Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tinnitus i Helse Nord Fagnettverk Hørsel 17. – 18.09.2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tinnitus i Helse Nord Fagnettverk Hørsel 17. – 18.09.2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tinnitus i Helse Nord Fagnettverk Hørsel 17. – 18.09.2009

2 Krav til Helse Nord fra regjeringen Tinnitus- og Morbus Ménière-rammede: •Det skal finnes kompetanse til å ivareta behandling av tinnitusrammede. •De regionale helseforetakene vurderer tiltak for å spre kompetanse til primærhelsetjenesten gjennom veiledning og ambulant virksomhet. •Det skal bygges ut tilbud til personer med tinnitus og Morbus Ménière ved lærings- og mestringssentrene. (Et helhetlig rehabiliteringstilbud til hørselshemmede - Plan for utvikling og organisering av tjenestetilbudet). •Helse Nord skal sikre behandlings- og rehabiliteringstilbud til tinnitusrammede (Oppdragsdokument 2007) •Helse Nord skal videreføre arbeidet med behandlings- og rehabiliterinstilbud for tinnitusrammede. (Oppdragsdokument 2008)

3 Fastlegens oppgaver: Grunnleggende utredning og behandling •Grunnleggende utredning •Grunnleggende rådgivning (behandling) •Behandling av følgeplager, spesielt avspenning og søvnproblemer Klikk på knappen for å åpne Helsedirektoratets tinnitusrapport

4 Nivåer i spesialisthelsetjenesten •Nasjonalt kompetansenettverk •Regionale tinnitusteam •Hørselssentraler og øre-nese-halsavdelinger •Private øre-nese-halsleger

5 Spesialisthelsetjenestens oppgaver: Utredning, behandling, opplæring og rehabilitering •Spesialisert utredning •Personlig rådgivning / terapeutisk tinnitussamtale •Lydberikelse, høreapparatbruk og lydstimuleringsbehandling •Tinnitus Retraining Therapy (TRT) og kognitiv atferdsterapi •Behandling av følgeplager •Spesialisert gruppebehandling •Pasientopplæring i lærings- og mestringssentre •Opptrening •Rehabilitering / psykososiale tiltak •Akutthåndtering

6 Opptreningsinstitusjonenes rolle Pasienter med kronisk tinnitus kan ha så alvorlige følgesymptomer og tinnitusforsterkende symptomer at de kan ha behov for opptrening i opptreningsinstitusjon. Et tilbud i opptreningsinstitusjon bør fortrinnsvis være basert på at pasientene har gjennomgått eller er i tinnitusbehandling. Opptrening for å bedre pasientens funksjonsnivå kan også være en forutsetning for at tinnitusbehandling skal kunne startes. Tilbudet kan brukes ved behov, men er ikke en nødvendig del av helseforetakets tilbud til pasienter med tinnitus. Kap. 3.2.6.8 Opptrening i Behandlingstilbud for tinnitusrammede, SHdir 2005

7 Hva har vi i 2009? Individuell tinnitusbehandling finnes i dag følgende steder: •Hørselssentralen, UNN •Hørselssentralen, NLSH LMS-kurs finnes følgende steder: •Hørselssentralen, UNN •Hørselssentralen, NLSH Opptrening i opptreningsinstitusjon finnes følgende sted: •Nordtun HelseRehab

8 Utfordring •Fastlegenes synes å mangle kunnskap om hvilket behandlingstilbud som finnes –Henviser i ”hytt og pine” •Har ØNH-spesialistenes kunnskap om hvilket tilbud som finnes (og bruker de den)? –Bare få av avtalespesialistene henviser til tinnitusbehandling eller mestringskurs •Ikke noe tilbud i Finnmark •Henvisning til 14 dagers opptrening i institusjon i stedet for 2-dagers mestringskurs eller behandling

9 Forslag Hva vi i fagmiljøet kan gjøre: •Bedre informasjon rettet mot fastlegene –Inter-/intranett –Rundskriv •Kurs rettet mot fastlegene •Mestringskurs for tinnituspasienter og deres pårørende ved flere (alle?) LMS-ene •Strakstilbud •Ta i bruk validerte tinnitusskjema for selektering av pasienter

10 Tinnitus Handicap Inventory - THI Et standardisert selvrapporteringsskjema for å måle tinnitushandikap 25 spørsmål Svaralternativene er ”Ja” (4 poeng), ”Av og til” (2 poeng) og ”Aldri” (0 poeng) Spørsmålene er gruppert i ”funksjonell”, ”følelsesmessig” og ”katastrofisk” Skjemaet er egnet til å selektere pasienter til ulik behandling God reproduserbarhet i resultat Ingen alders- eller kjønnsavhengighet

11 Klockhoffs gradering Grad 1Hørbar bare i stille miljø Grad 2Hørbar i vanlige akustiske miljøer, maskeres av sterkere omgivelseslyder, forstyrrer ikke søvnen men kan gjøre innsovningen vanskelig Grad 3Hørbart i alle akustiske miljøer, gjør innsovning vanskelig, forstyrrer søvnen, og er stadig et dominerende problem som kan påvirke hele livet

12 Utfordring til Helse Nord •Hvordan få til et tilbud i Nord-Norge til personer med tinnitus i h.h.t. tinnitusrapporten og oppdragsdokumentenes ”krav”?? –Nærhet til pasienten –Kunnskap om tilbudene –Kompetanseoppbygging –Etablering av tilbud –Selektering av pasientene til ”riktig” tilbud


Laste ned ppt "Tinnitus i Helse Nord Fagnettverk Hørsel 17. – 18.09.2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google