Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategisk plan for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategisk plan for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategisk plan for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord 2013-2015
Elsa Hamre 18.oktober 2013

2 Pasient- og pårørendeopplæring
Mål: Læring og mestring. Fokus på det helsepedagogiske arbeidet som fremmer bedre helse og gir økt livskvalitet. Det vil si bruk av teorier om menneskelig adferd, grupper, kommunikasjon, læring, mestring, medvirkningsteorier med mer. I arbeidet gjør man metodiske valg: Skal man ha gruppebasert eller individrettet tilbud? Differensiere på innhodet i tilbudet: Undervisning Rådgiving Veiledning En blanding av alle tre former ?

3 Brukermedvirkning Brukererfaringen er en sentral kunnskap for å nå målet om læring og mestring. Brukermedvirkning på tjenestenivå legger til rette for : Brukermedvirkning på individnivå Å legge til rette for brukermedvikning er avgjørende for å få god kvalitet  Kunnskapsutvikling i tjenesten. Fortellingen som kunnskapskilde.

4 Strategisk plan Oppdrag fra Helse Nord, mars 2011:
Beskrive status for dagens pasient-og pårørendeopplæring. Beskrive utviklingsmuligheter. Bakgrunn: Behov for et samlende og rådgivende overordnet dokument for pasient-og pårørendeopplæring i Helse Nord. Gjennomgang/kartlegging av dagens status, ”hva har vi” og ”hva mangler vi”?

5 Hva skjer? Fagfolk, ansatte på LMS i alle HF, brukerrepresentanter, kommuner representert i planprosessen. Planen ble styrebehandlet sent i 2012, noe revidert i Vedtatt som retningsgivende for feltet. Helse Nord ber fagsjefene om å sikre at det i løpet av 2013 arrangeres møter i foretaket mellom leder av LMS, regional rådgiver og faglige ansvarlige for å planlegge og implementere planen (brev 25. juli 2013).

6 Overordnet mål  Pasient- og pårørendeopplæring skal være en integrert del av pasientforløpene. Pasient- og pårørendeopplæring skal skje i samhandling og med hensiktsmessig funksjonsfordeling mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste og andre aktuelle aktører. Sikre reell brukermedvirkning og styrke brukerrollen. Styrke tilbud om helsepedagogisk kompetanse for fagpersonell. Pasient- og pårørendeopplæring skal utvikles systematisk og være av god kvalitet.

7 Oppdragsdokument 2013 Helseforetakene skal blant annet:
• Følge opp regional strategiplan for pasient- og pårørendeopplæring. • Sørge for at avdelinger/klinikker har personell med definert ansvar for pasient- og pårørendeopplæring. Disse skal også være kontaktpersoner for lærings- og mestringssentrene.

8 Pasientopplæringsansvarlige
Rapporten peker på fem satsningsområder som nevnt. Et av disse er pasientforløp og herunder opprettelse av pasientopplæringsansvarlige: ”Etablere pasientopplæringsansvarlige for individuell og gruppebasert opplæring i hver klinikk / avdeling. Pasientopplæringsansvarlige skal i samarbeid med ledelse ha oversikt og ansvar for opplæringstiltak” (strat.plan s.15).

9 Oppdragsdokument 2013 Helseforetakene skal blant annet:
• Følge opp regional strategiplan for pasient- og pårørendeopplæring. • Sørge for at avdelinger/klinikker har personell med definert ansvar for pasient- og pårørendeopplæring. Disse skal også være kontaktpersoner for lærings- og mestringssentrene.

10 Pasientopplæringsansvarlige skal i samarbeid med LMS:
Mål: Fremme og koordinere klinikkens/avdelingens pasient- og pårørendeopplæring, slik at opplæring blir en del av forløpene til pasienter med kronisk/langvarig sykdom og/eller funksjonsendringer (funksjonsbeskrivelse UNN) Delmål: Kartlegge eksisterende opplæringstilbud Kartlegge hvilke andre målgrupper som har behov for opplæringstilbud Opprette tiltak som bidrar til at opplæringen blir en integrert del av pasientforløpet (funksjonsbeskrivelse UNN)

11 Kompetansekrav- / planlegging innen fagfeltet i Helse Nord?
Hvilke kunnskaper må til for å gi god kvalitet på opplæringen? Kartlegge, planlegge og følge opp?

12 Hvem gjør hva? Hvilke grupper har behov for tilbud: Individuelt / gruppebasert i pasientforløpet? Hva skal skje lokalt? Hva skal skje regionalt? Hva skal skje nasjonalt?

13 Takk for oppmerksomheten 
Jeg ser fram til et positivt samarbeid for å kunne gi hørselsehemmede i nord et godt og likeverdig helsetilbud! Hva kan vi gjøre hver for oss og hva kan vi samarbeide om? PS: Aktiviteten inngår som en del av samarbeidsavtalene mellom HF og kommuner.


Laste ned ppt "Strategisk plan for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google