Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Betty Pettersen Kommuneoverlege Trondheim kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Betty Pettersen Kommuneoverlege Trondheim kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Betty Pettersen Kommuneoverlege Trondheim kommune

2 Utfordringene  Fysisk aktivitet  1993: Psykososiale problemer, belastningslidelser  2003: Dårlig kosthold, fysisk inaktivitet og røyking, Sosial ulikhet og helse  Etter 2003 i økende grad: Sosial ulikhet og helse  2013: Levevaner – kosthold, fysisk aktivitet, alkohol, tobakk – og sosial ulikhet i helse

3 Fem prinsipper Hva kan samfunnsmedisineren ha innflytelse på?  Utjevning  Utdanning, tilgjengelighet til tjenester og muligheter for gode valg  Helse i alt vi gjør  Helsekonsekvensutredninger, politikkutvikling  Bærekraftig utvikling  Forebygging og riktig/balansert ressursbruk  Føre-var-prinsippet  Kunnskap, MRHV  Medvirkning  I forhold til befolkningen (og kolleger!!)

4 ”Sterkere virkemidler”  Først: data om helse og påvirkningsfaktorer, faglig støtte og rådgivning  Dernest: frivilligheten, privat næringsliv og øvrig sivilsamfunn  Internasjonalt ansvar

5 Data om helse og påvirkningsfaktorer § 5 i Folkehelseloven  Kommunen skal ha nødvendig  oversikt over helsetilstanden i befolkningen  de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne  Basert på  opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig etter §§ 20 og 25,  kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3  kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens helse  Være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, herunder vurdere konsekvenser og årsaksforhold. Særlig oppmerksomhet på som sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller.

6 Samfunnsmedisinsk kompetanse § 27 i Folkehelseloven  Kommunen skal ha nødvendig samfunnsmedisinsk kompetanse for å ivareta oppgaver etter loven her. Det skal ansettes en eller flere kommuneleger som medisinsk-faglig rådgiver for kommunen for å ivareta blant annet:  samfunnsmedisinsk rådgivning i kommunens folkehelsearbeid, jf. §§ 4 til 7, herunder epidemiologiske analyser, jf. § 5 annet ledd,  hastekompetanse på kommunens vegne i saker innen miljørettet helsevern, smittevern og helsemessig beredskap  andre oppgaver delegert fra kommunestyret

7 Forskrift om oversikt over folkehelsen FOR 2012-06-28 nr 692.  § 3. Krav til oversiktens innhold Oversikten skal omfatte opplysninger om og vurderinger av:  befolkningssammensetning  oppvekst- og levekårsforhold  fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø  skader og ulykker  helserelatert atferd  helsetilstand

8 Hva skal man med slik helseovervåkning?  Kommunen har ansvar for folkehelsearbeidet  Kommunen må skaffe seg oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer  Dette skal inngå som grunnlag for kommunens planstrategi, med drøfting av kommunens FH- utfordringer  Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens FH-utfordringer

9 Helsekonsekvensutredning Folkehelseloven kap. 3 MRHV; § 11.  Kommunen kan pålegge den som planlegger eller driver virksomhet, eller den ansvarlige for forhold ved en eiendom, for egen regning å utrede mulige helsemessige konsekvenser av tiltaket eller forholdet.  Klageinstansen har ved behandling av klagesaker tilsvarende rett til å kreve helsekonsekvensutredning.  Samfunnsmedisineren blir kommunens fremste aktør i forhold til helsekonsekvensutredning i forhold til egne tiltak?  http://www.helsedirektoratet.no/finansiering/samfunnsokonomi ske-analyser/om-samfunnsokonomiske- analyser/Sider/helsekonsekvensutredninger.aspx

10 Velkommen til Jon Tore Vik Sør-Trøndelag Fylkeskommune Folkehelse i kommuneplaner i Sør-Trøndelag

11 Tydelig tale:  Meldinga s. 152 nederst:  Folkehelseloven stiller krav om en el. Flere kommuneleger....innen rådgivning i kommunens folkehelsearbeid.  ”Kommunelegen er en viktig ressurs i folkehelsearbeidet”  ANSVAR OG MULIGHET!

12 Til diskusjon  Helseovervåkning – hvordan gjøre det/er det gjort i din kommune?  Helserådgivning - Hvordan få resultatene av helseovervåkning inn i planarbeidet i kommunen?  Hvordan få planene ut i praksis?  Hvem kan/må du/dere som samfunnsmedisiner(e) samarbeide med? Har du/dere de ressurser du/dere trenger?

13

14  Samfunnsmedisinere må være med å peke på viktigheten av folkehelsearbeidet, være med å vekte dette i forhold til pasientrettet arbeid – som samhandlingsreformen til nå har bidratt til svært stort fokus på ….  Frisklivsentraler og andre tiltak: passe på profilen: ikke akseptere at all fokus blir på høyrisikoprofil / sekundært forebyggende til rehab. arbeid. FLS – ulike konsepter for ulike komm størrelser og tilgjengelige ressurser, men viktigst er koordinering og mobilisering av frivillig og profesjonelt helserelevant aktivitet og kunnskap.  Helse i alt vi gjør – helse i all politikk: bygge idrettshaller? Eller løyper, stisystemer, gang og sykkelsti i nærmiljø?


Laste ned ppt "Betty Pettersen Kommuneoverlege Trondheim kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google