Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

To år inn i NAV-reformen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "To år inn i NAV-reformen"— Utskrift av presentasjonen:

1 To år inn i NAV-reformen
29. september 2008 To år inn i NAV-reformen Arbeidsmarkedet En sterk vekst i norsk økonomi har ført til at sysselsettingen steg med personer det siste året. Yrkesaktiviteten (arbeidsstyrken i prosent av befolkningen) var på 74,1 prosent, mot 72,8 prosent i samme kvartal i fjor. Den økte like mye blant kvinner som blant menn. Økt arbeidsinnvandring og en generelt høyere yrkesdeltakelse har gjort det mulig å dekke det økte behovet for arbeidskraft. Mer enn arbeidstillatelser ble gitt til borgere fra de nye EUlandene (38 prosent økning). NAV forventer at norsk økonomi står ovenfor en periode med svakere produksjonsvekst. Dette vil medføre at de siste årenes sterke sysselsettingsvekst vil avta. Den sterke sysselsettingsveksten ventes å gå noe tilbake allerede inneværende år, slik at det i alt i vil være flere sysselsatte i 2008 enn i 2007. Ledigheten Den registrerte arbeidsledigheten var ved utgangen av april på personer, noe som tilsvarer 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Vi må helt tilbake til 1987 for å finne sist gang ledigheten var lavere. Ledigheten forventer vi vil flate ut i løpet av året slik at det i gjennomsnitt vil være registrerte ledige i 2008, noe som er færre enn i 2007. For 2009 forventer vi at ledighetsnivået vil øke noe fra nivået i 2008 som følge av lavere økonomisk vekst. Folketrygdens utgifter I årene som kommer vil årskullene som har nådd pensjonsalder øke kraftig. Det vil føre til en kraftig økning i utgiftene til alderspensjon og en betydelig økning i folketrygdens samlede utgifter. Pensjonsreformen er ment å motvirke noe av denne økningen, men utgiftene til alderspensjon som andel av BNP anslås likevel å øke betraktelig. I 2007 utgjorde folketrygdens samlede utgifter 274 milliarder kroner. Alderspensjon, uførhet og sykepenger utgjør rundt 70 prosent av utgiftene. Yngvar Åsholt

2 Tiårets understatement……..
St. prp /2008 – s 66 ”en hovedutfordring for Arbeids- og velferdsetaten i 2008 vil (derfor) være å sikre god gjennomføring av de reformene som etaten har ansvaret for, og samtidig ivareta en god og balansert oppfølging av den løpende virksomheten. De to neste årene vil være en svært krevende gjennomføringsperiode for Arbeids- og velferdsetaten.”

3 Pasienten er sliten, men ved godt mot!
Overordnet status: Pasienten er sliten, men ved godt mot!

4 Rapport fra NAV-hverdagen
Brukernes kanaler Intern organisering Internett 3 mill. besøk hver måned Kundesenter Brukere 2,8 mill. Spesialenhet Forvaltning NAV-kontor Telefon 10 mill. samtaler årlig Mottak, informasjon og distribusjon Saksbehandling innkomne saker per mnd. Personlig oppmøte flere mill. besøk årlig Mottak, informasjon og oppfølging Spesialenhet Utbetaling 274 milliarder i året Postmottak og registreringsenhet Post 22 mill. dokumenter årlig Mottak og distribusjon av post Utbetaling av ytelser

5 Et NAV-kontor: Asker 70 medarbeidere i Asker betjener hver måned:
innkommende telefoner 4 000 besøkende (personlig oppmøte) 8 000 saksrelaterte brev fra innbyggere …og litt mer Budskap: Askers innbyggere har krav på tjenester og god service selv om vi er i omstilling. Med tanke på antall henvendelser p.r. dag så er dette tidvis en utfordring. Alt tyder imidlertid på at vi blir stadig flinkere til å håndtere det store antall henvendelser. Kilde: Tore Svendsgaard, NAV Asker ( )

6 Status for etablering Etableringene går etter planen
Nå: 246 NAV-kontor Fremdeles NAV trygd og NAV arbeid over hele landet De neste 16 månedene skal over 420 enheter fusjonere Resultat i 2010: 460 NAV-kontor 36 nye forvaltningsenheter Pensjonsenhetene kommer som planlagt før jul Forklare forskjellen på NAV-kontor og NAV trygd og NAV arbeid. Alle bærer NAV-navnet, men leverer ikke det samme som NAV-kontorene Etableringer totalt Etableringer som pågår

7 Erfaringer fra etableringene
Samarbeidet med kommunene har gått smidigere enn vi trodde på forhånd Selve etableringen er en enorm kraftanstrengelse Det tar lang tid å få NAV-kontorene til å fungere på en ny måte Små og store kompetanseutfordringer Ekstrainnsats må til for å holde produksjonen oppe Det er vanskelig for NAV-lederen å få nok tid til organisasjonsutvikling Nye grensesnitt og ”gjenværende” forvaltningsoppgaver tar mye tid

8 ”Hvordan fungerer NAV kontoret i praksis”?
+ Mer oppfølging (veiledning/informasjon) av brukere enn før (de som har hatt samtale er stor sett fornøyde) + Tverrfaglig kompetanse i kontoret/helhetlig/mer samordnet tjenester enn før (mottak) - Få brukere med 1 kontaktperson/ 1 plan - Vanskelig å få tak i ”oss” på telefon (tar lengre tid enn forventet*) +/- Ulike/mange IT løsninger gir muligheter/utfordringer +/- Mer bruk av elektroniske selvbetjeningsløsninger for brukerne + Samhandler mer med ”andre” arbeidsgivere, leger m.m. + Bruker- og servicefokus, noe mindre klager enn før. (mange er fornøyde og opplever større ”myndiggjøring” nb: respekt!) - Utfordringer ifht. organisering mellom NAV lokal og forvaltningsenhet spes.ifht. utbetaling av ytelse (tid/ressurser, nytenkning/endring ifht. kontinuitet i produksjonen) - Utfordringer ifht. kommunikasjon og tydelighet ifht. regelverk og forventninger (god info/forklaring gir fornøyde brukere * Takk…Kritisk søkelys ..midt i prosessen nå -bedre før og etter NAV?- Mest bedre! Opplever et vesentlig skille ca. 1/2 år etter åpning som NAV-kontor. Vi var ikke godt nok forberedt og mye som var uavklart da vi startet opp. Tar en hvis tid å finne formen og arbeidsmetoder som er tilpasset ny hverdag. Vi har sett de siste månedene at servicenivået øker, oppfølging av brukere øker og samhandlingen på tvers fungerer bedre. Jeg opplever nå at de nye NAV-kontorene sliter med det samme vi gjorde i oppstarten og en bevisstgjøring av det for de kommende kontorene er viktig. Kilde: Gro Tynning, NAV Nordre Aker ( )

9 …og hva med resultatene?
Produksjonen er stort sett opprettholdt Stadig resultatforbedring på de fleste områder Etter en tid med noe lengre saksbehandlingstid så er denne nå på vei ned Nye lokale løsninger i samspill med andre kommunale- og statlige enheter Medarbeidere er mer fornøyde og organisasjonen holder på å ”sette seg” Budskap: Som pilot har vi hatt en meget positiv utvikling frem til nå rent resultatmessig (med unntak av noe lengre saksbehandlingstid). Det er langt lettere å koordinere lokal innsats nå som trygd, arbeid og sosial er samlet i en virksomhet. Eks. (nevnes dersom det passer) Lokal arbeidstrening for rusmiddelavhengige med kort rushistorikk (NAV, Arbeid og aktivitet, PPT, Asker kommune, etc.) Lokal arbeidstrening for rusmiddelavhengige med lengre rushistorikk (Varmestua. NAV, Asker kommune, etc.) Arbeidstrening for personer med psykiske lidelser (Blakstad, NAV, Psykisk helse, Asker kommune, etc.) Samkjøring med psykiatrisk poliklinikk, barneverntjenesten, sosialtjenesten, rehabilitering og forebygging, helseforetakene, etc. Selv om vi har et stykke igjen så er det så mye i denne reformen som er til det bedre for brukerne. Ved Nav Asker ser vi store forskjeller sammenlignet med samme periode i fjor (og da kun i positiv forstand). Vi er på rett vei og alt tyder på at en etterlengtet reform vil ha en positiv effekt. Bare vi får litt tid. Kilde: Tore Svendsgaard, NAV Asker ( )

10 Resultater – mye går bra, men..
Omstillingen er i rute, men tar energi og oppmerksomhet fra løpende produksjon og oppfølging av brukerne Vi har betydelige restanser og sliter med å holde normtidene på flere av de store ytelsesområdene. Gjelder særlig barnebidrag, barnetrygd og uføreytelser Vi skulle hatt høyere aktivitet særlig i kvalifiseringsprogrammet og sykefraværsoppfølgingen Vi har utfordringer knyttet til telefoni, post og arkiv Langt færre enn før er fornøyd med ventetid på telefon Brukertilfredsheten med service har gått ned

11 På individnivå: Hvordan det oppleves
Belastningen på de ansatte Møte med skuffede/sinte brukere Negative oppslag i media påvirker selvbildet Savner framstilling av ”den andre siden” Sykefraværet Mestringsopplevelsen De står daglig i dilemmaet mellom rollen som hjelper og oppgaven som portvokter

12 Belastningen på brukerne
Opplevelser langs tre dimensjoner: Servicenivå Tilgjengelighet på telefon Saksgang Saksbehandlingstid Kvaliteten på møtet med saksbehandlerne / organisasjonen Møte med ny saksbehandler eller enhet i NAV Kvalitet på informasjon som gis Saksbehandlers kompetanse Saksbehandlers væremåte Forventninger til stønad og arbeid Hver enkelts forventinger Storsamfunnets forventninger De fleste medarbeidere møter brukerne på en positiv måte, men i SUM opptrer vi som organisasjon ikke optimalt

13 Hva gjør vi for å bli bedre for brukerne?
Planen er å følge planen!

14 Hva gjør vi for å bli bedre for brukerne ? (2)
Gir NAV-kontorene nye verktøy og virkemidler 7000 på opplæring i ny metodikk for arbeidsevnevurdering Gir NAV-kontorene tydeligere fokus bedre tid til individuell oppfølging, veiledning og informasjon Veileder kontorene i bruk av kvalifiseringsprogrammet Overfører kompetanse mellom enheter i NAV Skiller ut oppgaver til forvaltningsenheter Effektiv saksbehandling Likebehandling over hele landet Iverksetter strakstiltak innen telefoni Skiller ut helserefusjoner og utvikler automatisk frikort Utvikler selvbetjeningsløsninger for pensjon

15 Vi skal klare jobben, men ikke gjør NAV til en slagmark i valgkampen
Pasientens bønn: Vi skal klare jobben, men ikke gjør NAV til en slagmark i valgkampen

16 Vi gir mennesker muligheter


Laste ned ppt "To år inn i NAV-reformen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google