Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Koordinatorforum 5.mai 2009 ”ReHabilitering – fra plan til praksis”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Koordinatorforum 5.mai 2009 ”ReHabilitering – fra plan til praksis”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Koordinatorforum 5.mai 2009 ”ReHabilitering – fra plan til praksis”

2 Omsorgsplan 2015- Namsos kommune –Kommunestyrevedtak april 2007 –Utgangspunkt i St.meld. nr. 25 ”Mestring, muligheter og mening” –Mandat, bl.a ”… Planen skal beskrive lang- siktige strategier for framtidens omsorgstjenester i Namsos innenfor de områder St.melding nr. 25 angir”

3 Omsorgsplan 2015- Namsos kommune, arbeidsform •Styringsgruppe; Utvalg Service ( pol. utvalg) •Prosjektgruppe; Med ansatte fra –Helse og omsorgsetaten –Kulturetaten –Brukerråd –HiNT •Arbeidsgrupper; –Demens –Aktivitet/ innhold –Kultur og omsorg –Palliativ omsorg –Kapasitet og kompetanse

4 Hva beskriver St.meld. nr 25 Bl.a; •Økt antall eldre •Økt antall eldre eldre –økt antall demente; mangel på tilrettelagte botilbud, dagtilbud og avlastningstilbud •Økt antall yngre tjenestemottakere •Mangel på sosial og kulturell aktivitet –tverrfaglig tilnærming •Behov for samhandling –mellom spesialisthelsetjenestene og primærhelsetjenestene –med frivillige lag og foreninger –med nettverk / familie •Behov for kapasitetsvekst, rekruttering og kompetanseøkning •Færre i yrkesaktiv alder

5

6 Ut fra de utfordringer St.meld nr. 25 peker på har prosjektgruppa; •Kartlagt nåsituasjonen i Namsos •Beskrevet framtidige utfordringer •FOREBYGGING •AKTIV OMSORG •DEMENS •KAPASITET og KOMPETANSE •Anbefalt strategier/ tiltak

7 Hva fant vi i Namsos? •Mye forebyggende aktivitet for barn og unge, bl.a –Modellkommuneforsøket –BAPP-grupper for barn og unge –Hopp og sprett –gruppe –2.klasseprosjektet –Jentegrupper

8 Hva fant vi i Namsos? •Mange dagtilbud, men vanskelig tilgjengelig •Begynnende satsning på rusfeltet, men også stort behov på dette feltet •Nok heldøgnstilbud. Utbygd, men ikke tatt i bruk •Mange boliger, men ikke til riktig brukergruppe ? •Mangelfullt tilbud til mennesker med demens

9 Dokumenter/ arbeid som gir føringer til planlegging av framtiden omsorgstjenester i Namsos •Delplaner –Ruspolitisk handlingsplan –Boligsosial handlingsplan –Helse-og omsorgsetatens kompetanseplan –Demensplan –Forebyggingsplan •Samhandlingsreformen •Pågående arbeid i Midtre Namdal Region

10 Utfordring

11

12 Utfordringer/ fokusområder; •Tilgjengelighet inkl. transporttilbud •Ny kompetanse i helse- omsorg •Formalisert samarbeid med lag og foreninger •Rekrutteringsbehov •Tydeligere rehabiliteringstilbud •Innbyggere med innvandrerbakgrunn •Samhandling på ulike nivå

13 Prosjektgruppas anbefalinger •Kapasitetsvekst pga økt volum (innhold uendret) •Gradvis ta i bruk reservekapasitet på heldøgns botilbud •Forebygging, bl.a –Bedret avlastningstilbud til pårørende –Tilbud om hjemmebesøk til alle det året de fyller 70år –Helsestasjon for eldre –Styrkning av støttekontakttjenesten/ privat avlastning –Økt trygghetsalarmtilbud

14 Prosjektgruppas anbefalinger •Aktiv omsorg –Etablering av en tverrfaglig fritidsavdeling lagt til kulturetaten –Etablere en kulturpatrulje –Økt antall åv. ergoterapeut, fysioterapeut, aktivitør •Etablering av et ”Seniorhus” – arena for kommunalt tilbud og frivillighet •Demens –Utarbeidelse av en demensplan –Tverrfaglig demensteam –samhandling –Dagtilbud –Ombygging av demensavdelingen

15 Ikke kostnadsberegnet / prosjektarbeid •Strategi for rekruttering •Rendyrking av rehabiliteringstilbud •Utvikle et bedret transporttilbud •Samarbeid med biblioteket •Utarbeidelse av div. info.materiell •Frivillighetens plass nå og i framtida •Ulike samarbeidsprosjekt MNR, fastleger, spes.helsetjenesten

16 Veien videre •Høringsrunde •Vedtak i Utvalg service •Vedtak i formannskap •Vedtak i kommunestyret 18.juni


Laste ned ppt "Koordinatorforum 5.mai 2009 ”ReHabilitering – fra plan til praksis”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google