Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Henvisning og utredning for CI

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Henvisning og utredning for CI"— Utskrift av presentasjonen:

1 Henvisning og utredning for CI
Siri Wennberg Høresentralen St. Olavs Hospital Vil i utgangspunktet snakke om voksne, men mye av dette vil også gjelde for barn Det er viktig at vi som fagfolk kjenner til kriterier for hvem som kan være aktuelle CI-kandidater for å vite når det er aktuelt å henvise videre for en utrening. Det er også nyttig å ha kjennskap til hva en utredning for CI kan innebære, slik at man kan forberede pas. på hva som vil møte dem. EU 09

2 Hvem kan være aktuelle kandidater?
Ingen klare grenser for hvem som er kandidater og hvem som ikke er det Audiogrammet? Hørselshistorien Høreapparatnytte? Andre handikap? Alder? Nedsatt syn? AN??? BARN: Snakk om hvordan vi gjør det etter screeningen… OBS! Viktigheten av oppstart HA. Mye har skjedd innen høreapparatteknologien, MEN når dette ikke lengre streker til… Det er viktig at vi alle har kunnskap om CI, og hvem som kan være aktuelle kandidater Hvem som kan være aktuelle CI-kandidater har endret seg med tiden, bl.a. fordi teknologien på CI har bedret seg og man har gjort seg erfaringer. Tidligere var det bare post-linguale (? døve voksne som fikk CI.) CI kan føre til en bedring i taleoppfattelse utover det de beste høreapparatene i dag kan tilby. Vi som jobber innen hørselsfeltet har et ansvar for å informere brukerne om aktuelle muligheter som finnes, og det krever bl.a. at vi vet hvem som kan være aktuelle for CI. Lydstimulering… Øvre aldersgrense??? Før en pasient i det hele tatt skal vurderes om man kan være en aktuell CI-kandidat, må han/hun være gitt en mulighet til å prøve veltilpasset høreapparat først! Viktig at pas selv er motivert for en utredning. EU 09

3 Eksempler på audiogram
Døv pas til utredning, minimalt m/HA-bruk. Ønsker CI primært pga kraftig tinnitus… ”Døv” pas. Aktiv i døvblittgruppe hjemme. Benyttet tegn som støtte osv. Ved utredning hos oss påvist normal hørsel på ett øre. IKKE CI, men andre tiltak. Hvorfor valgt dette? Hva annet kan vi gjøre for å hjelpe? Viktig at pas. følges opp! Bassrest? Ulike audiogrameksempel? Ulike IOWA-eks.? EU 09

4 Hva bør en henvisning for CI-utredning innholde?
Hørselshistorie for hvert øre BRA-kruver og -resultat OAE-kurver og evt. andre testresultat Opplysninger om høreapparatbruk og nytte Pasientens livssituasjon Hvilket språk benytter pasienten? Øvrig helse Aktuelle audiogram og tidligere audiogram Om disse finnes Impedansmålinger Hvor lang tid med eller uten høreapparat, på hvert øre Skole, arbeid, arbeidsledig, sivilstatus. Hvordan fungerer det sosialt m.m. Fremmedspråk, tegnspråk, behov for tolk? Annen sykdom, medisinering Viktig med noe kjennskap til hva CI er, slik at man kan gi en enkel innføring i hva pas. henvises for… Slik at pas. er forberedt. BARN: Sende med alt vi har!!!! EU 09

5 CI-utredningen Rentone- og taleaudiometri Impedansaudiometri TEOAE
ABR/ASSR Taleoppfattelse Utredningssamtale/hørselshistorie/info. om CI Legeundersøkelse/samtale CT, evt. MR Alle gjør ikke alt! Mange av testene som allerede er tatt før henvisning til utredning, men tas på nytt Luft og benledning. Enstavelsesord, tostav.? Tretall? Tymp/reflexer TEOAE St. Olav: både BRA og ASSR HINT, ESP, HIST? Promotorialtest (prøvestimulering) – i hovedsak benyttes i Bergen? Samsvar mellom testene? Utelukke AN? Sideforskjell? Motivasjon og forventninger? Viktige faktorer i vurderingen om tilbud/avslag Vi prøver alltid å være flere som er inne i utredningen/utfører ulike tester, slik at vi er bedre rustet til teamvurderingen Hørselsanamnese Årsak til høretapet? Funksjonsnivå? Evt. progresjon av høretapet Meningitt? Kronisk otitt, tidligere operasjoner? Operasjonsrisiko Hjerte- og lungefunksjon Blodfortynnende medikamenter? Andre sykdommer? CT, evt. MR EU 09

6 IOWA-test Lister med 20 setninger Fra tre til åtte ord i hver setning
Spiller av en og en setning, pasienten gjentar, og det telles antall riktige ord gjentatt Resultat i prosent riktige ord EU 09

7 IOWA-test Tre ulike testsituasjoner Setninger med lyd og bilde
Setninger med bare bilde Setninger med bare lyd Pasienten testes i de ulike testsituasjonene, med høreapparat. Begge HA, ett og ett HA. Resultatet av testen kan fortelle mye om pasientens nytte av HA, forskjell på ørene osv. Imponerende om hvordan enkelte med liten hørselsrest får tak i mye. Bruker mye logikk osv, som støtte til det lille de ører. EU 09

8 Hørselshistorie Hørselstapet Høreapparatbruk
Arbeid/skole/sosial hørsel? Snakke i telefon? Forventninger til CI? Motivasjon? Dersom CI, hvilket øre ønskes? Hørselstapet - Når oppsto det? Diagnosetidspunkt Utviklingen av høretapet Oppleves det ene øret bedre enn det andre? Høreapparatbruk - Når startet du med høreapparat? Ett/to apparat? Brukt høreapparat hele tiden? Hvis ikke, hvor lenge siden du sluttet? Støtte fra familie/omgivelser? Info fra oss om CI, utbytte, opptrening. Egentrening, jevnlig lyttetrening hos audiopedagog/logoped i hjemmekommunen/nærmiljøet EU 09

9 Utredningen er et teamarbeid
Audiograf Audiopedagog Audiofysiker ØNH-leger (audiolog + ørekirurg) EU 09

10 Teamvurdering I teammøte, vurderer flere samtidig
En samlet, individuell vurdering Hører pasienten for ”godt” I praktiske situasjoner Vil CI bli en (vesentlig) forbedring Har pasienten hørt for dårlig for lenge Hva kan pasienten vinne/tape ved CI Medisinsk i orden å operere Egnethet, motivasjon, forventning EU 09

11 Avsluttende samtale etter CI-utredning
Funn ved CI-utredningen Tilbud/avslag For de som får tilbud: CI-operasjonen Kort om CI Postoperativ periode Lydpåsetting, opptrening osv. Informasjon om kurs Hvilket øre som skal opereres: Beste / dårligste Høyre / venstre Hva kan NN tape / vinne EU 09

12 ”Forberedelseskurs” Presentasjon av CI teamet Om implantatet
Om operasjonen Forventninger til CI/Utbytte Oppfølging etter lydpåsetting Erfaringer fra bruker Erfaringer fra pårørende Spørsmål/Oppsummering CI-teamet ved St. Olavs Hospital består av ulike yrkesgrupper på høresentralen, samt representanter fra MK og LS Vi er ulike personer som holder de ulike innleggene, og dette kan variere fra gang til gang hvem av oss som holder innleggene. Også for de som har fått tilbud, men er usikre på om de vil opereres Pauser, med god tid til samtale EU 09

13 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Henvisning og utredning for CI"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google