Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategisk plan for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord 2013-2015 Elsa Hamre 18.oktober 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategisk plan for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord 2013-2015 Elsa Hamre 18.oktober 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategisk plan for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord 2013-2015 Elsa Hamre 18.oktober 2013

2 Pasient- og pårørendeopplæring Mål: Læring og mestring. • Fokus på det helsepedagogiske arbeidet som fremmer bedre helse og gir økt livskvalitet. • Det vil si bruk av teorier om menneskelig adferd, grupper, kommunikasjon, læring, mestring, medvirkningsteorier med mer.  I arbeidet gjør man metodiske valg: Skal man ha gruppebasert eller individrettet tilbud? • Differensiere på innhodet i tilbudet: 1.Undervisning 2.Rådgiving 3.Veiledning 4.En blanding av alle tre former ?

3 Brukermedvirkning • Brukererfaringen er en sentral kunnskap for å nå målet om læring og mestring. • Brukermedvirkning på tjenestenivå legger til rette for : • Brukermedvirkning på individnivå  Å legge til rette for brukermedvikning er avgjørende for å få god kvalitet   Kunnskapsutvikling i tjenesten. Fortellingen som kunnskapskilde.

4 Strategisk plan • Oppdrag fra Helse Nord, mars 2011: 1.Beskrive status for dagens pasient-og pårørendeopplæring. 2.Beskrive utviklingsmuligheter. Bakgrunn: Behov for et samlende og rådgivende overordnet dokument for pasient-og pårørendeopplæring i Helse Nord. Gjennomgang/kartlegging av dagens status, ”hva har vi” og ”hva mangler vi”?

5 Hva skjer? • Fagfolk, ansatte på LMS i alle HF, brukerrepresentanter, kommuner representert i planprosessen. • Planen ble styrebehandlet sent i 2012, noe revidert i 2013. Vedtatt som retningsgivende for feltet. • Helse Nord ber fagsjefene om å sikre at det i løpet av 2013 arrangeres møter i foretaket mellom leder av LMS, regional rådgiver og faglige ansvarlige for å planlegge og implementere planen (brev 25. juli 2013).

6 Overordnet mål  • Pasient- og pårørendeopplæring skal være en integrert del av pasientforløpene. • Pasient- og pårørendeopplæring skal skje i samhandling og med hensiktsmessig funksjonsfordeling mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste og andre aktuelle aktører. • Sikre reell brukermedvirkning og styrke brukerrollen. • Styrke tilbud om helsepedagogisk kompetanse for fagpersonell. • Pasient- og pårørendeopplæring skal utvikles systematisk og være av god kvalitet.

7 Oppdragsdokument 2013 Helseforetakene skal blant annet: • Følge opp regional strategiplan for pasient- og pårørendeopplæring. • Sørge for at avdelinger/klinikker har personell med definert ansvar for pasient- og pårørendeopplæring. Disse skal også være kontaktpersoner for lærings- og mestringssentrene.

8 Pasientopplæringsansvarlige • Rapporten peker på fem satsningsområder som nevnt. Et av disse er pasientforløp og herunder opprettelse av pasientopplæringsansvarlige: – ”Etablere pasientopplæringsansvarlige for individuell og gruppebasert opplæring i hver klinikk / avdeling. Pasientopplæringsansvarlige skal i samarbeid med ledelse ha oversikt og ansvar for opplæringstiltak” (strat.plan s.15).

9 Oppdragsdokument 2013 Helseforetakene skal blant annet: • Følge opp regional strategiplan for pasient- og pårørendeopplæring. • Sørge for at avdelinger/klinikker har personell med definert ansvar for pasient- og pårørendeopplæring. Disse skal også være kontaktpersoner for lærings- og mestringssentrene.

10 Pasientopplæringsansvarlige skal i samarbeid med LMS: • Mål: – Fremme og koordinere klinikkens/avdelingens pasient- og pårørendeopplæring, slik at opplæring blir en del av forløpene til pasienter med kronisk/langvarig sykdom og/eller funksjonsendringer (funksjonsbeskrivelse UNN) • Delmål: – Kartlegge eksisterende opplæringstilbud – Kartlegge hvilke andre målgrupper som har behov for opplæringstilbud – Opprette tiltak som bidrar til at opplæringen blir en integrert del av pasientforløpet (funksjonsbeskrivelse UNN)

11 Kompetansekrav- / planlegging innen fagfeltet i Helse Nord? • Hvilke kunnskaper må til for å gi god kvalitet på opplæringen?  Kartlegge, planlegge og følge opp?

12 Hvem gjør hva? • Hvilke grupper har behov for tilbud: Individuelt / gruppebasert i pasientforløpet? • Hva skal skje lokalt? • Hva skal skje regionalt? • Hva skal skje nasjonalt?

13 Takk for oppmerksomheten  • Jeg ser fram til et positivt samarbeid for å kunne gi hørselsehemmede i nord et godt og likeverdig helsetilbud! Hva kan vi gjøre hver for oss og hva kan vi samarbeide om? PS: Aktiviteten inngår som en del av samarbeidsavtalene mellom HF og kommuner.


Laste ned ppt "Strategisk plan for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord 2013-2015 Elsa Hamre 18.oktober 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google