15 NAV lokalt •Rikstrygdeverket •Fylkestrygdekontorene •Trygdekontorene •Spesialenheter •Ca 9 000 ansatte •Arbeidsdirektoratet •Fylkesarbeidskontorene •Arbeidskontorene •Spesialenheter •Ca 3 500 ansatte • Lokale enheter i alle •431 kommuner • Ca 4 000 ansatte Trygdeetaten Aetat) Kommunenes sosialkontor NAVkontorer Arbeids- og Velferdsetaten

16 NAV, 28.06.2014Side 16 Oppsummert  Eksterne forventninger til – Bedre brukertilpassing – Samarbeid med kommunene i felles kontorer – Effektivisering – Bedre resultater; flere i arbeid  Interne utfordringer – Felles kultur i ny etat – Kompetansebygging – Utrulling av nye kontorer – Pensjonsreform – Utskilling av helserefusjoner – Nye IKT løsninger

17 NAV, 28.06.2014Side 17 AVI meldingen  Gir nødvendig og viktig innhold til NAV reformen  Gir rammebetingelser for hvordan Arbeids- og velferdsforvaltningen skal løse sine oppgaver  Gir grunnlag for bedre måloppnåelse  Gir grunnlag for samhandling med tjenesteleverandører

18 NAV, 28.06.2014Side 18 Source: EULFS. % av ansatte fraværende pga sykdom Norge – og andre land

19 NAV, 28.06.2014Side 19 OECD - medisin  Leger som kontrollerer leger  Finansielle arbeidsgiverinsentiver  Lavere sykepenger kombinert med bedre rehabiliteringsmuligheter  Mer bruk av graderte og temporære ytelser  Tidlig intervensjon og arbeidsrettede virkemidler.  Skreddersøm – “ Unfocused access to general training programmes in Norway may not be efficient”. Dvs bedre tilpassing til brukers behov.  Bedre koordinering medisinsk rehab/attføring  Systemer for revurdering av permanente stønader  Bedre muligheter for lønnsinntekt for de på gradert stønad  NAV-reformen: sikre bl.a. kompetanseutvikling og evaluering

20 NAV, 28.06.2014Side 20 Endringer i sammensetningen av brukere  Økning i brukere med – psykiske lidelser, sosiale yrkeshemninger, rusmisbruksproblemer og muskel/skjelett/leddplager – sterkest økning blant yngre yrkeshemmede – ofte manglende arbeidserfaring  Endring i brukergruppene gir endrede behov for avklaring og oppfølging – store individuelle forskjeller i forutsetninger, preferanser og valgmuligheter – behov for mer langvarig avklaring og utprøving hvor det tilrettelegges for å øke den enkeltes mestringsevne – behov for veiledning og avklaring på arbeidsmarkedet Endringer i bistandsbehovet

21 NAV, 28.06.2014Side 21 Hovedgrepene i AVI-meldingen 1. Enklere og mer arbeidsrettet tidsbegrenset inntektssikring 2. Mer fleksibel og bedre samordnet bruk av virkemidler 3. Mer arbeidsrettede tiltak og tjenester - varig lønnstilskudd 4. Kvalifiseringsprogram

22 NAV, 28.06.2014Side 22 Nytt system – hovedgrep 1 Sykepenger Jobb Uførepensjon Ny tidsbegrenset inntektssikring

23 NAV, 28.06.2014Side 23 Praksis i framtiden – hovedgrep 2 Oppfølging etter behov Avklaring Oppfølging Tidsubestemt lønnstilskudd Varig tilrettelagt arbeid Arbeid med bistand Arbeidsmarkedsopplæring Ordinær utdanning Motivasjonstiltak Lønnstilskudd Medisinsk rehabilitering Lavterskeltilbud Økonomisk rådgivning Tett individuell oppfølging Kvalifiseringsprogram Arbeidsevnevurdering Virkemidler skal kunne brukes friest mulig på tvers av ytelser/målgrupper

24 NAV, 28.06.2014Side 24 Tiltak (a)  Forebyggende innsatser – foreløpig lite utover ny IA-avtale – En del om institusjonell rolleavklaring, BHT mv.  Styrke opplæring i grunnleggende ferdigheter – bl.a. mer praksisnære opplæringsformer  VTA – 25% delfinansiering fra bostedskommunen – Men ikke differensiert finansiering Bør målet være størst mulig fleksibilitet, lokalt skjønn og individuell skreddersøm? Eller beholde målgruppefokus?

25 NAV, 28.06.2014Side 25 Tiltak (b)  Nytt avklaringstiltak – Nytt tiltak i tillegg til dagens for yrkeshemmede. – Målgrupper langtidsledige, ungdom, innvandrere og sosialhjelpsmottakere  Nytt oppfølgingstiltak – Nytt tiltak i tillegg til AB – Målgrupper som over

26 NAV, 28.06.2014Side 26 Varig lønnstilskudd som nytt tiltak – hovedgrep 3  Gi de med varig nedsatt arbeidsevne et tilbud om arbeid i stedet for trygd - forebygge varig uførepensjonering  Lettere for arbeidsgiver både å beholde og ansette personer med kroniske lidelser og redusert arbeidsevne  Oppstart med forsøk i fem fylker i 2007  Nødvendig: – med tydelig avgrensning av målgruppen – å håndtere fortrengning – å unngå kostnadsoverveltning Hva må akkompagnere dette tilskuddet? AB/oppfølgende bistand?

27 NAV, 28.06.2014Side 27 Kvalifiseringsstønad/kvalifiseringsprogram - hovedgrep 4  Standardisert (2G) rettighetsfestet inntektssikring  Særlig rettet mot personer som i dag har økonomisk sosialhjelp over lengre tid  Målet er flere i arbeid gjennom en tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging  Dagen skal fylles (inntil 2 år) med arbeidsrettet (i bred forstand) aktivitet ut fra brukers behov

28 NAV, 28.06.2014Side 28 Forsøk med Tidsubestemt lønnstilskudd  Det er igangsatt et forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd i Akershus, Vestfold, Aust-Agder, Nord-Trøndelag og Finnmark.  Forskriften trådte i kraft 3. mai 2007  Formålet med tidsubestemt lønnstilskudd er å forebygge uførepensjonering og øke mulighetene for ordinært arbeid blant personer med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne.  Det er høye politiske forventninger til dette tiltaket.  Formålet med forsøket er å høste erfaring med ordningen Tidsubestemt lønnstilskudd, både sett fra den enkelte bruker, virksomhetene og Arbeids- og velferdsetatens side.

29 NAV, 28.06.2014Side 29 Forts.  Målgruppen er personer i og utenfor arbeidslivet som har varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne og hvor alternativet kan være overgang til uførepensjon. Tiltaket skal være vurdert før uførepensjon innvilges. Forsøket omfatter personer med nedsatt arbeidsevne på grunn av helsemessig og/eller sosial årsaker. Målgruppen kan i tillegg omfatte personer som er innvilget gradert eller full uførepensjon.  Dette er et tidsubestemt lønnstilskudd, og ikke et varig tiltak. Tilskuddets størrelse og varighet skal vurderes regelmessig av Arbeids- og velferdsetaten.

30 NAV, 28.06.2014Side 30 Forts.  Forsøket skal evalueres  På bakgrunn av de erfaringer man får fra forsøket vil departementet vurdere å gjøre ordningen landsdekkende fra 2008.  På sikt vurderes det at tidsubestemt lønnstilskudd vil erstatte Uførepensjon som lønnstilskudd og Lønnsubsidium for reaktivsering.

31 NAV, 28.06.2014Side 31 Nytt - og oppfølgingstiltak, og forsøk med overgang utdanning/arbeid for unge funksjonshemmede  Det er foreslått et nytt oppfølgings- og avklaringstiltak for innvandrere, ungdom og langtidsledige. Tiltakene er under utvikling, med en planlagt oppstart fra 1. januar 2008.  Nytt forsøk med for unge funksjonshemmede i forhold til overgang utdanning- arbeid. Forsøket er ikke ferdig utformet. Planlagt oppstart 2. halvår 2007.  -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

32 NAV, 28.06.2014Side 32 ”Velferdskontrakter”  En gjensidig konkretisering av forpliktelser mellom forvaltning/bruker – et ”prinsipp”  ”Det nye er gjensidigheten…..og at vi vil styrke, systematisere og samordne slike forpliktelser”  Plikt- og sanksjonsregimer  Nødvendig med både noe gjennomgående/felles om rett/plikt og større muligheter for individuell tilpasning

33 NAV, 28.06.2014Side 33 Metodikk og arbeidsmåter (b): Avklaring/arbeidsevnevurdering • Større fokus på funksjon, arbeidsevne og muligheter – ikke sykdom – bl.a. ved Inngangsportalene til inntektssikring  Yrkeshemmede ”forsvinner”: fra nå de med/uten behov for arbeidsrettet bistand – Skal peke mot arbeidsevnevurdering som beslutningsgrunnlag for tildeling av både stønader og tiltak/tjenester  Aktuelt allerede neste år: – Nytt tidsubegrenset lønnstilskudd: de som ”vil kvalifisere for en varig uførepensjon” – eller de ”med varig nedsatt arbeidsevne hvor u-pensjon er et sannsynlig..utfall” Mantra: Enhver er unik og har unike bistandsbehov

34 NAV, 28.06.2014Side 34 Veien videre  Kvalifiseringsprogrammet - Odelstingsproposisjon våren 2007  Endringer på tiltaks- og tjenesteområdet - høring i 2007 - iverksetting fra 2008  Endringene i folketrygdloven (lovarbeid) - i kraft f.o.m. 2009

35 NAV, 28.06.2014Side 35 Hvilke krav stiller NAV til tiltaksarrangørene?  NAV må velge den tjenesteleverandøren som hjelper oss best med å oppfylle de forventninger som stilles til den nye Arbeids- og velferdsetaten  Vi må levere resultater samtidig som de interne utfordringene håndteres  Vår oppdragsgiver forventer å se raske resultater av reformen  Leverandørene våre må derfor kjenne de utfordringene NAV står ovenfor både – Internt – Eksternt

36 NAV, 28.06.2014Side 36 Forventninger som berører leverandørene våre  Bedre resultater; flere i arbeid  Brukertilpassede tjenester  Samarbeid med kommunene

37 NAV, 28.06.2014Side 37 Hvilke forutsetninger har bransjeorganisasjonens medlemmer?  Bygge på det langvarige samarbeidet som var etablert med tidligere Aetat  Bedriftene må følge med i hvordan den nye etaten utvikles – Utforming av tjenester – Etablering av nye kontorer – Nye ledere og medarbeidere å forholde seg til  God dekning av bedrifter over hele landet – Vi finner bedriftene deres i veldig mange kommuner; nyttig for NAV – Viktig å ha god kontakt til lokale bedrifter; ordinært arbeid viktig resultat

38 NAV, 28.06.2014Side 38 Nye muligheter  AVI meldingen legger til grunn at det ikke skjer endringer på områdene Attføringsbedriftenes medlemmer i dag er tiltaksarrangør  Nye tiltak hvor Attføringsbedriftenes medlemmer allerede skulle ha kompetanse – Nytt avklaringstiltak for langtidsledige, ungdom, innvandrere og sosialhjelpsmottagere – Nytt oppfølgingstiltak for samme målgrupper – Varig lønnstilskudd; aktuelt med oppfølging som støtte, er dette aktuelt for noen av dagens brukere av medlemsbedriftenes tilbud? – Inntil 2 års arbeidsrettet kvalifiseringsprogram; kommunalt ansvar  Arbeidsevnevurderinger

39 NAV, 28.06.2014Side 39 Nye muligheter forts  Mange kommuner driver allerede tiltaksarbeid for mottagere av økonomisk sosialhjelp  Åpent om og i så fall hvordan dette skal integreres i de ny NAV kontorene; avgrenses ift det nye kvalifiseringsprogrammet  Kommunene likeverdig og sentral samarbeidspartner i de nye NAV kontorene  Samtidig er Kommunene eiere av de fleste Attføringsbedriftene; behov for å se ting mer i sammenheng på kommunesiden?

40 NAV, 28.06.2014Side 40 Avslutning  Forventninger og krav til NAV får også innvirkning på våre tiltaksarrangører  Dere må forholde dere til en etat i en enorm endringsprosess; dette kan også bli en utfordring for våre samarbeidspartnere  Området hvor Attføringsbedriftene er tiltaksarrangører videreføres  Nye muligheter i oppfølgingen av AVI meldingen og NAV reformen

41 NAV, 28.06.2014Side 41 Felles utfordring  Ansvaret for gjennomføringen ligger hos den nye NAV etaten sammen med kommunene  For å lykkes er vi avhengig av bistand fra alle som berøres – Brukere og deres organisasjoner – Samarbeidspartnere, eks tjenesteleverandører og deres organisasjoner – Andre statlige etater – Kommunale etater som ikke legges til NAV kontoret


Laste ned ppt "Vi gir mennesker muligheter VTA-seminaret i Sandefjord, 22.-23. mai 2007. Hva er nytt av regler, politiske føringer mv. i 2007? Innlegg ved seniorrådgiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google