Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lifjell rundt Kommunereform Lifjell rundt Informasjon pr 26.9.14.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lifjell rundt Kommunereform Lifjell rundt Informasjon pr 26.9.14."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lifjell rundt Kommunereform Lifjell rundt Informasjon pr 26.9.14

2 Lifjell rundt Lifjell rundt – nokre fakta 2 Areal: 3 438 km 2 22% av Telemark 34 002 innbyggarar 20% av Telemark Endring i folketal sidan 2000: +3,32% Framskrivingar middels: 2020: 2,67% (34 909) : 2040: 11, 78 % (38 008) Sysselsette i regionen: 14 142 18,5% av Telemark +2,45% sidan 2000 2420 km2 skog 124 km2 dyrka mark

3 Lifjell rundt Framdrift – frå regjeringa - med lokale tilpassingar Forstudie Des 14 Forprosjekt Lokale vedtak hausten 15 Hovudprosjekt / Nemnd Nasjonale vedtak våren 16 Kommuneval september 17 Ny kommune 1.1.2018 Stortingsmelding om oppgåver våren 2015 Proposisjon til Stortinget Heilskapleg kommunestruktur våren 17 Ny kommune 1.1.2019 1.1.2020 Negative vedtak Innst 12.6/18.6

4 Lifjell rundt Eingongskostnader i reformperioden Talet på kommunar og innbyggarar i samanslåinga 0 - 19 99920 – 49 99950-99 999Over 100 000 2 kommunar20253035 3 kommunar30354045 4 kommunar40455055 5 eller fleir50556065 Tal i millionar kroner

5 Lifjell rundt Reformstøtte og inndelingstilskot Talet på innbyggarar i samanslåinga Reformstøtte 0 – 10 0000 10 000 – 14 9995 15 000 – 29 99920 30 000 – 49 99925 Over 50 00030 Tal i millionar kroner Inndelingstilskot for Lifjell rundt utgjer 71,6 MNOK i 15 år – deretter nedtrapping over 5 år

6 Lifjell rundt Demokrati – utfordring eller moglegheit Nytt kommunestyre minimum 27 representantar – inga øvre avgrensing Reiseveg for representantane ? Dei politiske partia må organisere seg etter ny struktur Vil det bli færre eller fleire bygdelister? KS har fått fram ein rapport om demokrati – Heftet lokal demokrati Heftet lokal demokrati

7 Lifjell rundt Tenesteproduksjon – tre moglege scenarier Samlokaliseringsmodell Lokaliserer kommunen sine administrative oppgåver til ein stad. Stordriftsførdelar, større fagmiljø, men mindre tilgjengelegheit. Funksjonsdelingsmodell Samlar saman oppgåver som naturleg høyrar saman. T.d. vert økonomi, rekneskap og lønn plassera i en kommune, barnevern i en kommune, kulturadministrasjon i en o.s.v. Bra for å etablere kompetansemiljø, men mindre stordriftsførdelar. Desentralisera modell Administrasjon og tenesteproduksjon vert vidareført om lag slik dei er i kommunane i dag. Bra tilgjengelegheit, inga stordriftsførdelar,og lite styrka kompetansemiljø. Kjelde: Telemarksforsking

8 Lifjell rundt kilde KMD 8

9 Lifjell rundt Nome eksempel 9 Når vi summerer Lifjell rundt er årsverksbehovet i 2040 auka frå dagens 1886 årsverk til 2419 årsverk- ei auke på 533 årsverk eller 28%. På same tidsrom aukar folketalet med 14,5%. Dette er tenesteutfordringane.

10 Lifjell rundt kilde KMD 10

11 Lifjell rundt Bø eksempel 11 Når vi summerer Lifjell rundt er årsverksbehovet i 2040 auka frå dagens 1886 årsverk til 2419 årsverk- ei auke på 533 årsverk eller 28%. På same tidsrom aukar folketalet med 14,5%. Dette er tenesteutfordringane.

12 Lifjell rundt Samfunnsutvikling Heilskapleg utvikling av lokalsamfunnet og gode levekår for innbyggjarane Meir handlekraftig kommune som kan spele ein større rolle lokalt og regionalt Stimulere til næringsutvikling og auke sysselsettinga. Krev tyngde og kompetanse, gode planar og infrastruktur Sterkare i arbeid retta mot omverda – både offentlege og private aktørar Kjelde: Telemarksforsking

13 Lifjell rundt Pendling 13

14 Lifjell rundt Innpendling 14

15 Lifjell rundt Tilhøve til tilsette Kap 16 i arbeidsmiljøloven tar for seg arbeidstakarane sine rettigheiter ved virksomhetsoverdraging. Føresetnad: grunnvilkåra i §16-1 er oppfylt. En kommunesamanslåing vil være å anse som ein virksomhetsoverdraging. Overtallighet i ny organisasjon må handsamast etter arbeidsmiljølova. 15 http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/rapporter_planer/rapporter/ 2004/arbeidstakernes-rettigheter-sammenslutni.html?id=106189

16 Lifjell rundt Tilhøve for tilsette Ny kommune Nemd velges etter §27 Ny kommuneadm forbereder Ny administrasjon etableres. Planlegger den nye kommunen med budsjett, økonomiplan, styringssystemer, organisasjonsplan/HR, IKT, arkivplan osv. Nytt kommunestyre velges Nytt kommunestyre velges sept. Overtar fra de gamle kommunene og nemnda pr 1.1.xx 16 Kommune AKommune BKommune c De «gamle» kommunestyrene drifter sin kommune helt frem til avvikling 1.1.xx Ansatte vil i hovedsak jobbe i den gamle frem til 1.1.xx

17 Lifjell rundt Informasjonstiltak 12.08.2014Lifjell rundt17 Prosjektet skal praktisere full åpenheit om alle deler av utgreiinga og gjere alle relevante data som kjem fram offentlege og lett tilgjengelege for innbyggjarane. Prosjektleiar samlar, bearbeider og distribuerer aktuelt informasjonsmateriell (presentasjonar) til kommunane i forstudiet ved ordfører og rådmann til bruk i aktuelle informasjonstiltak. Prosjektleiar oppretter ei prosjektside på websida til Midt-Telemarkrådet der alle relevante dokument i utgreiinga blir fortløpande publisert. Kommunane kan lenke til denne frå sine websider. http://www.midt-telemark.no/mtraadet/prosjekter/lifjell-rundt-forstudie Kvar kommune har ansvaret for informasjonstiltak i sin kommune.


Laste ned ppt "Lifjell rundt Kommunereform Lifjell rundt Informasjon pr 26.9.14."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google