Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva kan KS bidra med for at kommunene skal sikre bruker- representantene relevant opplæring? Spesialrådgiver Liv Kaatorp, KS Hedmark og Oppland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva kan KS bidra med for at kommunene skal sikre bruker- representantene relevant opplæring? Spesialrådgiver Liv Kaatorp, KS Hedmark og Oppland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva kan KS bidra med for at kommunene skal sikre bruker- representantene relevant opplæring? Spesialrådgiver Liv Kaatorp, KS Hedmark og Oppland

2 Hva skal jeg snakke om: 1.Hva KS er og hva KS ikke er 2.Samhandlingsreformen 3.Litt om kommunehelsetjenesten 4.Litt om verdighetsgarantien 5.Brukermedvirkning 6.Demokratiutfordringer 7.Noen råd tilslutt

3 Der livet leves 429 kommuner 19 fylkeskommuner 500 bedrifter 444 000 ansatte 11 500 politikere 374 milliarder kroner 5 millioner innbyggere får gode tjenester fra vugge til grav

4 KS er : •en medlemsorganisasjon KS er ikke: •et tilsyn for å passe på at kommunesektoren følger lover og pålegg •et direktorat som skal instruere medlemmene •statens utviklingspartner for å ”ensrette” kommunene

5 Kommunene har: -Det helhetlige ansvaret -Men også det grenseløse ansvaret..?

6 Samhandlingsreformen - en sporveksling

7 Målene med samhandlingsreformen –Økt livskvalitet for den enkelte –Mer helhetlige og koordinerte tjenester –Dempet vekst i bruk av spesialisthelsetjenester

8 1. Økt livskvalitet for den enkelte –Like god eller bedre kvalitet i kommunene –Sammensetningen av helsepersonell i kommunehelsetjenesten –Fastlegenes rolle –Innovasjon og nytenkning –Forskning og kompetanse –Kvalitet –Brukermedvirkning på system-, tjeneste og individnivå

9 2. Mer helhetlige og koordinerte tjenester •Forpliktende samarbeidsavtaler og avtalte behandlingsforløp •Følge opp alle avtaler og rutiner •Økonomiske utfordringer

10 3. Dempet bruk av sykehustjenester •Forebygge innleggelser i sykehus på ulik måte •Folkehelse – forventning til enkelt mennesket •«Folkehelse i alt vi gjør?»- sa tidligere helseminister- Hva vil det si? •Rehabilitering og habilitering •Frivillighet

11 «Reformen er helt nødvendig» Men utfordringene står i kø: –Nye lover-forskrifter-avtaler –veiledere –Avviksrapportering –Tilsyn

12 Samhandlingsreformen og brukermedvirkning •Ny helse- og omsorgstjenesteloven §6-1, tredje ledd: •Pålegger avtalepartene en særlig plikt til å sørge for at pasienter og brukeres erfaringer skal inngå i vurderingsgrunnlaget ved utarbeidelse av samarbeidsavtalene mellom HF ene og kommunene

13 Litt om endringene: •Andre aldersgrupper er blitt kommunehelsetjenestens ansvar ( HVPU/ Psykiatri/ rus/ m.m) •Betydelig økning i antall yngre brukere med omfattende hjelpebehov •Flere eldre

14 For kommunene er det viktig å: •Bidra til en verdig, trygg og meningsfull alderdom •Sikre innbyggerne retten til helsehjelp •Sikre et verdig tjenestetilbud i den kommunale helsetjenesten

15 Tjenestens innhold: •Tjenestetilbudet skal legge til rette for at tilbudet innrettes i respekt for den enkeltes selvbestemmelse, egenverd og livsførsel •Tjenesten skal sikre at medisinske behov ivaretas.

16 Verdighetsgarantien: •En riktig og forsvarlig boform ut fra den enkeltes behov og ståsted •Et variert og tilstrekkelig kosthold og tilpasset hjelp ved måltidene •Et mest mulig normalt liv, med normal døgnrytme og adgang til å komme ut, samt nødvendig hjelp til personlig hygiene.

17 •Tilby samtaler om eksistensielle spørsmål •Lindrende behandling og en verdig død •Bevare eller øke muligheten til å fungere i hverdagen. •Omsorgen skal bidra til habilitering og rehabilitering •Faglig forsvarlig oppfølging av lege og annet relevant personell som sikrer kontinuitet i behandlingen •Eldre som bor å sykehjem skal tilbys enerom

18 Verdighetsgarantien skal bidra til: •..et likere tilbud uavhengig av hvilken kommune du bor i •..tydeliggjør begrepet «nødvendig helsehjelp» •…gir rett til verdig tjeneste når behovet er der •…er et grunnleggende element i en forsvarlig tjeneste •…stryker brukeres rettstilstand •…forsterker tjenestetilbudet

19 Dette betyr: •Respekt for tjenestemottakerens integritet •Mottakerens behov definerer kommunens plikter •Brukermedvirkning •Mindre rom for standardiserte løsninger •Organisere tjenestene slik at de tilpasses individuelle, grunnleggende behov Økt fleksibilitet i tjenestetilbudet

20

21 Hva innebærer brukermedvikning «Brukermedvirkning innebærer at tjenesten benytter brukerens erfaringer med helsetjenesten for å kunne yte mulig hjelp. Et viktig mål er at brukermedvirkning skal bidra til kvalitet på tjenestene og at brukeren har økt påvirkning på egen livskvalitet. Brukermedvirkning betyr ikke at behandleren fratas sitt faglige ansvar.» Kilde: helse- og omsorgsdepartementet

22 Brukermedvirkning- Helsedirektoratet Brukerne har rett til å medvirke, samtidig som brukermedvirkning har en egenverdi, en terapeutisk verdi og er et virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene. Målet er god brukermedvirkning på individnivå, systemnivå og politisk nivå.

23 Nye virkemidler blir tatt i bruk: •Økonomi •Juridisk bindende avtaler •Likeverdige parter •Økt brukermedvirkning

24 •Demokrati utfordringene !

25 Hvor ligger makten? •Kommunestyret i den enkelte kommune •Eldreråd og Rådet for likestilling av funksjonshemmede –Informasjon- påvirkningsmulighet –Ta rommet- vær proaktive og på «hugget» –Få rådene til å fungere optimalt med kompetente representanter. •Oppgavene går langt utover helse- og omsorg

26 KS Hedmark og Oppland •Deltatt i styringsgruppa MBO •Folkevalgtopplæringen som de fleste kommunene har gjennomført tar opp brukermedvirkning •Holdt mange innlegg for brukerorganisasjoner og kommunestyrer •Invitert brukerrepresentanter inn i arbeidet med samarbeidsavtalene •Vært med på å dra i gang en pilot – MBO, modul 0 – for representanter i eldreråd og rådet for likestilling for funksjonshemmede.

27 Forventningsgapet!! •Fra befolkningen til helsevesenet både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten •Pårørendes rolle •Individets rolle

28 Det aller viktigste er: Tillit – hos innbyggerne


Laste ned ppt "Hva kan KS bidra med for at kommunene skal sikre bruker- representantene relevant opplæring? Spesialrådgiver Liv Kaatorp, KS Hedmark og Oppland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google