Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilbudet til døvblinde Nordnorsk fagnettverk hørsel Trine Seljeseth Regionsenteret for døvblinde UNN HF 06.10.11.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilbudet til døvblinde Nordnorsk fagnettverk hørsel Trine Seljeseth Regionsenteret for døvblinde UNN HF 06.10.11."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilbudet til døvblinde Nordnorsk fagnettverk hørsel Trine Seljeseth Regionsenteret for døvblinde UNN HF 06.10.11

2 Barneavdelingen Barnehabilteringen Barnepoliklinikken Harstad BUPA (inkl. RSS) Medisinsk Genetikk RSDB

3 Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde: Skådalen kompetansesenter, Oslo Huseby kompetansesenter, Oslo Andebu Døvblindesenter, Andebu Eikholt senter for Døvblinde Regionsenter for døvblinde, statped vest Bergen Regionsenteret for døvblinde UNN, Tromsø

4 Helse- og omsorgsdepartementet Helsedirektoratet Helse Sør-Øst RHF Skådalen kompetanse -senter Stiftelsen Signo Statped Vest Ullevål universitets- sykehus HF Universitets- sykehuset Nord-Norge Huseby kompetanse -senter Stiftelsen Eikholt Region- senter ved Andebu Døvblinde -senter Region- senter for døvblinde Region- senter for døvblinde Koordineringsenheten Region- senter for døvblinde Huseby kompetanse -senter Eikholt nasjonaltres surs-senter for døvblinde Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde Avtale Rådgivende utvalg Organisasjonskart over Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde

5 Faglig sammensetning  Fagkompetanse  Hvem er hos oss?  2 Psykologer  vernepleier  Audiopedagog  4 spesialpedagoger  pedagog  tegnspråktolk

6 Nordisk definisjon: Døvblindhet er en spesifikk funksjonshemming. Døvblindhet er en kombinert syns- og hørselshemming. Den begrenser en persons aktiviteter og hindrer full deltakelse i samfunnet i et slikt omfang at det krever at samfunnet støtter med særlig tilrettelagte tjenestetilbud, tilpasning av omgivelsene og/eller tekniske hjelpemidler. sansetap.no

7 Kommentarer /utdyping av definisjonen : 1.Mottak av informasjon påvirkes. 2.Type og omfang påvirker tilpasninger. 3.Varierende funksjonsevne i ulike situasjoner/omgivelser. 4.Varierende behov og individuelle tilpasninger. 5.Tverrfaglig tilrettelegging. Sansetap.no

8 Hvor mange døvblinde?  Gruppe innen sjeldenfelt.  Nasjonalt totalt ca 500 personer (348 identifiserte) med døvblindhet/under utredning  Ca 100 medfødt døvblindhet  Ca 400 ervervet døvblindhet  I Nord-Norge per 010111 67 personer med døvblindhet/under utredning  26 medfødt døvblindhet (14 identifiserte)  41 ervervet døvblindhet (35 identifiserte)

9 4 hovedgrupper etter syns- og hørselshemmingens omfang:  Helt døv og helt blind.  Blind og har hørselsrest.  Døv og har synsrest.  Bevart både fra syns- og hørselsrest.

10 Årsaker:  Sjeldne syndromer og sykdommer som innebærer både syns- og hørselshemming  Skader/infeksjoner som rammer både syns- og hørselsfunksjonen  Genetisk betingede tilstander

11 Vanlige diagnoser/ følgetilstander ved medfødt døvblindhet:  Rubella  CHARGE  Kromosomavvik  Prematuritet

12 Ervervet døvblindhet:  Usher 1  Usher 2  Usher 3  Andre sjeldne diagnoser;  eks: Mohr-Tranebjærg syndrom  Aldersbetinget  Skader/ ulykker

13 Hvor mange eldre?  Hvor mange?  Sykehjem: over 10 %  Pleie og omsorg: 4-5 %  …kombinerte sansetap i så alvorlig grad at det oppstår problemer i dagliglivet.”  Flere enn tidligere antatt.  (sansetap.no)

14 Utredning av døvblindhet  Nasjonalt tverrfaglig team for identifisering og diagnostisering av døvblindhet  kvalitetssikrer at det er foretatt tilstrekkelig medisinsk og funksjonell utredning og diagnostikk i det ordinære tjenesteapparatet.  diagnostiserer og identifiserer døvblindhet hos personer med sjeldne tilstander og syndromer.  Teamet er sammensatt av:  øyespesialist  øre-nese-hals-spesialist  genetiker  psykiater  spesialpsykolog  synspedagog  audiopedagog  spesialpedagog  barnenevrolog og nevropsykolog trekkes inn ved behov

15 Arbeidsmetoder  Tilgang gis uten formell henvisning  Etablerte inntaksrutiner  Samarbeid om videre oppfølging etter samtykke  Livsløpsperspektiv forutsettes lagt til grunn for tjenesteytingen og kompetanseutviklingen  Vi følger brukerne hele livet.  Helhetlig tilbud - alle faser i livet  Opplæring  Helse  Arbeid  Habiliterende kartlegging  Bruk av video  Veiledning, rådgivning, kurs – etter individuelle behov - ambulant

16 Vi ønsker at følgende brukere/pasienter får vite om vårt tilbud/blir henvist  De ovennevnte diagnoser hvis der er/blir kombinert sansetap  De som har en synsdiagnose og et hørselstap der dere tenker ”tegn som støtte hadde vært fint”

17 Hvorfor orientere om oss/henvise til oss?  Har god kompetanse på kommunikasjonsutfordringer ved kombinerte sansetap.  Kan utrede døvblindhet  Kan se nærmere på kommunikasjonsutvikling, meningsdanning og taktil tegndanning  Kan bistå med best mulig tilpassning av kommunikasjon  Har tilgang til et nasjonalt/nordisk/internasjonalt nettverk av fagfolk som er spesialisert på denne gruppen.  Har muligheter for å sette familier med tilsvarende problemstillinger i kontakt med hverandre


Laste ned ppt "Tilbudet til døvblinde Nordnorsk fagnettverk hørsel Trine Seljeseth Regionsenteret for døvblinde UNN HF 06.10.11."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google