Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Attføringsbedriftenes rolle i gode tider Tor Saglie, Arbeids- og velferdsdirektør 16.01.08.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Attføringsbedriftenes rolle i gode tider Tor Saglie, Arbeids- og velferdsdirektør 16.01.08."— Utskrift av presentasjonen:

1 Attføringsbedriftenes rolle i gode tider Tor Saglie, Arbeids- og velferdsdirektør 16.01.08

2 NAV, 27.06.2014Side 2 NAV-reformen - Hovedmål  Flere i arbeid og aktivitet – færre på trygd og stønad  Enklere for brukerne og tilpasset brukernes behov  En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning Vår visjon: Vi gir mennesker muligheter

3 Et blikk på arbeidsmarkedet

4 NAV, 27.06.2014Side 4 Antall personer i og utenfor arbeidsstyrken Totalt 4.7 mill. Arbeidsstyrken Ca. 2,5 mill. I utkanten / utenfor arbeidsstyrken 580 000 tapte årsverk Barn/ungdom/studenter Ca. 1,4 mill. Alderspensjonister Ca. 600 000

5 NAV, 27.06.2014Side 5 Et øyeblikksbilde Ledige stillinger utlyst desember 2007:20 259 Registrerte arbeidsledige desember 2007: 38 885 1,6% av arbeidsstyrken Mottakere av rehabiliteringspenger september 2007 44 618 Yrkeshemmede desember 2007:80 768

6 NAV, 27.06.2014Side 6 Arbeidsmarkedet framover

7 NAV, 27.06.2014Side 7 Arbeidskraftressursene har seks ganger så stor verdi som oljeressursene Arbeidskraftressurser virkeliggjøres gjennom attføringsarbeidet!

8 Frigjøring av arbeidskraftressursene

9 NAV, 27.06.2014Side 9 Forutsetninger for mangfold, inkludering og stor arbeidsstyrke  Et arbeidsliv som – aksepterer forskjellighet – ikke diskriminerer/er fylt av fordommer – gir muligheter for selvrealisering og anerkjennelse – ivaretar ved sårbarhet og mestringsproblemer  Bistand som underbygger deltakelse i arbeid gjennom – individuell avklaring og oppfølging – praktiske ordninger – økonomiske insentiver

10 NAV, 27.06.2014Side 10 Sentrale innsatsområder 2008  Fortsatt høyt tiltaksnivå  Tiltaksgaranti innføres – ventestønad avvikles  Satsingen på arbeid og psykisk helse videreføres og styrkes  ”Raskere tilbake videreføres” og styrkes  Tidsubestemt lønnstilskudd gjøres landsdekkende  Kvalifiseringsprogram  Lettere å kombinere arbeid og alderspensjon

11 NAV, 27.06.2014Side 11 Fortsatt høyt tiltaksnivå  40 000 tiltaksplasser i 2008 – en styrking på om lag 200 plasser  11 800 plasser for ordinære arbeidssøkere  28 200 plasser for yrkeshemmede arbeidssøkere

12 NAV, 27.06.2014Side 12 Tiltaksgaranti  Målgruppe: – helt ledige mer enn to år – ventestønadsmottakere helt ledige mer enn de siste seks månedene  Innhold – garanti for tilbud om deltakelse på arbeidsmarkedstiltak  Formål: – øke aktiviteten med sikte på overgang til arbeid

13 NAV, 27.06.2014Side 13 Psykiske lidelser årsak til  Hver femte sykefraværsdag  Hver femte nye som blir uførepensjonert  Hver tredje som er varig uførepensjonert  Hver annen uførepensjonist under 40 år

14 NAV, 27.06.2014Side 14 Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Videreføres 2007-2012 med vekt på  samarbeid mellom offentlige etater, og mellom NAV og arbeidsgivere  brukermedvirkning og aktiv deltakelse  målrettede arbeids- og helserettede tiltak og tjenester.  god kompetanse om arbeid og psykisk helse i arbeidslivet og i det offentlige tjenesteapparatet.  god kunnskap, forskning og utvikling.

15 NAV, 27.06.2014Side 15 Raskere tilbake Trådte i kraft august 2007 og omfatter:  NAVs tilbud om individuell oppfølging, avklaring og arbeidsrettet rehabilitering  Helseforetakenes tilbud om behandling hos spesialisthelsetjeneste (etter henvisning fra fastlege)  Lovendringene 1. mars 2007, som sikrer tettere oppfølging av sykmeldte

16 NAV, 27.06.2014Side 16 Raskere tilbake - NAVs tjenester :  Avklaring – systematisk kartlegging og vurdering av arbeidsevne  Oppfølging – Veiledning, råd og bistand til arbeidstaker og arbeidsgiver,  Arbeidsrettet rehabilitering – ulike tiltak for utprøving, opptrening, motivasjon og kontakt med arbeidslivet  Fra oppstart i september til utgangen av november 2007 hadde NAV henvist over 1600 sykmeldte til arbeidsrettet rehabilitering

17 NAV, 27.06.2014Side 17 Tidsubestemt lønnstilskudd Formål:  Bidra til å øke mulighetene for ordinært arbeid blant personer med nedsatt arbeidsevne pga helsemessige og/eller sosiale årsaker. Målgruppe:  personer i som har varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne, og hvor alternativet kan være overgang til uførepensjon.  personer som er innvilget gradert eller full uførepensjon.

18 NAV, 27.06.2014Side 18 Innhold og omfang  Personen ansattes på ordinære lønns- og arbeidsvilkår. Lønnstilskudd gis til arbeidsgiver uten fast sluttdato  500 tiltaksplasser i 2008.  Forutsetter gjennomført arbeidsevnevurdering.

19 NAV, 27.06.2014Side 19 Kvalifiseringsprogrammet Formål:  Forsterke innsatsen overfor personer som er avhengig av sosialhjelp over lengre tid  Flere i arbeid gjennom en tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging fra det lokale NAV-kontoret  Individuelt utformet, arbeidsrettet program for alle som kan ha mulighet for å komme i arbeid

20 NAV, 27.06.2014Side 20 Innhold og omfang Tiltaket gir stor frihet for individuelle opplegg ut fra den enkeltes forutsetninger og funksjonsnivå  Kan omfatte et bredt spekter av kommunale, statlige og frivillige tiltak  Skal inneholde arbeidsrettede tiltak og arbeidssøking  Kan inneholde tiltak som skal støtte opp under og forberede overgang til arbeid  Helårig og på full tid – men kan kombineres med deltidsjobb  Gir rett til kvalifiseringsstønad

21 NAV, 27.06.2014Side 21 Lettere å kombinere arbeid og alderspensjon Statsbudsjettet 2008: 67-åringene vil ikke få avkortet alderspensjonen på grunn av arbeidsinntekt Utfordringer:  motivere eldre arbeidstakere til å stå lenger i arbeid  bistå seniorer utenfor arbeidslivet i å komme tilbake i arbeid Forpliktelse etter delmål 3 i IA-avtalen

22 Attføringsbedriftene – en viktig samarbeidspartner

23 NAV, 27.06.2014Side 23 Attføringsbedriftene  100 bedrifter – mer enn 35 000 personer får bistand hvert år  Bredt spekter av tilbud  Gjennomfører om lag halvparten av skjermede tiltak  Skjermet sektor mottar ca. 2.8 mrd fra NAV årlig for dette arbeidet  Med andre ord:  En viktig aktør i attføringsarbeidet

24 NAV, 27.06.2014Side 24 Attføring til arbeid  Paradoks: flere på uføreytelser og flere ledige jobber samtidig  Fokus: gi flere muligheter for arbeid  NAV vil være myndighetenes pådriver  Vi ønsker å samarbeide med attføringsbedrifter som ser utfordringene og leverer kvalitet

25 NAV, 27.06.2014Side 25 Flere i arbeid – en felles utfordring  Arbeidsmarkedstiltakene skal bidra til å – styrke deltakernes kompetanse og arbeidsevne, – øke deltakernes mulighet for ordinært arbeid, – skaffe til veie kvalifisert arbeidskraft, – forebygge og dempe skadevirkningene av arbeidsledighet – hindre utstøting av arbeidstakere som står i fare for å falle ut av arbeidslivet.  Bruken av tiltak skal ta utgangspunkt i den enkeltes behov.

26 NAV, 27.06.2014Side 26 Attføringsbedriftene og NAV  NAV-reformens suksess avhenger av at det faktisk kommer flere i arbeid  Det innebærer blant annet flere yrkeshemmede i arbeid.  Attføringsbedriftenes kompetanse er etterspurt kompetanse.

27 Attføringsbedriftene og NAV - hvordan kan vi gjøre hverandre gode?

28 NAV, 27.06.2014Side 28 Etter AVI-meldingen  Behov skal ligge til grunn for tiltaksbruk  Avklaring i fokus  Praksisnær opplæring  Mer vekt på tilrettelegging i ordinært arbeidsliv

29 NAV, 27.06.2014Side 29 Andre brukere – endrede behov  Økning i brukere med – psykiske lidelser, sosiale yrkeshemninger og rusmisbruksproblemer – muskel/skjelett/leddplager – sterkest økning blant yngre yrkeshemmede – manglende arbeidserfaring  Endrede behov for avklaring og oppfølging – store individuelle forskjeller – behov for mer langvarig avklaring og utprøving - mestringsevnen viktig – behov for veiledning og avklaring på arbeidsmarkedet Endringer i bistandsbehovet

30 NAV, 27.06.2014Side 30 Utfordringer framover  Nye politikkområder, nye brukergrupper, nye virkemidler, NAV har fått større portefølje  Arbeidslinjen kan settes under press.  Kompetanseheving i bedriftene for å møte større konkurranse.  Sørge for at kommunikasjon og kontakt ikke blir svekket  Profesjonelle samhandlingsrutiner

31 NAV, 27.06.2014Side 31 NAV skal gi:  Tettere og enhetlig oppfølging gjennom hele arbeids- og velferdsaksen  Mer helhetlig tilbud til brukerne.

32 NAV, 27.06.2014Side 32 Forventinger til attføringsbedriftene Videreføre det gode arbeidet  Fortsatt omstilling i forhold til nye brukergrupper og nye krav i arbeidsmarkedet.  Videreutvikle attføringskompetanse.  Åpen dialog – kontakt  Konstruktiv kritikk er bra!

33 NAV, 27.06.2014Side 33 Attføringsbedriftene og NAV  NAV en tydelig bestiller  Attføringsbedriftene profesjonelle leverandører – Kvalitet – Pris – Dokumentasjon – Åpenhet  Nye brukergrupper – nye virkemidler

34 NAV, 27.06.2014Side 34 Utfordringer for NAV  Øke overgang til jobb  Økt bruk av integrerende tiltak  Lage gode bestillinger, kravspesifikasjoner og følge opp tiltaksarrangører  Gjøre tiltaksregelverket enkelt og fleksibelt å bruke

35 NAV, 27.06.2014Side 35 Utfordringer for tiltaksarrangører  Individuell tilpasning av tiltak  Gode kanaler for å kunne følge opp fra avklaring/kvalifisering til integrerende tiltak  Levere på grunnlag av bestillinger og ha en god dialog med NAV i forhold til oppfølging av brukere  Levere gode tiltak innen de rammene regelverket setter

36 NAV, 27.06.2014Side 36 Det virker: Flere kan innlemmes i arbeidsmarkedet  Aktiv arbeidsmarkedspolitikk bidrar til – Lavere ledighet – Høyere yrkesdeltakelse – Aktivisering og arbeid til grupper i randsonen  Målrettet tiltaksbruk gjør en forskjell, særlig for grupper i randsonen  Vi lykkes faktisk med mange - mange med stort bistandsbehov får jobb! – Rundt 40 000 med redusert funksjonsevne (på rehabiliteringspenger, uføretrygd eller yrkeshemmede) kom i ordinært arbeid i 2006 Vi gir mennesker muligheter!


Laste ned ppt "Attføringsbedriftenes rolle i gode tider Tor Saglie, Arbeids- og velferdsdirektør 16.01.08."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google