Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformen; Intermediæravdelingens plass? Samarbeidsseminar Hallingdal - Alta Ål 14. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformen; Intermediæravdelingens plass? Samarbeidsseminar Hallingdal - Alta Ål 14. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformen; Intermediæravdelingens plass? Samarbeidsseminar Hallingdal - Alta Ål 14. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

2 Helse- og omsorgsdepartementet Samhandlingsreformens mål • Kvalitet; • Møte pasienter/ brukere på en bedre måte • Rett behandling på rett sted til rett tid • Koordinerte tjenester • Bærekraft; • Redusert behov for helsetjenester • Dempet vekst i bruk av sykehus • En større del av helsetjenestene ytes av kommunehelsetjenesten 24. juni 2014 2

3 Helse- og omsorgsdepartementet Virkemidler for å lykkes med reformen • Rettslige • Økonomiske • Faglige • Organisatoriske 324. juni 2014

4 Helse- og omsorgsdepartementet Hvorfor plikt til ø.hjelp døgn? Potensiale for økt kommunalt ansvar; • Poliklinisk behandling og kontroll på sykehus; • Kan i en del tilfeller erstattes med; • Flere kontroller/ tettere oppfølging fra fastlegene • Tverrfaglige team med oppfølging av kronikergruppene • Noen behandlinger, for eks dialysebehandling kan skje lokalt • Dagbehandling på sykehus; • Kan i liten grad erstattes med tilbud i kommunene • Døgntilbud på sykehus; • Ikke planlagte innleggelser (ø.hjelp) kan i en del tilfeller erstattes med; • Kommunale korttidsplasser • Ambulante tilbud 24. juni 2014 4 Kommunehelsetjeneste Spesialisthelsetjeneste

5 Helse- og omsorgsdepartementet Behov for innleggelse i sykehus? 1.Pasientens tilstand; • Symptomer/ Diagnose • Funksjon 2.Forhold rundt pasienten; • Kan pasient eller pårørende tilkalle hjelp ved behov? • Hvordan er boligen utformet; trapper/ toalett…? 3.Tilbud i kommunen; • Mulighet for å få etablert hjemmesykepleie/ hjemmetjenester? • Mulighet for døgntilbud i institusjon? 24. juni 20145

6 Helse- og omsorgsdepartementet Forutsetninger; Konkurransedyktige kommunale alternativ til innleggelse i sykehus; 1.Ny kommunal åpningstid; • Fra 1/1-2016;«Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter/ brukere med behov for øyeblikkelig hjelp.» 2.Nye inntaksprosedyrer; • Lovfestet unntak fra reglene om enkeltvedtak i Forvaltningsloven ved tildeling av tjenester som skal dekke akutte eller kortvarige behov – inntil 14 dager 3.Tilgjengelig kompetanse; • Hjemmel i loven for å kunne forskriftsfeste krav til kompetanse i ulike tjenestetilbud i kommunen – om dette viser seg nødvendig 24. juni 20146

7 Helse- og omsorgsdepartementet Målgrupper for plikt ø. hjelp døgn; • Pasientgrupper hvor kommunen kan gi et like godt eller bedre tilbud sammenlignet med sykehus! • Kjent diagnose, kjent behandling ved forverring og kan behandles utenfor sykehus • Eldre pasienter med brått funksjonstap uten kjent forklaring eller uavklarte tilstander skal innlegges sykehus! • Regjeringen vil vurdere om rusbehandling og psykisk helse skal omfattes av plikten • Nærmere avklaring av plikten/ hvilke pasientgrupper dette gjelder vil komme i nasjonale faglige retningslinjer / veiledningsmateriell, evt i forskrift • Ekspertgruppens rapport et godt utgangspunkt • Avtalene bør si noe om slike nye tilbud i kommunene 24. juni 20147

8 Helse- og omsorgsdepartementet Økonomiske virkemidler Insentiv til samarbeid • Kommunal medfinansiering • 2. linjeansvar • Spleiselag • 1. linjeansvar? Finansiering • Utskrivingsklare pasienter • 1. linjeansvar • Øyeblikkelig hjelp døgntilbud • 1. linjeansvar • Årlige bevilgninger 824. juni 2014

9 Helse- og omsorgsdepartementet Spleiselag • RHF og kommunene kartlegger muligheter for samarbeidstiltak • Samarbeidstiltakene skal erstatte dagens behandling i sykehus • Kommunene får stor frihet til å organisere tjenestene • HOD vil ikke kreve bestemte rammer for samarbeidet 924. juni 2014

10 Helse- og omsorgsdepartementet Faglige virkemidler • Satsing på nasjonale faglige retningslinjer, prosedyrer og annen beslutningsstøtte • Kvalitetssikre utarbeidelsen av disse • Måling av kvalitet • Læring både av suksess og avvik • Stortingsmeldinger om; • Kvalitet og pasientsikkerhet • Utdanning og rekruttering • Intermediæravdelingenes virksomhet kan bli tema for en faglig retningslinje? 1024. juni 2014

11 Helse- og omsorgsdepartementet Organisatoriske virkemidler • Arenaer for dialog nedfelt i samarbeidsavtaler • Dialog med bruker/ interesse-organisasjonene og ansattes organisasjoner • Ambulante tverrfaglige team • Mestringssentra • Frisklivssentraler • Lokalmedisinske sentra • Samarbeid med frivillige • Gode IKT-verktøy • Stortingsmelding om IKT i helsevesenet 1124. juni 2014

12 Helse- og omsorgsdepartementet Utfordringer for partene • Kommunene; • Bred folkehelse-satsing • Oppfølging av kronikergruppene • Tiltak som kan dempe henvisnings- og innleggelsesrater • Spesialisthelsetjenesten; • Sentralisere det man må • Desentralisere det man kan • Understøtte den nye kommunerollen; • Veiledning/ opplæring • Tilgjengelighet og breddekompetanse • Nye tiltak/ tjenester ut fra kommunenes behov • Utdanningsinstitusjonene; • Bidra til nok personell med nødvendig kompetanse • Alle; • Forpliktende samarbeid! 24. juni 201412

13 Helse- og omsorgsdepartementet Grensen mellom 1. og 2. linje • Alle kommuner – uavhengig av størrelse – har samme ansvar for helse- og omsorgstjenester • Grensen kan ikke beskrives tydelig gjennom lov og/eller i forskrift • En virtuell grense som må trekkes gjennom faglige retningslinjer og lokale avtaler 24. juni 201413

14 Helse- og omsorgsdepartementet Avtaler mellom kommuner og foretak • Det anbefales at det utarbeides en intensjonsavtale mellom RHF og KS regionalt • RHF bør delegere til HF’ene å inngå avtaler med kommunene • Avtalene skal gjelde for alle fagområder – somatikk, rehabilitering, psykisk helse, rus … • Avtalene bør ha en generell del og spesifikke deler • Standardisering bør tilstrebes • Avtalenes virkeområde starter der lov og forskrift ikke gir klare svar 14

15 Helse- og omsorgsdepartementet Intermediæravdelingen; • Noe annet enn kommunale tilbud til utskrivingsklare? • Noe annet enn kommunalt tilbud om ø.hjelp døgn? • Oppdragsdokument; kartlegge mulighetene for kostnadseffektive samarbeidsprosjekt som erstatter dagens behandling i sykehus • NHOP; Lokalmedisinske sentra eller andre kommunale tilbud kan komme i tillegg til- og ikke til erstatning for lokalsykehus 24. juni 201415

16 Helse- og omsorgsdepartementet

17 Intermediæravdelingen • Kommer inn under spleiselagsordningen og oppdragsdokument 2012 • Arena for intermediærtilbud; LMS • Ansvar? 24. juni 201417


Laste ned ppt "Samhandlingsreformen; Intermediæravdelingens plass? Samarbeidsseminar Hallingdal - Alta Ål 14. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google