Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LIKEVERDIGE HELSETENESTER. «Likeverdige tjenester betyr at alle har tilgang til tjenester av like god kvalitet som er tilpasset det enkelte menneskets.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LIKEVERDIGE HELSETENESTER. «Likeverdige tjenester betyr at alle har tilgang til tjenester av like god kvalitet som er tilpasset det enkelte menneskets."— Utskrift av presentasjonen:

1 LIKEVERDIGE HELSETENESTER

2 «Likeverdige tjenester betyr at alle har tilgang til tjenester av like god kvalitet som er tilpasset det enkelte menneskets behov» (LDO)

3 Likeverdige helsetenester Leiaransvar/ prioritering Brukar- innverknad KunnskapTilgang Kommunik. /informasjon Samhandling

4 Barrierar for likeverdige helsetenester 1.Brukarmedverknad: I kva grad får brukar sine behov, erfaringar og synspunkt innverknad på utforming og leveranse av tenestene? 2.Kunnskap: I kva grad har leiarar og tilsette kunnskap om diskriminering og om likeverdige tenester i praksis? 3.Tilgang: I kva grad har alle som treng tenestene lik tilgang?

5 Barrierar for likeverdige helsetenester 4.Kommunikasjon/Informasjon: Opplever brukarar tryggleik ved å bli tatt på alvor i kommunikasjonen med helsearbeidarar, og er informasjonen som blir gitt til brukarar og potensielle brukarar relevant og forståeleg? 5.Samhandling: Har helseføretaket gode rutinar og arenaer for samhandling mellom tilsette, avdelingar/klinikkar, med primærhelsetenesta og med pasientar/pårørande? 6.Leiaransvar/prioritering: I kva grad innarbeider leiinga likeverdige tenester i planar, budsjett, rapportering, personalpolitikk, organisering og rutinar? Prioriterer vi ressursar slik at det bidra til likeverdige helsetenester?

6 FORSLAG TIL TILTAK

7 Leiing og prioritering 1. Likeverdige helsetenester er lite nemnt i styrande dokument: «Likeverdige helsetenester» bør takast med i strategiarbeidet i Helse Bergen 2016-2020 2. Ansvaret for kvalitet og fagleg innhald i tolketenestene er uklart: Fagansvar for tolketenester bør formelt forankrast hjå seksjon for presteteneste og etikk 3. Lite fokus på og tid til problemstillingar knytt til ei fleirkulturell pasientgruppe: Etablere nettverk for erfaringsutveksling om møtet med ei fleirkulturell pasientgruppe 4. Lite fokus og kunnskap om dei ressurssvake pasientane – likeverdige tenester i praksis: Nytte leiarkurs i «Etikk og prioritering»

8 Brukarmedverknad 5. Innvandrarpasientar er ikkje representert i brukarutval, pasientorg ol. Brukarutvalet og Ungdomsrådet ved HUS bør rekruttere representant frå innvandrarmiljø Felles innvandarråd for Hordaland og/ el Kirkens Bymisjon – EMPO

9 Kunnskap om likeverdige tenester i praksis 6. Mangel på fora for å drøfte haldningar, diskriminering og likeverd Opprette arenaer for refleksjon om fordommar/ diskriminering Refleksjonsveileder «Mestring av flerkulturelle utfordringer» (utarbeidd ved OUS) Pasienterfaring – drøfting på interne møter 7. Lite kjennskap til likeverdige helsetenester i praksis Refleksjonsmateriell er lagt i «verktøykassen»

10 Tilgang til tenester 8. Manglande/ varierande oppfølging av barn som pårørande Informasjon om «Barn som pårørende» på nettsida til Helse Bergen Omsette informasjon om «Barn som pårørende» til fleire språk Kompetanseutvikling/ rettleiing om oppfølging av barn i innvandrarfamiliar 9. Ulik praksis i behandling og tilbod til personar utan lovleg opphald i Norge, eller utan rett til behandling Opprette rådgjevingsteam som kan bistå i vurdering av saker som gjeld pasientar utan rett til behandling i spesialisthelsetenesta 11. Pasientgrupper manglar informasjon om tilbod og behandling Vurdere informasjonstiltak

11 Kommunikasjon/ Informasjon 12. Vanskelig å kommunisere med og gje informasjon til pasientar som ikkje beherskar norsk Kurs i klinisk kommunikasjon, «4 gode vaner» Eks. samtaler – via tolk (inkl. døvetolk) – med psykisk sjuke pasientar og/ eller ruspasientar – personar med fleirkulturell bakgrunn – barn og ungdom Oppmode prosjektet «Alle møter» til å ta inn eit fleirkulturelt perspektiv (brev, kommunikasjon via nett og sms mv.) Kvalitetsutvikling av tolketenestene ved HUS

12 Samhandling 13. Vanskar med informasjonsflyt i overgang mellom primærhelsetenesta og spesialisthelsetenesta Rutinar for samarbeid og samhandling må gjerast meir kjent Felles fagdagar mellom operativt personell i primærhelsetenesta og spesialisthelsetenesta


Laste ned ppt "LIKEVERDIGE HELSETENESTER. «Likeverdige tjenester betyr at alle har tilgang til tjenester av like god kvalitet som er tilpasset det enkelte menneskets."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google