Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunalsjef helse og omsorg Radina Trengereid Strategi- og økonomileiar helse og omsorg Liv Myklebust Morgondagens helsetenester på Voss.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunalsjef helse og omsorg Radina Trengereid Strategi- og økonomileiar helse og omsorg Liv Myklebust Morgondagens helsetenester på Voss."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunalsjef helse og omsorg Radina Trengereid Strategi- og økonomileiar helse og omsorg Liv Myklebust Morgondagens helsetenester på Voss

2 2 Voss kommune, helse og omsorg Demografisk endring – morgondagens utfordringar Den demografiske endringa i befolkninga saman med eit aukande tal kroniske sjuke og pasientar med samansette lidingar, gjer at me har behov for differensierte tenester, nye arbeidsmetodar og velferdsteknologiske løysingar

3 3 Voss kommune, helse og omsorg Me blir fleire eldre Voss veks og andelen eldre over 67 år veks med 25 % (ca. 1075 personer) til år 2040, og mest veks gruppa mellom 67-79 år Kjelde: SSB

4 4 Voss kommune, helse og omsorg Ikkje berre eldre treng bistand Auke i mottak av heimetenester kjem nasjonalt blant unge Voss har også ein relativt høg del mottakarar av heimetenester under 66 år med omfattande bistandsbehov Kommunen opplev at fleire unge med omfattande bistandsbehov flytter hit frå omliggande kommunar Kjelde: SSB og Kostra Auka etterspurnad per innbyggar og totalt etter helse- og omsorgstenester Meir krevjande brukarar Krav til betre samarbeid med spesialisthelsetenesta Tal mottakarar av heimetenester etter alder Del mottakarar av heimetenester med omfattande bistandsbehov

5 5 Voss kommune, helse og omsorg Innovasjon i omsorgen «Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag.»

6 6 Voss kommune, helse og omsorg Morgondagens utfordringar – strategisk arbeid Strategiske utfordringar Etablere plattform for framtida Handlingsplanar Kvar er me? Kvar går me? Korleis går me? Noverande utfordringar Verksemda sin framtidige plattform Planar for å nå den nye plattformen

7 7 Voss kommune, helse og omsorg Målsettingar og tiltak for framtida - «Morgondagens omsorg i mine og dine hender 2015-2025» Strategiprosess med brei involvering av interessentar; politiske, frivillige, tilsette, innbyggjarar, brukarar og pårørande, samarbeidspartnarar m.fl. Strategidokumentet vedtatt i kommunestyre hausten 2015 Gir styring for tilbod og tenester til innbyggarane dei neste 10 åra

8 8 Voss kommune, helse og omsorg Mål, retning og ambisjon for helse og omsorg MålRetningAmbisjon Me skal levere tenester av god kvalitet gjennom kompetente medarbeidarar og brukardeltaking Helse og omsorgstenester skal endra retning frå reparasjon til førebygging Levekår for barn og unge Gje alle born og unge ein trygg og god oppvekst, m.a. med fokus på likeverd, deltaking og meistring Levekår for vaksne og eldre Leggje til rette for god livskvalitet og trygge levekår gjennom samspel mellom kommune, næringsliv, det friviljuge organisasjonslivet og den einskilde innbyggjar

9 9 Voss kommune, helse og omsorg Voss Våre lovpålagte behandlings- og sosialtenester skal vera stabile, påreknelege og ha rett kvalitet Våre førebyggande tenester skal vera dynamiske, tilgjengelege og ha høg kvalitet Våre tenester skal vera brukarsentrert, og tilpassa den enkelte brukar sine behov Me skal samarbeida med andre for å betre kvalitet og tilgjenge Me ventar at brukarane våre deltar aktivt for å betre eigen situasjon Me skal raskt ta i bruk digitale tenester Me ventar at brukarane bidrar med eigenbetaling Me skal ha ei brei tenesteportefølje – frå vogge til grav KvalitetssikringKompetanseLeiarskapEinskapleg informasjonLagånd Stoltheit Nærværskultur Kunnskap om kvarandre Lik og tilgjengeleg informasjon Tydeleg kommunikasjon Tydelege verksemds- og kompetanseplanar Minimumsnivå på IKT Velfungerande system Interne kvalitetskontrollar fokuserer på læring Leiarar som endringsagenter Open og mottakeleg for innspel Gjennom åtte forankra prinsipp skal kommunalavdeling helse og omsorg flytta fokus frå reparasjon til førebyggande arbeid

10 10 Voss kommune, helse og omsorg Målsettingar og tiltak for 2016 – kva gjer me i dag? Utprøving av velferdsteknologi – Elås Oppdatera og gjera informasjon betre tilgjengeleg for brukarar og pårørande, og innbyggarane på Voss Samordna og samlokalisera meistringstilbodet for ulike målgrupper; aktivitetsbrosjyre for eldre Profesjonalisera samarbeid med friviljuge interessentar og organisasjonar

11 11 Voss kommune, helse og omsorg Interne prosessar – utviklingsarbeid Strategi 2015- 2025 - Frå behandling til førebygging - Innovasjon - Samhandling - Skapa handlingsrom for nye brukarar Velferdsteknologi - Tryggleik - Fridom - Tryggleik - Effektiv tenesteutøving Dagtilbod og lågterskeltilbod - Koordinering - Aktivisering - Flytting frå Liahagen Tenesteutvikling: -Førebyggande tilbod - Korttidstilbod - Øyeblikkeleg hjelp - Legevakt - Demensomsorg - Tverrfaglege team Kvalitetsforbetring og prosess styring - Internkontroll - Avvikssystem - Rutinar

12 12 Voss kommune, helse og omsorg Målsettingar og tiltak for 2016 – kva gjer me i dag? Utforska aktivitetsplikta – identifisera arbeidsoppgåver som kan gis tilbod om Effektivisera sakshandsaming Systematisera, oppdatera og utvikla einskaplege prosedyrar for pasient-/brukarhandtering Vidareutvikla og fornya avlastingstilbodet for menneske med nedsett funksjonsevne

13 13 Voss kommune, helse og omsorg Målsettingar og tiltak for 2016 – kva gjer me i dag? Styrka demensomsorgen – demenskoordinator Utvikla tilbod for pårørande; pårørandeskule innan demens Øyeblikkeleg hjelp døgnplassar Utvikla korttidstilbodet for eldre på institusjon – tilbod og behov Vidareutvikle tilbodet innan palliasjon.

14 14 Voss kommune, helse og omsorg Korleis blei overgangen frå prosjekt til drift? Eit ordinært tilbod frå mai 2014 – eit tilbod både i tillegg til og i staden for Tildelingskriterier Tildelingskontoret si rolle Ansvarsavklaringar mellom dei ulike involverte i tjenesteleveransen. Sjekkliste for kontaktperson Kvar blei det av prosjektmedarbeidarane?

15 15 Voss kommune, helse og omsorg Vossamodellen – kva har me lært? Ei unik muligheit til å skaffe seg ny kunnskap og vera delaktig i utviklinga av forskingsbasert kunnskap. Ein arbeidsmetode som gir stor effekt for brukaren. Ein arbeidsmetode som er tverrfagleg og teambasert. Ein arbeidsmetode som bidrar til omfattande haldningsendring blant brukarane, pårørande og medarbeidarane. Prosjektorganiseringa – fordeler og ulemper for utviklingsarbeidet og implementering i drift.

16 Me skal levere tenester av god kvalitet gjennom kompetente medarbeidarar og brukardeltaking Me sjåast


Laste ned ppt "Kommunalsjef helse og omsorg Radina Trengereid Strategi- og økonomileiar helse og omsorg Liv Myklebust Morgondagens helsetenester på Voss."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google