Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreforma Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Interkommunalt prosjektsamarbeid Samhandlingsreforma Styringsgruppemøte 18.11.11.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreforma Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Interkommunalt prosjektsamarbeid Samhandlingsreforma Styringsgruppemøte 18.11.11."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreforma Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Interkommunalt prosjektsamarbeid Samhandlingsreforma Styringsgruppemøte 18.11.11

2 Samhandlingsreforma Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Innhald Innleiing v/ Arve Helle Godkjenning av referat frå møte 12.08.11 Om prosjektet og prosjektorganiseringa v/ Arve Helle Samhandlingsreforma v/ Øystein Høyvik Nærare skildring av det interkommunale samarbeidet v/ Arve Helle og Øystein Høyvik Delprosjekt koordinering v/ Øystein Høyvik Delprosjekt førebyggande helsearbeid v/ Elisabeth Aven Delprosjekt rehabilitering v/ Magni Håvardstun Utfordringar som kommunane melder v/ Elisabeth Aven og Magni Håvardstun Vegen fram mot vedtak og evt etablering v/ Arve Helle og Øystein Høyvik Eventuelt

3 Samhandlingsreforma Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Formål med dagen Informere Samsnakkast Jf vedteken framdriftsplan kjem vedtak over nyttår

4 Samhandlingsreforma Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Kven er med? Kommunane i SIS og HAFS, samt Balestrand, Bremanger og Høyanger Helse Førde Mellom ca 900 og vel 12 000 innbyggarar Til saman vel 50 000 innbyggarar Reiseavstanden mellom ytterkantane er ca 4 timar

5

6

7 Samhandlingsreforma Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Prosjektorganisering Styringsgruppa (32 personar) 12 ordførarar 12 rådmenn Utviklingsdirektør Helse Førde 4 tilsetterepresentantar frå hovudsamansluttingane 2 representantar frå brukarorganisasjonane (FFO og SAFO) 1 representant Pensjonistforbundet Prosjektgruppa (12 personar) Politikarar (ordførarar) Sekretær i eitt av regionråda Administratorar (rådmann, helse-/sosialsjef, samhandlingssjef) Fagfolk (kommuneoverlege, leiande fysioterapeut) Tilsette prosjektmedarbeidarar, 2,5 stillingar fram til sommaren 2012

8 Samhandlingsreforma Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Arbeidsgrupper Tilsette i kommunane Mellom kommunane Representantar frå dei tilsette og brukarane sine organisasjonar Storleik og representasjon har vore ulik 5 – 25 personar Administrasjon – politikarar Brukar- og tilsetterepresentasjon Referansegrupper, til dømes Brukarutvalet i Helse Førde Kommunalt råd for menneske med nedsett funksjonsevne i kommunane Eldrerådet i kommunane Pensjonistforeiningar

9 Samhandlingsreforma Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Framdriftsplan Våren 2011: Forankring (innhald) Hausten 2011: Kartlegging og analyse (innhald) Tidleg 2012: Vedtak (innhald og struktur) Vår/haust 2012: Etablering (struktur)

10 Samhandlingsreforma Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Bakgrunn for Samhandlingsreforma Den demografiske utviklinga truar samfunnet si økonomiske bereevne Behov for auka innsats for å førebygge og begrense sjukdom Behov for å dempe veksten i bruk av sjukehustenester Større del av helsetenestene skal bli ytt i kommunane Behov for betre koordinerte tenester

11 Samhandlingsreforma Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Samhandlingsreforma - virkemiddel Rettslege Nye lover; Helse- og omsorgslov og Folkehelselov Økonomiske Utskrivingsklare pasientar og øyeblikkeleg hjelp på døgn Kommunal medfinansiering (auka rammeoverføring og overføring frå helseføretaka) Faglege Auka vekt på nasjonale rettleiarar, retningsliner, skildringar av gode pasientløp og kvalitetssikre utarbeidinga av desse Krav til omforeinte avtaler Organisatoriske Standardisere IKT (meldingsutveksling og helseovervaking) Organisasjonsutvikling på alle nivå Endra oppgåvefordeling (t.d. lokalmedisinske tenester)

12 Samhandlingsreforma Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Nye lover

13 Samhandlingsreforma Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Nye roller og plikter for kommunane Tydleggjering og forsterking av kommunen sitt ansvar og plikter Ivareta heile spennet frå førebygging til oppbygging av døgnplassar for å unngå sjukehusinnleggelsar Tilbod før, istadenfor og etter sjukehusopphald Krav til systematisk arbeid med helsefremmande og førebyggande tiltak i og utanfor helsetenesta Likestilling med spesialisthelsetenesta Meir skal gjerast i kommunane Pålagt å lage avtaler

14 Samhandlingsreforma Samarbeid i Sunnfjord og Sogn ”Helsetrappa”

15 Samhandlingsreforma Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Nærare om kommunen sine oppgåver

16 Samhandlingsreforma Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Nærare skildring av det interkommunale samarbeidet Tre delprosjekt 1.Koordinering 2.Førebyggande helsearbeid 3.Rehabilitering Hovudoppgåver Motivere kommunane til å ta fatt på utfordringar knytt til reforma Kartlegge kommunane sin status innan dei aktuelle områda knytt til endringane i Samhandlingsreforma Føreslå moglege interkommunale samhandlingsområde og –tiltak Høyringar Opplæring Samhandlings- og avtalestruktur Økonomi – ca 3 millionar kr Tilskot frå Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Eigenandelar frå kommunane

17 Samhandlingsreforma Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Koordineringsprosjektet Samhandlings- og avtalestruktur Høyring Økonomi og statistikk knytt til reforma Opplæring knytt til nytt lovverk Deltaking i ulike fylkesdekkande prosjekt og nettverk

18 Samhandlingsreforma Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Delprosjekt førebyggande Hovudfokus på: Miljøretta helsevern Smittevern Folkehelse Kartlegging av kommunane i høve: Personale, ressurs og kompetanse Organisering Fag- og arbeidsoppgåver Samarbeid Planarbeid Vegen vidare; Kva må løysast lokalt Kva kan løysast i samarbeid med andre kommunar Lokalisering av eit evt interkommunalt samarbeid

19 Samhandlingsreforma Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Delprosjekt førebyggande Per i dag har vi ikkje gode nok system for å analysere og ta gode avgjersle på korleis ressursane bør settast inn sett i høve til; førebygging diagnostisering behandling rehabilitering læring og meistring Førebyggande helsearbeid vert ofte tapar i ”kampen” om ressursane, samanlikna med behandlingsfokuserte tenester.

20 Samhandlingsreforma Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Delprosjekt førebyggande Utfordringar og dilemma Kostnadar knytt til førebyggande helsearbeid, ser ein gevinsten av først i framtida først i framtida Kostnadar knytt til førebyggande helsearbeid i ein sektor, gir ofte gevinst i ein heilt anna sektor.

21 Samhandlingsreforma Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Delprosjekt rehabilitering Fokusområde: Rehabilitering Lokalmedisinske tenester Lærings- og meistringsfunksjonar Kartlegging av kommunane i høve: * Planarbeid, kapasitet og organisering * System på sakshandsaming, vedtak og tverrfagleg samarbeid * Oversikt over pasientgrupper * Oversikt over kompetanse- og kapasitet * Endringsbehov og utviklingspotensiale Vegen vidare; Kva må løysast lokalt, inkl lokalt organisasjonsutviklingsarbeid Kva kan løysast i samarbeid med andre kommunar Lokalisering av eit evt interkommunalt samarbeid

22 Samhandlingsreforma Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Delprosjekt rehabilitering Utfordringar og dilemma Rehabilitering På kommunalt nivå kan det vere flytande overgangar mellom etterbehandling, opptrening og rehabilitering Uklar grenseoppgang mellom spesialisthelsetenesta og kommunane knytt til ansvar og oppgaver Kulturforskjellar Kommune: Funksjon og meistring Spesialisthelsetenesta: Diagnose og behandling

23 Samhandlingsreforma Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Delprosjekt rehabilitering Lokalmedisinske tenester Samarbeid mellom kommunar Observasjonsplassar, rehabiliterings- og etterbehandlingstilbod, andre tilbod Samarbeid med spesialisthelsetenesta Utfordringar og dilemma ved evt samlokalisering Akuttfokus kontra rehabiliteringsfokus Pleiefokus kontra rehabiliteringsfokus Diagnosefokus kontra funksjonsfokus

24 Samhandlingsreforma Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Delprosjekt rehabilitering Lærings- og meistringsfunksjonar Brukar- og pårørandefokus Støtte opp om å kunne meistre å leve med kroniske sjukdom og/eller nedsett funksjonsevne Støtte opp om eigenmeistring i kvardagen Brukarkunnskap og fagkunnskap er likestilte Arbeidet må setjast i system på kommunalt nivå Oppgave og ansvarsavklaring mellom kommunar og Helse Førde

25 Samhandlingsreforma Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Delprosjekt rehabilitering Nytt finansieringsansvar – kommunal utfordring Insentiv til kommunane om å bygge opp kostnadseffektive tilbod som kan gi eit like godt eller betre tilbod til ein del pasientar som i dag er på sjukehus Betaling for utskrivingsklare pasientar frå 01.01.12 Betalingssats kr 4000 pr døgn Gjeld ikkje psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige og private opptreningsinstitusjonar Medfinansiering ved innlegging i spesialisthelsetenesta, og poliklinisk utgreiing og behandling frå 01.01.12 20 % medfinansiering, maks < 30 000 kr Gjeld ikkje kirurgi, fødslar, nyfødde og beh. med kostbare legemiddel i tillegg til dei same gruppe over Krav til kommunalt døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp frå 01.01.16

26 Samhandlingsreforma Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Arbeidsmetode Besøk i alle kommunane (juni) Bli kjent og informere om reforma og prosjektet Kartlegging (juli/august) Utarbeiding, utprøving og utsending Nytt kommunebesøk (september) Arbeidsmøte med utgangspunkt i kartlegginga Seminarverksemd Bearbeiding av data og utarbeiding av rapport for vidare handsaming (oktober - desember) Sikre rett informasjon frå kommunane Innhente andre relevante opplysningar og data Nye kommunebesøk (januar......) Informasjon om kartlegginga Felles og kommunevise temamøter

27 Samhandlingsreforma Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Målet med arbeidsmetoden Få fram kunnskaps- og erfaringsbasert informasjon om eigen organisasjon knytt til kompetanse, kapasitet og endringsbehov Få fram eit grunnlag for avgjerd i høve val av interkommunale løysingar og lokalmedisinske tenester Skape legitimitet i høve samhandling i regionen Gjere oss betre og meir samstemde i høve samarbeid med Helse Førde

28 Samhandlingsreforma Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Tilbakemelding frå kommunane - arbeidsmetode - Prosessen rundt kartlegginga er verdifull i avklaringsarbeidet lokalt Gjev inspirasjon og motivasjon til å ”ta tak” sjølve Gjev ei oversikt over både potensialet og utfordingane Erkjenner at det er mykje ein kan handtere sjølve, med betre koordinering og samhandling, for å nytte tilgjengeleg kompetanse og ressursar best mogleg Erkjenner at det er noko ein ikkje handterer sjølv; t.d. miljøretta helsevern Kommunal tillit til at metodevalet gjev det beste grunnlaget for avgjerd i regionen

29 Samhandlingsreforma Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Utfordringar som kommunane melder Førebyggand helsearbeid – spesielt miljøretta helsevern, planstrategi IKT-løysingar som støttar opp om meir effektiv samhandling Rammeføresetnadane er uklare Økonomi / finansiering Nye sentrale forskrifter er ikkje ferdige Kvar er smertegrensa for kva den enkelte kommune klarer å løyse sjølv, og kva som evt kan løysast interkommunalt og/eller i samarbeid med Helse Førde ? Økonomi Kompetanse Kapasitet Rekruttering Organisering av interkommunal legevakt Nærleik til naudsynte tenester for brukar/pasient Redsle for utarming av lokal kompetanse og kapasitet

30 Samhandlingsreforma Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Vegen fram mot vedtak og evt etablering Kva gjer til at vi trur at vi kan lykkast? Det er kommunane sjølve som har bestemt fokus innanfor rammene av Samhandlingsreforma Brukt mykje tid på involvering og styrke kommunane si tru på seg sjølv Fokus på innhald Strukturdiskusjonen kjem som konklusjon av innhaldsdiskusjon Politikarar i prosjektgruppa Kommunane har eit sterkt ynskje om å lykkast Utstrakt bruk av interkommunale løysingar pr i dag Ansvarleggjort kommunane Forankring hjå rådmennene Godt samarbeid med Helse Førde Felles legevakt Felles IKT-samarbeid

31 Samhandlingsreforma Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Vegen fram mot vedtak og evt etablering 16.12.11Prosjektgruppemøte Drøfte analyse og tilråding 06.01.12Prosjektgruppemøte Konkludere og tilrå 13.01.12Styringsgruppemøte Gjere vedtak på bakgrunn av saksutgreiing (må kanskje utsettast – hindrar ikkje framdrift)

32 Samhandlingsreforma Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Eventuelt

33 Samhandlingsreforma Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Takk for oss Dette kjem vi i samarbeid til å fikse!

34 Samhandlingsreforma Samarbeid i Sunnfjord og Sogn


Laste ned ppt "Samhandlingsreforma Samarbeid i Sunnfjord og Sogn Interkommunalt prosjektsamarbeid Samhandlingsreforma Styringsgruppemøte 18.11.11."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google