Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Det er etter hvert blitt min tro at alternativet ligger i det uferdige, i skissen, i det som ennå ikke er til. Det «ferdige alternativ» er «ferdig» i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Det er etter hvert blitt min tro at alternativet ligger i det uferdige, i skissen, i det som ennå ikke er til. Det «ferdige alternativ» er «ferdig» i."— Utskrift av presentasjonen:

1 «Det er etter hvert blitt min tro at alternativet ligger i det uferdige, i skissen, i det som ennå ikke er til. Det «ferdige alternativ» er «ferdig» i dobbel forstand.» Thomas Mathiesen i «Det uferdige» (Mathiesen 1971)

2 Innovasjon i omsorg Nou nr. 11. 2011

3 Bakgrunn for arbeidet St meld nr 7 ( ) ’Et nyskapende og bærekraftig Norge’) valgte seg ut omsorgssektoren når den skulle se nærmere på innovasjon i offentlig sektor

4 Mandatet Mandatet legger særskilt vekt på at utvalget skal arbeide med: Ny teknologi Arkitektur og nye boformer Brukerinnflytelse og egenmestring Forskning og utvikling Utvalget skal se arbeidet i lys av langsiktige hovedlinjer og utviklingstrekk og sette oppgaven inn i et forebyggende perspektiv

5 Utvalget «Utvalget skal være sammensatt på en slik måte at det kan se på omsorgssektoren med nye øyne, med representanter fra næringsliv, fagmiljøer og med utviklingsorienterte representanter fra kommunesektoren, omsorgstjenesten og brukerne av den.»

6 Var viktig: Løfte fram omsorgstjenestenes egenart og identitet
Løfte blikket over de medisinske og helsefaglige spørsmål. Se på omsorgstjenestens samhandlingen med familie og sivilsamfunn. Omsorgstjenestens kunnskapsgrunnlag

7 Innovasjon?? Var det Jan Bokløv som lærte normenn å hoppe på ski?
Nei – han bare videreutviklet måten å hoppe på ……..

8 Hvordan skal omsorgstjenesten
videreutvikles ??

9 Vi vet at om noen år: Det blir mer av: nye yngre brukergrupper
flere eldre med hjelpebehov Og mindre av: frivillige omsorgsytere og helse- og sosialpersonell, personell for medisinsk oppfølging aktivitet og dekning av psykososiale behov

10 En framtidsrettet omsorgspolitikk
Barrierebrytende politikk for mennesker med nedsatt funksjonsevne En aktiv seniorpolitikk En moderne pårørendepolitikk

11 Utvalgets fem forslag «Næromsorg» – Den andre samhandlingsreformen
«Teknoplan 2015» – teknologistøtte til omsorg «Nye rom»- Framtidas boligløsninger og nærmiljø Et nasjonalt program for kommunal innovasjon i omsorg Omsorgsfeltet som næring

12 Den andre samhandlingsreformen
Overenskomst for omsorgsfeltet som øker ideelle organisasjoners andel fra 5 til 25% «Independent Living», prinsippene om: solidaritet likemannsstøtte avinstitusjonalisering demokrati og selvbestemmelse Samproduksjon og samskaping

13 Den andre samhandlingsreformen
Samproduksjon og samskaping Alternative organisasjonsformer Sosial økonomi Nye samvirkeformer- og modeller Frivilligsentraler Sosialt entreprenørskap

14 Alternative arbeidsmetoder
Fra Til Sen innsats Tidlig innsats Behandling Tidlig oppsporing Kompensasjon Rehabilitering Pleie Forebygging Informasjon Motivasjon

15 Ny politikk for de nærmeste
At det omsorgsarbeidet som pårørende utfører ovenfor nære familiemedlemmer blir synliggjort og verdsatt som en viktig og nødvendig del av det samlede tilbudet av omsorgstjenester. At de faktiske og potensielle ressurser som ligger i det nære sosiale nettverket rundt en bruker, faktisk blir mobilisert og benyttet i tjenesteytingen At den pårørende og det profesjonelle apparatet rundt brukeren samhandler på en komplementær måte, slik at den pårørendes bidrag utføres som en omsorgsfaglig fornuftig og integrert del av den samlede bistand overfor brukeren.

16 Seks kjennetegn på en ny pårørendepolitikk
Synliggjøring Likestilling Fleksibilitet Veiledning Avlastning Verdsetting

17 Framtidig endring…. Sterkere satsing på hjemmebasert omsorg
Nettverksarbeidere – en ny yrkesgruppe som skal rekruttere , organisere, koordinere, lære opp, motivere og veilede frivillige, familie og sosialt nettverk, og utvikle dette til et fag Åpne sykehjem som fungerer «på lag» med nærsamfunnet.

18 Teknologiutvikling Store muligheter for utvikling av velferdsteknologi, eks videreutvikling av trygghetsalarmen. Andre eks sporingsteknologi

19 Framtidas boligløsninger og nærmiljø
Et tydelig og konsekvent skille mellom kommunenes boligpolitikk og kommunens tjenestepolitikk på helse- og sosialtjenesteområdet Et tilsvarende tydelig og konsekvent skille mellom boform og tjenestetilbud, der tjenestetilbud og ressursinnsats knyttes til den enkeltes behov, beskrevet i individuelle enkeltvedtak Et tydelig fysisk og juridisk skille mellom privat areal, fellesareal, offentlig areal og tjenesteareal i alle bygg med helse- og sosialtjenesteformål Et faglig og organisatorisk skille mellom helsetjenester og matservering, kulturaktiviteter og andre servicetjenester

20 Osv……… Boligløsninger som har tilgang til alle nødvendige bofunksjoner (bad/toalett, kjøkkenkrok, soveplass og oppholdsareal) innenfor privatarealet, tilrettelagt for både beboer og pårørende. En omsorgstjeneste med boformer og lokaler som stiller seg til disposisjon for og er en integrert del av nærmiljøet i tettsteder og bydeler, der de offentlige arealene deles med den øvrige befolkning Boliger som har infrastruktur tilrettelagt for bruk av ny velferdsteknologi En felles husleie- og egenbetalingsordning uavhengig av boform, med likestilt rett til bostøtte fra Husbanken og dekning av medisiner og hjelpemidler over folketrygden

21 Et nasjonalt program for kommunal innovasjon i omsorg
En flerfaglig, praksisnær kunnskapsutvikling Et nasjonalt sekretariat for kommunene, med ansvar for kunnskapsoppsamling og forvaltning av et finansieringsprogram for innovasjonsprosjekter i omsorgssektoren. Et initiativ til styrking av nettverk og til å igangsette to nordiske formidlingskanaler av ny kunnskap for hhv. forskning og praksisnært utviklingsarbeid. Et systematisert kompetansehevingsopplegg for ledere i kommunal sektor – ’innovasjonsskole’ En livsløpsstudie hvor tyve tusen individer følges i de neste 30 årene. Et klarere, strategisk begrunnet, skille mellom helse og omsorg, innenfor dagens virkemiddelapparat for kunnskapsutvikling.

22 Omsorgsfeltet som næring
Stort potensiale for næringsutvikling Nasjonalt Internasjonalt


Laste ned ppt "«Det er etter hvert blitt min tro at alternativet ligger i det uferdige, i skissen, i det som ennå ikke er til. Det «ferdige alternativ» er «ferdig» i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google